Похожие разделы

Андрєєв П.П. та ін. Внутрішня та зовнішня оцінка якості функції внутрішнього аудиту в органах державного сектору України

 • формат djvu
 • размер 1,97 МБ
 • добавлен 10 сентября 2012 г.
Методичний посібник. - Ян ван Тайнен, П.П. Андрєєв, О.О. Чечуліна, Манфред ван Кастерен та ін. – К.: Кафедра, 2012. – 70 с. – ISBN 978-966-2711-14-1 У методичному посібнику розглядається процедура організації та проведення внутрішньої та зовнішньої оцінок якості внутрішнього аудиту в системі міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади; їх територіальних органах; бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інши...

Андрєєв П.П., Чечуліна О.О. Внутрішній контроль і аудит у секторі державного управління України та європейський досвід

 • формат djvu
 • размер 6.3 МБ
 • добавлен 04 декабря 2011 г.
Внутрішній контроль та аудит у секторі державного управління України та європейський досвід. - Навчальний посібник. - Андрєєв П.П., Чечуліна О.О., Гізатуліна Л.В., Ян ван Тайнен, Тимохін М.Г Сушко Н.I., Чорнуцький С.П., Рудніцька Р.М., Манфред ван Кестерен, Дрозд I.К, Боровкова Т.В., Байдашнікова Т.О., Заєць Н.М. - Київ: Кафедра, 2011. - 120 с. - ISBN 978-966-188-257-6 У навчальному посібнику розглядаються роль і обов’язки підрозділів внутрішньо...

Андрюшин С.А. Финансовый контроль в Российской Федерации: проблемы организации и управления

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,59 МБ
 • добавлен 18 декабря 2015 г.
Материалы Круглого стола от 26 декабря 2001г. — М.: Институт экономики РАН, 2002. — 250с. В сборник материалов «Круглого стола», посвященного обсуждению проблем финансового контроля, включены тексты выступлений ее участников, а также тех ученых и специалистов, которые в связи с регламентом и другими причинами не смогли изложить свою позицию на заседании. Материалы сгруппированы по четырем направлениям: организационно-управленческие основы развити...

Базась М.Ф. Методика та організація фінансового контролю

 • формат pdf
 • размер 1,50 МБ
 • добавлен 17 мая 2013 г.
Методика та організація фінансового контролю: Підручн. для студ. вищ. навч. закл. - К.: МАУП, 2004. - 440 с. У підручнику на основі чинного законодавства України, національних стаднартів бухгалтерського обліку вперше на сучасному етапі висвітлені теоретичні, методологічні та методичні питання формування системи фінансового контролю та вдосконалення механізмів управління і контролю за державними коштами з використанням засобів інтеграції інформац...

Бакаев В.В., Зуев А.Г., Киржиманов М.Г. и др. Контрольно-надзорная деятельность в Российской Федерации: Аналитический доклад - 2012

 • формат rtf
 • размер 257,98 КБ
 • добавлен 04 марта 2015 г.
М.: МАКС Пресс, 2013. — 148 с. Регулирование и проблемы исполнения контрольно-надзорных функций Обзор изменений в нормативно-правовом регулировании государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 2011 - 2012 гг. осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля Регламентация процедуры порядка обжалования Комиссионное рассмотрение жалоб Открытое рассмотрение жалобы Вопрос о возможности участия в процедуре р...

Бликанов А.В. Государственный финансовый контроль: оценка эффективности

Статья
 • формат doc
 • размер 50 КБ
 • добавлен 31 августа 2010 г.
Статья // "Аудиторские ведомости", 2009, N 3. Рассматриваются особенности оценки эффективности внешнего финансового контроля на основе выбора соответствующих критериев и показателей. Выделяются такие составляющие результата контролирующей деятельности, как социальный, организационный и экономический эффект.

Булатов А.С. Вывоз капитала из России и концепция его регулирования

 • формат doc
 • размер 132,27 КБ
 • добавлен 14 июня 2012 г.
На основе подробного анализа вывоза капитала из России и сложившейся ситуации с его регулированием (анализ охватывает и мировой опыт решения этой проблемы) выдвигается концепция государственной политики России в сфере вывоза капитала и как концентрированное выражение этой политики предлагается проект федерального закона "О регулировании вывоза российского капитала". Книга предназначена для работников федеральных министерств и ведомств, депутатов...

Булгакова С.О. (ред) Лекції по державному фінансовому контролю

 • формат doc
 • размер 6.99 МБ
 • добавлен 07 января 2012 г.
Булгакова Лекції по державному фінансовому контролю КНТЕУ, 2007, 288с містить матеріал по всіх органах що здійснюють фін. контроль в Україні. Історія розвитку державного фінансового контролю. Особливості розвитку державного фінансового контролю. Організаційні засади здійснення фінансового контролю. Органи уповноважені здійснювати контроль на тереторії України

Вітвицька Н.С., Чумакова І. Ю., Коцупатрий М.М., Фенченко М.Т. Державний фінансовий контроль

 • формат doc
 • размер 953.61 КБ
 • добавлен 24 ноября 2010 г.
Навч. -метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни — К.: КНЕУ, 2003. — 408 с. ISBN 966–574–515–8 Посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни «Державний фінансовий контроль», яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності «Облік і аудит». Посібник складається зі вступу, навчальної програми дисципліни, методичних порад до вивчення кожної теми курсу, навчальних матеріалів, необхідних для самостійного вивчення дисц...

Виды и методы финансового контроля в Вооруженных Силах Российской Федерации

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 85,29 КБ
 • добавлен 01 декабря 2016 г.
Военный университет Министерства обороны российской федерации, Кафедра финансового права, Москва, 2016. - 36 с. Введение. Пoнятие и сущнoсть финaнсового контрoля в воoруженных силaх рoссийской федерaции. Фyнкции финaнсового кoнтроля в вoоруженных силaх Рoссийской Федерaции, системa и пoлномочия оргaнов, oсуществляющих финaнсовый кoнтроль в Вoоруженных Силaх Российскoй Федерaции. Заключение. Список литературы.

Владимиров В.В. Об особенностях деятельности органов государственного финансового контроля в Российской Федерации

Статья
 • формат doc
 • размер 107.5 КБ
 • добавлен 01 сентября 2010 г.
Статья //Официальные материалы для бухгалтера. Комментарии и консультации, 2009. - N 14. В статье рассматривается осуществление финансового контроля органами исполнительной власти - Федеральной службой финансово-бюджетного надзора, Федеральным казначейством, финансовыми органами субъектов Российской Федерации.

Выпускная квалификационная работа - Защита прав потребителей

degree
 • формат doc
 • размер 418.5 КБ
 • добавлен 02 мая 2010 г.
ВКР по теме "Защита прав потребителей", 68л. В работе две части: теоретическая и практическая. Теоретическая часть содержит историю движения в защиту прав потребителей в РФ, сравнительную характеристику деятельности по защите прав потребителей в РФ и других странах, раскрывается гос и общественная защита прав потребителей. Практическая часть содержит: описание предприятия ОБЭП, его структура и роль в защите прав потребителей, совершенствование де...

Говоров С.Н. Государственный финансовый контроль на рынке лизинговых услуг

Статья
 • формат doc
 • размер 60 КБ
 • добавлен 01 сентября 2010 г.
Статья // Банковское право. - 2007. - N 1 В статье рассматривается государственный финансовый контроль над деятельностью банков, банковских групп и лизинговых компаний. Правовое регулирование государственного финансового контроля и его документационное сопровождение.

Государственный финансовый контроль

Реферат
 • формат doc
 • размер 19,21 КБ
 • добавлен 21 апреля 2012 г.
Введение Основные направления развития бухгалтерского учета в России. Программа реформы бухгалтерского учета в России. Изменения РСБУ в соответствии с МСФО. Соответствие Российской системы бухгалтерского учета МСФО Концептуальные различия между РСБУ и МСФО Отдельные активы и обязательства не отраженные в РСБУ. Заключение список использованных источников приложения

Государственный финансовый контроль и его роль в системе финансового управления Российской Федерации

degree
 • формат pdf
 • размер 2,70 МБ
 • добавлен 12 августа 2016 г.
ТГУ, доц. Шимширт Н.Д., Томск, 2016, 76 с. Выполнил: студент Зылевич К.А. Направление подготовки: 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление Цель - изучение организационных и нормативно-правовых основ финансового контроля в России, проблем и возможностей совершенствования в современных условиях. Для реализации данной цели должны быть решены следующие задачи: Изучить систему государственного финансового контроля; Рассмотреть организаци...

Гришин Е.Ю. Финансовый контроль

 • формат pdf
 • размер 2.38 МБ
 • добавлен 16 октября 2009 г.
Издательство: Камерон Год издания: 2002 Страниц: 235 В данном учебном пособии рассмотрены основные положения финансового контроля в РФ. Освещена роль Центрального Банка и коммерческих банков в экономике страны, также представлены основы контроля собственности и ценными бумагами. Изучены перспективы развития финансовго рынка в России. Материалы сгруппированы по четырем направлениям: организационно-управленческие основы развития финансового контрол...

Гутцайт Е.М. Виды финансового контроля: сущность и общие черты (статья)

Статья
 • формат doc
 • размер 90.5 КБ
 • добавлен 31 августа 2010 г.
Гутцайт Е. М. Виды финансового контроля: сущность и общие черты // "Аудиторские ведомости", 2008, N 3 В статье анализируются общие черты, присущие различным видам финансового контроля. Даются практические рекомендации методологического, нормативного, организационного характера для построения адекватной системы финансового контроля.

Гуцаленко Л.В. Державний фінансовий контроль (укр.)

 • формат pdf
 • размер 925.38 КБ
 • добавлен 11 октября 2010 г.
Навч. посіб. [для студ.вищ. навч. закл.] / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. - 2009. - 424 с. У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти контрольно-ревізійної діяльності в Україні. Акцентовано увагу на створенні стандартизованого середовища здійснення державного фінансового контролю. Навчальний матеріал доповнюється рисунками і таблицями, запитаннями для самоперевірки, глосарієм. Пос...

Державний фінансовий контроль

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 29,68 КБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Умова 1. Перевіркою встановлено,що статутний капітал ВАТ сформовано повністю. На зборах учасників було прийнято вирішення про збільшення розмірів статутного капіталу, а також були встановлені терміни для таких додаткових внесків, але ці терміни були не дотримані. Умова 2. Перевірка проводиться у 2011 році. Робітниками не були пред’явлені за минулий 2010 рік: головна книга ,касова книги,книгу обліку депонованої заробітної плати через їх відсутніс...

Державний фінансовий контроль

Статья
 • формат doc
 • размер 438,44 КБ
 • добавлен 11 февраля 2012 г.
Сутність, предмет і метод державного фінансового контролю Сутність, мета та завдання державного фінансового контролю Види і форми здійснення державного фінансового контролю Предмет і метод державного фінансового контролю Принципи організації та здійснення державного фінансового контролю Теоретичні засади державного фінансового контролю Характеристика органів державного фінансового контролю Суб'єкти, які здійснюють зовнішній фінансовий контроль О...

Диплом - Организация финансового контроля органами казначейства Российской Федерации (на примере отделения по г. Уссурийску и Уссурийскому району Управления Федерального казначейства по Приморскому краю)

degree
 • формат doc, pptx
 • размер 598.86 КБ
 • добавлен 18 декабря 2010 г.
Диплом защищался в г. Владивостоке, в 2009 г. ДВГТУ (ГМУ-очно). Организация и механизм функционирования контроля в современной России. Законодательная база осуществления финансового контроля в Российской Федерации. Финансовый контроль: экономическое содержание. Место органов казначейства в системе финансового контроля в современной России. Методы финансового контроля, используемые органами казначейства в современной России. Методы финансового...

Диплом - Роль местного бюджета в социально-экономическом развитии региона

degree
 • формат doc
 • размер 136.89 КБ
 • добавлен 10 февраля 2011 г.
В дипломе рассмотрено: бюджетный процес как составляющая социально-экономического развития региона; анализ процесса формирования и использования бюджета Крыма; совершенствование бюджетной политика на региональном уровне.

Дипломна робота - Державний фінансовий контроль та шляхи його розвитку. Загальнодержавна автоматизована система фінансового контролю

degree
 • формат doc
 • размер 263.07 КБ
 • добавлен 30 января 2010 г.
Найбільш ефективною організаційною формою використання інформаційних технологій є створення загальнодержавної автоматизованої системи управління державними коштами та фінансового контролю. У країні широким фронтом ведуться роботи із створення автоматизованих систем, але усі вони створені для окремих виконавчих органів влади і діють у вузькому колі діяльності. Такі системи не можуть бути об’єднані у загальну аналітичну систему, а, як досліджено в...

Дипломная работа - Налоговый контроль (РБ)

degree
 • формат doc, xls
 • размер 148.61 КБ
 • добавлен 17 декабря 2010 г.
Дипломная работа: 106 с. , 1 рис. , 4 табл. , 105 источников, 4 прил. Объектом исследования является налоговый контроль как вид финансового контроля. Предмет исследования – организация контрольной работы налоговых органов в республике на современном этапе. Цель работы - изучение теоретических основ налогового контроля в финансовом и правовом аспектах; оценка эффективности контрольной работы на примере конкретного налогового органа; определение...

Долгополова Е.А. Основные тенденции развития системы государственного финансового контроля в России в период 1985 - 2005 гг

Статья
 • формат doc
 • размер 45.5 КБ
 • добавлен 01 сентября 2010 г.
Статья // Административное право и процесс. - 2007. - N 5. В статье рассматривается понятие государственного финансового контроля, а также система финансового контроля в РФ, в рамках историко-правового сравнительного исследования.

Зіміна І.А., Корнієнко О.С., Трофімов А.О. Державний фінансовий контроль

 • формат pdf
 • размер 1.54 МБ
 • добавлен 10 июня 2011 г.
Навч. посібник (укр. яз. ) ? Миколаїв: НУК, 2008. ? 212 с. Метою дисципліни є навчання студентів вміло застосовувати теоретичні знання з державного фінансового контролю на практиці, кваліфіковано використовувати методичні прийоми контролю для оцінки законності, обґрунтованості та ефективності використання державних коштів, систематизації, узагальнення, оформлення і реалізації результатів контрольно-ревізійної роботи щодо різних суб’єктів і об’єк...

Задачи финансового контроля в РФ

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 112.5 КБ
 • добавлен 06 февраля 2010 г.
Понятие изначение финансового контроля. Виды финансового контроля. методы финансового контроля

Замбаев Х.Н. Государственный финансовый контроль за исполнением бюджетов субъектов Российской Федерации и пути повышения его результативности

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 2,59 МБ
 • добавлен 15 февраля 2016 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва, Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2015 г. - 241 стр. Специальность: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. Научный руководитель: - кандидат экономических наук, профессор Курочкин Вадим Васильевич. Цель диссертации заключается в ре...

Зудилин А.П., Ахмедов Ф.Н. Финансовый контроль

 • формат doc
 • размер 110,69 КБ
 • добавлен 02 февраля 2013 г.
Учебное пособие. – М.: Изд-во РУДН, 2000. – 124 с. ISBN 5-209-01047-3 Рассматриваются вопросы, раскрывающие понятие и сущность государственного и независимого финансового контроля (аудита), законодательную регламентацию их функционирования в условиях рыночной экономики. Анализируется зарубежный опыт организации государственного финансового контроля и аудита как одного из видов большого бизнеса и формы его функционирования за рубежом и в России. У...

Иванов А.В. Экономические индикаторы эффективности системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 2,34 МБ
 • добавлен 02 октября 2016 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва: Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя, 2016. — 240 с. Специальность: 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. экономическая безопасность). Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Агапова Т.Н. Цель диссертационного исследования – разработка компл...

Иванов А.В. Экономические индикаторы эффективности системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,84 МБ
 • добавлен 06 октября 2016 г.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва, Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя, 2016. — 34 с. Специальность: 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. экономическая безопасность). Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Агапова Татьяна Николаевна. Цель диссертационного иссл...

Казюк Я.М. Державне управління бюджетними ресурсами в умовах децентралізації

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 17,37 МБ
 • добавлен 04 октября 2016 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Класичний приватний університет, Запоріжжя, 2015. У дисертації розкрито питання вдосконалення механізмів державного управління бюджетними ресурсами в умовах децентралізації фінансової системи на основі адміністративно-територіальної реформи та нової ідеології державного управління, уточнено поняття “бюджетні...

Климова М.А. Штрафы: правонарушения и последствия

 • формат rtf
 • размер 208,79 КБ
 • добавлен 29 января 2015 г.
М.: АКДИ Экономика и жизнь, 2007. — 256 с. Налоговый контроль Налоговая ответственность Вина налогоплательщика. Добросовестность налогоплательщика Обстоятельства, исключающие привлечение к налоговой ответственности или смягчающие ее Сроки привлечения к налоговой ответственности Выявление налогового правонарушения Вынесение решения о наложении штрафа Штрафы за совершение налоговых правонарушений Штрафы за нарушения при постановке на налоговый учет...

Ковтун Е.В. (общ. ред.), Плаксин С.М. и др. Состояние системы государственного контроля в Российской Федерации

 • формат pdf
 • размер 2,42 МБ
 • добавлен 29 октября 2012 г.
Коллектив авторов ; Гос. ун-т — Высшая школа экономики. — М.: Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2010. — 304 с. Аналитический доклад посвящен актуальным проблемам организации исполнения контрольно-надзорных полномочий в Российской Федерации. В исследовании подведе- ны первые итоги применения федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О за- щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государств...

Козаев В.Р. Организация государственного финансового контроля и пути ее совершенстовования в Российской Федерации

 • формат pdf
 • размер 23.48 МБ
 • добавлен 08 января 2011 г.
Москва - 2005. 172 стр. Дисциплина - Финансы, денежное обращение и кредит. Государственный финансовый контроль и его роль в экономике Российской Федерации. Содержание и особенности государственного финансового контроля Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и ее территориальных органов. Перспективы развития государственного финансового контроля в Российской Федерации и пути совершенствования его организации.

Контрольна робота. Основи внутрішньої організації та менеджменту органів державної влади

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 288.5 КБ
 • добавлен 21 января 2010 г.
Орган державної влади (громадянин або колектив громадян) — це відносно відокремлена частина єдиної системи органів державної влади, побудованої за конституційним принципом розподілу влади, який створюється у певному, визначеному законом, порядку і здійснює завдання та функції на підставі державно-владних повноважень, власної компетенції: його особовий склад об'єднується правовими зв'язками в одне ціле (якщо це не одноособовий орган) і діє на певн...

Контрольная работа - Аудит как метод финансового контроля

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 124 КБ
 • добавлен 20 декабря 2011 г.
ЮУРгУ. Озерск, 2011. - 33 с. Дисциплина - Финансы. Введение. Аудит как метод финансового контроля. Сущность аудита, его содержание, цели и задачи. функции аудиторского контроля. Налоговые доходы государственного бюджета. Бюджетный процесс: Понятие, Задачи и принципы организации бюджетного процесса. Понятие и сущность бюджетного процесса. Принципы организации бюджетного процесса Рф. Понятие «Финансового стимулирования». Методы финансового стимул...

Контрольная работа - Виды, формы и методы проведения финансового контроля

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 159 КБ
 • добавлен 19 ноября 2009 г.
Введение. Теоретические вопросы. Виды, формы и методы проведения финансового контроля. Основные виды государственного финансового контроля и органы, его осуществляющие. Контроль за бюджетными средствами. Негосударственный финансовый контроль. Внутрифирменный финансовый контроль. Контроль со стороны коммерческих банков. Аудиторский контроль Практическое задание. Рассмотреть пути совершенствования государственного финансового контроля в России. Зак...

Контрольная работа - Государственный финансовый контроль в Украине

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 105.5 КБ
 • добавлен 06 февраля 2010 г.
Какие способы и приемы относятся к методам фактического контроля, по каждому способу и приему привести примеры. В каких случаях применяется каждый метод? Какие вопросы следует проверить при ревизии достоверности учетных записей в учетных регистрах? Задача по инвентаризации на базе

Контрольная работа - Законодательство в сфере финансов и банков

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 99.5 КБ
 • добавлен 18 октября 2011 г.
Самарская Гуманитарная Академия, 4 курс, специальность "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", заочная форма. Вопрос 1. Назовите признаки финансов как экономической категории и функциональное назначение финансов в современный период. Какой из аспектов финансов наиболее подвержен правовому регулированию? В чем проявляется правовой аспект финансов? Вопрос 2. Составьте схему органов государственной власти, занимающихся финансовым контролем. Выделите в...

Контрольная работа - Управление региональными рынками

Контрольная работа
 • формат rtf
 • размер 175.74 КБ
 • добавлен 20 марта 2011 г.
Введение Управление региональными рынками Концепция управления региональными рынками Заключение Список используемой литературы 14 стр.

Курсовая работа - Государственное регулирование финансового рынка в России

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 189 КБ
 • добавлен 31 октября 2009 г.
Финансы, 35 стр. Содержание: Система государственного регулирования финансового рынка в РФ Сущность, роль и методы государственного регулирования финансового рынка Органы государственного регулирования финансового рынка в РФ Деятельность Федеральной службы по финансовым рынкам Совершенствование государственного регулирования финансового рынка Совершенствование правового регулирования финансового рынка Снижение административных барьеров и упрощени...

Курсовая работа - Государственный и муниципальный финансовый контроль

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 146.04 КБ
 • добавлен 09 ноября 2011 г.
Россия, г.Вологда, ВоГТУ. 2011год, 39стр. В данной работе рассмотрены теоретические основы организации государственного и муниципального финансового контроля в РФ, имеется оценка эффективности работы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора Минфина РФ по Вологодской области за 2002-2008 годы, освещены пути совершенствования системы государственного финансового контроля в РФ на современном этапе развития. Ссылки на приложения представлены в...

Курсовая работа - Государственный кредит

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 36.59 КБ
 • добавлен 13 сентября 2011 г.
В работе 43 страницы. Введение. Государственный кредит. Сущность и значение государственного кредита. Управление государственным кредитом. Анализ международного опыта и методологии определения и анализа состояния государственного долга. Мировая практика регулирования государственного долга. Анализ формирования показателей долговой устойчивости, применяемых в мировой практике. Заключение. Список использованной литературы. Смотрите также Презентац...

Курсовая работа - Государственный финансовый контроль

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 761.5 КБ
 • добавлен 30 октября 2009 г.
Дисциплина - Финансы. Содержание финансового контроля, его значение и функции в условиях рыночной экономики Финансовый контроль, его цели и задачи Формы и методы финансового контроля Государственный финансовый контроль Органы государственного финансового контроля Счетная палата как орган финансового контроля Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета Построение современной системы государственного финансового контроля в с...

Курсовая работа - Государственный финансовый контроль

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 191.5 КБ
 • добавлен 13 сентября 2011 г.
Кол-во страниц-43. Содержание финансового контроля. Понятие финансового контроля. Виды, формы и методы проведения финансового контроля. Органы финансового контроля, их задачи и функции. Развитие и современное состояние финансового контроля. Совершенствование государственного финансового контроля в современных условиях. Развитие аудиторского контроля. Пути совершенствования финансового контроля в Рф. Заключение. Список литературы. Приложение. Смот...

Курсовая работа - Методы государственного регулирования

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 232 КБ
 • добавлен 18 января 2010 г.
2009 год, 35 стр. Теория государственного регулирования рыночной экономики Цели, функции и методы государственного регулирования в рыночной экономике Необходимость вмешательства государства в управление экономикой в теории Дж. М. Кейнса Особенности государственного регулирования в развитых странах Активное регулирование экономического роста и денежно-финансовых отношений в период научно-технического прогресса Социально ориентированная эконом...

Курсовая работа - Опыт экономического развития социально-ориентированных стран

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 205 КБ
 • добавлен 18 января 2010 г.
2009, 30 стр. Понятие и сущность социальной политики государства Механизмы реализации социальной политики Расширение доли ВВП, используемого в бюджетах государств с соци-ально ориентированной экономикой Социальное партнерство Социальное страхование Политика в области заработной платы Социальные меры на рынке труда Жилищная политика Проблемы использования в России опыта экономического развития социально ориентированных стран Существующая си...

Курсовая работа - Роль государства в рыночной экономике

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 61.71 КБ
 • добавлен 02 июня 2010 г.
История эволюции представлений о роли государства в экономике, методы государственного регулирования рыночной экономики, функции государственного регулирования, социальное государство как современная форма существования государства, теория институтов и институциональных изменений, деятельность институтов в современной экономике, институционализм и его роль в исследовании сущности, принципов, методов и основных форм инновационного развития, истори...

Курсовая работа - Система государственного финансового контроля

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 1.54 МБ
 • добавлен 01 мая 2010 г.
Теоретические основы системы государственного финансового контроля. Сущность государственного финансового контроля, его. цели, задачи, принципы и формы. Финансовый контроль, осуществляемый органами. Федерального казначейства. Организация текущего контроля в процессе кассового обслуживания исполнения федерального бюджета по расходам. Организация обслуживания и текущего контроля за. расходованием средств с лицевых счетов бюджетополучателей. в Уфк п...

Курсовой проект - Государственный и муниципальный финансовый контроль

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 299.5 КБ
 • добавлен 08 сентября 2010 г.
Введение Теоретические основы государственного финансового контроля Сущность, система и принципы финансового контроля Виды и формы государственного финансового контроля Органы финансового контроля Место и роль финансового контроля в межбюджетных отношениях Экономическая сущность бюджета и роль муниципальных бюджетов в бюджетной системе Бюджетный процесс и бюджет муниципального образования в настоящее время Место финансового контроля в системе меж...

Курсовой проект - Государственный финансовый контроль

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 79.99 КБ
 • добавлен 17 апреля 2009 г.
Введение. Характеристика системы государственного финансового контроля. Содержание и значение финансового контроля. Характеристика видов, форм и методов контроля. Принципы и требования к государственному финансовому. контролю. Система государственного финансового контроля в Российской Федерации. Классификация органов государственного финансового. контроля Российской Федерации. Права и функции органов государственного финансового контроля. Недоста...

Курсовой проект - Финансовый контроль

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 167.5 КБ
 • добавлен 08 января 2009 г.
Формы, виды и методы финансового контроля; Государственный финансовый контроль; Негосударственный финансовый контроль.rn

Лагутин И.Б. Аудит эффективности в системе регионального финансового контроля

Статья
 • формат docx
 • размер 42.71 КБ
 • добавлен 26 октября 2011 г.
Статья // Реформы и право. 2011. N2 С. 41 - 49. Статья посвящена исследованию особенностей такого направления деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, как аудит эффективности. Анализируются подходы к оценке эффективности публичных расходов, обсуждается вопрос об установлении ответственности за неэффективное использование публичных средств.

Лобков А.Х. Государственный контроль в сфере бизнеса

 • формат pdf
 • размер 12.42 МБ
 • добавлен 28 ноября 2011 г.
Практическое пособие предпринимателя. ТОО "Издательство LEM", 2010г. 92 стр. Настоящая брошюра подготовлена в качестве комментария основных нормативных правовых актов Республики Казахстан, регламентирующих виды и порядок проведения проверок как казахстанских, таки и иностранных субъектов предпринимательства, действующих на территории Казахстана. В брошюре, в качестве методического пособия для предпринимателей, на основании комментариев и анализа...

Львов И.В. Международное движение капитала на современном этапе

 • формат djvu
 • размер 8.09 МБ
 • добавлен 26 июня 2011 г.
Учебное пособие. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун- та. 2004 г. 160 с. Рассматриваются проблемы международного движения капитала в условиях интеграции страны в мировую экономику. Определены ключевые задачи России в сфере экспорта капитала в целях обеспечения её национальных интересов и государственного регулирования движения капитала. Приведены факты возвращения «убежавшего» капитала в Россию в виде иностранных инвестиций, а также методы предотвращения...

Любченко А. Сучасні вимоги до державного фінансового контролю в Україні

Статья
 • формат doc, pdf
 • размер 133.22 КБ
 • добавлен 15 февраля 2011 г.
Економічний аналіз. 2010 рік. Випуск 6. - С. 441-444. Современные требования к государственному финансового контроля в Украине В статье обоснована необходимость внедрения новых форм финансового контроля, которые отвечают современным требованиям. Рассмотрен зарубежный опыт проведения аудита эффективности на основании которого предлагается усовершенствовать государственный финансовый контроль в Украине и повысить его эффективность.

Максімова В.Ф. Організація державного фінансового контролю

 • формат pdf
 • размер 1,24 МБ
 • добавлен 11 декабря 2014 г.
Навч. посібник. — Одеса: ОНЕУ, 2012. — 276 с. В навчальному посібнику викладено лекційний матеріал до основних питань курсу «Державний фінансовий контроль». Матеріал посібника викладено на основі світового досвіду формування державних систем фінансового контролю та з урахуванням положень вітчизняних діючих законодавчих і нормативних чинників. Розгляд наукових надбань загальної теорії контролю, основ методології та організації державного фінансово...

Мартынов С.Н. Государственный и муниципальный финансовый контроль

 • формат pdf
 • размер 797,62 КБ
 • добавлен 10 ноября 2016 г.
Курс лекций. - Новосибирск: СибАГС, 2016. - 131 с. В настоящем издании рассматриваются такие темы, как: "Система государственного и муниципального финансового контроля", "Порядок осуществления государственного и муниципального финансового контроля", "Особенности осуществления государственного и муниципального финансового контроля" и др. Предназначен для студентов и преподавателей экономических вузов, изучающих и преподающих дисциплину "Государств...

Петренко С.М. Внутрішній аудит як напрям модифікації систем контролю

Статья
 • формат pdf
 • размер 447,00 КБ
 • добавлен 17 октября 2012 г.
Стаття//Вісник ДонНУЕТ № 3 (55) ‘2012 У статті досліджено причини та передумови виникнення внутрішнього аудиту як об’єктивно-необхідного соціально-економічного явища сучасності. Розвиток економічного контролю розглянуто з позиції необхідності модифікації його форм і напрямків, яка повинна ґрунтуватися на якісних змінах у сфері управління, організації, науково-теоретичної і методологічної бази.

Пилипенко Г.Н. Государственное регулирование фондового рынка и пути его совершенствования

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 8.44 МБ
 • добавлен 21 сентября 2011 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Специальность: 08.00.10. - Финансы, денежное обращение и кредит. - Москва: МГСУ, 2005. – 161 с. (На правах рукописи). Научный руководитель: доктор экономических наук Иванов А.П. Аннотация. Целью диссертационной работы является оценка современного состояния отечественного фондового рынка, разработка и обоснование основных направлений совершенствования его государственного регу...

Пилипенко Г.Н. Государственное регулирование фондового рынка и пути его совершенствования

Дисертация
 • формат doc
 • размер 11.37 МБ
 • добавлен 21 сентября 2011 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Специальность: 08.00.10. - Финансы, денежное обращение и кредит. - Москва: МГСУ, 2005. – 161 с. (На правах рукописи). Научный руководитель: доктор экономических наук Иванов А.П. Аннотация. Целью диссертационной работы является оценка современного состояния отечественного фондового рынка, разработка и обоснование основных направлений совершенствования его государственного регу...

Писклюкова Е.В. Государственный и муниципальный финансовый контроль

 • формат pdf
 • размер 613,00 КБ
 • добавлен 14 сентября 2012 г.
Учебное пособие. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – 82 с. Дисциплина «Государственный и муниципальный финансовый контроль» является одной из специализированных дисциплин специализации «Государственные и муниципальные финансы». Она направлена на изучение теории, законодательства и практики функционирования органов государственного и муниципального финансового контроля. Данное учебное пособие, подготовленное в краткой и наглядной форме, позволит...

Правовые основы финансового контроля в Республике Казахстан

Реферат
 • формат doc
 • размер 26,77 КБ
 • добавлен 07 апреля 2012 г.
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Казахстан, Астана, 2012. - 20 с. Содержание Введение Правовые основы финансового контроля как института финансового права Некоторые аспекты к определению государственного финансового контроля Актуальные проблемы организации государственного финансового контроля в Республике Казахстан Роль и значение «Концепции развития системы государственного финансового контроля Республики Казахстан до 2020...

Презентация - государственный финансовый контроль

Презентация
 • формат pptx
 • размер 936.36 КБ
 • добавлен 13 сентября 2011 г.
10 слайдов,презентация к курсовой работе.В данной презентации рассмотрена актуальность темы, понятие финансового контроля, принципы финансового контроля,аудиторский контроль, система финансового контроля в России, уровни и подуровни, органы занимающиеся фин. контролем, нормативные акты использованные при подготовке работы. Также смотрите Курсовую работу к презентации.

Презентация - Структура органов управления государственными финансами

Реферат
 • формат pptx
 • размер 143.3 КБ
 • добавлен 06 апреля 2010 г.
Презентация содержит информацию о функциях и задачах президента, минфина, счетной палаты и подотчетным им органам в сфере управления финансами.

Реферат - Виды финансового контроля

Реферат
 • формат doc
 • размер 10.9 КБ
 • добавлен 29 января 2010 г.
МИНСК, 2009 г. 12 листов Органы и виды финансового контроля Формы и методы финансового контроля Предварительный контроль Список литературы

Реферат - Державний фінансовий контроль

Реферат
 • формат docx
 • размер 58.29 КБ
 • добавлен 14 октября 2010 г.
Державний фінансовий контроль загальне визначення фінансового контролю органи, що виконують державний фінансовий контроль

Реферат - Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та шляхи його удосконалення

Реферат
 • формат doc
 • размер 190.5 КБ
 • добавлен 16 ноября 2010 г.
Вступ Сучасне економічне становище України можна назвати кризовим і це вимагає негайного вирішення низки питань: реформування існуючого фінансово-господарського механізму та вдосконалення фінансової і, в тому числі бюджетної системи. Ці процеси вимагають цілеспрямованого управління та контролю. Зростання злочинності у сфері економіки зумовлено загальною кризою в державі, економічною нестабільністю та неврегульованістю економічних відносин. Екон...

Реферат - Концепция развития финансового контроля в условиях рыночной экономики

Реферат
 • формат doc
 • размер 90.86 КБ
 • добавлен 23 ноября 2009 г.
Сущность финансового контроля, его содержание, цели и задачи Общегосударственный финансовый контроль Независимый финансовый контроль Отличие ревизии от аудита Ревизия как форма экономического контроля Задачи ревизии Правила проведения ревизии Виды ревизии Планирование ревизии Предварительная подготовка ревизии Инвентаризация как метод фактического контроля Другие методы фактического контроля Уровни управления организацией Структурные под...

Реферат - Проблеми розподілу повноважень у системі нагляду на фінансовому ринку

Реферат
 • формат doc
 • размер 212.5 КБ
 • добавлен 16 ноября 2010 г.
Вступ Оцінка поточного стану регулювання фінансового ринку Органи, які регулюють розподіл повноважень на фінансовому ринку Проблеми та перспективи розвитку регулювання фінансового ринку Світовий досвід Висновки Список використаної літератури

Реферат - Система валютного контроля

Реферат
 • формат doc
 • размер 94 КБ
 • добавлен 08 сентября 2010 г.
Понятие валюты и валютных ценностей, Валютное регулирование и валютный контроль, Государственный валютный контроль, Механизм валютного контроля

Реферат - Содержание финансового контроля, его значение и задачи

Реферат
 • формат doc
 • размер 52.99 КБ
 • добавлен 25 ноября 2009 г.
Реферат тема: Содержание финансового контроля, его значение и задачи в условиях рыночной экономики. Введение Содержание финансового контроля, его значение и задачи в условиях рыночной экономики Формы, виды и методы финансового контроля Основные задачи и функции органов государственного финансового контроля Счетная палата Российской Федерации как высший орган государственного финансового контроля Актуальные проблемы повышения эффективности госу...

Реферат - Содержание финансового контроля, его значение и функции в условиях рыночной экономики

Реферат
 • формат doc
 • размер 66.28 КБ
 • добавлен 15 октября 2009 г.
Введение Содержание и функции финансового контроля. Значение финансового контроля. Новые тенденции в финансовом контроле, появившиеся при переходе к рыночной экономике. Виды финансового контроля. Формы финансового контроля. Формы контроля принято классифицировать по следующим критериям: Методы финансового контроля Органы государственного финансового контроля. Деятельность Счетной Палаты Российской Федерации. Контрольно-счетная палата Чел...

Реферат - Счётная палата как парламентский орган финансового контроля в Российской Федерации

Реферат
 • формат doc
 • размер 331 КБ
 • добавлен 29 марта 2011 г.
РГГУ, 2010, 25 страниц. Содержание. Введение. Счетная палата как орган финансово-экономического контроля федеральной исполнительной власти. Анализ деятельности Счетной палаты РФ в области финансового контроля в 1995-2009 годах. Заключение. Список использованной литературы.

Реферат - Теоретические основы формирования финансового контроля в РФ

Реферат
 • формат doc
 • размер 51.98 КБ
 • добавлен 14 октября 2009 г.
Реферат - Теоретические основы формирования финансового контроля в РФ. План. Финансовый контроль: сущность, значение, виды, формы и методы. Органы, осуществляющие финансовый контроль в РФ. Методика проведения контрольных мероприятий в бюджетных учреждениях за целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета. Проверка расчетных операций Проверка расчетных операций с подотчетными лицами Проверка расчетных операций по оплате труда П...

Реферат - Финансовый контроль

Реферат
 • формат doc
 • размер 146.5 КБ
 • добавлен 09 ноября 2009 г.
Теоретические основы финансового контроля: Понятие финансового контроля и его значение, Классификация видов финансового контроля, Финансовый контроль в России: Государственный финансовый контроль, Аудиторский и внутрихозяйственный финансовый контроль. заключение, список литературы. 19 страниц.

Реферат - Финансовый контроль как экономическая категория

Реферат
 • формат doc
 • размер 58.11 КБ
 • добавлен 18 ноября 2009 г.
Введение Финансовый контроль как экономическая категория. Сущность финансового контроля Понятие и значение финансового контроля Функции и сущность финансового контроля Сферы финансового контроля Классификация финансового контроля Система внутреннего контроля за финансовой деятельностью предприятия; Контрольная среда; Направления процедуры контроля; Система бухгалтерского учета, политика и процедура контроля; Система внешнег...

Савченко Л.А. Правові проблеми реалізації принципів фінансового контролю у фінансово-контрольному процесі

 • формат pdf
 • размер 3,36 МБ
 • добавлен 16 февраля 2017 г.
Монографія. — К.: Центр учбової літератури, 2016. — 192 с. Монографію присвячено питанням реалізації принципів фінансового контролю у фінансово-контрольному процесі. У ній з’ясовано сутність правових принципів фінансового контролю, їх ознаки та види; уточнено поняття «фінансово-контрольний процес» та «стадії фінансово-контрольного процесу»; окреслено стадії фінансово-контрольного процесу, на яких реалізуються принципи фінансового контролю та форм...

Сравнение финансово-бюджетного надзора и государственного финансового контроля

Реферат
 • формат doc
 • размер 26,46 КБ
 • добавлен 19 марта 2012 г.
ПГУ, Пермь, эконом фак-т 5 курс, 2012. - 10 с. Предмет- Финансово-бюджетный надзор Преп. Разуваева К.В. Сравнительная таблица по показателям: регламентирующие документы цель функции задачи объект проверки органы предмет принципы методы формы виды контроля

Статистичне спостереження доходів і видатків домогосподарств

degree
 • формат doc
 • размер 224,02 КБ
 • добавлен 19 апреля 2012 г.
Україна, Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 2012. - 123с. Спеціальність - Теоретико-концептуальні основи статистичного спостереження доходів і видатків домогосподарств Домосподарство як інституційна складова економічної системи Необхідність та значення статистичного спостереження доходів і видатків домогосподарств Фінансова поведінка домашніх господарств та її вплив на формування доходів і видатків Статистичне спосте...

Стельмах В.С. та ін. Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд

 • формат pdf
 • размер 1,10 МБ
 • добавлен 27 мая 2014 г.
Монографія/ Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Сало І.В., Єпіфанов М.А. — Суми: ВТД "Університетська книга", 2006. — 432 с. У монографічному дослідженні розкривається система контролю банків, започаткована Національним банком України та особливості проведення інспектування, аудиту і банківського нагляду, а поряд із цим розглядаються теоретичні та методологічні аспекти їх проведення з метою ліквідації слабких місць, ризиків та порушень у діяльності бан...

Степашин С.В. и др. Государственный финансовый контроль: Учебник для вузов

 • формат pdf
 • размер 31.63 МБ
 • добавлен 17 августа 2016 г.
СПб.: Питер, 2004. — 557 с. — (Серия «Учебник для вузов»). Учебник знакомит студентов с теорией и практикой государственного финансового контроля в России и зарубежных странах. Авторы подробно анализируют нормативно-правовую базу государственного финансового контроля, структуру, задачи и функции органов финансового контроля различных уровней, систему их координации и взаимосвязей. Важнейшее место в книге отведено методологии государственного фина...

Степашин С.В. и др. Государственный финансовый контроль: Учебник для вузов

 • формат djvu
 • размер 14,61 МБ
 • добавлен 25 сентября 2016 г.
СПб.: Питер, 2004. — 557 с. — (Серия «Учебник для вузов»). Учебник знакомит студентов с теорией и практикой государственного финансового контроля в России и зарубежных странах. Авторы подробно анализируют нормативно-правовую базу государственного финансового контроля, структуру, задачи и функции органов финансового контроля различных уровней, систему их координации и взаимосвязей. Важнейшее место в книге отведено методологии государственного фина...

Счетная палата Российской Федерации. Вопросы совершенствования государственного контроля в Российской Федерации

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,12 МБ
 • добавлен 13 октября 2014 г.
Сборник материалов СП РФ М.: 2014. - 78 с. В сборнике представлены материалы совещаний контрольных органов РФ (Администрация Президента Российской Федерации, Контрольное управление Президента Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации, Генеральная прокуратура Российской Федерации) по вопросам совершенствования государственного контроля в Российской Федерации со схемами, иллюстрациями, фотографиями.

Финансовый контроль исчисления и уплаты подоходного налога с работников предприятия

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 93,40 КБ
 • добавлен 05 июня 2016 г.
БГСХА, г. Горки, 2014 год, 45 стр. Введение. 1 Обзор литературы. 2 Экономико-финансовая характеристика ОАО «Горецкое». 3 Организация порядка исчисления и уплаты подоходного налога с работников предприятия. 3.1 Порядок исчисления и уплаты подоходного налога с работников предприятия. 3.2 Предложения по совершенствованию системы подоходного налогообложения работников предприятия. 4 Финансовый контроль исчисления и уплаты подоходного налога с работни...

Финансовый контроль Республики Казахстан

Реферат
 • формат doc
 • размер 24,60 КБ
 • добавлен 27 октября 2012 г.
КарГТУ, Караганда/Казахстан, 2012. - 16 с. Дисциплина - Основы права Реферат Понятие, видовая классификация и методы государственного финансового контроля Органы финансового контроля и их компетенция Финансовые правонарушения. Их признаки и состав

Фролова Е.Е. Государственный финансовый контроль в сфере денежного обращения

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 274.3 КБ
 • добавлен 04 мая 2011 г.
Автореферат дисс. доктора юридических наук. – М. , 2011. – 55 с. Общетеоретическая характеристика видовых особенностей государственного финансового контроля в сфере денежного обращения. Денежное обращение как объект финансово-правового регулирования. Государственный финансовый контроль как элемент государственного управления и форма финансовой деятельности государства в сфере денежного обращения. Система контрольных правоотношений финансово-право...

Шатен П.-Л. и др. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов

 • формат pdf
 • размер 11,10 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишерз, 2011. — 316 с. — (Библиотека Всемирного банка). — ISBN 978-5-9614-1466-0. Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деят...

Шевчук О.А. Державний фінансовий контроль бюджетних установ

 • формат djvu
 • размер 7.69 МБ
 • добавлен 12 октября 2011 г.
Навч. посіб. / За заг. ред. Є. В. Мниха. - Київ: Київ. нац. торг. -екон. ун-т (КНТЕУ), 2007. - 216 с. - ISBN 966-629-260-2 (9666292602) У навчальному посібнику розглянуто найважливіші питання державного фінансового контролю діяльності бюджетних установ. Особливу увагу приділено методичному забезпеченню державного фінансового контролю, його методам, організації та інформаційній базі. Призначено для студентів вищих навчальних закладів економічного...

Шевчук О.А. Державний фінансовий контроль бюджетних установ

 • формат pdf
 • размер 102.94 МБ
 • добавлен 03 декабря 2010 г.
Навч. посіб. / За заг. ред. Є. В. Мниха. - К.: Київ. нац. торг. -екон. ун-т, 2007. - 216 с. У навчальному посібнику розглянуто найважливіші питання державного фінансового контролю діяльності бюджетних установ. Особливу увагу приділено методичному забезпеченню державного фінансового контролю, його методам, організації та інформаційній базі. Призначено для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, керівників бюджетних установ,...

Шпаргалка - Государственный финансовый контроль

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 224.5 КБ
 • добавлен 08 октября 2010 г.
Шпаргалка - Государственный финансовый контроль Содержание: Державний контроль Організаційні форми в Україні. Муніципальний контроль Незалежний контроль Котроль власника Відхилення та їх суттевість, причини і дії у вик-х виявлення. Класифікація та характеристика видів К. Державний контроль в Україні його характеристика. Аудиторський висновок. Методика складання акта аудиторського контролю Ревізії ФГД, їх суть, завдання, клас-я. Акт комплекс...

Шпаргалка - Государственный финансовый контроль

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 281.5 КБ
 • добавлен 23 августа 2010 г.
Роль контроля в управлении экономикой. Сущность контроля и его классификационные признаки Объективные предпосылки использования финансового контроля в жизни общества. Связь между контрольной функцией финансов и финансовым контролем. Понятие финансового контроля и его специфические признаки Классификация финансового контроля. Понятие ГФК и его отличие от финансового контроля Дискуссионные вопросы сущности и классификационных признаков ГФК. Принцип...

Шпаргалка - Перелік питань які підлягають вивченню при перевірці місцевих органів виконавчої влади

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 112 КБ
 • добавлен 14 апреля 2011 г.
Інформація у вигляді таблиці щодо питань які підлягають вивченню при перевірці місцевих органів виконавчої влади, їх структурних підрозділів та територіальних органів ЦОВВ з питань проходження державної служби. Перелік законодавчих та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність місцевого органу державної влади (органу місцевого самоврядування. Для перевіряючих органів

Шпаргалка - Порушення бюджетного законодавства в Україні, 2011р

Шпаргалка
 • формат xls
 • размер 77.5 КБ
 • добавлен 14 апреля 2011 г.
Інформація у вигляді таблиці про види бюджетних правопорушень, заходи впливу та органи, що мають право на застосування заходів впливу. Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України. Для працівників бюджетної сфери.

Шпора - Державний фінансовий контроль

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 29,66 КБ
 • добавлен 29 февраля 2012 г.
ОНЄУ, 2011, 5й курс В чому полягає об'єктивна необхідність запровадження в нашій державі стандартів ДФК В якому випадку застосовується фінансова санкція зупинення операцій па рахунках, відкритих в органах Державного казначейства України Взаємодія органів Державного казначейства з органами Державної митної служби України Мета державного фінансового контролю Методичні прийоми та способи виявлення порушень і зловживань, що застосовуються Рахунковою...

Шуртакова Л. О требованиях к деятельности по осуществлению государственного финансового контроля

Статья
 • формат doc
 • размер 64.5 КБ
 • добавлен 01 сентября 2010 г.
Статья// Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности, 2009, N 8. Содержание: Принципы контрольной деятельности Планирование контрольной деятельности Подготовка к проведению контрольного мероприятия Контроль за работой членов ревизионной группы Качество контрольной деятельности Оценка системы внутреннего контроля Документирование контрольного мероприятия

Janice M. Roehl-Anderson, Steven M. Bragg - Controllership

 • формат pdf
 • размер 14.19 МБ
 • добавлен 18 марта 2011 г.
Controllership. The work of the managerial accountant. Seventh edition. Since the first publication of this book in 1952, the role of the controller has greatly expanded. It. has moved from that of a simple technician who must properly process transactions to a business. executive with a wide-ranging knowledge of total business operations, best practices, and corporate. strategy. To address these changes, Controllership has evolved into a compreh...