Словарь
 • формат djvu
 • размер 7.9 МБ
 • добавлен 06 февраля 2011 г.
Хвалей Я.I., Шарпіла У.В. Слоўнік лексічных формаў (сінонімы, амонімы, антонімы, паронімы, амографы, амафоны)
Упершыню пад адной вокладкай сабрана цэлая серыя
слоўнікаў, якія ў свой час выходзілі паасобку. Кожны з іх
разглядае не асобныя словы, а групы слоў, з'яднаных
пэўнымі суадносінамі — падабенствам ці розніцай паміж
іх гучаннем і сэнсам.
Похожие разделы
Смотрите также

Агароднікава С.В. Перакладаем тэксты па эканомiцы на беларускую мову

 • формат doc
 • размер 124.96 КБ
 • добавлен 04 февраля 2011 г.
Мн: БГЭУ. , 2008 г. , 75 стр. Вучэбны дапаможнік па дысцыпліне Беларуская мова. Професійная лексіка Ён складзены ў адпаведнасці з праграмай по курсе Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Дапаможнік складаецца з дзвюх частак. У першай змяшчаюцца эканамічныя тэксты на рускай мове для перакладу на беларускую (26 тэкстау). Перад кожным тэкстам даецца невялікі руска-беларускі тэрміналагічны слоўнік, а пасля – заданні. Пераклад тэксту і выкананне задан...

Кухта С.У. Беларуская мова. Прафесійная лексіка

 • формат doc
 • размер 681.5 КБ
 • добавлен 04 февраля 2011 г.
Мн.: БГЭУ, 2008 г. , 75 стр. Вучэбны дапаможнік для студэнтаў-эканамістаў (пачатковая форма навучання). Содержание: Фанетыка. Арфаэпія. Асноўныя правілы правапісу. Правапіс а, о, э. Правапіс е, ё, я. Правапіс некаторых спалучэнняў галосных у іншамоўных словах. Правапіс прыстаўных галосных і зычных гукаў. Правапіс і, ы, й пасля прыставак. Правапіс галосных у складаных словах. Правапіс д – дз, т - ц. Зычны гук [ў]. Правапіс некаторых прыставак. Пра...

Ламака С.В. Беларуская мова. Прафесійная лексіка

 • формат pdf
 • размер 1.6 МБ
 • добавлен 30 января 2009 г.
Вучэбна-метадычны дапаможнік змяшчае тэарэтычныя пытанні курса “Беларуская мова. Прафесійная лексіка”, практычныя заданні, а таксама тэсты да кожнага з раздзелаў. Разгледжаны асноўныя этапы фарміравання і развіцця беларускай мовы, сутнасць і асаблівасці навуковага і афіцыйна-справавога стыляў, асобая ўвага звернута на лексіку навуковага стылю (прафесійная лексіка спецыяльнасцей БДУІР), прыводзіцца сістэма жанраў навуковай літаратуры, а таксама ра...

Ответы на билеты по белорусскому языку

pottee
 • формат doc
 • размер 554 КБ
 • добавлен 07 декабря 2009 г.
Беларуская мова сярод славянскіх моў. Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы. Формы беларускай нацыянальнай мовы. Нормы беларускай литаратурнай мовы. Арфаэпія. Нормы беларускага літаратурнага вымаўлення. Правапіс галосных. Правапіс зычных. Правапіс мяккага знака і апострафа. Правапіс ы, і, й пысля прыставак. Правапіс складаных слоў. Ужыванне вялікай літары. Правапіс не, ня, ні з рознымі часцінамі мовы. Пісьмо ў гісторыі развіцця чалавецтва. З...

Старавойтава Н.П. Беларуская мова

 • формат doc
 • размер 352.83 КБ
 • добавлен 04 января 2012 г.
Учебник. г. Минск Змест Прадмова Тэма Беларуская мова — нацыянальная мова беларускага народа Фiласофска-этычны аспект бiлiнгвiзму Асноўныя прынцыпы бiлiнгвiзму Вiды беларуска-рускага бiлiнгвiзму Тэма Беларуская мова сярод iншых моваў свету Тэма Развiццё беларускай мовы ў святле гiсторыi i лiтаратуры Праславянскi дапiсьмовы перыяд (к. III тыс. да Н.Х. — VI ст.) Агульнаславянскi пiсьмовы перыяд (VII—ХII стст.) Старабеларускi лiтаратурны перыяд (Х...

Claudia Hurtig. Kurze belarussische Grammatik in Tabellen f?r deutschsprachige Studenten

 • формат pdf
 • размер 7.98 МБ
 • добавлен 13 сентября 2011 г.
Minsk, "Technalohija", 2001. Кляўдыя Гуртыг. Кароткая граматыка беларускай мовы ў табліцах для нямецкамоўных навучэнцаў. Мінск, «Тэхналогія», 2001. - 91 с. Die vorticgcnde Ausgabe enth?lt grundlegende grammatische Strukturen der modernen belarussischen Sprache, welche in tabellarischer Form mit deutschen Kommentaren dargeboten werden. Dar?ber hinaus bietet sie ein W?rterbuch linguistischer Termini, ein belarussisch-deutsches W?rterbuch, eine Bibl...