• формат pdf
  • размер 22,70 МБ
  • добавлен 02 февраля 2017 г.
Сибт-э Хассан. Революция в Иране / سبط حسن. انقلابِ ایران
Pakistan: Danyal. — 300 p. (in Urdu)
Fihrist:
Tamheed.
Qachari dawr.
Bidari ki lahr.
Mashroot ki tahreek.
Pahlavi riyasat ka kardar.
Amriki 'aml daxl.
Pahlavi riyasat ke istibdadi idare.
Pahlavi dawr ki siyasi tanzeemen.
Iran ki soshelist tahreek.
Inqilab-i Iran ke muharrakat va asbab.
Yak qadam agi do qadam pichhe.
1980 ke ba'd Iran par kya guzari?