• формат pdf
  • размер 3,07 МБ
  • добавлен 02 апреля 2016 г.
Баєва О.В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я
Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008 — 640 с.
Навчальний посібник присвячений висвітленню загальних засад менеджменту в галузі охорони здоров’я і відповідає робочій програмі навчальної дисципліни «Менеджмент в галузі охорони здоров’я», яка входить у варіативний блок навчальних планів підготовки фахівців з спеціальності «Менеджмент організацій» за професійним спрямуванням «Медичний та фармацевтичний менеджмент» та бакалаврів з маркетингу за професійним спрямуванням «Маркетинг на ринку медичних послуг». В посібнику послідовно розглядаються загальні принципи управління та організації охорони здоров’я в Україні та інших країнах світу. Особлива увага приділена менеджменту нових закладів охорони здоров’я, управлінню технологічними процесами та інформаційними системами в галузі охорони здоров’я.
Для студентів, слухачів та викладачів спеціальностей напрямів «Менеджмент», «Маркетинг» та «Медицина». Посібник буде корисним для управлінців, підприємців та працівників, які займаються організаційною діяльністю в галузі охорони здоров’я.
Сутність та роль управління та менеджменту
Сутність категорій «управління», «менеджмент», «підприємництво»
Рівні управління та групи менеджерів
Менеджери та підприємці: ролі та характерні особливості
Менеджери та управлінці в галузі охорони здоров'я
Історія розвитку менеджменту, управління та організації охорони здоров’я
Історичні етапи розвитку менеджменту
Історичні етапи розвитку організації охорони здоров’я в різних країнах світу
Історія організації охорони здоров’я в Україні
Історія розвитку аптекарської справи
Історія розвитку аптекарської справи в Україні
Моделі організації та фінансування охорони здоров'я
Загальні принципи формування моделі охорони здоров’я
Ринкова модель організації охорони здоров’я
Соціальна модель охорони здоров’я
Суспільно-приватна модель охорони здоров'я
Медичне страхування як система організаційних та фінансових заходів
Досвід країн Східної та Центральної Європи із запровадження системи медичного страхування
Організація охорони здоров’я в різних країнах світу
Організація охорони здоров'я в країнах з розвинутою системою медичної допомоги
Організація охорони здоров’я в країнах із системою медичної допомоги, що розвивається
Фармацевтична діяльність у різних країнах світу
Регулювання фармацевтичної діяльності в країнах ЄС
Державна політика та державне регулювання охорони здоров’я в Україні
Міжнародні засади формування державної політики в галузі охорони здоров'я
Формування державної політики охорони здоров’я в Україні
Система охорони здоров’я в Україні
Державне регулювання фармацевтичної діяльності в Україні
Заклади охорони здоров’я як об’єкт управління
Поняття про організації. Сутність та основні риси формальної органі¬зації
Загальні характеристики підприємств: види, особливості управління
Сутність та основні риси діяльності організацій охорони здоров’я
Некомерційні заклади охорони здоров’я
Комерційні заклади охорони здоров’я
Організація та порядок надання послуг у закладах охорони здоров'я
Зовнішнє середовище закладів охорони здоров’я
Класифікація закладів охорони здоров’я за сферою діяльності
Класифікація закладів охорони здоров'я за організаційно-правовою фор¬мою діяльності
Менеджмент нових закладів охорони здоров’я
Започаткування господарської діяльності з медичної практики, виробниц¬тва, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами
Реєстрація господарської діяльності (зі створенням юридичної особи)
Реєстрація фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності (без права наймання робочої сили)
Реєстрація фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності (з правом найманням робочої сили)
Ліцензування діяльності з медичної практики, виробництва, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами
Акредитація закладів охорони здоров’я як форма державного контролю якості надання медико-санітарної допомоги
Підприємницька діяльність у галузі охорони здоров’я
Підприємництво в галузі охорони здоров’я: сутність, принципи, функції
Бізнес-план медичного проекту
Характеристика ринків у галузі охорони здоров’я
Управління маркетингом на ринку медичних послуг
Державне регулювання реклами лікарських засобів, товарів медичного призначення та медичних послуг на території України
Управління технологічними процесами в галузі охорони здоров’я
Технологічні принципи забезпечення високих показників якості медичної допомоги
Стандартизація медичної допомоги: сутність та функції 366
Управління інформаційними системами в галузі охорони здоров’я
Інформаційні технології: мста, сутність, завдання
Державна політика інформатизації охорони здоров'я в Україні
Інформаційні системи, пов’язані з використанням глобальної інформа¬ційної мережі Інтернет (на прикладі веб-сайту Міністерства охорони здоров'я України)
Телемедичні технології
Інформаційне забезпечення діяльності лікувально-профілактичного за¬кладу
Медико-статистична інформація
Інформаційно-документаційне забезпечення діяльності в галузі охорони здоров’я
Управління персоналом у галузі охорони здоров’я
Концептуальні засади управління кадрами в галузі охорони здоров'я
Система підготовки медичних кадрів в Україні
Система кваліфікаційних вимог до медичного та управлінського персо¬налу лікувально-профілактичних закладів
Організація праці працівників закладів охорони здоров'я
Підготовка провізорів та фармацевтів
Система кваліфікаційних вимог до фармацевтичних кадрів
Етико-правові засади менеджменту в галузі охорони здоров’я
Моделі біоетики
Етико-правові засади медичного втручання. Принцип поінформованої згоди
Етико-правові засади обов’язкової та примусової профілактики та ліку¬вання
Етико-правові аспекти несприятливих наслідків медичної допомоги. Ят¬рогенії
Глосарій
Додатки