Информатика и вычислительная техника
  • формат doc
  • размер 1,31 МБ
  • добавлен 16 сентября 2014 г.
Мазурков М.І. Основи теорії передавання інформації
Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. Одеса: Наука і техніка, 2005. – 168 с.
Зміст
Фізичні принципи побудови багатоканальних радіотехнічних систем передаваня інформації (РТС ПІ)
Загальна схема багатоканальної РТС ПІ
Класифікація РТС ПІ
Методи ущільнення та розділення каналів
РТС ПІ з частотним розділенням каналів
РТС ПІ з часовим розділенням каналів
Принципи побудови асинхронних систем зв'язку з кодовим розділенням каналів
Інформаційні характеристики джерел повідомлень та каналів зв'язку
Кількісна міра інформації. Ентропія та її властивості
Інформаційні характеристики джерел дискретних повідомлень
Пропускна спроможність канлу зв'язку із завадами при передаванні дискретних повідомлень
Інформаційні характеристики джерел неперевних повідомлень
Пропускна спроможність канлу зв'язку із завадами при передаванн інеперевних повідомлень
Принципи ефективного кодування
Класифікація ефективних кодів
Інформаційне узгодження джерела повідомленнь з каналом зв'язку. Ефективні коди
Шеннона-Фано та Хаффмена
Завадостійкість методів передавання дискретних повідомлень
Постановка задачі оптимального приймання повідомлень
Критерії оптимальності приймання повідомлень в РТС ПІ
Алгоритми оптимального приймання повідомлень
Потенційна завадостійкість при передаванні двійкових повідомлень
Потенційна завадостійкість при розрізненні m ортогональних рівномірних сигналів, що мають
однакову енергію
Алгоритм оптимального розрізнення дискретних сигналів з випадковою початковою фазою
Потенційна завадостійкість приймача розрізнення дискретних сигналів з випадковою
початковою фазою
Вплив завмирань сигналів на завадостійкість
Завадостійке кодування. Теоретичні границі коректувальних можливостей
Коректувальні коди. Загальні властивості
Геометрична модель. Основні параметри коректувальних кодів
Класифікація коректувальних кодів
Границя коректувальних можливостей лінійних кодів
Лінійні блокові коди. Декодування за методом синдрома
Циклічні коди
Алгебраїчний опис циклічних кодів
Коди Боуза-Чоудхурі-Хоквінгема
Найважливіші блокові коди та їхні властивості
Мажоритарне декодування циклічних кодів
Коди Ріда-Соломона
Еквівалентні двійкові коди Ріда-Соломона
Ефективність викристання завадостіких кодів в РТС ПІ
Кодування згорткових кодів
Декодування згорткових кодів. Алгоритм Вітербі
Кодування у каналх із завмиранням. Код Фінка-Хагельбергера
Два способі приймання - у цілому та поелементе
Потенційна завадостійкість кодів максимальної довжини при прийманні в цілому
Алгоритм швидкого кореляційного декодування m-кових циклічних кодів
Завадостійкість коректувальних кодів при поелементному прийманні
Використання кодів у системах із зворотнім зв'язком