Дисертация
  • формат pdf
  • размер 1,16 МБ
  • добавлен 22 июня 2015 г.
Илиев Георги. Езиково мотивирана оптимизация на машинния превод
208 страници. София 2014. Секция по компютърна лингвистика. Институт за български език.
Българска академия на науките. Дисертация за присъждане на образователната и научната степен „доктор. Научен ръководител: проф. д-р Светла Коева.
Увод: Около 20% от общо 329-те доклада, приети за представяне на провелата се в София 51-а среща на Асоциацията по компютърна лингвистика, бяха на тема машинен превод.
Повече от половината от представените разработки бяха посветени на статистическите
методи за машинен превод. Предвид това ниво на интерес от страна на научната общност не би било преувеличение да кажем, че машинният превод изживява своеобразен втори период на възход. Сред разработките обаче се откроява една ясна тенденция — технологиите за машинен превод се доминират и до днес от „големите езици в геополитически и геоикономически план: английски, китайски, арабски. Тази тенденция логично следва от факта, че поначало разработките в областта на машинния превод са приоритет на корпоративни гиганти от ранга на IBM, Microsoft, Google, Baidu. Въпросът за машинния превод между „по-малки езици е застъпен по-слабо и нерядко се представя като второстепенен. Наред с това възможността за превод онлайн между все по-голям брой езици също дава представата, че основната задача за превод между всички езици е решена. Разработките на водещите български изследователи в областта (по-голямата част от които работят в чужбина) също следват подобна тенденция. Ето защо с поставяне на проблемите на машинния превод на български език в контекста на глобалното развитие на технологиите за машинен превод имам за цел да запълня един своеобразен вакуум в българската научна
литература.
Похожие разделы