Учебные планы, программы и нормативная документация
Учебная программа
  • формат pdf
  • размер 202,42 КБ
  • добавлен 05 августа 2012 г.
Навчальна програма - Економіка природоохоронної діяльності
Х.: ХНАМГ, Пономаренко Є.Г., Ломакіна О.С. (уклад.), 2010. – 16 с.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Економіка природоохоронної діяльності" (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
Програма навчальної дисципліни
Мета, предмет та місце дисципліни
Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни
Освітньо-кваліфікаційні вимоги
Рекомендована основна навчальна література
Анотації дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни
Розподіл обсягу навчальної роботи студента
Зміст дисципліни
Розподіл часу за модулями і змістовими модулями
Самостійна робота студентів
Засоби контролю та структура залікового кредиту
Методи та критерії оцінювання знань
Інформаційно-методичне забезпечення