Учебные планы, программы и нормативная документация
Учебная программа
  • формат pdf
  • размер 103,43 МБ
  • добавлен 27 сентября 2013 г.
Програми нормативних навчальних дисциплін і практик. Київ 2011
Програми нормативних навчальних дисциплін і практик підготовки бакалавра галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напряму 6.030601 "Менеджмент"
Київський національний торговельно-економічний університет, м.Київ, 2011. - 223 с.
Програми нормативних навчальних дисциплін укладено відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти України Освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалавра за напрямом 6.030601 «Менеджмент».
Програми розроблено: Київським національним торговельно-економічним університетом. Донецьким національним університетом економіки та торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут», Національним університетом «Львівська політехніка», Національною академією державного управління при Президентові України, Національною академією статистики, обліку і аудиту Держкомстату України, Національним авіаційним університетом, Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова.
Програми затверджено президією НМК з менеджменту і адміністрування як типові. Шифр і нумерація програм наведено відповідно до додатка Б Освітньо-професійної програми.
Програма дисципліни СГП 4 «Українська мова (за професійним спрямуванням)» затверджена Міністерством освіти і науки України наказом № 1150 від 21.12.2009 р.
Програма дисциплін ПП 1.11 «Безпека життєдіяльності» та ПП 1.12 «Основи охорони праці» введено в навчальний процес листом МОН України від 21.03.2011 № 1.4/18-848 на виконання наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216.
Програми нормативних навчальних дисциплін укладено відповідно до їх місця за структурно-логічною схемою, передбаченою Освітньо-професійною програмою бакалавра напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». Вони охоплюють змістові модулі, які формують компетенції бакалавра з менеджменту.
Передмова.
Цикл соціально-гуманітарної підготовки (шифр-СГП).
Цикл фундаментальної, природно-наукової та загальноекономічної підготовки (шифр-ФПНЗЕ).
Цикл професійної та практичної підготовки (шифр - ПП). Навчальної дисципліни (шифр - ПП 1).
Практика (шифр - ПП 2).