Библиотечное дело и библиотековедение


Рўзиева Ф. (Тузувчи) Кутубхона ва ма?аллий органлар ?амкорлиги

Рўзиева Ф. (Тузувчи) Кутубхона ва ма?аллий органлар ?амкорлиги

 • разное
 • pdf
 • 194.1 КБ
 • добавлен 18.01.2012
Тошкент, 2004 - 23 б.

Мазкур ќўлланмада кутубхоналар ва ма?аллий ташкилотлар ?амкорлигида олиб борилган ишлар хаќида маълумот берилиб, бундан кейин кутубхоналар ишини яхшилашда ?окимият вакиллик органлари билан алоќалар ўрнатиш йўллари ва иш шакллари ?аќида баъзи фикрлар берилмоќда.
Алаутдинова Н. (тузувчи) Шар?нинг аллома санъаткори: Садриддин Айний таваллудининг 130 йиллиги муносабати билан

Алаутдинова Н. (тузувчи) Шар?нинг аллома санъаткори: Садриддин Айний таваллудининг 130 йиллиги муносабати билан

 • разное
 • pdf
 • 301.17 КБ
 • добавлен 18.01.2012
Тошкент-2008, 34б.

Ушбу методик-библиографик ?ўлланма XIX асрнинг сўнгги чорагида ту?илиб, ХХ асрнинг ўрталарига ?адар яшаб ижод этган, ўзбек ва тожик адабиётлари тара??иётига муайян ?исса ?ўшган зуллисонайн ёзувчи Садриддин Айний таваллудининг 130 йиллиги муносабати билан тузилди. ?ўлланмада Садриддин Айнийнинг ?аёти ...
Матмуродова М. (Тузувчи) Эл ардо?идаги адиб: Мирзакалон Исмоилий таваллудининг 100 йиллиги муносабати билан

Матмуродова М. (Тузувчи) Эл ардо?идаги адиб: Мирзакалон Исмоилий таваллудининг 100 йиллиги муносабати билан

 • разное
 • pdf
 • 246.76 КБ
 • добавлен 18.01.2012
Тошкент-2008, 29б.

Ушбу методик-библиографик ?ўлланма адиб ва таржимон Мирзакалон Исмоилий таваллудининг 100 йиллигига ба?ишланган. ?ўлланма адиб ижодий меросини ўрганиш ва тар?иб ?илишда кутубхоналар, ахборот-кутубхона ва ахборот- ресурс марказлари ходимларига ёрдам бериш ма?садида тузилган. Унда мутахассислар ўтказиш...
Тешабоева У. (Тузувчи) Башарият да?оси

Тешабоева У. (Тузувчи) Башарият да?оси

 • разное
 • pdf
 • 426.95 КБ
 • добавлен 18.01.2012
Тошкент-2008, 63б. На узбекском и русском языках.

Ушбу методик-библиографик ?ўлланма буюк рус ёзувчиси Л.Н.Толстой ?аёти ва ижодини ўрганишга ба?ишланган. ?ўлланма ёзувчи ижодини, бой адабий меросини ўрганиш, тар?иб ?илишда АКМлар, АРМлар ва кутубхоналар ходимларига ёрдам бериш ма?садида тузилган. Унда мутахассислар ўтк...
Алаутдинова Н. (Тузувчи) Гўзаллик дунёси

Алаутдинова Н. (Тузувчи) Гўзаллик дунёси

 • разное
 • pdf
 • 333.09 КБ
 • добавлен 18.01.2012
Тошкент-2008, 43б.

Ушбу методик-библиографик ?ўлланма Муста?ил давлатлар ?амдўстлиги давлат ра?барлари кенгаши томонидан МД? мамлакатларида 2008 йил - Адабиёт ва мутолаа йили деб эълон ?илингани муносабати билан тузилган. ?ўлланмада адабиёт фани нимани ўргатади, унинг а?амияти, китобхонлик нима, китобларни ?андай са?ла...
Матмурадова М.И. (Тузувчи) Буюк ипак йўли - Буюк муло?от йўли

Матмурадова М.И. (Тузувчи) Буюк ипак йўли - Буюк муло?от йўли

 • разное
 • pdf
 • 410.83 КБ
 • добавлен 18.01.2012
Тошкент, 2004 - 85 б.

«Буюк Ипак йўли»га ба?ишланган ушбу методик-библиографик ?ўлланмада «Ипак йўлининг тарихи, тармо?лари, ривожланиши ва ?озирги даври, тад?и?от, кашфиёт, ўтказилган экспедициялар, хал?аро конференциялар, тадбирлар, со?иб?ирон Амир Темур тузукларидан намуналар, Президентимиз И.А.Каримовнинг, хорижий м...
Алаутдинова Н. (Тузувчи) Куй ва ?ўши? се?ри: Хал?аро муси?а куни муносабати билан

Алаутдинова Н. (Тузувчи) Куй ва ?ўши? се?ри: Хал?аро муси?а куни муносабати билан

 • разное
 • pdf
 • 270.98 КБ
 • добавлен 18.01.2012
Тошкент-2008, 29б.

Ушбу методик-библиографик ?ўлланма 1 октябрь Хал?аро муси?а куни муносабати билан тузилган. ?ўлланмада шар? мутафаккирларининг муси?а ?а?идаги ?арашлари, замонавий ?ўши?чилик муаммолари, муси?а ва ?ўши?нинг шифобахшлик хусусияти ?а?идаги фикр-муло?азалар, шуниндек, АКМ ва АРМларда ўтказиш мумкин бўлг...
Тешабоева У., Нуримова ?., Рўзиева Ф. (Тузувчилар) Буюк келажак бунёдкорлари

Тешабоева У., Нуримова ?., Рўзиева Ф. (Тузувчилар) Буюк келажак бунёдкорлари

 • разное
 • pdf
 • 406 КБ
 • добавлен 18.01.2012
Тошкент-2008, 58б.

Исти?лол йилларида юртимизда ёш авлод таълим-тарбияси давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири этиб белгиланди. Бугун мамлакатимизда ?урилаётган фу?аролик жамияти, ?аётимизга кириб келаётган янгиланишлар жараёни, исло?отлар самараси энг аввало ёшларни ?ўллаб-?увватлаш, уларнинг интеллектуал сал...
Ибрагимова А. (Тузувчи) Мунис чамани: Мунис Хоразмий таваллудининг 230 йиллиги муносабати билан

Ибрагимова А. (Тузувчи) Мунис чамани: Мунис Хоразмий таваллудининг 230 йиллиги муносабати билан

 • разное
 • pdf
 • 250.85 КБ
 • добавлен 18.01.2012
Тошкент-2009, 29б.

Ушбу методик-библиографик ?ўлланма XVIII асрнинг иккинчи ярми ва XIX асрнинг бошларида Хоразмда яшаб ижод этган тарихнавис олим, таржимон, хаттот ва маърифатпарвар шоир Мунис Хоразмийнинг 230 йиллиги муносабати билан тузилди. ?ўлланмада Мунис Хоразмийнинг ?аёти ва ижоди ?а?идаги маълумотлар берилган,...
Матмурадова М. (Тузувчи) Ўзбекистон Республикасининг Давлат мукофотлари: Ўзбекистон Республикаси муста?иллигининг 16 йиллиги муносабати билан

Матмурадова М. (Тузувчи) Ўзбекистон Республикасининг Давлат мукофотлари: Ўзбекистон Республикаси муста?иллигининг 16 йиллиги муносабати билан

 • разное
 • pdf
 • 370.53 КБ
 • добавлен 18.01.2012
Тошкент-2007, 68б.

Ушбу методик-библиографик ?ўлланма Ўзбекистон Республикасининг Давлат мукофотларига ба?ишланган. ?ўлланмада Давлат мукофотларини таъсис этиш тў?рисида ?онунлар, Низомлар, Фармонлар, унвонлар, орденлар, медаллар, фахрий унвонлар, Зулфия номидаги Давлат мукофоти Низоми, Ватанимизнинг юксак мукофоти сов...
Алаутдинова Н. (Тузувчи) Табаррук сиймо: Мунаввар?ори Абдурашидхонов таваллудининг 130 йиллиги муносабати билан

Алаутдинова Н. (Тузувчи) Табаррук сиймо: Мунаввар?ори Абдурашидхонов таваллудининг 130 йиллиги муносабати билан

 • разное
 • pdf
 • 305 КБ
 • добавлен 18.01.2012
Тошкент-2008, 37б.

Ушбу методик-библиографик ?ўлланма ХХ аср бошларида ўзбек хал?ининг миллий озодликка эришиш йўлида фаолият кўрсатган педагог, журналист, жамоат арбоби Мунаввар?ори Абдурашидхонов таваллудининг 130 йиллиги муносабати билан тайёрланган. ?ўлланмада Мунаввар?орининг ?аёти ва фожиали кечмиши ?а?идаги маъл...
?иличбоев О. (Тузувчи) Ўзбекистоннинг йирик кутубхоналари

?иличбоев О. (Тузувчи) Ўзбекистоннинг йирик кутубхоналари

 • разное
 • pdf
 • 355.71 КБ
 • добавлен 18.01.2012
Тошкент, 2004 - 52 б.

Мазкур методик ?ўлланмада Ўзбекистоннинг йирик кутубхоналари (?ўлланмага киритилган кутубхоналар рўйхати мундарижада берилган) тў?рисида маълумотлар берилган. ?ўлланмага кутубхоналарнинг тўли? номи, манзили, электрон почта манзили, веб-сайти, кутубхона ра?барининг исми шарифи, телефон ра?ами, шунин...
Тешабоева У. (тузувчи) Тошкент дея аталур…

Тешабоева У. (тузувчи) Тошкент дея аталур…

 • разное
 • pdf
 • 319.89 КБ
 • добавлен 18.01.2012
Тошкент-2008, 45б.

Ушбу методик-библиографик ?ўлланмада бой тарихга эга, келажаги бугундан порло? Шар? машъали аталган гўзал Тошкентга ба?ишланган маълумотлар ?амда кутубхоналар, ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказларида ўтказилиши мумкин бўлган тадбирлар туркуми берилган. ?ўлланмада Тошкентнинг ўтмиши, бугуни в...
Рўзиева Ф. (тузувчи) ?ожа А?рор тарихи: Методик-библиографик ?ўлланма

Рўзиева Ф. (тузувчи) ?ожа А?рор тарихи: Методик-библиографик ?ўлланма

 • разное
 • pdf
 • 180.12 КБ
 • добавлен 18.01.2012
Тошкент, 2003 - 26 б.

Ушбу ?ўлланмада Туркистоннинг табаррук авлиёси Хожа А?рор Валий ?а?идаги материаллардан фойдаланиб кутубхона ходимлари ва китобхонлар учун «Хожа А?рор тарихи» номи билан мазкур тавсиянома та?дим этилмо?да. ?ўлланмада Хожа А?рор Валий ?аёти ва фаолияти ?а?ида, у табаррук зотнинг ижодини ўрганиш ва т...
Егорова Т., ?иличбоев О. (тузувчилар) Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил ?илиш

Егорова Т., ?иличбоев О. (тузувчилар) Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил ?илиш

 • разное
 • pdf
 • 1.28 МБ
 • добавлен 18.01.2012
Тошкент-2007, 178б. На русском и узбекском языках.

Ушбу тўпламда Республика а?олисини ахборот-кутубхона билан таъминлашни ташкил этиш тў?рисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг ?арори, Компьютерлаштиришни янада ривожлантириш ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш тў?рисида Ўзбекистон Республикаси През...
Матмурадова М., Мир?амидова Ш. (тузувчилар) Хал? севган адиб: Абдулла ?а??ор таваллудининг 100 йиллиги муносабати билан

Матмурадова М., Мир?амидова Ш. (тузувчилар) Хал? севган адиб: Абдулла ?а??ор таваллудининг 100 йиллиги муносабати билан

 • разное
 • pdf
 • 354.48 КБ
 • добавлен 18.01.2012
Тошкент-2007, 53б.

Ўзбекистон хал? ёзувчиси Абдулла ?а??ор таваллудининг 100 йиллигига ба?ишланган ушбу методик-библиографик ?ўлланма ёзувчи ижодини, меросини чу?ур ўрганиш, тар?иб ?илишда кутубхоналар, ахброт-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ходимларига ёрдам бериш ма?садида тузилган. Унда мутахассислар ўтказиши...
Рўзиева Ф. (тузувчи) Ўрта Осиёнинг ?адимги кутубхоналари

Рўзиева Ф. (тузувчи) Ўрта Осиёнинг ?адимги кутубхоналари

 • разное
 • pdf
 • 243.2 КБ
 • добавлен 18.01.2012
Тошкент, 2004 - 34 б.

Китоб – инсоннинг энг я?ин дўсти ва масла?ат- чиси, а?л ?айро?и ва билим манбаидир. Китоб–фикрлаш ?уроли, хазиналар калити, тафаккур манбаи бўлгани учун ?ам хал?имиз уни нондай азиз, мўътабар ва му?аддас деб ?исоблаган. Ўзбек хал?и ?ам, дунёдаги энг китобхон хал?лардан биридир. Китобга му?аббат, ун...
Маматраимова Ћ. (тузувчи) Кутубхоналарнинг ўлкашунослик иши

Маматраимова Ћ. (тузувчи) Кутубхоналарнинг ўлкашунослик иши

 • разное
 • pdf
 • 238.86 КБ
 • добавлен 18.01.2012
Тошкент, 2003 - 41 б.

Ushbu metodik ?o‘llanmada kutubxonalarda o‘lkashunoslik faoliyatini tashkil etish va olib borish uchun asos bo‘lib xizmat ?iluvchi «Kutubxonalarning o‘lkashunoslik ishi to‘?risida Nizom» ?amda «O‘lkashunoslik kartotekasini tuzish uchun klassifikatsiya jadvali» berilgan.
Бердиева З. (Тузувчи) Кутубхонада фандрайзинг

Бердиева З. (Тузувчи) Кутубхонада фандрайзинг

 • разное
 • pdf
 • 249.38 КБ
 • добавлен 18.01.2012
Тошкент, 2003 - 47 б.

Кутубхоналар фаолиятида катта ижтимоий ўзгаришлар юз бермо?да. Кутубхона имиджини кўтариш, маънавий ?иёфасини ўзгартириш, ижтимоий сало?иятини ошириш, жамоатчилик орасида кутубхоналар мав?еини кўтариш йўлида турли иш усулларини ?ўллашга киришилди. Ана шулардан бири фандрайзингдир. Бу таш?аридан маб...
Матмурадова М. (Тузувучи) Озодлик ва исти?лол куйчиси: Абдулла ?одирий (Жул?унбой) таваллудининг 110 йиллиги муносабати билан

Матмурадова М. (Тузувучи) Озодлик ва исти?лол куйчиси: Абдулла ?одирий (Жул?унбой) таваллудининг 110 йиллиги муносабати билан

 • разное
 • pdf
 • 282.01 КБ
 • добавлен 18.01.2012
Тошкент, 2004 - 57 с.

Янги ўзбек адабиётининг йирик намояндаси Абдулла Ќодирий (Жулќунбой) таваллудининг 110 йиллигига баѓишланган ушбу методик-библиографик ќўлланма ёзувчи ижодини, меросини чуќур ўрганиш, тарѓиб ва тарѓибот ќилишда кутубхона ходимларига ёрдам бериш маќсадида тузилган. Унда кутубхоначилар ўтказиши мумки...
Реферат - Элементы, из которых состоит библиографическое описание

Реферат - Элементы, из которых состоит библиографическое описание

 • рефераты
 • docx
 • 36.23 КБ
 • добавлен 03.01.2012
ИЭУП, Казань, 2011 г., 15 стр.

Библиографическое описание
Объекты составления библиографического описания
Области и элементы описания
Пунктуация в библиографическом описании
Унифицированные формы сокращений
список литературы
Реферат-Библиотека и её роль в самостоятельной работе студента

Реферат-Библиотека и её роль в самостоятельной работе студента

 • рефераты
 • doc
 • 58 КБ
 • добавлен 05.02.2011
Библиотечные продукты и услуги
Самостоятельная познавательная деятельность студентов
Культура работы с книгой
11 страниц
Выпускная квалификационная работа - Применение открытых систем в информационно-ресурсных центрах

Выпускная квалификационная работа - Применение открытых систем в информационно-ресурсных центрах

 • дипломы
 • doc
 • 8.11 МБ
 • добавлен 04.11.2010
В квалификационной работе рассматривается подход использования свободно распространяемых программ с открытым исходным кодом в информационно-ресурсных центрах (массовых библиотеках) Узбекистана. Рассмотрены преимущества и возможные недостатки данного подхода в процессе информатизации и технической модернизации библиотек. Также пр...
Дипломная работа - Автоматизация вузовских научных библиотек: состояние, проблемы (на примере Научной библиотеки ОрелГТУ)

Дипломная работа - Автоматизация вузовских научных библиотек: состояние, проблемы (на примере Научной библиотеки ОрелГТУ)

 • дипломы
 • rtf
 • 805.78 КБ
 • добавлен 14.11.2011
Орловский государственный институт искусств и культуры, 2008 - 99 стр.
Кафедра информатики и документоведения
Специальности № 071201 «Библиотечно-информационная деятельность»
Научный руководитель: Деденева А.С.

История автоматизации библиотек
Цели и задачи автоматизации библиотек
Библиотека ка...
Дипломная работа - Модельные библиотеки

Дипломная работа - Модельные библиотеки

 • дипломы
 • doc
 • 330.5 КБ
 • добавлен 28.12.2011
Челябинская государственная академия культуры и искусств
институт документальных коммуникаций
Кафедра библиотечно-информационной деятельности
61 стр.

Модельная библиотека как перспективная форма развития библиотек на селе
Понятие, задачи и направления работы модельной библиотеки
Информационное...
Дипломная работа - Отражение проблем киноискусства в библиографических ресурсах

Дипломная работа - Отражение проблем киноискусства в библиографических ресурсах

 • дипломы
 • rtf
 • 1.19 МБ
 • добавлен 08.10.2011
Содержание
Введение
Документный поток по киноискусству
Возможности сегментации документного потока
Возможности анализа документного потока отрасли «киноискусство»
Информационные ресурсы по киноискусству
Текущие информационные ресурсы по кино
Ретроспективные информационные ресурсы по кино
Заключ...
Курсова робота - Депозитарний фонд бібліотеки, організація депозитарного фонду

Курсова робота - Депозитарний фонд бібліотеки, організація депозитарного фонду

 • курсовые
 • doc
 • 111 КБ
 • добавлен 08.11.2011
Предемет "Фондознавство / бібілотечні фонди".
Для студентів сцепіальностей "бібліотечна справа" та "книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія". 25 стор.

Формування депозитарних фондів бібліотек.
Функції депозитаріїв. Система бібліотек-депозитаріїв. Використання документів з депозитарних бібліотечних фонд...
Курсовая работа - Базы и банки данных

Курсовая работа - Базы и банки данных

 • курсовые
 • doc
 • 467 КБ
 • добавлен 22.06.2011
БГУКИ, Беларусь, преподаватель - Юхновец Т. С. , 41с. , 2011. Система управления базами данных.

Введение
Введение в базы и банки данных.
Система управления базами данных.
Модель данных.
Понятие информационного объекта.
Современные технологии, используемые в работе с данными.
Заключение
Курсовая работа - Библиотечное дело в Хакасии

Курсовая работа - Библиотечное дело в Хакасии

 • курсовые
 • doc
 • 143 КБ
 • добавлен 15.06.2011
Введение
Общая характеристика библиотечного дела
Основные принципы организации и функционирования библиотечного дела
История развития библиотечного дела в Хакасии
Библиотеки Республики Хакасия
История создания Хакасской республиканской универсальной библиотеки
История создания Хакасской республиканской де...
Курсовая работа - Библиотечное обслуживание в Германии

Курсовая работа - Библиотечное обслуживание в Германии

 • курсовые
 • docx
 • 77.57 КБ
 • добавлен 20.12.2011
Краснодар: КГУКИ, 2010. 45 стр.

Введение. История развития немецких библиотек (От средних веков до секуляризации; С 19-го века до Второй мировой войны; От разделенной до объединенной Германии). Новейшие тенденции в развитии библиотечного обслуживания немецких библиотек (Актуальность реформирования основ библиотечного об...
Курсовая работа - Деятельность Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника НАН Украины в области национальной библиографии

Курсовая работа - Деятельность Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника НАН Украины в области национальной библиографии

 • курсовые
 • doc
 • 314 КБ
 • добавлен 14.12.2011
ХГАК, Украина
Кибирева А.Г., преподаватель - Афанасенко Е.Н.
Харьков, 2010 - 35 с.

дисциплина - Библиографоведение

Общие сведения о Львовской научной библиотеке им.В.Стефаника НАH Украины
Львовская научная библиотека им. Стефаника – центр национальной библиографии украинской периодики
Школа библ...
Курсовая работа - Использование произведений художественной литературы в библиотерапии

Курсовая работа - Использование произведений художественной литературы в библиотерапии

 • курсовые
 • doc
 • 208 КБ
 • добавлен 22.06.2011
БГУКИ, Беларусь, преподаватель - Клименкова Н. В. , 31с. , 2010г. Библиотерапия.

Сущность библиотерапии.
Роль и значение произведений художественной литературы в библиотерапии.
Методика использования художественной литературы в библиотерапии.
Рекомендации и требования по подбору художественной литературы.
Курсовая работа - Консервація та реставрація документів

Курсовая работа - Консервація та реставрація документів

 • курсовые
 • rtf
 • 561.21 КБ
 • добавлен 20.11.2011
57 стор.

Загальні положення щодо консервації і реставрації документів
Поняття "консервація" і "реставрація", історія питання
Правове забезпечення, напрямки та сучасний стан збереження документних ресурсів в Україні
Зміст і фактори консервації документів
Чинники, що впливають на збереження д...
Курсовая работа - Конфликты в библиотеке

Курсовая работа - Конфликты в библиотеке

 • курсовые
 • doc
 • 139.5 КБ
 • добавлен 15.06.2011
Введение
Конфликтология – наука о конфликтах
Виды конфликтов
Этапы управления конфликтами
Конфликты в библиотечном коллективе
Конфликты с читателями
Заключение
Список используемой литературы
Приложение
29 страниц
Курсовая работа - Организация рекламной деятельности библиотек

Курсовая работа - Организация рекламной деятельности библиотек

 • курсовые
 • pdf
 • 143.17 КБ
 • добавлен 24.12.2011
Белгород. Бел. гос. ин-т культуры и искусств. 2011 - 38 с.

Введение.
Теоретические основы рекламной деятельности библиотек.
Современные формы и средства библиотечной рекламы.
Реклама в школьной библиотеке.
Заключение.
Библиографический список.
Курсовая работа - Современная библиотека: библиотечные продукты и услуги

Курсовая работа - Современная библиотека: библиотечные продукты и услуги

 • курсовые
 • docx
 • 69.22 КБ
 • добавлен 12.12.2011
АГУ, 2011, 35 стр. Библиотечные продукты и услуги.

Проблема библиотечных продуктов и услуг в современном мире
Характеристика понятий «библиотечная услуга» и «библиотечный продукт» .
Развитие библиотечных продуктов и услуг в сельской библиотеке п.Красная грива Доволенского района Новосибирской области
Характ...
Курсовая работа - Специфика библиотечного обслуживания пожилых граждан

Курсовая работа - Специфика библиотечного обслуживания пожилых граждан

 • курсовые
 • doc
 • 1.65 МБ
 • добавлен 13.11.2010
Введение
Библиотека в современном обществе
Значение публичных библиотек
Публичные библиотеки в жизни местного сообщества
Услуги публичных библиотек
Пожилые граждане как посетители библиотеки
Социальный статус человека в старости
Роль библиотеки в жизни пожилых граждан
Основные проблемы библиотечно...
Курсовая работа - Сущность и характерные черты современного менеджмента в библиотечном деле

Курсовая работа - Сущность и характерные черты современного менеджмента в библиотечном деле

 • курсовые
 • doc
 • 153.5 КБ
 • добавлен 17.06.2011
Введение
Формирование концепции библиотечного менеджмента
Основные понятия и задачи менеджмента
Функции менеджмента
Маркетинг как функция управления библиотекой
Стратегическое планирование
Персонал-стратегия
Управление инновациями
Технология библиотечного менеджмента
Постановка цели
Реализ...
Курсовой проект - Библиотечная деятельность И.А. Крылова

Курсовой проект - Библиотечная деятельность И.А. Крылова

 • курсовые
 • pdf
 • 202.62 КБ
 • добавлен 28.10.2010
Курсовая работа "Библиотечная деятельность И. А. Крылова" по специальности 052700 (071201.65) «Библиотечно-информационная деятельность» 39 с.

Оглавление.
Введение.
Основные этапы жизни и деятельности И. А. Крылова.
Биография И. А. Крылова.
Деятельность И. А. Крылова в Императорской Публичной библиотеке.
Курсовой проект - Роль детских и юношеских библиотек в формировании гражданского и патриотического самосознания молодежи

Курсовой проект - Роль детских и юношеских библиотек в формировании гражданского и патриотического самосознания молодежи

 • курсовые
 • doc
 • 172.5 КБ
 • добавлен 28.10.2010
Курсовой проект по специальности 052700 (071201.65).
«Библиотечно-информационная деятельность» "Роль детских и юношеских библиотек в формировании гражданского и патриотического самосознания молодежи" 39 с.

Оглавление.
Введение.
Современное состояние и проблемы развития детских и юношеских библиотек России.
Реферат - Научные библиотеки. Их классификация. РНБ как универсальная научная библиотека

Реферат - Научные библиотеки. Их классификация. РНБ как универсальная научная библиотека

 • рефераты
 • doc
 • 399 КБ
 • добавлен 25.10.2010
Содержание:

Значение классификации библиотек. Определение научной библиотеки.

Виды научных библиотек:
Универсальная научная библиотека и ее развитие в XXI в.
Специальные библиотеки.
Отраслевые библиотеки.

РНБ как универсальная научная библиотека.
Местонахождение и ведомственная принадле...
Абрамов К.И. История библиотечного дела в России. Часть 2

Абрамов К.И. История библиотечного дела в России. Часть 2

 • разное
 • djvu
 • 5.82 МБ
 • добавлен 15.08.2011
М.: Либерея, 2001. - 160 с.
Вторая часть учебно-методического пособия посвящена истории библиотек в период с 1917 по 1990-е гг. XX в. Учебное пособие, в котором автор постарался объективно отразить историческое прошлое советской библиотечной теории и практики, содержит ценный фактический материал, библиотечную статистику, п...
Методические указания - Автор неизвестен. Сборник примеров использования Международного стандартного библиографического описания (ISBD)

Методические указания - Автор неизвестен. Сборник примеров использования Международного стандартного библиографического описания (ISBD)

 • разное
 • pdf
 • 728.13 КБ
 • добавлен 04.10.2011
Издание представляет собой сборник примеров использования Международного стандартного библиографического описания (ISBD) "Full ISBD Examples. Supplement to the preliminary consolidated edition of the International Standard Bibliographic Description (ISBD)" на разных языках (в том числе - на русском). Подготовлено Международной ф...
Шпаргалка по дисциплине Информационные ресурсы

Шпаргалка по дисциплине Информационные ресурсы

 • шпаргалки
 • doc
 • 305 КБ
 • добавлен 17.04.2011
Понятие и состав экономических ресурсов общества, их краткая характеристика.
Взаимосвязь и взаимовлияние экономических ресурсов, рынок ресурса, государственное регулирование. Свойства экономических ресурсов общества, их взаимодействие, влияние свойств на жизненный цикл ресурса Информационные ресурсы общества как вид экономич...
Реферат - Социальные функции библиотеки

Реферат - Социальные функции библиотеки

 • рефераты
 • doc
 • 128 КБ
 • добавлен 16.02.2011
Введение. Содержание понятия "социальные функции библиотеки". Сущностные социальные функции. Производные социальные функции. Вывод. Список литературы( 5 источников). 26 стр.
Дисциплина "Библиотечное дело". Специальность "Библиотечно-информационная деятельность".
Нет изображения

Шпаргалка по дисциплине Лингвистические средства библиотечно-информационных технологий

 • шпаргалки
 • doc
 • 774.5 КБ
 • добавлен 10.04.2011
Предмет, цель и задачи курса ЛСБИТ.
Понятийный аппарат курса ЛСБИТ. Нормативное сопровождение ЛО.
Определение и состав лингвистического обеспечения по А. Б. Антопольскому.
Определение и состав лингвистического обеспечения по Н. И. Гендиной.
Язык как знаковая система, структура языкового знака.
Основные функци...
Выпускная квалификационная работа - Применение открытых систем в информационно-ресурсных центрах

Выпускная квалификационная работа - Применение открытых систем в информационно-ресурсных центрах

 • дипломы
 • doc
 • 8.11 МБ
 • добавлен 04.11.2010
В квалификационной работе рассматривается подход использования свободно распространяемых программ с открытым исходным кодом в информационно-ресурсных центрах (массовых библиотеках) Узбекистана. Рассмотрены преимущества и возможные недостатки данного подхода в процессе информатизации и технической модернизации библиотек. Также пр...
Брофи П. Оценка деятельности библиотек: принципы и методы

Брофи П. Оценка деятельности библиотек: принципы и методы

 • разное
 • pdf
 • 38.01 МБ
 • добавлен 20.04.2011
Науч. ред. пер. Я. Л. Шрайберг; [пер. с англ. А. И. Земскова]. - Москва: Издательство "Омега-Л", 2009. - 357 с. - ISBN 978-5-370-00830-6.

Аннотация:
В книге впервые представлен весь доступный объём исследований эволюции библиотечного обслуживания и оценки его эффективности. Богато иллюстрированная примерами из между...
Паршукова Г.Б. Технологии современного менеджмента в библиотечной деятельности

Паршукова Г.Б. Технологии современного менеджмента в библиотечной деятельности

 • разное
 • pdf
 • 1.5 МБ
 • добавлен 07.06.2011
Учеб. пособие. – Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2004. – 187 с.

В пособии рассматриваются особенности менеджмента в библиотеках как некоммерческих организациях. Обращается внимание на специфику управленческих технологий с позиций гендерного подхода, поскольку основная масса сотрудников библиотек женщины. Освещены некоторые п...
Скарук Г.А. Поисковые языки электронных каталогов

Скарук Г.А. Поисковые языки электронных каталогов

 • разное
 • djvu
 • 1022.37 КБ
 • добавлен 26.12.2010
Характеризуется структура и свойства комплекса ИПЯ современных каталогов, содержание, причины и следствия изменения их характеристик в электронной среде. Даются рекомендации по эффективному использованию лингвистических средств. Вводится общее представление о форматах библиографических и авторитетных данных
Современная библиотека образовательного учреждения

Современная библиотека образовательного учреждения

 • разное
 • pdf
 • 655.65 КБ
 • добавлен 19.02.2011
Пособие для системы доп. проф. образования. - М.: Федерация Интернет Образования, 2005. – 84 с.

В пособии рассмотрена деятельность библиотеки образовательного учреждения как
части его информационной среды. Основное внимание уделено современным методам
библиографического описания печатных и электронных изданий, о...
Нет изображения

Сопиков В.С. Опыт российской библиографии

 • разное
 • djvu
 • 83.24 МБ
 • добавлен 02.12.2010
Василий Сопиков "Опыт российской библиографии, или Полный словарь сочинений и переводов, напечатанных на славянском и российском языках от начала заведения типографий по 1813 г

От релизера. Сборник включает себя:

- Василий Степанович Сопиков Опыт российской библиографии. от начала заведения типографий ...
Реферат - Информационные ресурсы библиотек вузов естественнонаучного, технического, сельскохозяйственного, медицинского профиля

Реферат - Информационные ресурсы библиотек вузов естественнонаучного, технического, сельскохозяйственного, медицинского профиля

 • рефераты
 • doc
 • 104.5 КБ
 • добавлен 05.12.2010
Современный этап развития библиотек вузов; создание библиотечных консорциумов; информационные ресурсы научных библиотек технических, медицинских и сельскохозяйственных вузов России.
Пермский государственный институт искусства и культуры. 3 курс
Реферат - Кодекс этики российского библиотекаря и проблемы библиотечного обслуживания современного пользователя

Реферат - Кодекс этики российского библиотекаря и проблемы библиотечного обслуживания современного пользователя

 • рефераты
 • doc
 • 116 КБ
 • добавлен 28.10.2010
Реферат по курсу «Библиотечно-информационное обслуживание» Тема: "Кодекс этики российского библиотекаря и проблемы библиотечного обслуживания современного пользователя" 23 с.
План.
введение.
Кодекс этики российского библиотекаря.
Этические проблемы обслуживания современного пользователя.
Выводы.
Заключени...
Курсовой проект - Роль детских и юношеских библиотек в формировании гражданского и патриотического самосознания молодежи

Курсовой проект - Роль детских и юношеских библиотек в формировании гражданского и патриотического самосознания молодежи

 • курсовые
 • doc
 • 172.5 КБ
 • добавлен 28.10.2010
Курсовой проект по специальности 052700 (071201.65).
«Библиотечно-информационная деятельность» "Роль детских и юношеских библиотек в формировании гражданского и патриотического самосознания молодежи" 39 с.

Оглавление.
Введение.
Современное состояние и проблемы развития детских и юношеских библиотек России.
Карташов Н.С. Общее библиотековедение часть 2

Карташов Н.С. Общее библиотековедение часть 2

 • разное
 • djvu
 • 5.48 МБ
 • добавлен 21.01.2011
Библиотековедение – это наука о библиотечном деле, имеющая длительную историю, емкое теоретическое содержание, обширный понятийный аппарат, широкую область практического применения и другие черты, присущие большинству научных и учебных дисциплин. Для понимания его теоретических основ чрезвычайно важно с самого начала усвоить при...
Реферат - История и современное состояние Национальной библиотеки Франции

Реферат - История и современное состояние Национальной библиотеки Франции

 • рефераты
 • doc
 • 89 КБ
 • добавлен 30.10.2010
Реферат по курсу «Общее библиотековедение» Тема: «История и современное состояние
Национальной библиотеки Франции» 16 с.
План
Введение
1. Возникновение и развитие Национальной библиотеки Франции.
2. История возникновения отделов библиотеки и их современное состояние.
3. Современное состояние Национальной...
Реферат - Книжное дело России второй половины XIX века

Реферат - Книжное дело России второй половины XIX века

 • рефераты
 • doc
 • 72 КБ
 • добавлен 29.10.2010
Реферат по курсу «Документоведение» Тема: «Книжное дело России второй половины XIX века» 18 с.
План.
Введение.
Характеристика книжного дела второй половины XIX века.
Книга в пореформенной России.
Книжная торговля во второй половине XIX века.
Издатели второй половины XIX века.
Крупные издатели и издате...
Реферат - Модельные библиотеки на современном этапе

Реферат - Модельные библиотеки на современном этапе

 • рефераты
 • doc
 • 134 КБ
 • добавлен 01.03.2011
Введение. Концептуальная модель современной библиотеки (функции модельных библиотек). Структура библиотеки инновационной модели. Анализ существующих моделей современных библиотек. Заключение. Список литературы (6 источников). 32 с. Дисциплина "Библиотечное дело". Специальность "Библиотечно-информационная деятельность".
Реферат - Роль информации в развитии общества

Реферат - Роль информации в развитии общества

 • рефераты
 • doc
 • 59.5 КБ
 • добавлен 02.02.2011
СПб ИВСЭП менеджмент 1 курс
Причины возрастания объема информации.
Информатизация общества.
Применение информатизации в обществе.
8 стр.