Еш С.М. Фінансовий ринок

Еш С.М. Фінансовий ринок
 • разное
 • pdf
 • 2.31 МБ
 • добавлен 26.03.2010
Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 528
Розділ Основні теоретичні положення дисципліни
«Фінансовий ринок»
Тема Фінансовий ринок: сутність, функції та роль
в економіці
Сутність фінансового ринку, необхідність і передумови його створення
Принципи та функції фінансового ринку
Структура фінансового ринку
Класифікація фінансових ринків
Фінансові активи та фінансові інструменти
Тема Регулювання фінансового ринку
Сутність регулювання фінансового ринку: принципи, напря-ми, рівні та форми регулювання
Державне регулювання фінансового ринку України: сутність, сфери та важелі регулювання
Внутрішнє регулювання фінансового ринку
Міжнародні норми банківського регулювання та нагляду
Регулювання фінансового ринку в країнах з розвинутою рин-ковою економікою
Тема Фінансові посередники
Сутність фінансових посередників і їх функції
Суб’єкти банківської системи.
Небанківські фінансово-кредитні інститути
Контрактні фінансові інститути
Посередники депозитарно-клірингової діяльності
Тема Ризик і ціна капіталу
Ціноутворення на фінансовому ринку
Майбутня та поточна вартість фінансових інструментів
Зміна вартості грошей у часі
Види та структура процентних ставок
Механізм оцінювання фінансових активів
Формування вартості окремих фінансових інструментів
Фінансові ризики
Розвиток теорій ризику
Тема Грошовий ринок
Сутність та особливості функціонування грошового ринку
Структура грошового ринку та його інструменти
Обліковий ринок і його особливості
Міжбанківський ринок та операції, що здійснюються на між-банківському ринку
Тема Валютний ринок
Становлення національної та світової валютних систем
Поняття, функції та суб’єкти валютного ринку
Валютні операції
Валютне регулювання та курсова політика Центрального банку
Тема Ринок капіталів
Основи організації ринку капіталів
Кредитний ринок як складова ринку капіталів
Основні форми кредитних відносин
Кредитні рейтинги
Тема Ринок похідних фінансових інструментів
Особливості розвитку ринку похідних цінних паперів
Історія виникнення та розвитку ринку строкових угод
Характеристика основних похідних фінансових інструментів
Створення ринку «синтетичних» цінних паперів
Тема Фондовий ринок
Загальна характеристика фондового ринку
Ознаки класифікації фондового ринку
Учасники фондового ринку та їх професійна діяльність
Основні операції фондового ринку
Тема Цінні папери як головний інструмент фінансового ринку
Сутність цінних паперів і їх місце на фінансовому ринку
Характеристика акцій та механізм їх функціонування
Облігації, їх види та роль в економіці
Роль інвестиційних сертифікатів і приватизаційних па-перів у функціонуванні фінансового ринку
Формування портфеля цінних паперів
Тема Фондова біржа та біржові операції
Сутність фондової біржі, її види та функції
Правила фондової біржі
Сутність біржового ринку
Біржові фондові індекси
Рейтинги фондового ринку
Словник термінів з курсу «Фінансовий ринок»
Список використаної та рекомендованої літератури
Предметний покажчик

Смотрите также


Еш С.М. Фінансовий ринок

Еш С.М. Фінансовий ринок

 • разное
 • pdf
 • 2.17 МБ
 • добавлен 28.01.2012
Навч. посіб. 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 528 с.

Навчальний посібник містить зміст лекцій, ключові поняття, форми самостійної роботи, практичні завдання, тести, термінологічний словник. Форма і зміст посібника відповідають навчальній програмі з дисципліни «Фінансовий ринок» для підготовки ОКР «Бака...
Нет изображения

Кушнір І.В. Фінанси

 • разное
 • exe
 • 3.07 МБ
 • добавлен 12.12.2010
Мультимедійний інтерактивним курс містить:
14 тем відповідно до типової програми Міністерства освіти та науки;
70 інтерактивних тестів;
55 рисунків.
Зміст.
Суть фінансів, їх функції та роль.
Фінансова система.
Фінансова політика і фінансовий механізм.
Фінанси підприємницьких структур.
Держа...
Нет изображения

Суторміна В.М., Радзієвська В.М., Стеценко Б.С. Фінансовий ринок

 • разное
 • doc
 • 237.38 КБ
 • добавлен 20.09.2011
Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.-К.: КНЕУ, 2001.-100 с.У виданні розглянуто фінансовий ринок як підсистем...
Лелюк Н.Є. Конспект лекцій з курсу Фінанси

Лелюк Н.Є. Конспект лекцій з курсу Фінанси

 • разное
 • doc
 • 355.88 КБ
 • добавлен 05.10.2011
Для студентів 4 курсу спец. 6.050106 „Облік і аудит, 6.050107 „Економіка підприємства, 6.050201 „Менеджмент організації). Укл. Лелюк Н.Є. ? Харків: ХНАМГ, 2006. ? 164 с.

Зміст

Сутність фінансів, їх функції і роль
Фінансова система
Фінансова політика й фінансовий механізм
Фінанси господарських...
Нет изображения

Еш С.М. Фінансовий ринок

 • разное
 • rtf
 • 45.82 МБ
 • добавлен 02.10.2011
Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 528 с.

Розділ Основні теоретичні положення дисципліни «Фінансовий ринок»
Тема Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці
Сутність фінансового ринку, необхідність і передумови його створення
Принципи та функції фінансового ринку
Нагайчук Н.Г. Конспекти лекцій з навчальної дисципліни Фінанси

Нагайчук Н.Г. Конспекти лекцій з навчальної дисципліни Фінанси

 • разное
 • pdf
 • 2.9 МБ
 • добавлен 14.12.2011
Черкаси, 2010. - 236 с.

Теми
Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів.
Становлення та розвиток фінансової науки.
Генезис та еолюція фінансів.
Фінансове право і фінансова політика.
Бюджет. БюджетНа система.
Бюджетний дефіцит.
Державний кредит.
Соціальні позабюджетні фонди.
Буднік М.М., Мартюшева Л.С., Сабліна Н.В. Фінансовий ринок: Навч. пос

Буднік М.М., Мартюшева Л.С., Сабліна Н.В. Фінансовий ринок: Навч. пос

 • разное
 • pdf
 • 2.46 МБ
 • добавлен 18.07.2011
К.: Центр учбової літератури, 2009.
Навчальний посібник розроблений згідно програми курсу «Фінансовий ринок»,
затвердженої Міністерством освіти і науки України як для вищих навчальних закладів.
Розглянуті питання функціонування фінансового ринку, оцінені всі варіанти інвестицій для забезпечення інвесторам ефективного...
Григораш Т.Ф. Фінанси (3 частини)

Григораш Т.Ф. Фінанси (3 частини)

 • разное
 • doc
 • 549.49 КБ
 • добавлен 25.09.2011
Навчально-методичний посібник. Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія. 2007. - 82 с. (частина І ). 2008. – 133 с. (частина ІІ). 2008. - 154 с. (частина ІІІ).
Для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 "Економіка і підприємництво з напряму" 6.030508 "Фінанси і кредит".
Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник

Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник

 • разное
 • doc
 • 1.7 МБ
 • добавлен 17.01.2010
Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2002. — 240 с.

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні засади фінансів: їх сутність, функції і роль як сукупності обмінно-розподільних і перерозподільних відносин, фінансові моделі, фінансова політика та фінансовий механізм. Охарактеризована за внутрішнім зм...
Нет изображения

Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок

 • разное
 • pdf
 • 29.73 МБ
 • добавлен 20.09.2011
Навчальний посібник.-К.: Каравела, 2004.-344с.У навчальному посібнику автори розглядають комплекс проблем, пов’язаних ...