• формат pdf
  • размер 3,39 МБ
  • добавлен 15 сентября 2013 г.
Беларускі археаграфічны штогоднік 2010 Выпуск 11
Мн.: БелНДІДАС, 2010. — 352 с.
Навуковае выданне. Заснаваны ў 2000 годзе
Савіцкi Э. М. (гал. рэд.)
У адзінаццатым выпуску «Беларускага археаграфічнага штогодніка» друкуюцца матэрыялы па археаграфіі, архівазнаўстве, крыніцазнаўстве, кадыкалогіі, тэксталогіі і гісторыі дзяржаўных устаноў. Публікуюцца дакументы па сярэдневяковай, новай і найноўшай гісторыі Беларусі, агляды архіўных фондаў і іншыя матэрыялы.
Прызначаны для архівістаў, гісторыкаў, краязнаўцаў, філолагаў.
Артыкулы
А. М. Запартыка, Г. В. Запартыка. Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры імастацтва. Пачатак (да 50-годдзя заснавання)
Э. М. Савицкий. Органы Союзного государства Беларуси и России
В. В. Федосов. Архивоведение в системе междисциплинарных связей (историографический обзор)
М. М. Елинская. Символика креста в территориальной геральдике Беларуси
А. Б. Жайворонок. Источники по становлению многопартийности в Республике Беларусь
Я. С. Мальчэўскі. Склад сістэмы патэнтавай дакументацыі
В. М. Матох. Документы городских управ как источник по истории Великой Отечественной войны (по материалам Государственного архива Минской области)
А. Г. Карапузова. Документы гминных правлений Полесского воеводства как источник по истории региона в 1919—1939 гг. (по материалам Государственного архива Брестской области)
А. М. Лукашевич. ИсточникиНационального исторического архива Беларуси о размерах материального ущерба, нанесенного войной 1812 г. населению белорусских земель
І. П. Клімаў. Да праблемы функцыянальнай стратыфікацыi старабеларускай мовы ў ВКЛ XIV—XVIII стст.
Публікацыi дакументаў
Я. К. Анішчанка. Да пытання аб падрыхтоўцы заканадаўства Расійскай імперыі аб мяжы пастаяннай яўрэйскай аселасці
В. С. Іванова. З асабістага архіва І. Я. Спрогіса (лісты Дз. І. Даўгялы да І. Я. Спрогіса ў Бібліятэцы Віленскага ўніверсітэта)
Д. В. Карев. Архивы средневековой Руси и Великого Княжества Литовского (X—XV вв. в творческом наследии академика М. К. Любавского)
А. У. Мацук. Асаблівасці выбараў павятовых земскіх ураднікаў у панаванне Аўгуста III (на прыкладзе дакументаў аб выбары мазырскіх земскіх ураднікаў)
Г. Г. Паўлоўская. Гарадзенскі кляштар сёстраў св. Клары ў «Храналогіі» Томаша Дыганя
І. А. Сынкова. Усходняя Еўропа ў апісанні Вілібальда Піркхаймера
И. Н. Шпилевская. Сенаторская ревизия канцелярии начальника Витебской губернии 1853 г.
М. Ф. Шумейко. Из истории подготовки международных археографических публикаций (методические рекомендации по археографической обработке документов серии сборников «Восстание 1863 г.»)
Постацi
М. Ф. Шумейко. Чтобы помнили: к 80-летиюсо дня рождения А. В. Воробьева (21.02.1930—4.06.2006)
Д. В. Карев. Э. М. Савицкий — историк, архивист, педагог
Е. А. Макаренко. Биографический очерк о Лихтенштейн Галине Николаевне
Т. Г. Воронова. К 70-летиюсо дня рожденияА. Ф. Марковой
Г. В. Запартыка. Ганна Дзмітрыеўна Харавец. Жыццё і служэнне архіўнай справе (да 70-годдзя з дня нараджэння)
И. М. Воронко. Почетный архивист Караськ Нина Витальевна
С. В. Жумарь. У. В. Фядосаву — 60 гадоў
Е. Г. Бейнер. К 60-летию со дня рождения О. А. Козак
Памяти Ф. Э. Савинской
Р. Ф. Горячева. Памяти Ольги Николаевны Синициной посвящается
Рэцэнзii
С. В. Жумарь. Новая книга по истории права Белорусской ССР
В. С. Іванова. Даведнік па дакументах асабістага паходжання ў дзяржаўных архівах Рэспублікі Беларусь
В. А. Невежин. Архивы и имена
В. А. Сабалеўская. Нацыянальныя супольнасці Беларусі ў перыяд германскай акупацыі (чэрвень 1941 — ліпень 1944)
В. Дз. Селяменеў. Цікавая старонка ў гісторыі беларускага нацыянальнага руху
В. С. Пазднякоў. Новае археаграфічнае выданне па ваеннай гісторыі