Школьные физические олимпиады
  • формат pdf
  • размер 7,21 МБ
  • добавлен 27 мая 2016 г.
Алексейчук В. (упоряд.). Всеукраїнський фізичний конкурс Левеня (2002-2011). Збірник задач
Львів: Каменяр, 2012. — 242 с. — ISBN 978-966-607-188-3.
У посібнику зібрано завдання, що пропонувалися на Всеукраїнському конкурсі Левеня впродовж 2002-20011 років. Всі завдання згруповані за тематикою, їхній зміст відповідає програмі з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів. Мета посібника – допомогти учням у підготовці до нових конкурсів Левеня, ЗНО, ДПА, інших творчих змагань з фізики.
Збірник буде корисним для вчителів фізики, оскільки містить багато різнорівневих тестових завдань, а також для всіх, хто прагне поглибити свої знання з фізики.
Починаємо вивчати фізику.
Терміни, поняття, величини, явища.
Вимірювання фізичних величин.
Система Si.
Прилади, вимірювання.
Точність вимірювань.
Механіка.
Кінематика.
Рівномірний рух, середня швидкість.
Графіки руху тіла.
Обертальний рух.
Рухи зі зв’язками.
Відносність руху.
Прискорений рух.
Сили в природі. Рівновага.
Маса. Густина речовини.
Сила тяжіння.
Сила пружності, з-н Гука, вага.
Сили тертя.
Закон інерції. Умови рівноваги.
Блоки.
Важелі, рівновага твердих тіл.
Закони Ньютона.
Інерціальні системи відліку.
Закони Ньютона.
Динаміка руху по колу Рушаємо з місця (мавпи).
Рух супутників. Закони Кеплера.
Неінерціальні системи відліку.
Закони збереження імпульсу (ЗЗІ).
Імпульс тіла. Другий закон Ньютона.
Закон збереження імпульсу, .
центр мас.
Стикання.
Реактивний рух.
Закон збереження момента імпульсу.
Робота. Механічна енергія.
Робота.
Потужність.
Кінетична енергія, теорема про кінетичну енергію.
Потенціальна енергія.
Закон збереження механічної енергії.
Зміна механічної енергії.
ККД.
Гідростатика.
Тиск.
Гідростатичний тиск.
Закон сполучених посудин.
Сила Архімеда.
Механічні коливання.
Параметри коливання.
Маятники.
Енергія коливань.
Хвилі.
Хвильові явища.
Елементи теорії відносності.
Молекулярна фізика.
Будова речовини.
Будова речовини.
Дифузія. Броунівський рух.
Лінійне розширення речовини.
Внутрішня енергія.
Температура.
Внутрішня енергія.
Закон збереження енергії.
Термодинаміка.
Теплообмін.
Кількість теплоти.
Плавлення, кристалізація.
Випаровування, конденсація, кипіння.
Сублімація.
Теплові двигуни.
Ідеальний газ (закони).
Ізотермічний процес.
Ізобарний процес Ізохорний.
процес.
Графіки процесів.
Рівняння стану.
Основні рівняння МКТ, температура.
Закони термодинаміки.
Внутрішня енергія.
Робота газу Перший закон термодинаміки.
Другий закон термодинаміки.
Реальний газ.
Насичена пара.
Кипіння.
Вологість.
Властивості рідин.
Властивості твердих тіл.
Електродинаміка.
Електростатика.
Електричний заряд, електризація, електростатична індукція.
Закон збереження заряду.
Закон Кулона.
Напруженість електричного поля. Провідники. Діелектрики.
Потенціал електричного поля.
Конденсатори. Енергія електричного поля.
Рух зарядів в електричному полі.
Постійний електричний струм. Закони Ома.
Електричний струм.
Вимірювання напруги і струму.
З’єднання провідників.
Розрахунок електричних кіл.
Симетрія в електричних колах. Місток Уітстона.
Електричні кола з конденсаторами.
Робота і потужність струму.
Струм в різних середовищах.
Закони Ома.
Магнітне поле.
Магнітне поле.
Сила Ампера.
Сила Лоренца.
Рух зарядів в магнітному полі.
Електромагнітна індукція.
Явище електромагнітної індукції.
Закон електромагнітної індукції.
Самоіндукція.
Електричні коливання.
Електричні коливання.
Змінний струм.
Кола змінного струму. Трансформатори.
Електромагнітні хвилі.
Оптика.
Прямолінійне поширення світла.
Відбивання світла.
Плоске дзеркало.
Сферичне дзеркало.
Заломлення світла. Лінзи.
Закон заломлення світла.
Лінза. Хід променів.
Формула лінзи Побудова зображень в лінзах.
Око. Оптичні системи.
Хвильові властивості світла.
Інтерференція світла.
Дифракція світла.
Поляризація світла.
Спектр. Кольори.
Квантова фізика.
Кванти.
Фотоефект.
Теорія відносності.
Атомна фізика.
Будова атома.
Радіоактивність.
Ядро. Ядерні реакції.
Таблиці правильних відповідей.