• формат doc
 • размер 1.35 МБ
 • добавлен 01 ноября 2011 г.
Буслінський В.А. Курс лекцій
Даний посібник є результатом узагальнення багаторічного досвіду викладання філософії авторами у вищих навчальних закладах України, зокрема в Київському інституті "Слов'янський Університет". Здійснена спроба дати ґрунтовне, всебічне уявлення про особливості філософського знання, його гуманістичну, предметно-дійову сутність, роль у духовному житті суспільства. Велика увага приділяється розгляду напрямків світової і вітчизняної філософії, проблем людини і суспільства, діалектики, соціально-практичної природи пізнання, культури, ціннісних орієнтацій людства на зламі тисячоліть. Перевагою посібника є те, що складні філософські проблеми з'ясовуються в ньому доступно, в чіткій і виразній формі.
Розраховано на студентів та аспірантів вищих закладів освіти, а також широке коло читачів.
Філософія, її сутність, особливості та функції
Філософія як мудрість. Філософія як форма суспільної свідомості. Особливості філософського знання. Предмет філософії. Альтернативні способи осмислення проблем буття. Діалектика і метафізика. Філософія і світогляд. Філософія і наука. Філософія і релігія. Філософія і право. Функції філософії.
Історичний розвиток світової філософії
Антична філософія.
Філософія Середньовіччя (XIII - XV ст.).
Філософія епохи Відродження (XV - XVI ст.).
Філософія Нового часу (XVII - XVIII ст.).
Німецька класична філософія (XVIII - XIX ст.).
Марксистська філософія.
Основні напрямки сучасної світової філософії.
Основні риси української філософії.
Філософське вчення про буття (онтологія)
Філософське усвідомлення світу, його сутність та проблеми
Діалектика та її альтернативи
Специфіка людського буття (філософська антропологія)
Свідомість як людський феномен
Проблема свідомості з точки зору науки і філософії. Про дві концепції щодо розгляду проблем свідомості. Генезис форм відображення на різних рівнях розвитку матерії. Свідомість і психіка. Свідомість і мислення. Мислення і мова. Самосвідомість. Несвідоме. Підсвідоме. Структура свідомості.
Соціально-практична природа пізнання (гносеологія).
Сутність пізнавального процесу, його принципи та особливості. Поняття істини. Об'єктивна, абсолютна і відносна істини. Поняття практики. Структура практики. Практика як критерій істини. Абсолютність і відносність практики як критерія істини. Поняття чуттєвого та раціонального у пізнанні.
Емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнання. Основні форми і методи наукового пізнання. Поняття конкретного і абстрактного на півнях емпірії і Буття суспільства (соціальна філософія)
Поняття суспільства. Специфіка соціального пізнання. Соціальна філософія в системі суспільних наук. Природа як матеріальна передумова виникнення і розвитку суспільства. Біосфера і ноосфера. Природа як сукупність об'єктивних умов існування людства. Економічне життя суспільства. Матеріальне виробництво. Продуктивні сили. Виробничі відносини. Сутність і наслідки НТР. Соціальне буття суспільства. Демографічна структура суспільства. Поселенська структура суспільства. Професійно-освітня структура суспільства. Соціально-класова структура суспільства. Етносоціальне буття суспільства. Політичне життя суспільства. Духовне життя суспільства. Структура духовного життя суспільства. Суспільна та індивідуальна свідомість. Структура суспільної свідомості.
Динаміка суспільного життя
Етносоціальне буття суспільства
Філософія культури
Поняття культури. Структура культури. Культура особистості. Функції культури. Культура і цивілізація. Традиції і новації в культурі.
Політичне життя суспільства
Держава як базовий інститут політичної системи. Держава та громадянське суспільство. Політичні партії в структурі політичної системи суспільства. Політична свідомість і культура як елемент політичної системи.
Смотрите также

Бартун М.П., Добридень О.В., Макогонова В.В., Прошин Д.В. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка)

 • формат doc
 • размер 510 КБ
 • добавлен 26 декабря 2009 г.
Конспект лекцій, Дніпропетровськ: ДУЕП, 2007. – 71 с. Історія філосософії. Теорія філософії. Релігієзнавство. Логіка.

Берков В.Ф. (ред.) Философия

 • формат doc
 • размер 2.17 МБ
 • добавлен 20 марта 2011 г.
Курс лекций. Часть III-IV - Мн.: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2003. – 394 с. Курс лекций предназначен для студентов системы открытого образования Академии управления при Президенте Республики Беларусь, обучающихся по специальности "Государственное управление и экономика". Авторский коллектив: Н. С. Щекин (лекция 8); Г. И. Касперович (лек-ция 9); В. Ф. Берков (лекция 10); И. Г. Подпорин (лекция 11); В. Т. Новиков (лекции...

Губар О.М. Філософія: інтерактивний курс лекцій

 • формат pdf
 • размер 1.3 МБ
 • добавлен 19 марта 2010 г.
Навч. посібник У навчальному посібнику втілені основні проблеми курсу філософії в історико-філософському аспекті. Історія вітчизняної філософії розкрита у контексті світового філософського процесу. Зроблено акцент на творчому засвоєнні філософського знання. Активне спілкування з читачем стимулює вивчення додаткових джерел, оригінальних філософських текстів.

Карпицкий Н.Н. Конспекты по курсу Философия

 • формат doc
 • размер 96.19 КБ
 • добавлен 21 сентября 2010 г.
Карпицкий Н. Н. Курс Философия Весь курс состоит из трех частей 1 Введение в философию. Определение философии, задачи философии, специфика философского знания, онтология, гносеология, специфика русской философии. 2 Философские проблемы сознания. Бессознательное, мифологическое сознание, историческое сознание, время как проблема сознания. 3 Философия человека. Определение понятий человек, личность, свобода, тело, смерть. 2006 год, лекции доктора...

Потебня О.О. Естетика і поетика слова

 • формат djvu
 • размер 3.49 МБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
Збірник. - Пер. з рос. / Упоряд., вступ, ст., приміт. І. В. Іваньо, А. І. Колодної. — К.: Мистецтво, 1985. — 302 с— (Пам'ятки естет, думки). До збірника включено статті та фрагменти з творів і лекцій видатного мислителя-вченого, який зробив великий внесок у розвиток багатьох галузей гуманітарних знань — мовознавства, фольклористики, літературознавства, естетики та психології творчості, а його ідеї справили значний вплив на розвиток вітчизняної е...

Прокофьев Г.П. Философия

 • формат djvu
 • размер 4.79 МБ
 • добавлен 16 сентября 2011 г.
Курс лекций. - Хабаровск: Издательство ДВГУПС, 2007. – 175 с. Курс лекций разработан в соответствии с профессиональной образовательной программой. Освещены основные проблемы истории философии, онтологии, гносеологии и социальной философии. Рассмотрены наиболее значительные философские учения и проблемы. Философия, ее предмет и место в культуре человечества Философия древнего Востока Античная философия Средневековая философия Философия эпохи воз...

Сілаєва Т.О Філософія: Курс лекцій

 • формат pdf
 • размер 4.01 МБ
 • добавлен 24 мая 2010 г.
Тернопіль, СМП "Астон". - 2000. - 160 с. У навчальному посібнику висвітлено основні проблеми, ідеї і концепції східної, античної, західноєвропейської та української філософії. Особлива увага приділена філософії ХХ століття. ЗМІСТ. Флософія як форма духовного освоєння світу. Філософія Стародавнього Сходу. Антична філософія. Західноєвропейська філософія Середньовіччя. Філософія епохи Відродження. Європейська класична філософія Нового часу і епохи П...

Хамитов Н. Философия. Человек. Бытие. Мир

 • формат pdf
 • размер 32.39 МБ
 • добавлен 29 июня 2011 г.
Курс лекций. - К.: КНТ, Центр учебной литературы, 2006. - 456 с. Этот курс лекций, в основу которого положено исследование Н. Хамитова "ФИЛОСОФИЯ ЧЕЛОВЕКА", будет полезен для студентов, аспирантов, преподавателей и ученых - в ясной, образной форме автор рассуждает о фундаментальных проблемах философии. Книга рассчитана на самый широкий круг читателей, ибо в ней раскрываются темы, с которыми человек любого возраста сталкивается ежедневно.

Шевченко В. Методологія і організація наукових досліджень

 • формат doc
 • размер 197.34 КБ
 • добавлен 05 июня 2011 г.
Навчальна програма, плани семінарів і конспект лекцій (для аспірантів, здобувачів і студентів) / Укл.: В. І. Шевченко. - Чернігів: ЧДІЕІУ, 2005. - 88 с

Щукарев А.Н. Проблемы теории познания

 • формат djvu
 • размер 3.43 МБ
 • добавлен 12 февраля 2011 г.
Одесса: "МАТЕЗИСЪ", 1913. - С. 152 (дореволюционная) Часть предисловия Настоящая небольшая книжка представляетъ собою собраніе лекцій, читанныхъ авторомъ въ 1907 году, въ качестве приватъ-доцента, на физико-математическомъ факультете Московскаго Университета и повторенныхъ въ этомъ году на томъ же факультете Харьковскаго Университета. Содержаніе ея представляетъ собою разборъ и попытки ртешенія основныхъ проблемъ теорій познанія, главнымъ обра...