• формат pdf
  • размер 20,47 МБ
  • добавлен 1 апреля 2015 г.
Масляк П.О., Капіруліна С.Л. Географія. 9 клас (поглиблене вивчення)
Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням географії. — Харків : Ранок, 2017. — 240 с. : іл. — ISBN 978-617-09-3372-0.
Експерти, які здійснили експертизу підручника під час проведення конкурсного відбору проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів і зробили висновок про доцільність надання підручнику грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»:
Т. П. Кундис, учитель географії Херсонського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу № 48 Херсонської міської ради,
учитель-методист;
І. І. Булда, методист РМК при відділі освіти Ріпкинської районної державної адміністрації Чернігівської області;
Л. Ю. Шабашова, старший науковий співробітник сектору територіальної організації суспільства Інституту географії НАН України, кандидат географічних наук.
Вступ
Об’єкти вивчення економічної і соціальної географії світу. Простір як об’єкт вивчення географії. Методи географічних досліджень
Тенденції розвитку сучасного світу. Роль географії в територіальній організації суспільства
Дослідження. Джерела географічної інформації
Загальна характеристика сучасного світу (частина перша)
Природа і людина в сучасному світі
Географічне середовище. Взаємодія суспільства й природи в географічному середовищі в минулому та сьогодні
Поняття про природно­-ресурсний потенціал, його оцінка у світі та в окремих регіонах. Світові природні ресурси, їх класифікація
Світові природні ресурси. Карти світових природних ресурсів
Природокористування на сучасному етапі, його наслідки. Шляхи збереження навколишнього середовища
Практична робота 1. Оцінка ресурсозабезпеченості окремих країн світу
Практична робота 2. Позначення на контурній карті найбільших у світі басейнів видобутку нафти, природного газу, кам’яного вугілля, залізних руд, руд кольорових металів

Населення світу
Динаміка кількості населення світу, його відтворення. Механічний рух населення
Вікова і статева структура населення
Мовний та етнічний склад населення
Релігія як явище культури. Світові та національні релігії
Розміщення населення. Найбільш заселені регіони та країни світу
Міське населення світу
Сільське населення світу
Зайнятість населення в країнах різних типів
Проблеми зайнятості, безробіття. Рівень і якість життя населення
Практична робота 3. Аналіз типу відтворення населення та статево­вікових пірамід окремих країн світу
Практична робота 4. Порівняння показників середньої тривалості життя в регіонах і країнах світу
Практична робота 5. Нанесення на контурну карту найбільших міст та мегаполісів світу
Проект. Палестина — батьківщина християнства та іудаїзму

Загальна характеристика сучасного світу (частина друга)
Сучасне світове господарство
Світове господарство. Особливості та тенденції розвитку світового господарства в умовах глобалізації суспільства
Міжнародний поділ праці та господарська спеціалізація. Економічна інтеграція
Структура світового господарства. Світове господарство в період науково-­технічного прогресу
Значення промисловості в сучасному світовому господарстві
Паливно-­енергетичний комплекс світу
Географія машинобудування світу
Географія металургії, хімічної та лісохімічної галузей світу
Географія легкої і харчової промисловості світу
Основні промислові регіони та центри світу
Практична робота 6. Виявлення за статистичними даними країн­лідерів із виробництва окремих видів промислової продукції
(за вибором)
Практична робота 7. Побудова картодіаграми «Географія електроенергетики світу»

Соціально-­економічне значення сільського господарства
Структура світового сільського господарства, обсяги виробництва, тенденції розвитку
Найголовніші райони землеробства і тваринництва світу
Дослідження. Сучасне сільськогосподарське виробництво та його роль у забезпеченні населення продуктами харчування
Практична робота 8. Вивчення географії основних зернових та технічних культур світу[/i]
Роль галузей сфери послуг у соціально-економічному розвитку суспільства
Географія основних видів транспорту світу
Географія зовнішньої торгівлі
Географія фінансово­-кредитної сфери. Основні фінансові центри світу
Географія міжнародного туризму. Головні туристичні райони світу
Поняття про постіндустріальне суспільство
Практична робота 9. Ознайомлення з об’єктами ЮНЕСКО «Світова спадщина»
Практична робота 10. Складання картосхеми основних районів міжнародного туризму Дослідження. Міжнародний туризм як чинник інтеграції

Інтеграційні галузеві та регіональні економічні організації
Економічна інтеграція та Україна
Дослідження. Міжнародні економічні організації та Україна
Практична робота 11. Участь України в роботі міжнародних економічних організацій
Типізація країн світу
Політичне облаштування світу
Політична карта світу у XX та XXI ст.
Класифікація країн за державним устроєм і формою правління
Геополітичне становище країн і регіонів
Міжнародні політичні організації
Економічна типізація країн світу
Класифікація країн за типом господарської системи та рівнем соціально­-економічного розвитку
Показники рівня розвитку країн. Основні відмінності між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються
Практична робота 12. Складання схеми «Типізація країн світу»
Розвинені країни світу
Загальна характеристика країн із розвиненою економікою
Розвинені країни Європи. Загальна характеристика
Німеччина
Франція
Велика Британія
Італія
Японія — розвинена країна Азії
Північна Америка. Загальні та внутрішньо-регіональні відмінності. Тенденції, проблеми та перспективи розвитку
Сполучені Штати Америки
Канада
Австралія — країна переселенського капіталізму
Практична робота 13. Розробка туристичного маршруту до однієї з розвинених країн світу (за вибором)
Практична робота 14. Порівняльна економіко­географічна характеристика двох розвинених країн світу (за вибором) на основі
різних джерел інформації

Країни, що розвиваються
Диференціація країн, що розвиваються
Нафтодобувні країни
Малі острівні країни. Найменш розвинені країни
Гіганти «третього світу». Китай
Індія
Бразилія
Нові індустріальні країни
Дослідження. З’ясування особливостей і відмінностей подачі країнознавчого матеріалу на основі аналізу різних країнознавчих джерел інформації (енциклопедія, туристичний путівник, довідник «Країни світу», інтернет-сайт www.ihnravy.ru). Написання короткої аналітичної довідки
Практична робота 15. Визначення тенденцій змін галузевої структури господарства країн, що розвиваються, у різних регіонах світу

Країни з перехідною економікою
Загальна характеристика країн із перехідною економікою
Росія
Білорусь
Молдова
Польща
Країни­-сусіди України із Центральної Європи: Словаччина, Румунія, Угорщина
Сусіди та партнери України: Грузія, Туреччина
Дослідження. Можливі моделі розвитку господарства країни з перехідною економікою (за вибором)
Практична робота 16. Порівняння спеціалізації господарств країн-­сусідів України. Оформлення результатів роботи в табличній формі (або у вигляді комп’ютерної презентації)

Міжнародні відносини
Форми міжнародних відносин
Особливості відносин між країнами в умовах глобалізації
Геополітика. Глобальні, регіональні та субрегіональні міжнародні відносини
Україна у світі
Місце України у світі
Міжнародне співробітництво з країнами-­сусідами та країнами­-членами ЄС
Світова природна і культурна спадщина в Україні. Культурні зв’язки України з країнами світу
Дослідження. Галузі економіки України,
що сприяють її інтеграції у світове господарство
Практична робота 17. Аналіз матеріалів, опублікованих у засобах масової інформації, що характеризують місце України в сучасному світі
Проект. Туризм — перспективна форма міжнародного співробітництва України

Глобальні проблеми людства
Поняття про глобальні проблеми людства
Проблема війни і миру
Демографічна та продовольча проблеми
Енергетична і сировинна проблеми
Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються
Практична робота 18. Аналіз карти «Глобальні проблеми людства»: визначення регіонів і країн із найбільшою концентрацією глобальних проблем; визначення за картами «гарячих точок» планети, обговорення
Проект. Взаємозв’язок і взаємозалежність глобальних проблем людства

Словник понять і термінів
Додатки
Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.