• формат pdf
  • размер 2,42 МБ
  • добавлен 28 августа 2013 г.
Беларускі археаграфічны штогоднік 2001 Выпуск 2
Мн.: БелНДІДАС, 2001. — 360 с.
Навуковае выданне. Заснаваны ў 2000 годзе
Платонаў Р.П. (гал. рэд.)
У другім выпуску «Беларускага археаграфічнага штогодніка», як і ў першым, друкуюцца артыкулы па археаграфіі, архівазнаўству і архіўнай справе, крыніцазнаўству, тэксталогіі, гісторыі дзяржаўных устаноў. Уведзены новыя раздзелы: «Палеаграфія», «У замежных архівах», «Постаці». Змешчаны шэраг дакументаў па пытаннях палітычнай, сацыяльнай і эканамічнай гісторыі Беларусі. Друкуюцца таксама агляды архіўных фондаў, рэцэнзіі, хроніка.
Археаграфія
У.П. Казлоў, А.М. Міхальчанка Некаторыя пытанні археаграфіі як навуковай дысцыпліны
М. Ф. Шумейко Состояние и развитие археографии в Беларуси во второй половине XIX — начале XX в.
С. М. Асіноўскi Археаграфічныя і архівазнаўчыя публікацыі ў часопісе «Архівы і справаводства»
Архidвазнаўства i архiўная справа
С. В. Жумарь Архив Института истории Национальной академии наук Беларуси
А. В. Воробьев Научно-справочный аппарат к документам периода Великой Отечественной войны
В. В. Кушмиров Тематический указатель к фонду переводов
Т. В. Кекелева Падрыхтоўка выставак у Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва
Г. М. Брэгер, Л. А. Лінская Дакументальныя матэрыялы XVI — XVIII стст. у фондах
Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі
В. С. Пазднякоў «Беларуская энцыклапедыя» і архівы: здабыткі і праблемы супрацоўніцтва
Крыніцазнаўства
В. Л. Носевич Комплекс документов по истории одной белорусской микропопуляции
Е. И. Барановский Черты и лица минского антифашистского подполья периода Великой Отечественной войны
Э. Г. Иоффе Холокост на белорусской земле
И. Ю. Воронкова Письма солдатам вермахта
Тэксталогія
Т. У. Біндзіч Рукапісная беларуская лацінка
Палеаграфія
Л. І. Станкевіч Скрутак паморскі з фонду Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі — помнік стараабрадніцкай кніжнасці XIX ст.
З гісторыi дзяржаўных устаноў
А. І. Груша Інфармацыйныя элементы фармуляра дакумента канцылярыі Вялікага княства Літоўскага 40-х гадоў XV — першай паловы XVI ст.
С. Е. Рассадин Гербовый привилей 1643 г. на магдебургию г. Казимежу в старостве Бобруйском
З. Л. Яцкевіч Узорны набілітацыйны прывілей для гарадоў Вялікага княства Літоўскага
И. Н. Шпилевская Из истории таможенной службы Минска
В. К. Ракашевич Государственный арбитраж в Белорусской ССР (1921 — 1991)
Р. П. Платонаў Кіруючыя кадры і беларуская мова (1920-я гады)
М. А. Бандарэнка Беларусізацыя ў вайсковых часцях у 1920 — 1930-я гады
У замежных архівах
С. Я. Новікаў Беларусь пад нямецкай акупацыяй у адлюстраванні матэрыялаў Федэральнага ваеннага архіва Германіі
Дакументы
Публікацыя В. С. Мянжынскага іЮ. У. Несцяровіча «Канфірмацыі гаспадара і вышэйшых устаноў Вялікага княства Літоўскага, Рускага, Жамойцкага» як намінальная публікацыя
Публікацыя В. М. Лебедзевай Аўтабіяграфічны дакумент М. В. Доўнар-Запольскага
Публикация В. А. Сверчкова «Неизвестная дорога» партийного архива
С. В. Жумарь Находка документа о масонах в Белоруссии
Бібліяграфія. Рэцэнзii. Інфармацыя
Ю. У. Несцяровіч Мікалай Улашчык як прыклад прафесійнага падыходу да археаграфічнай працы
Т. П. Бандарэнка Настольны практычны дапаможнік
А. И. Валаханович Неизвестное и известное о начале Великой Отечественной войны
Эдуард Савицкий Исследование по проблемам истории Холокоста
Юбілеi
У. В. Фядосаў Навуковая дзейнасць інстытута ў гады станаўлення
В. В. Баландзін, Т. Л. Рахманько Шасцідзесяцігадовы кінафотафонадакументальны
летапіс Беларусі
П. П. Журкевіч, А. І. Валахановіч, Т. М. Мальцава Лексіколаг, перакладчык, рэдактар
Хроніка
Памяцi таварыша
Барановский Е. И Степан Захарович Почанин