Барболова Зоя. Митологично-семантичната структура и произходът на прилагателните сур и сурва в български език

 • формат pdf
 • размер 813,40 КБ
 • добавлен 17 августа 2012 г.
ЕИ "LiterNet", Варна. Първо издание, 2012. ISBN 978-954-304-386-6. 149 стр. Редица обекти от материалната култура и понятия, отнасящи се към духовната култура на един народ, по различни причини с течение на времето постепенно изчезват от бита и колективното съзнание завинаги. Често с тях си отиват и техните езикови знаци. Понякога обаче, вербалните обозначения се съхраняват в народната памет като названия на други понятия, независимо дали през ве...

Бернштейн С.Б. (отв. ред.). Вопросы грамматики болгарского литературного языка

Статья
 • формат pdf
 • размер 7,83 МБ
 • добавлен 19 февраля 2015 г.
М.: Издательство АН СССР, 1959. – 440 с. Исследования, публикуемые в данном сборнике, возникли в связи с практическими нуждами. Осмысление грамматических особенностей болгарского литературного языка в связи с аналогичными особенностями русского литературного языка поставило перед советскими болгароведами специальные задачи, которые не стояли перед авторами известных болгарских грамматик (А. Теодорова-Балана, Л. Андрейчина, Н. Костова и др.). Для...

Бояджиев Т., Стоянов С., Попов К. (ред.) Граматика на съвременния български книжовен език. В три тома. Том I. Фонетика

 • формат pdf
 • размер 15,11 МБ
 • добавлен 14 ноября 2011 г.
София: Абагар, 1998. — 352 стр. — ISBN 954-584-235-0 Изданието "Граматика на съвременния български книжовен език" има за цел да даде всестранно научно описание на съвременното състояние на българския книжовен език, въз основа на богат илюстративен материал. Тъй като граматиката е предназначена за широки среди, интересуващи се от въпросите на българския език, стремежът на авторите е бил изложението да бъде достъпно и конкретно с ясен и прост език....

Бояджиев Т., Стоянов С., Попов К. (ред.) Граматика на съвременния български книжовен език. В три тома. Том II. Морфология

 • формат pdf
 • размер 34,67 МБ
 • добавлен 22 декабря 2011 г.
София: Издателство на българската академия на науките, 1983 — 510 с. Съдържание Наклонение на глагола. Предлог Образуване на сложни съществителни имена Образуване на глаголи чрез представки (префиксация), Залог на глагола, Вид на глагола, Начини на глаголното действие Съюз Образуване на глаголи чрез наставки (суфиксация), Класифика­ция на глаголите по основата на минало свършено време Нелични форми на глагола Числително име, Наречие, Междум...

Бояджиев Т., Стоянов С., Попов К. (ред.) Граматика на съвременния български книжовен език. В три тома. Том III. Синтаксис

 • формат djvu
 • размер 6,48 МБ
 • добавлен 18 декабря 2011 г.
София: Абагар, 1998. — 298 с. — ISBN 954-430-276-X В третия том на граматиката авторите са се спрели на другия основен дял на граматиката — синтаксиса. Синтаксисът е преди всичко наука за изречението и като такава разглежда законите, по които думите се свързват в словосъчетания и в изречения, синтактичната служба на думите в изречението, структурните връзки в изречението и пр. В тази първа част са разгледани: основните признаци на изречението, сл...

Венелин Ю.И. Грамматика нынешнего болгарского наречия

 • формат pdf
 • размер 2,80 МБ
 • добавлен 20 апреля 2013 г.
Публикация подготовлена Г.К. Венедиктовым. М.: Институт славяноведения и балканистики РАН, 1997. – 275 с. "Грамматика нынешнего болгарского наречия" Ю.·И.·Венелина – итог нескольких лет упорной работы первого российского болгароведа, сыгравшего значительную роль в национально-культурном возрождении болгарского народа. Собрание материалов для "Грамматики" и ее составление были одной из главных задач ученого путешествия Ю.·И.·Венелина в Болгарию, к...

Захаревич Е.А., Крылова Г.В., Шанова 3.К. Болгарский язык. Имена существительные и прилагательные

 • формат djvu
 • размер 775,47 КБ
 • добавлен 22 июля 2010 г.
Учебное пособие. М.: Муравей, 2003. — 40 с. Учебное пособие с теоретическим комментарием составлено в соответствии с программой курса «Современный болгарский язык. Лексика. Словообразование. Морфология. Синтаксис», утвержденной Ученым советом филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. В работе освещаются все вопросы, связанные с формообразованием, категориальными значениями и функционированием имен существитель...

Ивайлов Ивайло. Bg-Ru-En Basic Grammar PhraseBook

 • формат pdf
 • размер 1,26 МБ
 • добавлен 08 июля 2012 г.
All source Prepared from internet, 2009. - 237 р. Bulgarian is a Southern Slavic language with approximately 12 million speakers in many countries. Beyond Bulgaria, it is also spoken in but also in Turkey, Macedonia, Serbia, Romania, Ukraine, Greece, and even Canada, USA, Australia, Germany and Spain. Bulgarian was the first Slavic language to be written, starting in the 9th century using the Glagolitic alphabet. That was gradually replaced by an...

Котова Н., Янакиев М. Грамматика болгарского языка для владеющих русским языком

 • формат pdf
 • размер 65.52 МБ
 • добавлен 14 августа 2016 г.
М.: Изд-во МГУ, 2001. — 889 с. "Грамматика болгарского языка для владеющих русским языком" содержит описание фонетики, морфематики и синтактики морфем болгарского языка. Характеристика фонетических особенностей болгарской речи основана на изучении работы мышц речевого аппарата. В основу описания грамматической системы положено глоттометрическое (статистическое) исследование употребления наиболее частых морфем болгарского языка и их наиболее часты...

Котова Н., Янакиев М. Грамматика болгарского языка для владеющих русским языком

 • формат djvu
 • размер 43.38 МБ
 • добавлен 22 ноября 2010 г.
Издатель: Филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Дата издания: 2001. Количество страниц: 889. NB: удалены чистые страницы между главами. Формат / качество: djvu / good. Languages: Russian, Bulgarian. "Грамматика болгарского языка для владеющих русским языком" содержит описание фонетики, морфематики и синтактики морфем болгарского языка. Характеристика фонетических особенностей болгарской речи основана на изучении работы мышц речевого...

Кръстев Б. Граматика за всички. Популярно описание на българския език

 • формат pdf
 • размер 10,21 МБ
 • добавлен 24 августа 2010 г.
София: Наука и изкуство, 1992. — 227 с. — ISBN 954-02-0025-3. В книгата е направено популярно описание на българския език. В достъпна форма са разгледани граматични въпроси, които се изучават в началното и средното училище. Терминът граматика е използван в по-широк смисъл. Книгата е предназначена за широк кръг от читатели – ученици и възрастни, които се интересуват от българския език, които го изучават или просто милеят за него. Тя е наистина гра...

Кръстев Б. Граматика за всички: Популярно описание на българския език

 • формат djvu
 • размер 14,38 МБ
 • добавлен 11 июня 2015 г.
София: Наука и изкуство, 1992. — 227 с. — ISBN 954-02-0025-3. Разрешение 600 dpi, нет текстового слоя. В книгата е направено популярно описание на българския език. В достъпна форма са разгледани граматични въпроси, които се изучават в началното и в средното училище. Терминът граматика е използван в по-широк смисъл. Книгата е предназначена за широк кръг от читатели - ученици и възрастни, които се интересуват от българския език, които го изучават и...

Міхіна А.Ф. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з сучасної болгарської мови

Практикум
 • формат pdf
 • размер 74,02 МБ
 • добавлен 10 сентября 2014 г.
Донецьк: ДонНУ, 2000. — 115 с. Містять матеріали з граматики сучасної болгарської мови, акцентують увагу на її специфічних рисах. Розроблені методичні коментарі, наводяться зразки виконання завдань. Пропонуються оригінальні болгарські тексти, на основі яких і виконуються контрольні роботи. Зміст Передмова Завдання до контрольної роботи Методичні вказівки Аналітизм граматичної будови. Інші особливості болгарської мови. Іменник. Членна форма. Дієсл...

Маровска В.Т. Граматическите признаци определеност и относителност и пространствено-времевата локализация на изказването

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 793,23 КБ
 • добавлен 08 октября 2012 г.
Автореферат на дисертация за придобиване на научната степен доктор на науките. Пловдивски университет паисий хилендарски. Филологически факултет. Катедра по български език. Пловдив, 2011. 69с. Дисертацията е посветена на взаимовръзката между морфологичните категории определеност : неопределеност и таксис, а основната изследователска теза се изразява в откриването на общ семантико-функционален елемент в двете, който квалифицираме като референтна ф...

Маслов Ю.С. Грамматика болгарского языка

 • формат pdf
 • размер 16.02 МБ
 • добавлен 16 августа 2016 г.
М.: Высшая школа, 1981. — 407 с. Учебник представляет собой систематический курс грамматики современного литературного болгарского языка, включающий сжатый очерк фонетики и письма, подробное описание словообразования и морфологии, синтаксис простого и сложного предложений. Изложение болгарской грамматики иллюстрируется примерами из современной и классической художественной литературы и из бытовой речи. Предисловие к книге написано проф. Светомиро...

Маслов Ю.С. Грамматика болгарского языка

 • формат djvu
 • размер 13,99 МБ
 • добавлен 28 августа 2010 г.
Для филол. фак. ун-тов. — М.: Высш. школа, 1981. — 407 с. Учебник представляет собой систематический курс грамматики современного литературного болгарского языка, включающий сжатый очерк фонетики и письма, подробное описание словообразования и морфологии, синтаксис простого и сложного предложений. Изложение болгарской грамматики иллюстрируется примерами из современной и классической художественной литературы и из бытовой речи. Предисловие к книге...

Маслов Ю.С. Очерк болгарской грамматики

 • формат pdf
 • размер 1.48 МБ
 • добавлен 13 декабря 2011 г.
М.: Изд-во литературы на ин. языках, 1956. - 292 c. «Очерк болгарской грамматики» предназначен для студентов славянских отделений Университетов, для тех студентов русских отделений Университетов, которые захотели бы глубже изучить болгарский язык, для аспирантов и научных работников — лингвистов, желающих познакомиться с грамматическим строем болгарского языка. Очерк охватывает разделы фонетики и морфологии (включая словообразование частей речи н...

Мирчев Кирил. Историческа граматика на българския език

 • формат pdf
 • размер 25,35 МБ
 • добавлен 17 августа 2016 г.
Учебник, монография. Трето издание. — София: Наука и изкуство, 1978. — 304 с. Предлаганият на читателите труд "Историческа граматика на българския език" представлява не само учебник за студентите по българска и славянска филология във висшите учебни заведения в страната, но и ценен научен труд, важна крачка в развоя на българското езикознание. Главен обект на изложението в учебника са историческите промени, които са се извършили през вековете с н...

Осенова П., Симов К. Формална граматика на българския език

 • формат pdf
 • размер 6,52 МБ
 • добавлен 08 августа 2012 г.
Институт за паралелна обработка на информацията, БАН, София, 2007. Брой страници: 126. ISBN 978-954-92148-2-6. Нашата задача беше да изградим граматичен модел на основата на голям корпус от примери както от художествената литература, така и от периодичните издания. В този смисъл граматиката е базирана на конкретни примери от реални текстове. Предимство е, че се разглеждат явления, типични не само за изолирани изречения, но и за свързан текст. Осв...

Осенова Петя. Българските неопределителни местоимения в когнитивно-прагматичен аспект

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,45 МБ
 • добавлен 03 августа 2012 г.
Статия. Български език и литература, 1999, 24с. Специфичното семантично съдържание на местоименията, което у Ницолова е наречено сигнификация, ги прави силно зависими от контекста в интра- и екстралингвистичен смисъл. С особена сила това важи за неопределителните местоимения (по-нататък НМ). Високата степен на контекстова обвързаност предполага наличието на субективен компонент в структурата им. Неслучайно според Вежбицка НМ често функционират ка...

Осенова Петя. Именните фрази в българския език

 • формат pdf
 • размер 1,45 МБ
 • добавлен 14 июля 2012 г.
Година: 2008 ISBN: 978-954-9859-43-0 Издател: ЕТО Целта ми беше да представя цялостен модел за описание на именните фрази, в който да се проследят взаимовръзките между спецификациите на думите в лексикона, принципите на изграждане на фразите и онтологията на езиковите явления в именната област. В книгата се прави концептуален преглед на езиковедските мнения за структурата на именните фрази, отношенията между опора и зависими части, както и за...

Осенова Петя. Семантика и функциониране на неопределителните местоимения в българския език

 • формат pdf
 • размер 949,50 КБ
 • добавлен 20 августа 2012 г.
Выходные данные не указаны. 165 стр. Обект на изследване в настоящата монография са традиционно включваните в термина местоимения неопределителни думи, а именно - субстантивните от реда кой (някой; нещо; кой да е; който и да е; еди-кой си) и адективните от редовете кой и какъв (някой х; някакъв x; кой да е х; който и да е х; какъв да е x; какъвто и да е x; еди-кой си х; еди- какъв си x), които се съотнасят с лице, нелице и признак. Целта, която с...

Осенова Петя. Функциониране на неопределителните местоимения от реда еди -

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,41 МБ
 • добавлен 06 июля 2012 г.
Статия. Български език и литература, 1999, 42с. Неопределителните местоимения от реда еди- (еди-кой си - същ. и., еди-кой си - прил. и., еди-какъв си) споделят общи основни семантични характеристики и общ допълнителен признак…

Ржанникова О.А. Категория определённости-неопределённости в болгарском языке

Статья
 • формат doc
 • размер 57,19 КБ
 • добавлен 21 октября 2015 г.
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2011. — 13 с. Спецкурс был прочитан студентам-болгаристам филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в 2011 году. В цикле лекций рассматриваются основные проблемы, связанные с описанием категории определённости/неопределённости в болгарском языке: состав категории, инвариантное значение, функции грамматических показателей определённости/неопределённости, - и способы их решения в современных лингвистических исс...

Риверо М.Л. Избрани проблеми от българската морфология и синтаксис. Анализ от гледната точка на минималистката програма

Статья
 • формат pdf
 • размер 425,66 КБ
 • добавлен 04 июля 2015 г.
Отавски Университет, 2005. — 27 с. Настоящата статия предлага минималистичен анализ на проблеми в българския език, в които се преплитат лексика, синтаксис, морфология и фонология. В статията се разглеждат синтактичните характеристики на времена с перифрастична конструкция от две изречения и формалните свойства на конструкции в балканските езици, съдържащи модални и нелични глаголи, при които се наблюдава контрол и повдигане в подложна позиция. Ст...

Станева Христина. Практически упражнения по стилистика

 • формат pdf
 • размер 48,96 МБ
 • добавлен 16 июня 2016 г.
Абагар, 2001. В "Стилистика на българския книжовен език" се разработват проблеми, свързани с изразителните възможности на езиковите единици и с речевата организация на функционалните стилове в съвременния български книжовен език. Учебникът е съобразен с програмата по стилистика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", като са включени и въпроси за отношението между стилистика и лингвистика на текста, необходими при преподаване на български език и литер...

Станева Христина. Стилистика на български книжовен език

 • формат pdf
 • размер 242,75 МБ
 • добавлен 01 июля 2016 г.
Абагар, 2001. — 519 с. В "Стилистика на българския книжовен език" се разработват проблеми, свързани с изразителните възможности на езиковите единици и с речевата организация на функционалните стилове в съвременния български книжовен език. Учебникът е съобразен с програмата по стилистика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", като са включени и въпроси за отношението между стилистика и лингвистика на текста, необходими при преподаване на български ези...

Станков Валентин (ред.). Принципи и правила на правописа и пунктуацията в българския език

Справочник
 • формат pdf
 • размер 1,24 МБ
 • добавлен 19 января 2015 г.
Хейзъл и ИБЕ при БАН, 2002. — 190 с. Principles and Rules of Bulgarian Orthography and Punctuation, 2002. This is an extract from the official Bulgarian orthographic dictionary published in 2002 (there is a more recent one published in 2012), it includes the main principles and rules of contemporary Bulgarian orthography and punctuation. It is written in Bulgarian. Изложение принципов и правил болгарской орфографии и пунктуации, часть официальног...

Чакърова К. Модалните конструкции с де да в съвременния български език

 • формат pdf
 • размер 389,54 КБ
 • добавлен 07 июля 2012 г.
Изследване. София, 2006. 21с. Текстът е представен като доклад на юбилейната конференция на Факултета по славянски филологии на Софийски университет в чест на чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев, проф. д-р Венче Попова, проф. Петър Пашов Актуална тенденция в развитието на славянския императив е стремежът на отделните езикови системи да генерират нови (аналитични) форми, изразяващи най-разнообразни оттенъци на понятието „воля на говорещото лице. Спо...

Ян Йендзе. Граматика на българския език 杨燕杰 保加利亚语语法

 • формат pdf
 • размер 4,54 МБ
 • добавлен 03 августа 2016 г.
北京:外语教学与研究出版社,1994年 — 6,345页 — ISBN 7560009581 本书是一部简明保加利亚语语法。它的目的是帮助读者获得运用保加利亚语语法的实际能力。因此,本书的重点是通过实例阐明保加利亚语语法的基本规则,而不作过多的理论探讨。对于保加利亚语语法的某些理论问题以及保加利亚语和汉语在语法方面的某些对比问题,著者将在另外场合加以探讨。 我国自建立保加利亚语专业至今已有30多年。本书充分吸收了全教研室同志的丰富经验,因此也可以说它是一个集成成果。 本书在全国叙...

Antova E., Boytchinova E, Benatova P. A Short Grammar of Bulgarian for English Speaking Learners

 • формат pdf
 • размер 37,57 МБ
 • добавлен 28 августа 2010 г.
Издатель: AVM-Komers Год выпуска: 2002 Количество страниц: 214 ISBN: 9549119718 Язык курса: Английский Краткая грамматика болгарского языка для говорящих на английском языке - пособие, включающее в себя самые важные аспекты современного болгарского языка. Bulgarian morphology, pronunciation and spelling for foreigners speaking English as a native or as a second language and studying Bulgarian with or without a teacher, and for teachers of Bulgar...