Бостан Л.М., Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн

Бостан Л.М., Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн
 • разное
 • pdf
 • 8.35 МБ
 • добавлен 22.09.2010
Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008 — 730 с.

Пропонована книга є другим, переробленим і доповненим, виданням опублікованого у 2004 р. навчального посібника, котрий призначався для забезпечення навчання з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» у вищих закладах юридичної освіти ІІІ—IV рівня акредитації. Зберігаючи основні змістові характеристики попереднього видання (висвітлювання загальної історії держави і права на основі порівняльного та проблемно-хронологічного методів з урахуванням зв’язків з іншими навчальними дисциплінами, насамперед із теорією держави і права; застосовування нових підходів до періодизації історичного процесу державо- і правотворення в зарубіжних країнах; детальнішого висвітлення
історичних засад таких основних галузей права як конституційне, кримінальне,
цивільне та суміжних з ним галузей права та ін. ), автори водночас переробили й
доповнили ту частину посібника, зміни котрої зумовлені дидактично-методичними потребами навчально-виховного процесу у зв’язку з приєднанням України до Болонської конвенції в галузі вищої освіти. Зокрема, змінена (укрупнена) колишня модульна побудова навчального матеріалу, доповнений джерельний (документальний) матеріал, додані тести для модульного контролю та перероблені деякі завдання для самостійної роботи. Новим у цьому виданні є наведений у додатках до нього комплекс навчально-методичних матеріалів, необхідних для
організації навчального процесу за модульно-рейтинговою системою навчання.
Для викладачів, аспірантів і студентів (курсантів, слухачів) вищих юридичних навчальних закладів та факультетів.

Смотрите также


Нет изображения

Трофанчук Г. І. Історія держави і права зарубіжних країн

 • разное
 • doc
 • 4.89 МБ
 • добавлен 03.12.2010
Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 400 с.
У навчальному посібнику відповідно до програми навчального курсу «Історія держави і права зарубіжних країн » і з урахуванням останніх досягнень історико-правової науки висвітлюється історія виникнення, розвитку і функціонування державно-правових систем Стародавнього Світу...
Орленко В.І. Історія держави і права зарубіжних країн

Орленко В.І. Історія держави і права зарубіжних країн

 • разное
 • doc
 • 1.74 МБ
 • добавлен 04.03.2011
Посіб. для підготов, до іспитів
Вид. ПАЛИВОДА А. В. , 2008. - 244 с.
у файлі сторінки з 1 по 205
Викладення матеріалу в посібнику здійснюється на основі типової програми з навчальної дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн", яку вивчають у вищих навчальних закладах І—IV рівнів акредитації. Автори коротко...
Нестеренко В.А. Тестові завдання з курсу Історія держави і права зарубіжних країн

Нестеренко В.А. Тестові завдання з курсу Історія держави і права зарубіжних країн

 • разное
 • doc
 • 796.5 КБ
 • добавлен 03.09.2011
Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156 с.

Пропонований посібник містить тести різного рівня складності з усієї програми курсу "Історія держави і права зарубіжних країн", які систематизовані по темам. Навчальне видання може бути корисним студентам різних форм навчання.
Шостенко І.І., Шостенко О.І. Історія держави і права зарубіжних країн

Шостенко І.І., Шостенко О.І. Історія держави і права зарубіжних країн

 • разное
 • pdf
 • 1.37 МБ
 • добавлен 24.11.2010
Навч. -метод. посіб. - К.: МАУП, 2003. -104 с.: іл.
У посібнику запропановано схеми (державний і суспільний лад, система державних установ, кримінальне право, кримінальний процес, джерела права, періодизація розвитку окремих країн, структура органів поліції, суду, прокуратури, наказної системи тощо) з коротким пояснювальним ...
Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн

Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн

 • разное
 • doc
 • 792 КБ
 • добавлен 21.01.2010
Навчальний посібник. Вид. 4-те, доп. - К.: Атіка, 2004. - 616 с. ISBN 966-7714-84-5
У даному навчальному посібнику висвітлено історію виникнення і становлення історичних форм держави та правових систем Стародавнього Сходу, Античного світу, провідних країн Європи, Азії і США.
Матеріал посібника охоплює період з найдавнішо...
Мудрак І.Д. Історія держави і права зарубіжних країн

Мудрак І.Д. Історія держави і права зарубіжних країн

 • разное
 • doc
 • 1.6 МБ
 • добавлен 03.05.2010
Курс лекцій. - Ірпінь, 2001.
Стародавня держава і право
Держава і право Стародавнього Єгипту
Держава і право Стародавнього Вавилону
Держава і право Стародавньої Індії
Держава і право Стародавнього Китаю
Держава і право Стародавньої Греції
Держава і право Стародавнього Риму
Держава і право Франков...
Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн

 • разное
 • rtf
 • 2.59 МБ
 • добавлен 12.10.2011
Київ: Атіка, 1998 - 364 с.

Зміст
Вступ
Держава і право Стародавнього Єгипту
Держава і право Стародавнього Вавілону
Держава і право Стародавньої Індії
Держава і право Стародавнього Китаю
Держава і право Стародавньої Греції
Держава і право Стародавнього Риму
Держава і право франків
Д...
Музиченко П.П., Вітман К.М. Загальна історія держави та права ч .2

Музиченко П.П., Вітман К.М. Загальна історія держави та права ч .2

 • разное
 • djvu
 • 1.41 МБ
 • добавлен 29.04.2010
Навчально методичний посібник. Одеса, видавництво "Юридична Література" 2000 рік. 37 с.

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Загальна історія держави і права», ч. II розроблений для студентів І курсу денної, заочної та очно-заочної форм навчання за спеціальністю 7.06.01.01 - «правознавство».
Курсова робота - Державний устрій Візантії та її падіння

Курсова робота - Державний устрій Візантії та її падіння

 • курсовые
 • doc
 • 174 КБ
 • добавлен 12.12.2010
Вступ.
Державний устрій імперії до VIII ст: Імператор; Апарат управління; Центральні органи державної влади; Адміністративний поділ Візантії; Партії у Візантії; Збройні сили; Фінанси; Судова система.
Реформи Юстиніана.
Еволюція державного устрою VIII - XV ст.
Кінець Візантійської імперії.
Висновок.
Викор...
Шпора - Історія держави і права зарубіжних країн

Шпора - Історія держави і права зарубіжних країн

 • шпаргалки
 • doc
 • 620.5 КБ
 • добавлен 21.02.2011
Відповіді на 115 запитаннь до іспиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, перший семестр, видруковувати по 16 сторінок на аркуш

Причини виникнення та суть рабовласницької держави і права.
Особливості країн стародавнього сходу.
Особливості античних держав.
Суспільний лад Стародавнього Єгип...