Практикум
  • формат pdf
  • размер 1,72 МБ
  • добавлен 19 января 2012 г.
Паршикова Т.В. (ред.), О.В. Войцехівська та інш. Фізіологія рослин. Практикум
О.В. Войцехівська, А.В. Капустян, О.І. Косик та ін. За заг. ред. Т.В. Паршикової. – Луцьк: Терен, 2010. – 420 с.
У посібнику обґрунтовано практичні роботи з основних розділів фізіології рослин. Розглянуто особливості водного режиму, фотосинтезу, дихання, кореневого живлення, стійкості, росту та розвитку рослин, а також питання фітобіотехнології. Для кращого засвоєння лекційного і практичного матеріалу, самоконтролю знань студентів в кінці кожної роботи та розділу наведено контрольні запитання та завдання. Виконання представлених у практикумі робіт допоможе студентам у пізнанні процесів життєдіяльності культурних і дикорослих рослин, а також сприятиме набуттю студентами навичок експериментальних і самостійних науково-дослідних робіт.
Для викладачів, студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Рекомендовано МОН України.
Перелік практичних робіт за розділами:
Фізіологія рослинної клітини (Ольхович О. П., Войцехівська О. В.)
Проникність нативних і пошкоджених мембран клітини для речовин клітинного соку залежно від температури
Діагностика пошкодження рослинних тканин за зміною проникності мембран цитоплазми
Порівняльна здатність проникності плазмалеми і тонопласта
Визначення ізоелектричної точки (ІЕТ) рослинних тканин
Плазмоліз і деплазмоліз у рослинних клітинах
Ковпачковий плазмоліз
Визначення структурної в’язкості цитоплазми плазмолітичним методом
Визначення в’язкості цитоплазми рослин методом центрифугування .
Вплив йонів К+на в’язкість цитоплазми
Визначення концентрації клітинного соку і осмотичного потенціалу рефрактометричним методом
Визначення осмотичного потенціалу клітинного соку плазмолітичним методом
Визначення сисної сили тканини за зміною концентрації розчину (за методом В. С. Шардакова)
Вплив деяких факторів на швидкість руху цитоплазми в клітинах
Визначення швидкості руху хлоропластів (за Н. М. Смірновою, Л. Я. Сіренко)
Визначення періоду фотовицвітання хлоропластів за допомогою люмінесцентного мікроскопа
Оцінка змін у прижиттєвому забарвленні клітин у відповідь на токсичний вплив
Водний режим рослин (Славний П. С., Ольхович О. П.)
Визначення кількості води та сухої речовини у рослинах різних екологічних груп
Визначення інтенсивності транспірації та відносної транспірації ваговим методом
Визначення інтенсивності транспірації у різних екологічних груп рослин (за Л. А. Івановим)
Спостереження за динамікою транспірації на гілках деревних рослин упродовж дня
Визначення відносної активності води у рослині
Визначення водоутримної здатності рослин методом «в’янення» (за А. Арландом)
Визначення водного дефіциту рослин
Визначення полуденного та залишкового водного дефіциту
Визначення швидкості втрати води під час в’янення рослин із різними морфолого-фізіологічними ознаками
Спостереження за перерозподілом калію у зв’язку із рухом продихів .
Визначення сисної сили грунту капілярним методом (за Г. Уршпрунгом)
Визначення повної вологоємкості субстрату
Фотосинтез (Паршикова Т. В., Мусієнко М. М.)
Екстракція пластидних пігментів
Хімічні властивості пігментів листка: розподіл пігментів за методом К. Крауса, одержання хлорофілінів
Утворення феофітину і відновлення металоорганічного зв’язку
Визначення кількості хлорофілів та каротиноїдів у листках вищих рослин
Розділення пігментів хлоропластів хроматографічним методом та визначення їх кількості у листках
Спостереження за флуоресценцією хлорофілу
Визначення фотосенсибілізуючої дії хлорофілу (за методом О. А. Красновського)
Визначення активності реакції Хілла в хлоропластах за швидкістю відновлення акцептора електронів .
Визначення міцності зв’язку хлорофілу з білок-ліпідним комплексом (ХБЛК) за М. М. Окунцовим .
Визначення міцності хлорофіл-ліпо-протеїдного комплексу методом О. Г. Судьїної і М. Голод
Виділення та визначення кількості протохлорофіліду за допомогою полярних і неполярних розчинників
Кількісне визначення фікобілінів
Визначення фікоціаніну за методом Р. М. Ротфарб, Т. Н. Годнева, В. Н. Гвардіян
Непластидні пігменти рослин. Визначення кількості антоціанів
Спектри поглинання пігментів
Визначення активності хлорофілази методом розділення фітольних і безфітольних пігментів
Визначення активності ферменту рибулозобісфосфат-карбоксилази (РУБІСКО)
Визначення інтенсивності фотосинтезу за накопиченням в листках органічного вуглецю (за методом Ф. З. Бородуліної) .
Визначення інтенсивності фотосинтезу водяних рослин за кількістю СО2, розчиненого у воді
Визначення інтенсивності фотосинтезу за поглинанням СО2 у замкнутому просторі (за методом Л. А. Іванова і Н. Л. Коссовича) .
Визначення інтенсивності фотосинтезу газометричним методом у течії повітря (за методом Й. Чатського і Б. Славіка)
Йодометричний метод визначення вмісту кисню у воді як продукту фотосинтезу (за методом Л. В. Вінклера)
Виявлення первинного крохмалю, синтезованого в процесі фотосинтезу в листках рослин (проба Ю. Сакса)
Виділення кисню в процесі фотосинтезу
Дихання рослин (Паршикова Т. В., Мусієнко М. М.)
Визначення інтенсивності дихання за кількістю виділеної вуглекислоти (за П. Бойсен-Йєнсен)
Визначення дихального коефіцієнта у різних рослин
Визначення інтенсивності дихання та дихального коефіцієнта допомогою респіраторного приладу І. М. Толмачова
Визначення загальної дегідрогеназної активності за Т. Тунбергом
Мікрометод визначення активності дегідрогеназ за допомогою вакуум-інфільтрації (за В. В. Пильневим)
Визначення активності пероксидази
Визначення пероксидазної активності в соку картоплі
Визначення активності поліфенолоксидази в рослинних тканинах (за О. М. Бояркіним)
Визначення активності поліфенолоксидази в присутності пероксидази (за Д. М. Міхліним та С. Броновицькою)
Вплив дінітрофенолу на постування води в тканини бульби картоплі
Визначення вмісту аскорбінової кислоти, глютатіону та загальної редукуючої активності рослинної тканини (за Петт в модифікації С. М. Прокошева)
Кореневе живлення рослин (Войцехівська О. В., Косик О. І.)
Визначення вмісту золи у різних органах рослин
Мікрохімічний аналіз золи
Визначення в золі макро- і мікроелементів
Виготовлення живильних розчинів
Вирощування рослин методом водної культури з вилученням того чи іншого поживного елемента
Вплив кореневої системи на рН живильного розчину
Вплив різної концентрації водневих йонів живильного розчину на морфометричні показники рослин
Визначення об’єму кореневої системи (методом Д. А. Сабініна та І. І. Колосова)
Визначення загальної, робочої і неробочої адсорбційної поверхні кореневої системи
Виявлення антагоністичного впливу йонів на ріст і розвиток рослин
Антагоністичний вплив йонів К+ та Са+ на цитоплазму рослинної клітини
Фізіологічна роль мікроелементів (бору і мангану) у житті рослин
Хімічний аналіз соку рослин (за К. П. Магницьким)
Визначення нітратів в рослинах і субстратах живлення (методом Гранваль-Ляжу)
Спрощений метод визначення нітратів у рослинах
Визначення поглинання рослинами нітратів та амонію
Визначення нітратного та амонійного азоту в рослинах потенціометричним методом
Визначення нітритів (NO2) у рослинах
Визначення аміаку з використанням реактиву Неслера
Виявлення радіоактивних елементів у рослин методом радіоавтографії
Стійкість рослин(Капустян А. В.)
Структурно-функціональні ознаки пристосування рослин до нестачі води. Ярусна мінливість ксеноморфних ознак (закон В. Р Заленського) .
Визначення жаростійкості рослин (за Ф. Ф. Мацковим)
Діагностика жаростійкості рослин за в’язкістю цитоплазми
Визначення температурної межі коагуляції цитоплазми (за П. А. Генкелем) .
Оцінка холодостійкості рослин на перших етапах росту й розвитку
Захисна дія цукрів на цитоплазму
Захисний вплив цукрів на коагуляцію білків цитоплазми за дії низьких температур
Визначення морозостійкості органів плодових культур
Перетворення запасних речовин у пагонах деревних рослин у зимовий період
Визначення життєздатності озимих зернових культур
Діагностика газостійкості рослин
Ріст і розвиток рослин (Панюта О. О., Славний П. С.)
Виявлення зон росту коренів і стебел методом позначок
Особливості клітин в зоні росту коренів
Виявлення впливу індолілоцтової кислоти (ІОК) на ріст відрізків колеоптилів вівса
Вплив ауксинів на ріст відрізків колеоптилів злаків
Вплив індолілоцтової кислоти на ризогенез (укорінення) живців
Апікальне домінування у рослин
Виявлення значення гіберелінів у проростанні насіння
Вплив гібереліну на активність гідролітичних ферментів у зернівках злаків
Гістохімічне виявлення розподілу ауксинів у рослинах
Спостереження за фізіологічними ефектами цитокініну
Виявлення антагонізму дії цитокініну і абсцизової кислоти
Вплив етилену на ростові процеси у рослин
Спостереження за швидкістю росту пилкових трубок
Визначення фертильності пилкових зерен
Вплив ауксину, гібереліну й цитокініну на проростання пилку
Визначення життєздатності насіння люмінесцентним методом
Визначення життєздатності насіння із застосуванням анілінових барвників
Визначення схожості насіння пшениці за методом Гуревича
Визначення закінчення яровизації за методом М. О. Бассарської
Виявлення амілази в насінні, що проростає
Перетворення речовин під час проростання насіння
Спостереження за фототропічною реакцією рослини
Спостереження за геотропічною реакцією рослини
Спостереження за гідротропічною реакцією рослини
Розмноження рослин трав’янистими живцями
Розмноження рослин здерев’янілими живцями
Розмноження рослин щепленням
Фітобіотехнологія (Панюта О. О., Мусієнко М. М.)
Методи стерилізації посуду, інструментів і допоміжних матеріалів
Приготування маточних розчинів для середовища Мурасиге і Скуга
Приготування середовища Мурасиге і Скуга
Стерилізація насіння та вирощування асептичних рослин
Стерилізація бульб, коренеплодів і кореневищ
Мікроклональне розмноження рослин живцями
Отримання первинної калюсної культури
Дослідження фізіологічної полярності
Отримання перевивної калюсної культури
Вплив співвідношення ауксин: цитокінін на ріст калюсної тканини та її тип
Отримання клітинної суспензії
Похожие разделы