Библиотечное дело и библиотековедение


Матмурадова М. (Тузувчи) Шар?нинг улу? мусаввири. Камолиддин Бе?зод таваллудининг 550 йиллиги мунособати билан

Матмурадова М. (Тузувчи) Шар?нинг улу? мусаввири. Камолиддин Бе?зод таваллудининг 550 йиллиги мунособати билан

 • разное
 • pdf
 • 307.43 КБ
 • добавлен 24.01.2012
Т.: Алишер Навоий ном. Ўзбекистон Миллий кнаси нашриёти, 2005.- 42 б.

Мовароунна?р ва Хуросонда XV асрдаги уй?ониш даври вакилларидан бири, ?аётлигидаё? «аср мўъжизаси», «ўз даврининг чў??иси» сифатларини олган, Алишер Навоийнинг шогирди, улу? мусаввир ва миниатюрасоз Камолиддин Бе?зод таваллудининг 550 йиллигига ба?ишл...
Матмурадова М. (Тузувчи) Эл со?лиги-юрт бойлиги. 2005 йил-Си?ат саломатлик йили

Матмурадова М. (Тузувчи) Эл со?лиги-юрт бойлиги. 2005 йил-Си?ат саломатлик йили

 • разное
 • pdf
 • 380.01 КБ
 • добавлен 24.01.2012
Т.: Алишер Навоий ном. Ўзбекистон Миллий к-наси нашриёти, 2005.-64 б.

2005 йил – Си?ат-саломатлик йилига ба?ишланган ушбу методик-библиографик ?ўлланма си?ат-саломатлик, тозалик, покизалик, касалликларнинг келиб чи?иши ва ?ар хил касалликларни даволаш, ов?атланиш маданияти, гиё?вандлик ва ю?умли касалликлар, атроф-му?и...
Егорова Т., ?иличбоев О. (Тузувчилар) Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил ?илиш

Егорова Т., ?иличбоев О. (Тузувчилар) Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил ?илиш

 • разное
 • pdf
 • 539.36 КБ
 • добавлен 24.01.2012
Тошкент-2007, 90б.

Ушбу тўпламда ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари фаолиятини белгилаб берувчи меъёрий ?ужжатлар ?амда ахборот, кутубхоначилик ва ноширлик иши стандартлари (СИБИД) ўзбек ва рус тилларида жамланди. Тўплам ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ходимлари, кутубхоначилар ?амда маданий-...
Тешабоева У. (Тузувчи) ?аёт билан ?амнафас ижод: Пирим?ул ?одиров таваллудининг 80 йиллиги муносабати билан

Тешабоева У. (Тузувчи) ?аёт билан ?амнафас ижод: Пирим?ул ?одиров таваллудининг 80 йиллиги муносабати билан

 • разное
 • pdf
 • 342.93 КБ
 • добавлен 23.01.2012
Тошкент-2008, 41б.

Ушбу методик-библиографик ?ўлланма эл севган адиб, адабиётшунос олим Пирим?ул ?одиров таваллудининг 80 йиллигига ба?ишланган. Ёзувчи сер?ирра ижодини ўрганиш ва уни кенг тар?иб ?илишда кутубхона, ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказларида ўтказилиши мумкин бўлган тадбирлар туркуми ?амда адабиёт...
Матмурадова М. (Тузувчи) Инсон - ?аёт гултожи

Матмурадова М. (Тузувчи) Инсон - ?аёт гултожи

 • разное
 • pdf
 • 281.75 КБ
 • добавлен 23.01.2012
Тошкент-2007, 41б.

Ушбу методик-библиографик ?ўлланма Ижтимоий ?имоя йилига ба?ишланган. ?ўлланмада ме?р-мурувват, инсонпарварлик, ме?р-шав?ат, ногирон, ёл?из кексалар, етим-есирлар, кам таъминланган оила ва ижтимоий ?имояга му?тож кишиларга ёрдам бериш ?а?ида маълумотлар берилган. ?ўлланмада Ижтимоий ?имоя йилига ба?и...
Тешабоева У., Маматраимова ?. (Тузувчилар) ?о?озсиз ахборот ташувчилар

Тешабоева У., Маматраимова ?. (Тузувчилар) ?о?озсиз ахборот ташувчилар

 • разное
 • pdf
 • 588.16 КБ
 • добавлен 23.01.2012
Тошкент-2007, 107б.

Ушбу методик ?ўлланмада ?озирги ахборотлаштириш даврида ахборот дунёсига кириб келган ва кенг тар?алиб бораётган ?о?озсиз ахборот ташувчилар – электрон оптик дисклар, видеодисклар, электрон микропроцессорли картрижлар, микрофильмлар, микрофишлар тў?рисида умумий тушунчалар, изо?лар, уларга библиогра...
Матмурадова М. (Тузувчи) Асли дунё ме?рдан яралган

Матмурадова М. (Тузувчи) Асли дунё ме?рдан яралган

 • разное
 • pdf
 • 277.19 КБ
 • добавлен 23.01.2012
Тошкент, 2004 - 61 б.

2004 йил – «Ме?р ва мурувват йили»га баѓишланган ушбу методик-библиографик ќўлланма ме?р-мурувват, ватанпарварлик, инсонпарварлик, хайр-э?сон, ме?р-шафќат ?аќидаги ќизиќарли манбалар, ме?р-мурувват, савоб, хайр- э?сон ?аќида «Авесто», «Ћадис» даги маќоллар, мутафаккир ва буюк алломаларимизнинг фикр...
Матмурадова М. (Тузувчи) Давлат арбоби, тарихчи ва адиб. Абдул?озий Ба?одирхон таваллудининг 400 йиллиги мунособати билан

Матмурадова М. (Тузувчи) Давлат арбоби, тарихчи ва адиб. Абдул?озий Ба?одирхон таваллудининг 400 йиллиги мунособати билан

 • разное
 • pdf
 • 325.69 КБ
 • добавлен 23.01.2012
Тошкент, 2005 -49 б.

Шар? хал?лари тарихи, маданияти, адабиётининг ўткир билимдони, маърифатпарвар, давлат арбоби ва олимларидан бири Абул?озий Ба?одирхон таваллудининг 400 йиллигига ба?ишланган ушбу методик-библиографик ?ўлланма тарихчи ва адиб ижодини, меросини чу?ур ўрганиш, тар?иб ва ташви? ?илишда кутубхона ходимла...
Рўзиева Ф. (Тузувчи муаллифлар) Мутолаа байрами

Рўзиева Ф. (Тузувчи муаллифлар) Мутолаа байрами

 • разное
 • pdf
 • 288.45 КБ
 • добавлен 23.01.2012
Тошкент, 2005 - 49 б.

Биз ?уйидаги методик ?ўлланмада «Мутолаа байрами» муносабати билан ўтказиладиган тадбирлар туркуми ва уларни ўтказиш, ?амда республикамизнинг баъзи вилоятларида ўтказилган «Китобхонлик кунлари» ?а?ида ?ис?ача маълумотларни ?авола этмо?дамиз.
Qilichboyev O.(Tuzuvchi) Toshkent shahridagi oliy o’quv yurtlari kutubxonalari

Qilichboyev O.(Tuzuvchi) Toshkent shahridagi oliy o’quv yurtlari kutubxonalari

 • разное
 • pdf
 • 222.72 КБ
 • добавлен 23.01.2012
Toshkent, 2005 - 39 b.

Mazkur ma’lumotnomada Toshkent shahridagi oliy o‘quv yurtlari kutubxonalari (kutubxonalar ro‘yxati mundarijada berilgan) to‘g‘risida ma’lumotlar berilgan. Ma’lumotnomada kutubxonalarning to‘liq nomi, manzili, elektron pochta manzili, veb-sayti, kutubxona rahbarining ismi sharifi, telefon raqami, s...
Тешабоева У.(Тузувчи) Гиё?вандлик - давр офати

Тешабоева У.(Тузувчи) Гиё?вандлик - давр офати

 • разное
 • pdf
 • 242.89 КБ
 • добавлен 23.01.2012
Методик-библиографик ќўлланма. Тошкент, 2004 - 33 б.

Аср вабоси бўлмиш гиё?вандлик, гиё?вандлик воситалари, гиё?вандликни олдини олиш ва унга ќарши курашишга баѓишланган ушбу методик-библиографик ќўлланма бу иллат илдизини чуќур ўрганиш, унга ќарши кураш йўллари ва чораларини тарѓиб ва тарѓибот ќилишда кутубхона ходимла...
Берман Г., Матмурадова М. (Тузувчилар) Маданият, маънавият, дин: ?амкорлик чегаралари. Христианлик

Берман Г., Матмурадова М. (Тузувчилар) Маданият, маънавият, дин: ?амкорлик чегаралари. Христианлик

 • разное
 • pdf
 • 426.99 КБ
 • добавлен 23.01.2012
Тошкент, 2003 - 49 б.

Муста?иллик диний эзгуликка катта ?улайлик яратди. Диний эъти?од ?ам ?у?у?ий, ?ам амалий жи?атдан кафолатланади. «Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тoeђрисида»ги ?онуннинг ?абул ?илиниши ?озирги шароитда демократик ва инсонпарвар жамият ?ураётган Ўзбекистон хал?лари ?аётида катта а?амиятга эга ...
Григорьев Ю.В. (ред.). Библиотечные фонды и каталоги

Григорьев Ю.В. (ред.). Библиотечные фонды и каталоги

 • разное
 • djvu
 • 3.99 МБ
 • добавлен 21.01.2012
Учебник. Москва. Советская Россия. 1961. - 386 с.

Учебник «Библиотечные фонды и каталоги» составлен в соответствии с утвержденной для библиотечных институтов РСФСР программой, одноименной части второй курса библиотековедения. Остальным частям курса посвящены учебники: «Общее библиотековедение», «Работа с читателями», «О...
Руководство - Программное обеспечение для создания полнотекстовых коллекций (электронных библиотек) Гринстоун (Greenstone)

Руководство - Программное обеспечение для создания полнотекстовых коллекций (электронных библиотек) Гринстоун (Greenstone)

 • руководства
 • doc
 • 2.19 МБ
 • добавлен 21.01.2012
Учебно-справочное пособие для библиотечных работников. 57 с.

В рамках данного пособия, мы рассмотрим только один программный продукт для создания электронных библиотек или, скорее, электронных коллекций. Это так называемое свободное программное обеспечение, бес-платно распространяемый программный продукт для создания эл...
Нет изображения

Понкратова В.Н., Осипцова. Ж.П. Новая должность педагогического работника Педагог-библиотекарь: статус и вопросы введения в государственных и муниципальных образовательных учреждениях

 • разное
 • doc
 • 254 КБ
 • добавлен 21.01.2012
Москва. Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации. 2011. - 26 с.

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 года № 448н внесены изменения в Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квал...
Ребенок в библиотечном пространстве: приобщение к чтению

Ребенок в библиотечном пространстве: приобщение к чтению

 • разное
 • doc
 • 1.64 МБ
 • добавлен 21.01.2012
Коллектив авторов. Методическое пособие. Москва. ЦБС "Гагаринская". 2008. - 28 с.

Приобщение к чтению через знакомство с библиотекой.
Знакомство с библиотекой детей дошкольного возраста.
Группы школьников в библиотеке.
Посещение библиотеки детьми в индивидуальном порядке. Индивидуальная беседа.
«День отк...
Альменева Ф.Х. Первые шаги к профессии. Программа начального образования сельских библиотекарей

Альменева Ф.Х. Первые шаги к профессии. Программа начального образования сельских библиотекарей

 • разное
 • doc
 • 431 КБ
 • добавлен 21.01.2012
Пособие. г.Соль-Илецк. 2011. - 32 с.

Работа с данным учебно-практическим пособием - первый шаг на пути профессионального образования. Оно поможет вам не только познакомиться с особенностями библиотечного дела, но и окажет поддержку при организации деятельности вашей библиотеки.
Материал в пособии представлен очень ...
Нет изображения

Рат-Вег Иштван. Комедия книги

 • разное
 • doc
 • 1.34 МБ
 • добавлен 20.01.2012
"Книга"; Москва; 1987

Известный венгерский писатель собрал забавные и занимательные истории, связанные с жизнью книги в разных странах и в разные времена, начиная «от Адама». Тут и мнимо ученые разыскания о Библии, и россыпи необычных заглавий, легенды о библиофилах и о «знатных» опечатках и множество других историй о к...
Тешабоева У. (Тузувчи) Шар?нинг мангу маскани

Тешабоева У. (Тузувчи) Шар?нинг мангу маскани

 • разное
 • pdf
 • 288.86 КБ
 • добавлен 18.01.2012
Тошкент-2007, 41б.

Ушбу методик-библиографик ?ўлланмада дунёнинг энг кў?на ша?ри Самар?анд, унинг ?адимий тарихи ва шу тарихнинг бетакрор, ?ар ?андай одамнинг ?ам ?албини ўзига ром этувчи, умрбод мафтун ?илувчи буюк намояндалари сиймоси, мовий гумбазлар, муаззам миноралар ва ўлмас обидалар ?а?идаги маълумотлар келтирил...
Рўзиева Ф. (Тузувчи) Хоразм фарзанди. Аз-Замахшарий таваллудининг 930 йиллиги мунособати билан

Рўзиева Ф. (Тузувчи) Хоразм фарзанди. Аз-Замахшарий таваллудининг 930 йиллиги мунособати билан

 • разное
 • pdf
 • 224.11 КБ
 • добавлен 18.01.2012
Тошкент, 2004 - 21 б.

Шар? хал?лари тарихи, маданияти, адабиётининг ўткир билимдони, маърифатпарвар, давлат арбоби ва олимларидан бири Абул?озий Ба?одирхон таваллудининг 400 йиллигига ба?ишланган ушбу методик-библиографик ?ўлланма тарихчи ва адиб ижодини, меросини чу?ур ўрганиш, тар?иб ва ташви? ?илишда кутубхона ходимл...
Реферат - Бібліографічний опис

Реферат - Бібліографічний опис

 • рефераты
 • html,rtf
 • 48.38 КБ
 • добавлен 07.01.2012
25 стор.

Бібліографічний опис: поняття, функції
Методика складання бібліографічного опису
Загальна та спеціальна методика складання БО
Види бібліографічного опису
Зони бібліографічного опису
Бібліографічний опис – результат наукової обробки документів
Бібліографічний опис електронних документів
Реферат - Бібліотечний менеджмент як концепція управління

Реферат - Бібліотечний менеджмент як концепція управління

 • рефераты
 • doc
 • 14.76 КБ
 • добавлен 11.11.2011
Менеджмент в управлінні бібліотекою, напрями його діяльності, нові підхіди. 15 стр. Список літератури - 20 джерел.
Без вступу, висновків.

Головними і найбільш активними чинниками змін в організації діяльності бібліотеки є інформатизація і перехід на ринкові умови господарювання. Саме вони визначають процеси перетвор...
Реферат - Будущее библиотечных фондов

Реферат - Будущее библиотечных фондов

 • рефераты
 • doc
 • 152.5 КБ
 • добавлен 05.12.2010
По дисциплине "Библиотечные фонды".
Содержание:
Сохранность библиотечных фондов.
Новые подходы к формированию библиотечных фондов. Стратегия развития.
Пермский инстититут искусства и культуры
Реферат - Документні ресурси національної бібліотеки України ім. Вернадського

Реферат - Документні ресурси національної бібліотеки України ім. Вернадського

 • рефераты
 • doc
 • 55.5 КБ
 • добавлен 14.12.2011
ХДАК, Украина, 2011 г., 11 стр.
Кибирева А.Г.

Організація бібліотечного фонду НБУВ:
Видова структура фонду
Джерела комплектування
Документні ресурси спеціалізованих фондів НБУВ
Список використаної літератури
Реферат - Информационная эвристика. Российская национальная библиотека

Реферат - Информационная эвристика. Российская национальная библиотека

 • рефераты
 • doc
 • 61 КБ
 • добавлен 27.04.2010
РГГУ 2010 год, 9 стр.
Содержание.
Введение.
Российская национальная библиотека сегодня.
Основные проблемы, которые решает РНБ в настоящее время.
Заключение.
Список использованной литературы.
Реферат - Информационные ресурсы библиотек вузов естественнонаучного, технического, сельскохозяйственного, медицинского профиля

Реферат - Информационные ресурсы библиотек вузов естественнонаучного, технического, сельскохозяйственного, медицинского профиля

 • рефераты
 • doc
 • 104.5 КБ
 • добавлен 05.12.2010
Современный этап развития библиотек вузов; создание библиотечных консорциумов; информационные ресурсы научных библиотек технических, медицинских и сельскохозяйственных вузов России.
Пермский государственный институт искусства и культуры. 3 курс
Реферат - История и современное состояние Национальной библиотеки Франции

Реферат - История и современное состояние Национальной библиотеки Франции

 • рефераты
 • doc
 • 89 КБ
 • добавлен 30.10.2010
Реферат по курсу «Общее библиотековедение» Тема: «История и современное состояние
Национальной библиотеки Франции» 16 с.
План
Введение
1. Возникновение и развитие Национальной библиотеки Франции.
2. История возникновения отделов библиотеки и их современное состояние.
3. Современное состояние Национальной...
Реферат - Иформационная эвристика - Государственная публичная историческая библиотека

Реферат - Иформационная эвристика - Государственная публичная историческая библиотека

 • рефераты
 • rtf
 • 110.66 КБ
 • добавлен 29.04.2010
РГГУ 2010, 9 стр.
Введение.
Государственная публичная историческая библиотека.
Проект "Электронный запасник".
Заключение.
Cписок использованной литературы.
Реферат - Книга СССР в 50-70 годы

Реферат - Книга СССР в 50-70 годы

 • рефераты
 • doc
 • 101.5 КБ
 • добавлен 02.12.2010
Введение
1. Восстановительный период в книжном деле страны
2. Советская книга в 1950 годы
3. Книга в СССР в 1960-1970 годы
Заключение
Список использованной литературы
Реферат - Книжное дело России второй половины XIX века

Реферат - Книжное дело России второй половины XIX века

 • рефераты
 • doc
 • 72 КБ
 • добавлен 29.10.2010
Реферат по курсу «Документоведение» Тема: «Книжное дело России второй половины XIX века» 18 с.
План.
Введение.
Характеристика книжного дела второй половины XIX века.
Книга в пореформенной России.
Книжная торговля во второй половине XIX века.
Издатели второй половины XIX века.
Крупные издатели и издате...
Реферат - Кодекс этики российского библиотекаря и проблемы библиотечного обслуживания современного пользователя

Реферат - Кодекс этики российского библиотекаря и проблемы библиотечного обслуживания современного пользователя

 • рефераты
 • doc
 • 116 КБ
 • добавлен 28.10.2010
Реферат по курсу «Библиотечно-информационное обслуживание» Тема: "Кодекс этики российского библиотекаря и проблемы библиотечного обслуживания современного пользователя" 23 с.
План.
введение.
Кодекс этики российского библиотекаря.
Этические проблемы обслуживания современного пользователя.
Выводы.
Заключени...
Реферат - Массовая работа в библиотеке

Реферат - Массовая работа в библиотеке

 • рефераты
 • doc
 • 314.5 КБ
 • добавлен 25.10.2010
Содержание:

Основные понятия: «групповое информирование», «массовое информирование». Требования, предъявляемые к массовым мероприятиям. Устные формы библиотечного обслуживания (информирования), их виды, особенности разработки и оформления.

Разработка сценария заседания клуба по интересам
Реферат - Модельные библиотеки на современном этапе

Реферат - Модельные библиотеки на современном этапе

 • рефераты
 • doc
 • 134 КБ
 • добавлен 01.03.2011
Введение. Концептуальная модель современной библиотеки (функции модельных библиотек). Структура библиотеки инновационной модели. Анализ существующих моделей современных библиотек. Заключение. Список литературы (6 источников). 32 с. Дисциплина "Библиотечное дело". Специальность "Библиотечно-информационная деятельность".
Реферат - Научные библиотеки. Их классификация. РНБ как универсальная научная библиотека

Реферат - Научные библиотеки. Их классификация. РНБ как универсальная научная библиотека

 • рефераты
 • doc
 • 399 КБ
 • добавлен 25.10.2010
Содержание:

Значение классификации библиотек. Определение научной библиотеки.

Виды научных библиотек:
Универсальная научная библиотека и ее развитие в XXI в.
Специальные библиотеки.
Отраслевые библиотеки.

РНБ как универсальная научная библиотека.
Местонахождение и ведомственная принадле...
Реферат - Национальная библиотека Франции и деятельность Жюльена Кэна между первой и второй мировыми войнами

Реферат - Национальная библиотека Франции и деятельность Жюльена Кэна между первой и второй мировыми войнами

 • рефераты
 • docx
 • 484.2 КБ
 • добавлен 22.11.2011
Омск; ОмГУ; преп. Добреева; факультет филологии; специальность: библиотечное дело и библиография; предмет: история библиотечного дела; 2005 г. ; 32 стр.

Национальные библиотеки как институт государства История возникновения Национальной библиотеки Франции. Политическая и социально-экономическая обстановка во Франции в п...
Реферат - Проблемы и перспективы развития библиотечной деятельности

Реферат - Проблемы и перспективы развития библиотечной деятельности

 • рефераты
 • doc
 • 164 КБ
 • добавлен 22.12.2010
Введение

Существующие проблемы и пути их решения:
Государственное регулирование;
Проблемы муниципальных библиотек;
Плата за бесплатное чтение.

Привлечение источников финансирования – приоритетная задача библиотек.

Перспективы развития библиотечного дела:
Практический маркетинг...
Реферат - Происхождение, этапы развития и современные определения термина библиография

Реферат - Происхождение, этапы развития и современные определения термина библиография

 • рефераты
 • doc
 • 96 КБ
 • добавлен 02.12.2011
Дисциплина "Теория библиографии". 20 с.

Введение.
Происхождение и этапы развития термина "библиография
Современные определения термина "библиография.
Заключение.
Список литературы.
Реферат - Роль библиотечных презентаций в информационной, образовательной и воспитательной работе школы

Реферат - Роль библиотечных презентаций в информационной, образовательной и воспитательной работе школы

 • рефераты
 • doc
 • 100 КБ
 • добавлен 11.11.2010
Библиотекари, прекрасно ориентируясь в традиционных ресурсах и информационных системах, постепенно переходят к работе с нетрадиционными носителями и информационными технологиями. В современное время читатель нуждается в быстрой и точной обработке информации. Это библиотекарям помогает сделать новая форма общения – инновационное ...
Реферат - Роль информации в развитии общества

Реферат - Роль информации в развитии общества

 • рефераты
 • doc
 • 59.5 КБ
 • добавлен 02.02.2011
СПб ИВСЭП менеджмент 1 курс
Причины возрастания объема информации.
Информатизация общества.
Применение информатизации в обществе.
8 стр.
Реферат - Социальные функции библиотеки

Реферат - Социальные функции библиотеки

 • рефераты
 • doc
 • 128 КБ
 • добавлен 16.02.2011
Введение. Содержание понятия "социальные функции библиотеки". Сущностные социальные функции. Производные социальные функции. Вывод. Список литературы( 5 источников). 26 стр.
Дисциплина "Библиотечное дело". Специальность "Библиотечно-информационная деятельность".
Шпоры - Проектирование АБИС

Шпоры - Проектирование АБИС

 • шпаргалки
 • doc
 • 79 КБ
 • добавлен 09.03.2011
Для библиотечного вуза, по специальности: автоматизированные библиотечно-информационные системы. Список вопросов:
Принципы проектирования АБИС.
Предпроектное обследование библиотеки как этап подготовки технического задания на разработку АБИС.
Техническое задание на разработку АБИС: назначения, структура.
Подсисте...
Пример библиографического описания

Пример библиографического описания

 • лабараторные
 • docx
 • 15.01 КБ
 • добавлен 28.01.2011
Описание книг 1 автора, Описание книг 2 авторов, Описание книг 3 авторов, Описание книг под заглавием (книга четырех и более авторов), Аналитическое описание статей из периодики
Контрольная работа - библиографическое описание

Контрольная работа - библиографическое описание

 • лабараторные
 • doc
 • 88.5 КБ
 • добавлен 25.04.2011
Алфавит языка библиографического описания, название элементов и областей библиографического описания, особенности составления библиографического описания сборников с общим заглавием, способы составления многоуровневого (сводного) описания многотомного издания, аналитическое библиографическое описание, правила составления библиог...
Вохрышева М.Г. (ред.) Библиотековедение, библиографоведение и информатика: терминологический путеводитель

Вохрышева М.Г. (ред.) Библиотековедение, библиографоведение и информатика: терминологический путеводитель

 • разное
 • pdf
 • 50.59 МБ
 • добавлен 17.05.2011
М.: Либерея-Бибинформ, 2007. - 104 с. - (Серия "Библиотекарь и время. XXI век". Выпуск №61).
Терминологический путеводитель предназначен для практического использования библиотечными и информационными работниками. В нем раскрывается содержание основных понятий, относящихся к сфере библиотечной теории и практики. Введены новы...
Гречихин А.А. Библиографическая эвристика

Гречихин А.А. Библиографическая эвристика

 • разное
 • doc
 • 263 КБ
 • добавлен 03.08.2009
Предлагаемый конспект лекций имеет целью более широко показать историю формирования библиографической эвристики в нашей стране, охарактеризовать такие важные теоретические вопросы, как виды информационного поиска, система методов библиографической эвристики, общие требования к методике проведения информационного поиска.
Реферат - Будущее библиотечных фондов

Реферат - Будущее библиотечных фондов

 • рефераты
 • doc
 • 152.5 КБ
 • добавлен 05.12.2010
По дисциплине "Библиотечные фонды".
Содержание:
Сохранность библиотечных фондов.
Новые подходы к формированию библиотечных фондов. Стратегия развития.
Пермский инстититут искусства и культуры
Борхард П. Концепция маркетинга для публичных библиотек

Борхард П. Концепция маркетинга для публичных библиотек

 • разное
 • doc
 • 794 КБ
 • добавлен 15.01.2011
[П. Борхард, Ш. Флодель, М. Мильц, К. Рейнхардт, Г. Райтер] Пер. с нем. Е. М. Ястребовой; Науч. ред. И. Б. Михнова – М.: НВЦ "Библиомаркет", 1993. – 144 с. – (Сер. «Маркетинг некомерч. орг». )

Содержание
Исходная ситуация
Демографическая ситуация
Изменение понятия «культура» и системы ценностей
Изменения...
Лекции - Библиографоведение

Лекции - Библиографоведение

 • лекции
 • doc
 • 446.5 КБ
 • добавлен 29.11.2011
Минск. 2011 - 96с.

Определение понятия библиография.
Проблема эволюции библиографии.
Различные точки зрения на терминологические производные от "документа".
Основные функции библиографии.
Информационные барьеры в СИДК.
Закономерности развития библиографии.
Содержание понятия "библиографическая и...
ГОСТы к составлению библиографического описания

ГОСТы к составлению библиографического описания

 • разное
 • doc
 • 694.63 КБ
 • добавлен 01.12.2010
В архиве содержится набор ГОСТов на составление библиографического описания:
ГОСТ 7.1-2003
ГОСТ 7.16-79
ГОСТ 7.18-79
ГОСТ 7.40-82
ГОСТ 7.82-2001

Также прилагаются примеры и рекомендации к описанию:
Аудиоматериалов
Видеоматериалов
Изоизданий
Картографических ихданий
Книг и брошюр
Методическое пособие по курсу: Основы библиотечно-библиографических знаний

Методическое пособие по курсу: Основы библиотечно-библиографических знаний

 • разное
 • pdf
 • 1.14 МБ
 • добавлен 11.04.2011
Сост.: Е. В. Дмитриева, Д. Б. Ермилова, О. А. Падерина. - М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2004.

Целью данного пособия является обучение поиску нужной информации с минимальными затратами времени, правильному библиографическому описанию произведений печати и оформлению списка использованной литературы.
...
Лекции по библиотечно-информационной деятельности

Лекции по библиотечно-информационной деятельности

 • лекции
 • pdf
 • 1.45 МБ
 • добавлен 02.12.2011
Материалы к госэкзамену. 2011 - 141с.

Социальная роль и функции библиотеки.
Эволюция документальных носителей социальной информации.
Характеристика современной библиотечной системы России: структура,
отличительные особенности, перспективы.
Типология библиотек как общетеоретическая проблема.
Унифик...
Коршунов О.П. Библиографоведение. Общий курс. Основы теории библиографии

Коршунов О.П. Библиографоведение. Общий курс. Основы теории библиографии

 • разное
 • doc
 • 1.16 МБ
 • добавлен 26.11.2011
Учебник. Москва. МГУ культуры и искусств. 2000 - 106 с.

Основы теории библиографической информации.
Современная теория библиографии (Концептуальный аспект).
Что означает слово «библиография»?
Какова сущность библиографии?
Библиографическая информация - посредник в системе документальных коммуникаций....
Лапо П.М., Соколов А.В. Введение в электронные библиотеки

Лапо П.М., Соколов А.В. Введение в электронные библиотеки

 • разное
 • pdf
 • 2.06 МБ
 • добавлен 07.02.2011
Интернет- ресурс, - 2005. – 92 с.
Настоящее издание было подготовлено при поддержке Департамента США, Бюро по вопросам образования и культуры и предназначено для бесплатного распространения и использования в целях самообразования и повышения квалификации по данной тематике. Ссылка на источник и авторов обязательна.
В на...
Контрольная работа - Пиар-менеджер в библиотеке

Контрольная работа - Пиар-менеджер в библиотеке

 • лабараторные
 • doc
 • 75 КБ
 • добавлен 29.10.2010
Контрольная работа
Ключевые термины пиара.
Отличия между пиаром, маркетингом и рекламой.
Социальная роль пиара во внешней и внутренней средах.
Наиболее часто употребляемые инструменты пиара.
Анализ общественного и опубликованного мнения.
Стратегия по информированию и коммуницированию с общественностью.
Реферат - Проблемы и перспективы развития библиотечной деятельности

Реферат - Проблемы и перспективы развития библиотечной деятельности

 • рефераты
 • doc
 • 164 КБ
 • добавлен 22.12.2010
Введение

Существующие проблемы и пути их решения:
Государственное регулирование;
Проблемы муниципальных библиотек;
Плата за бесплатное чтение.

Привлечение источников финансирования – приоритетная задача библиотек.

Перспективы развития библиотечного дела:
Практический маркетинг...
ГОСТ 7.12-93 Сокращение слов на русском языке в библиографической записи

ГОСТ 7.12-93 Сокращение слов на русском языке в библиографической записи

 • разное
 • doc
 • 172 КБ
 • добавлен 10.04.2010
Официальное издание (ныне действующее) расскажет вам о том, как правильно сокращать слова: страница - с. или стр., рубли - руб. или р., доктор медицинских наук - д. м. н. или д-р мед. наук - и многие другие.
Управление библиотекой: учеб.-практ. пособие

Управление библиотекой: учеб.-практ. пособие

 • разное
 • pdf
 • 6.71 МБ
 • добавлен 12.09.2011
/ Аверьянов А.С., Ванеев А.Н., Горев В.Г. и др. - СПб.: Профессия,2005. - 302с. - (Библиотека)
Пособие раскрывает сущность и основы управления библиотекой, специфику управленческой деятельности руководителей разных уровней управления в библиотеке и ЦБС. Рассмотрены вопросы планирования и документационного обеспечения управле...
Реферат - Библиографический поиск литературных источников

Реферат - Библиографический поиск литературных источников

 • рефераты
 • doc
 • 12.92 КБ
 • добавлен 18.02.2010
Библиографический поиск литературных источников.
4 страницы. Реферат по библиографии
В реферате рассматриваются такие понятия как:
Библиографический поиск
картотека научных источников
виды источников
Библиографические издания
Реферативные издания
Реферативные журналы по социальным и гуманитарн...
Дрешер Ю.Н. Организация информационного производства

Дрешер Ю.Н. Организация информационного производства

 • разное
 • pdf
 • 36.49 МБ
 • добавлен 24.04.2011
Учебное пособие. - Москва: Фаир-Пресс, 2005. - 248 с. - (специальный издательский проект для библиотек). - ISBN 5-8183-0898-7.

Аннотация:
В данной книге представлены методические материалы по учебному курсу «Организация информационного производства», рассматриваются основные положения, принципы и методы организации ...
Савина, И.А., Зиновьева Н.Б. (ред.) Библиографическое описание документа

Савина, И.А., Зиновьева Н.Б. (ред.) Библиографическое описание документа

 • разное
 • pdf
 • 13.08 МБ
 • добавлен 18.09.2011
Учеб.-метод. рекомендации. СПб.: Профессия,2007. - 272 с. - (Библиотека)
В данном пособии рассмотрены исторические, теоретические, методические аспекты библиографического описания документа, виды и основные особенности, структура, элементы, система функций, вопросы стандартизации библиографического описания. приведены типовы...