• формат pdf
  • размер 12,87 МБ
  • добавлен 05 октября 2012 г.
Дудюк Д.Л., Максимів В.М., Оріховський Р.Я. Електричні Вимірювання
Електричні Вимірювання. Навчальний посібник - Львів: Афіша, 2003. - 273с
ЗМІСТ.
Процес і засоби вимірювання.
Основні поняття. Завдання курсу "Електричні вимірювання".
Одиниці електричних і магнітних величин.
Еталони, міри, вимірювальні прилади.
Похибки вимірювань і класи точності.
Умовні позначення приладів.
Контрольні завдання.;
Міри електричних величин.
Нормальні елементи.
Міри опору.
Безреактивні вимірювальні котушки опору.
Магазини опорів.
Міри ємності.
Міри індуктивності.
Контрольні завдання.
Вимірювальні прилади і методи вимірювань.
Особливості вимірювальних приладів.
Методи вимірювань.
Основні характеристики електровимірювальних приладів.
Механічні вузли і деталі приладів.
Обертовий і протидіючий моменти.
Рівняння шкали. Чутливість.
Характеристики точності приладів.
Якісні показники приладів.
Контрольні завдання.
Системи електровимірювальних приладів.
Магнітоелектрична система.
Електромагнітна система.
Електродинамічна система.
Індукційна система.
Термоелектрична система.
Електростатична система.
Електронні прилади.
Випрямні прилади.
Контрольні завдання.
Електронно-променевий осцилограф.
Призначення і застосування осцилографів.
Будова електронно-променевого осцилографа.
Принцип роботи осцилографа. Режими роботи.
Функціональна схема електронно-променевого осцилографа.
Виконання досліджень за допомогою осцилографа.
Контрольні завдання.
Вимірювальні трансформатори.
Загальні положення. Призначення вимірювальних трансформаторів.
Трансформатори струму.
Векторна діаграма.
Похибка струму.
Кутова похибка.
Номінальне навантаження.
Конструкції трансформаторів струму.
Трансформатори напруги.
Векторна діаграма.
Трифазні трансформатори.
П'ятистержневі трансформатори.
Повірка вимірювальних трансформаторів.
Перевірка розмітки затискачів.
Визначення похибок.
Контрольні завдання.
Вимірювання опорів.
Омметри.
Непрямі методи вимірювання опорів. Метод амперметра і вольтметра.
Метод одного вольтметра.
Мостовий метод вимірювання.
Автоматичні мости.
Контрольні завдання.
Компенсаційний метод.
Основи компенсаційного методу вимірювання.
Застосування потенціометрів.
Вимірювання напруги.
Вимірювання струму.
Вимірювання потужності.
Вимірювання опорів.
Автоматичні потенціометри.
Потенціометри змінного струму.
Контрольні завдання.
Вимірювання потужності та електричної енергії.
Вимірювання потужності в колах постійного струму.
Вимірювання потужності однофазного змінного струму.
Вимірювання електричної енергії. Лічильники електричної енергії.
Індукційний лічильник.
Електродинамічний лічильник.
Вимірювання потужності трифазного струму.
Вимірювання реактивної потужності. Варметри.
Вплив похибок вимірювальних трансформаторів на покази приладів і лічильників.
Контрольні завдання.
Вимірювання електричних величин цифровими приладами.
Загальні поняття про цифрові вимірювальні прилади.
Цифрові вимірювальні прилади з квантуванням за рівнем.
Цифрові вимірювальні прилади з квантуванням по часу.
Цифровий вольтметр.
Перспективи розвитку сучасних цифрових приладів.
Інформаційно-вимірювальні системи.
Контрольні завдання.
Методи і засоби отримання вимірювальної інформації при автоматичному вимірюванні і контролі.
Автоматизація вимірювального процесу.
Узагальнені структурні схеми автоматичних засобів вимірювання.
Автоматичний контроль.
Основні компоненти структур автоматичних засобів вимірювань.
і контролю.
Контрольні завдання.
Телевимірювання. Вимірювання і контроль нселектричних величин.
Системи телевимірювань. Загальні поняття про телевимірювання.
Струмова система.
Частотна система.
Частотно-імпульсна система.
Часова імпульсна система.
Загальні відомості про вимірювання неелектричних величин. Вимірювальні перетворювачі.
Прилади для вимірювання неелектричних величин.
Прилади з реостатними перетворювачами.
Термометри опору.
Прилади з індуктивними перетворювачами.
Ємнісний перетворювач.
Тензочутливий перетворювач (тензорезистор).
Термоелектричний перетворювач.
Індукційний перетворювач.
П'єзоелектричний перетворювач.
Контрольні завдання.
Література.