Похожие разделы

Цеков Ю.І. 100 запитань і 100 відповідей про підготовку і атестацію наукових і науково-педагогічних працівників. Довідник

 • формат doc
 • размер 1.43 МБ
 • добавлен 14 января 2011 г.
(На укр. яз). К.: Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України, видавництво "Толока", 2003. -80 с. За редакцією першого заступника голови ПЛК України Р. В. Бойка. Анотація. У книжці докладно висвітлюються найголовніші проблеми підготовки й атестації наукових і науково-педагогічних працівників. Довідник підготовлено у вигляді відповідей на запитання, з котрими неодмінно стикаються як здобуванні наукових ступенів і вчених звань, так і дип...

Цеков Ю.І. Довідник здобувача наукового ступеня

 • формат djvu
 • размер 744.54 КБ
 • добавлен 13 августа 2010 г.
К. , 2004. -69 с. Уміщено нормативні документи й інформаційні матеріали, що стосуються атестації наукових кадрів вищої кваліфікації Документи подано у текстах і формах, затверджених наказом ВАК України від 21 березня 1997 р. № 21, з усіма подальшими змінами, уточненнями та доповненнями станом на 1 вересня 2004 р. Для аспірантів і докторантів, що готуються до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня, а також для вчених, які беруть участь в...

Цеков Ю.І. Довідник здобувача наукового ступеня

Справочник
 • формат djvu
 • размер 578.3 КБ
 • добавлен 08 февраля 2012 г.
5-е видання К. , 2011. -69 с. Уміщено нормативні документи й інформаційні матеріали, що стосуються атестації наукових кадрів вищої кваліфікації Документи подано у текстах і формах станом на 15 липня 2011 р. Для аспірантів і докторантів, що готуються до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня, а також для вчених, які беруть участь в атестаційному процесі.

Цеков Ю.І. Довідник офіційного опонента

Справочник
 • формат pdf
 • размер 891.82 КБ
 • добавлен 01 февраля 2011 г.
Збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань експертизи дисертаційних досліджень / Упорядник Ю. І. Цеков; за редакцією Р. В. Бойка. - 2-е вид., випр. ідоповн. - К.: Редакція Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України, видавництво «Толока», 2008. — 64 с. У виданні вміщені нормативні документи та інформаційні матеріали на допомогу науковцям, які беруть участь в атестаційному процесі як офіційні опоненти на захисті дисертації...

Цеков Ю.І. Довідник офіційного опонента

Справочник
 • формат pdf
 • размер 15.36 МБ
 • добавлен 19 августа 2011 г.
Київ: Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України", вид. "Толока", 2010. - 64 с. 3-є видання, випр. і доповн. У виданні вміщені нормативні документи та інформаційні матеріали на допомогу науковцям, які беруть участь в атестаційному процесі як офіційні опоненти на захисті дисертації, автори відгуків на дисертаційні дослідження, члени спеціалізованих учених рад, а також усім, хто цікавиться питаннями атестації наукових кадрів вищої кваліф...

Чем мы можем быть полезны российскому научному журналу

Презентация
 • формат pdf
 • размер 3,21 МБ
 • добавлен 04 июня 2015 г.
XIX Международная конференция "SCIENCE ONLINE: электронные информационные ресурсы для науки и образования". Кузнецов А.Ю. Презентация к докладу на Девятнадцатой международной конференции «SCIENCE ONLINE: электронные информационные ресурсы для науки и образования». 17-24 января 2015 г., Андорра. 24 слайда Организация централизованного открытого доступа Система построения двуязычного сайта и электронной редакции научных журналов Двуязычность и уни...

Чепурин Г.Е. Обоснование научной проблемы, актуальности темы, объекта и предмета исследования

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,05 МБ
 • добавлен 31 января 2016 г.
Статья опубликована в журнале: Вестник НГАУ. — 2015. — № 2 (35). — С. 7-11. Показано, как в начале пути исследователям правильно определиться с актуальностью выбранного направления, формулировками темы, объекта, предмета исследования и другими методологическими характеристиками научной работы. Понятие «научной проблемы» нельзя отожествлять с понятием «вопрос», как это иногда делается. Актуальность темы определяется потребностью практики, новизной...

Чернобельская Г.М. К вопросу о требованиях к кандидатским диссертациям по педагогическим наукам

Статья
 • формат pdf
 • размер 282,61 КБ
 • добавлен 15 мая 2015 г.
Статья опубликована в журнале: Наука и школа. — 2009. — № 6. — С.16-17. В статье обсуждаются некоторые мысли по поводу представляемых к защите кандидатских диссертаций по специальности «Теория и методика обучения и воспитания (химия)». Автором на основе большого опыта руководства диссертациями по названной специальности предлагаются некоторые советы соискателям учёных степеней при работе над проблемами методики. Раскрывается назначение каждой руб...

Шапкина Е.В. Особенности перевода научной статьи: аннотация

Статья
 • формат pdf
 • размер 762,32 КБ
 • добавлен 22 января 2016 г.
Статья опубликована в журнале: Вестник ЮУрГУ. Серия «Лингвистика». — 2015. — Т. 12. — № 2. — С. 10-14. Рассматриваются стилистические особенности аннотаций научных статей, представленных в авторитетных зарубежных изданиях. Описываются особенности композиционной структуры, средств формальной связи, объемных характеристик аннотации в целом, а также ее смысловых частей. Приводятся примеры использования наиболее характерных лексических и грамматическ...

Шпаргалка к кандидатскому минимуму по мат.методам

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 1.24 МБ
 • добавлен 04 сентября 2010 г.
Харьков, ХНЕУ, совет по спец. 08.00.11 Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, 37 стр.rn

Шпаргалки до кандидатського екзамену з філософії

Шпаргалка
 • формат pdf
 • размер 13,62 МБ
 • добавлен 20 сентября 2012 г.
Поняття та структура світогляду. Предмет філософії. Специфіка філософських проблем. Відношення «людина-світ» як філософсько-світоглядна проблема Форми опанування світом, духовно-теоретична, духовно-практична, предметно-практична. Релігійно-філософські системи та філософські школи Стародавньої Індії. Філософська думка Стародавньої Індії Філософська думка Стародавнього Китаю. Значення античної філософії для формування європейської культури. Проблем...

Шпаргалки к кандидатскому экзамену по Информационым Технологиям

Шпаргалка
 • формат docx
 • размер 525.76 КБ
 • добавлен 22 января 2011 г.
Шпаргалки, состоящие из 67 вопросов, качественные, проверенные на себе. В шпаргалках рассмотрены вопросы: Общие сведения о ИТ, Часто использованные программы для научной деятельности, WEB программирование, Статистические программы, AutoCAD, Инновационные технологии в образовании.rn

Шпора. Питання та відповіді на кандидатські іспити (екзамени) з Кримінального процесу

pottee
 • формат doc
 • размер 664.5 КБ
 • добавлен 03 марта 2010 г.
Поняття, сутність, завдання та функції кримінального процесу. Його значення у боротьбі із злочинністю. Стадії кримінального процесу. їх система та зміст. Поняття, система, зміст та значення принципів кримінального процесу. Конституційні та спеціальні принципи кримінального процесу. Поняття та зміст презумпції невинуватості як конституційного принципу кримінального процесу. Право обвинуваченого на захист - конституційний принцип кримінального проц...

Шубина Н.Л. Научная статья: особенности ее текстовой организации

Статья
 • формат pdf
 • размер 214,33 КБ
 • добавлен 20 февраля 2016 г.
Статья опубликована в журнале: Universum: Вестник Герценовского университета. — 2007. — № 2. — С. 65-66. Общение с аспирантами, желающими опубликовать свою статью в научном журнале «Известия РГПУ им. А. И. Герцена», привело автора к мысли о том, что написание научной статьи для многих является весьма непростой задачей. Речь не идет о содержании (аспиранты обращаются в редакцию тогда, когда большая часть исследования уже выполнена). Как правило, н...

Шубина Н.Л. Речевое поведение автора научной статьи

Статья
 • формат pdf
 • размер 247,89 КБ
 • добавлен 19 января 2016 г.
Статья опубликована в журнале: Universum: Вестник Герценовского университета. — 2007. — № 6. — С. 53-56. Научная статья имеет свои жанровые и стилистические особенности, о которых можно прочитать в любом учебнике, методическом пособии. Как правило, предлагается набор специальных языковых средств, использующихся для формально-смысловой организации статьи. Однако признаем, что статьи наших зарубежных коллег отличаются некоторой «свободой» в выборе...

Эпштейн В.Л. Как увеличить индекс цитирования научной публикации

Статья
 • формат pdf
 • размер 151,20 КБ
 • добавлен 19 февраля 2016 г.
Статья опубликована в журнале: Проблемы управления. — 2006. — № 6. — С. 83-84. Приведены сравнительные данные о цитируемости печатных и электронных публикаций. Для увеличения индекса цитирования предложено осуществлять интернет-маркетинг «экстратекстов» научных работ. Дано определение «экстратекста». Высказано предположение о том, что предлагаемый подход позволит ускорить распространение информации о новых достижения науки; предложено ввести в на...

Эрштейн Л.Б. Мотивация субъектов научного руководства в процессе подготовки диссертации на звание ученой степени кандидата наук

Статья
 • формат pdf
 • размер 246,69 КБ
 • добавлен 29 мая 2015 г.
Статья опубликована в журнале: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Педагогика. — 2013. — № 1, Т .14. — С. 131-136. В статье доказывается, что одной из важнейших причин низкой эффективности деятельности аспирантуры является невысокое качество научного руководства. Анализируется одна из важнейших проблем научного руководства, а именно мотивация аспирантов и научных руководителей. Рассмотрены общие проблемы мотивации, предло...

Эрштейн Л.Б. Научное руководство в структуре подготовки научного исследования

Статья
 • формат pdf
 • размер 341,83 КБ
 • добавлен 15 июня 2015 г.
Статья опубликована в журнале: Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. — 2014. — № 3, Т .24. — С. 113-116. В статье рассматриваются проблемы подготовки научного исследования. Показано место научного руководства в структуре подготовки научного исследования, выявлено значение научного руководства в процессе подготовки научного исследования, разработана модель подготовки научного исследования и показано место научного руководства в этой мо...

Эрштейн Л.Б. Планирование в процессе научного руководства и организации диссертационного исследования

Статья
 • формат pdf
 • размер 338,90 КБ
 • добавлен 05 июня 2015 г.
Статья опубликована в журнале: Экономика и управление: проблемы, решения. — 2013. — № 6(18). — С. 66-71. В статье доказывается, что одной из главных причин низкой эффективности деятельности аспирантуры является недостаточно хорошее качество научного руководства. Показано, что одним из важнейших составляющих научного руководства является планирование. Рассмотрены типология и классификация планирования. Предложены оригинальная методика планирования...

Эрштейн Л.Б. Проблемы методики руководства научными исследованиями

Статья
 • формат pdf
 • размер 366,43 КБ
 • добавлен 30 мая 2015 г.
Статья опубликована в журнале: Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. — 2013. — № 2, Т .19. — С. 107-110. В статье рассмотрены методологические основания научного руководства исследованиями, показаны основные педагогические подходы, на которых базируется научное руководство как социально-педагогическая деятельность, разработана общая теоретическая модель научного руководства. Показано, что научное руководство основано на принципах андр...