• формат pdf
  • размер 95,70 МБ
  • добавлен 31 января 2016 г.
Історіографічні дослідження в Україні 2000 Вип. 10 (Ч1)
Науковий збірник ( = Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики: 3бірник наукових праць та спогадів. – Число
5. – Ч. 1): На пошану академіка НАН України Валерія Андрійовича Смолія. – Вип. 10: Історіографічні дослідження в Україні. – Ч. 1: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Відп. ред.: М. Ф. Дмитрієнко, Ю. А. Пінчук. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2000. – 466 с.
Зміст
Title
Від редакторів
Завжди у пошуку нового
Проблеми українського середньовіччя: джерела
Універсали та накази Богдана Хмельницького як джерело функціонування державних органів влади у середині XVIII ст. (1648 - 1857 pp.)
Галицко-волынская Русь и ее западные соседи в XIII веке. (История договорных отношений)
Про видання "Українського жіночого дипломатарія доби Гетьманщини"
Палеографія реєстру всього Війська Запорізького 1649 р. видатної пам'ятки живої української мови середини XVII століття
Тематика козацьких літописів Лівобережжя середини - другої половини XVIII ст.
Українські православні монастирі: деякі аспекти заснування
Холодна зброя як складова комплексу українського козацького озброєння XVII ст.: особливості та проблеми формування
Фалеристика та сфрагістика
Відзнаки Президента України в системі державних нагород
Печатки православних інституцій та духівництва (за матеріалами Державного архіву Вінницької області XIX - першої третини XX ст.). Історіографічні зауваги Сфрагістика в комплексі СІД
Генеалогія та іконографія
Іконографія в системі СІД
До генеалогіі Патонів
Історичні портрети кінця XVII-XVIII ст. у збірці Національного музею історії України: іконографічний огляд
Геральдика та атрибутика
Використання історичної геральдичної спадщини в гербах радянської доби
Зовнішні атрибути Криму (1918 - 1992 рр.)
Предметы и символы "царства" Самозванца: трон, корона, ризы, монеты и медали
Церемоніал прийому іноземних гостей в Чигирині за часів Богдана Хмельницького
Кодикологія, архівознавство та документалістика
Проблеми укладання Археографічного реєстру національної архівної спадщини України
Бібліопегістика - спеціальна історична дисципліна про історію, техніку та мистецтво оздоблення оправи
Відеодокументалістика - як історичне джерело
Наукове співробітництво Інституту історії України НАН України та Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України 90-х pp. XX ст.
Историческая информация в Интернет. Краткая история сети Интернет и использование ее информационных ресурсов
Радянські документи про релігію та церкву в Україні у період II Світової війни: джерелознавчий аспект проблеми
Кодикологія як спеціальна історична дисципліна, її об'єкт, предмет, методи і перспективи досліджень в Україні
Таємниця Тридцять сьомого року (проблема джерел)

Міста України: джерела, історія, пам'ятки
Типи і ознаки історичного міста: проблеми дослідження і охорони спадщини
Проблеми і завдання підготовки багатотомного "Зводу пам'яток історії та культури України"
Історичні постаті: вчені, краєзнавці
Виктор Александрович Романовский (1890 - 1971)
Італійський просвітитель Джован П'єтро В'єссе те його подорожні студії України 1816 - 1817 рр.
Північно-Західне Причорномор'я в "Нузхат ал-муштак" ал-Ідрісі: спроба географічного аналізу історичного джерела
Про авторів
Зміст