Желібо Є. П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібникЖелібо Є. П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник
25.10.2009 в 23:56 6.08 МБ djvu 3208 раз
Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України I-IV рівнів акредитації /За ред. Є. П. Желібо і В. М. Пічі. — Київ: «Каравела»; Львів: «Новий Світ-2000»,
2001. — 320 с.

У посібнику розглядаються основи безпеки життєдіяльності як комплекс взаємозв'язків у систвмі «людина - життєве середовище» різного рівня. Значна увага приділена людині, її фізіологічним та психологічним особливостям, медико-біологічним та соціальним проблемам здоров'я. Висвітлюються основні аспекти взаємодії в системі «людина — життєвв середовище», джерела небезпеки та породжені ними фактори, що призводять до порушення життєдіяльності людей у повсякденних умовах виробництва й побуту та спричиняють надзвичайні ситуації. Наведена характеристика природних, техногенних, соціально-політичних та комбінованих небезпек. Особливу увагу приділено питанням запобігання надзвичайних ситуацій, організації дій для усунення їхніх негативних наслідків, наданню першої долікарської допомоги потерпілим, питанням організації та управління безпекою життєдіяльності. Кількісні характеристики техногенних небезпек, ступінь їх впливу, конкретні методи та способи попередження або зниження їх негативних наслідків представлені в загальному вигляді. Пояснюється такий підхід тим, що ці питання будуть опрацьовані при наступному за «Безпекою життєдіяльності» (БЖД) вивченні навчальних дисциплін: «Охорона праці», «Охорона праці в галузі», «Цивільна оборона».
Навчальний посібник відповідає навчальній програмі нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для вищих закладів освіти I-IV рівнів акредитації, затвердженої Міністерством освіти України 4 грудня 1998 р. Розрахований на студентів та викладачів. Може бути використаний як підручник на курсах підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, представництв галузевих міністерств.

Скачать файл

Комментарии


Смотрите также


Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності

Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності

разное
Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України I-IV рівнів акредитації /За ред. Є. П. Желібо і В. М. Пічі. — Київ: «Каравела»; Львів: «Новий Світ-2000», 2001. — 320 с.

У посібнику розглядаються основи безпеки життєдіяльності як комплекс взаємозв'язків у систвмі «людина - життєве середовище» різного рівн...
25.12.2011 в 20:16 174.62 МБ 3043 раза
Панкратов О.М., Міляєв О.К. Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних ситуаціях

Панкратов О.М., Міляєв О.К. Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних ситуаціях

разное
Навчальний посібник. ? К.: КНЕУ. – 2005г. – 286 с

У навчальному посібнику викладено навчальний матеріал, що відповідає робочій навчальній програмі вивчення дисципліни „Безпека життєдіяльності, яка вивчається у вищих навчальних закладах економічного профілю.
21.10.2010 в 21:00 1.44 МБ 142 раза
Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності

Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності

разное
Навч. посібник.— 2-ге вид.,доп.— К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. — 268 с. — Бібліогр.:
с. 259—264.

Створюючи навчальний посібник, автор підкреслила питому вагу окремих питань, зокрема, теоретичного аспекту безпеки життєдіяльності, роль людського фактора в її забезпеченні, проблеми різкого зростання проявів тероризму,...
14.09.2011 в 12:55 639.47 КБ 181 раз
Калмиков Ю.І., Манойло О.Г. Основи безпеки життя і діяльності людини

Калмиков Ю.І., Манойло О.Г. Основи безпеки життя і діяльності людини

разное
Навчальний посібник, Одеська Державна Академія Холоду, 2008, 128 сторінок.
Обсяг і послідовність навчального матеріалу відповідає програмі навчання студентів усіх спеціальностей академії з дисципліни безпека життєдіяльності, яка затверджена у 2008 році.
12.02.2011 в 20:35 1.6 МБ 36 раз
Чирва Ю.О., Баб'як О.С. Безпека життєдіяльності

Чирва Ю.О., Баб'як О.С. Безпека життєдіяльності

разное
Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2001. - 304 с.

Завданням посібника є теоретична і практична підготовка студентів до забезпечення здорових та безпечних умов життєдіяльності людини в оточуючому середовищі як у природному так і у виробничому.
З цією метою в посібнику висвітлені загальні питання функціонування життєді...
24.10.2011 в 20:33 4.94 МБ 83 раза
Касьянов М.А., Ревенко Ю.П. та ін. Безпека життєдіяльності

Касьянов М.А., Ревенко Ю.П. та ін. Безпека життєдіяльності

разное
Навчальний посібник/ Касьянов М. А. (Розділ I), Ревенко Ю. П., Медяник В. О., Арнаут І. М. (Розділ II), Друзь О. М., Тищенко Ю. А. (Розділ III). – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту. ім. В. Даля, 2006. –284 с. ISBN 966-590-582-1

В навчальному посібнику згідно з «Програмами підготовки студентів вищих навчальних закла...
21.01.2011 в 18:18 2.72 МБ 183 раза
Карпенко В.І. Лекції з курсу Основи безпеки життєдіяльності

Карпенко В.І. Лекції з курсу Основи безпеки життєдіяльності

разное
Лекції з курсу "Основи безпеки життєдієльності" доцент кафедри екології В. І. Карпенко НаУКМА

Актуальність дисципліни. Безпека життєдіяльності як наука і її структура.
Методологія і ознаки безпеки життєдіяльності.
Основні поняття в БЖД. Безпека. Небезпека.
Ідентифікація небезпеки. Номенклатура небезпек.
24.01.2011 в 04:25 139.26 КБ 160 раз
Ярошенко І.Ф. Безпека життєдіяльності в інженерних рішеннях

Ярошенко І.Ф. Безпека життєдіяльності в інженерних рішеннях

разное
Навчальний посібник .– Суми: Вид. Довкілля, 2003. – 390 с. ISBN 966-8078-06-3.

Навчальний посібник подібного профілю видається вперше. В ньому розглянуті теоретичні питання безпеки праці. Наведені інженерні і економічні рішення забезпечення безпеки і безаварійності використання машинно-тракторного парку, гігієнічних зах...
15.03.2011 в 23:05 4.56 МБ 66 раз
Сафонов А. Безпека життєдіяльності (екологічна та техногенна безпека)

Сафонов А. Безпека життєдіяльності (екологічна та техногенна безпека)

разное
Програмний курс з предмету "Безпека життєдіяльності (екологічна та техногенна
безпека)" (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності екологія) за
кредитно-модульною системою / А.І. Сафонов. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – 104 с.

Безпека життєдіяльності як наука є комплексною дисципліною з вивчення зага...
01.10.2011 в 23:14 1.2 МБ 158 раз
Калмиков Ю.І., Манойло О.Г. Безпека життєдіяльності. Посібник для виконання домашньої розрахунково-графічної роботи та самостійної підготовки студентів

Калмиков Ю.І., Манойло О.Г. Безпека життєдіяльності. Посібник для виконання домашньої розрахунково-графічної роботи та самостійної підготовки студентів

разное
Одеса: Видавн. центр ОДАХ, 2008. - 40 с.

Дисципліна "Безпека життєдіяльності" має світоглядно-професійний характер. Метою курсу є теоретична підготовка майбутніх фахівців щодо створення безпечних умов діяльності і життя як у виробничій, так і у невиробничій сферах, опанування принципів розвитку особистості і сталого роз...
11.04.2011 в 19:47 891.62 КБ 23 раза