• формат pdf
  • размер 2,09 МБ
  • добавлен 28 августа 2013 г.
Беларускі археаграфічны штогоднік 2002 Выпуск 3
Мн.: БелНДІДАС, 2002. — 276 с.
Навуковае выданне. Заснаваны ў 2000 годзе
Платонаў Р.П. (гал. рэд.)
У трэцім выпуску Беларускага археаграфічнага штогодніка друкуюцца матэрыялы па археаграфіі, архівазнаўству і архіўнай справе, крыніцазнаўству, тэксталогіі, сфрагістыцы, геральдыцы, гісторыі дзяржаўных устаноў, вывучэнні дакументаў замежных архіваў. Публікуюцца таксама дакументы па старажытнасярэднявечнай, новай і найноўшай гісторыі Беларусі. Прадстаўлены традыцыйныя рубрыкі штогодніка: Рэцэнзіі, бібліяграфія, Постаці, Юбілеі, Хроніка і інфармацыя, Памяці таварыша.
Археаграфія
М. Ф. Шумейко Деятельность Археографической комиссии Белкомархива в 2000 — 2001 гг. и перспективы ее развития
Ю. У. Несцяровіч Некаторыя пытанні археаграфічнай культуры беларускіх дакументальных выданняў другой паловы 1990-х гадоў
М. В. Нікалаеў (Расія) Метадычныя рэкамендацыі І. І. Грыгаровіча па апісанні беларускіх рукапісных кніг
А. Груша З вопыту падрыхтоўкі да выдання кнігі Метрыкі ВКЛ 44 (1559 — 1566)
У. М. Свяжынскі Супастаўленне двух выданняў Успамінаў Ф. Еўлашоўскага — беларускага 1983 г. і летувіскага 1998 г.
В. Ф. Голубеў Скарбніца грамат Ігната Даніловіча як публікацыя крыніц па палітычнай і сацыяльна-эканамічнай гісторыі Беларусі (да Люблінскай уніі)
М. Ф. Спиридонов Населенные пункты в географических указателях публикаций
источников Великого княжества Литовского XVI в.
Ю. Н. Уладзіміраў, В. У. Скалабан, М. М. Смальянінаў Новыя звесткі пра археаграфічную дзейнасць У. І. Пічэты і яго аспірантаў у 1929 г.
В. В. Скалабан О публикациях Манифеста Временного рабоче-крестьянского
советского правительства Белоруссии
А. П. Сальков Новейшие документальные публикации по истории Польши XX века и подготовка профессиональных историков в БГУ
И. И. Глебова (Расія) Археография как компонент общественной культуры
Архidвазнаўства i архiўная справа
Е. В. Воробьева Первый Закон Республики Беларусь по архивному делу
Т. Г. Кейта-Станкевич Право на информацию и право на секрет — законные права
пользователей архивными документами
У. В. Фядосаў Некаторыя тэарэтычныя і практычныя пытанні эканомікі архіўнай справы
Г. М. Брэгер, Л. А. Лінская. Фрагмент архіва маёнтка Замошша 2-й паловы XVIII ст. у фондах Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі
Крыніцазнаўства
С. П. Віцязь Унікальная храналагічная адзнака ў дакуменце вялікага князя Альгерда
А. Л. Киштымов Белорусские материалы фонда Румянцевых в Российской государственной библиотеке
Р. П. Платонов Документы бывшей Компартии Беларуси как источниковая база по отечественной истории
Н. Н. Левчик Документы фонда Белорусский православный Священный Синод по истории обновленческой церкви в Беларуси (1922 — 1935)
Тэксталогія. Палеаграфія
В. И. Галко Археографическое описание списка Пролога начала XVI в., хранящегося в отделе рукописей, редкой и старопечатной книги Национальной библиотеки Беларуси
Алена Цітавец Скрутак Торы
Сфагістыка. Геральдыка
А. Г. Полегайлов (Украіна) Печати белорусских административно-судебных учреждений XVI — XIX вв.
С. Я. Рассадзін Пра сімволіку герба г. Гродна
З гісторыi дзяржаўных устаноў
И. Б. Матяш (Украіна) М. В. Довнар-Запольский и архивное образование на Украине
Постацi
Г. В. Кісялёў З Бацькаўшчынай у сэрцы: Жыццёвы i творчы шлях Адама Кіркора
З. Л. Яцкевіч Мікалай Рыгоравіч Гартынскі — гісторык і археограф
У замежных архівах
С. Я. Новікаў Аналіз некаторых нямецкамоўных першакрыніц і іх публікацый па гісторыі акупацыі Беларусі 1941 — 1944 гг.
Дакументальныя публікацыi
Публікацыя В. С. Мянжынскага іЮ. У. Несцяровіча Канфірмацыйны ліст караля польскага, вялікага князя літоўскага, рускага, прускага, жамойцкага, інфлянцкага і іншых зямель ад 15 красавіка 1546 г.
Публікацыя З. Л. Яцкевіча Каралеўскія сакратары з Магілёва ў XVII — XVIII стст.
Публікацыя Я. К. Анішчанкі Ля вытокаў паўстання 1794 года
Публікацыя У. К. Ракашэвіча З прамовы К. С. Душэўскага на Літоўска-Беларускім сходзе ў Коўне ў 1927 г.
Публікацыя Л. І. Балынінай і Т. В. Кекелевай .Мы будзем шчаслівы ўбачыць адноўленай нашу краіну
Публікацыя С. П. Кубекі Дакументы па гісторыі партызанскага руху ў Беларусі ў 1942 г.
з нацыянальнай калекцыі Александрыйскія мікрафільмы
Бібліяграфія. Рэцэнзii
Язэп Янушкевіч Беларусь у паўстаннях
М. Ф. Шумейко Внешняя политика Беларуси в документах и материалах
Анатоль Валахановіч Кнігі пра Беларусь у міжваенны перыяд
С. Я. Новікаў Беларускія остарбайтэры ў Германіі: спроба навуковага аналізу
Юбілеi
У. І. Адамушка, У. П. Крук Да 80-годдзя Дзяржаўнай архіўнай службы Рэспублікі Беларусь
В. Д. Селеменев Национальный архив Республики Беларусь в 1995 — 2001 гг.
Хроніка i інфармацыя
Из постановления коллегии Центрархива от 20.12.2001 г. О работе Археографической комиссии в 2000 — 2001 гг.
Дзейнасць бюро Археаграфічнай камісіі Белкамархіва з чэрвеня 2001 па чэрвень 2002 г.
Інфармацыя пра агульны сход Археаграфічнай камісіі Белкамархіва
Інфармацыя пра пасяджэнне круглага стала па праблемах публікацыі гістарычных крыніц у Рэспубліцы Беларусь
Персанальны склад Віцебскага аддзялення Археаграфічнай камісіі Белкамархіва
Информация о заседании Витебского отделения Археографической комиссии Белкомархива
Памяцi таварыша
А. І. Валахановіч, У. В. Фядосаў Беларускі гісторык, археограф, публіцыст