• формат pdf
  • размер 1,75 МБ
  • добавлен 30 сентября 2013 г.
Беларускі археаграфічны штогоднік 2000 Выпуск 1
Мн.: БелНДІДАС, 2000. — 266 с.
Навуковае выданне. Заснаваны ў 2000 годзе
Платонаў Р.П. (гал. рэд.)
У першым выпуску «Беларускага археаграфічнага штогодніка» друкуюцца артыкулы па археаграфіі, архівазнаўству і архіўнай справе, крыніцазнаўству і спецыяльных гістарычных навуках, тэксталогіі, гісторыі дзяржаўных устаноў. Змешчаны таксама агляды архіўных фондаў, шэраг дакументаў па пытаннях палітычнай, сацыяльнай і эканамічнай гісторыі Беларусі. Друкуюцца бібліяграфія, рэцэнзіі, хроніка.
Археаграфія
Арганізацыя археаграфіянай працы: аднаўленне традыцыі
М.Ф.Шумейко Становление и развитие белорусской археографии в 1-й половине XIX в.
Г.В.Запартыка Да гісторыі калекцыі аўтографаў з бібліятэкі і музея старажытнасці
А.К.Ельскага ў Замосці
Архidвазнаўства i архiўная справа
А.М.Міхальчанка Архівы Беларусі на мяжы XX–XXI стагоддзяў: накірункі развіцця
У.В.Фядосаў Праблемы эканамічнай падрыхтоўкі супрацоўнікаў архіўнай галіны ў Рэспубліцы Беларусь
Г.Л.Горбачев Проблемы учета и храненяя документов в государственных архивах
С.В.Жумарь Публикация архивных справочников в Белоруссии в 1990-х годах
А.М.Карлюкевіч Знойдзенае і. згубленае?
А.К.Голубович Обзор документальных материалов фонда «Радзивиллы, князья»
С.А.Рыбчонок Этого просят евреи, желающие справедливости
Крыніцазнаўства
Г.В.Кісялёў Над старымі радкамі
Р.П.Платонаў Беларусізацыя 1920-х гадоў: асаблівасці і праблемы ажыццяўлення
С.Я.Новікаў Крытычны аналіз як сродак навуковага доследу архіўных матэрыялаў па
гісторы другой сусветнай вайны
У.І.Адамушка ГІстарыяграфія і крыніцы па праблеме палітычных рэпрэсій 1920 — 1950-х гадоў
Тэксталогія
М.І.Мушынскі Першы поўны збор твораў Янкі Купалы: канцэпцыя выдання і яе практычнае ўвасабленне
З гісторыi дзяржаўных устаноў
В.К.Ракашевич Главлит БССР (1923–1991)
Аўтаматызаваныя архiўныя тэхналогiii
Г.Л.Горбачев Перспективы создания автоматизированных систем документационного обеспечения управления
Дакументы
Акт о разделе имения Брягин. 1574 г. Публікацыя М.Ф.Спірыдонава
Дакумент метрыкі ВКЛ па гісторыі справаводства канцылярыі ВКЛ першай паловы XVI ст. Публікацыя А. I. Грушы
Ля вытокаў паўстання 1794 года Публікацыя Я.К.Анішчанкі
Катаванні ў турмах і лагерах у час польскай акупацыі Беларусі 1919 — 1920 гг. Публікацыя Р.П.Платонава
Новыя дакументы пра М.В.Доўнар-Запольскага. Публікацыя В.Д.Селяменева
Бібліяграфія. Рэцэнзii. Інфармацыя
А.А.Тоўсцік «Вяртанне»
У.М.Свяжынскі Першая праца па тэорыі археаграфіі беларускага аўтара
Ю.У.Уладзіміраў Дапаможнік па методыцы публікацыі гістарычных дакументаў
беларускіх аўтараў
Ю.У.Уладзіміраў Дакументальнае ўзнаўленне станаўлення архіўнай справы ў БССР
Ю.У.Несцяровіч Працяг публікацыі рукапіснай спадчыны М.М.Улашчыка
Ю.У.Несцяровіч Большасць аб’ёму — археаграфічныя публікацыі
А.І.Валахановіч Круты паварот у гісторыі Беларусі
Хроніка
Памяцi таварыша
А.Л.Манаенкаў
Т.А.Вераб’ёва (Шчукіна)
В.С.Давыдава