• формат pdf
 • размер 2.03 МБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
Смирнов В.О., Білецький В.С. Проектування збагачувальних фабрик
Навчальний посібник. -Донецьк: Східний видавничий дім, 2002. - 269 с.

В даному навчальному посібнику викладено вимоги до змісту і обсягу проектно-кошторисної документації проектів збагачувальних фабрик. Розглянуто питання про вибір і розрахунок схем збагачення корисних копалин, а також основного технологічного обладнання для реалізації цих схем. Викладено основні положення щодо розробки генерального плану і розміщення обладнання в цехах фабрик.
Для студентів та фахівців у галузі збагачення корисних копалин.

Зміст посібника:

Передмова

Зміст і обсяг проекту збагачувальної фабрики
Загальні вимоги щодо проекту збагачувальної фабрики
Техніко-економічне обгрунтування
Технічний проект
Об'ємне проектування
Модульно-блоковий метод формування вуглезбагачувальних фабрик
Порядок проектування
Вихідні дані для проектування
Системи автоматизованого проектування

Збагачувальні фабрики
Класифікація процесів переробки корисних копалин
Класифікація і склад збагачувальних фабрик
Схеми переробки корисних копалин

Вибір показників роботи фабрики
Мінімально допустимий вміст корисного компонента у вихідній сировині
Продуктивність і режими роботи фабрики
Вибір якісних показників схеми збагачення
Основні розрахункові рівняння

Вибір і розрахунок схем дроблення
Схеми дроблення при підготовці руд до подрібнення
Схеми дроблення при підготовці руд до самоподрібнення
Вибір варіанта схеми дроблення
Схеми дроблення при підготовці руд до збагачення
Розрахунок схеми дроблення

Вибір і розрахунок схеми подрібнення
Операції класифікації в схемах подрібнення
Схеми подрібнення в стержневих і кульових млинах
Схеми рудного само подрібнення
Вибір схеми подрібнення
Розрахунок схеми подрібнення

Вибір і розрахунок схеми збагачення
Класифікація схем збагачення
Принципові схеми збагачення
Схеми збагачення руд чорних металів
Схеми збагачення руд розсипних родовищ
Розрахунок схем збагачення
Схеми збагачення вугілля

Вибір і розрахунок водно-шламової схеми
Порядок водно-шламової схеми
Порядок розрахунку системи регенерації оборотної води

Породне господарство фабрики
Транспортування і укладання дрібних мокрих відходів
Транспортування і укладання крупних сухих відходів
Схеми складування відходів і оборотного водопостачання
Рекультивація земель, зайнятих відходами вуглезбагачення

Вибір обладнання
Загальні принципи вибору і технологічного розрахунку обладнання
Технологічне обладнання підготовчих операцій
Технологічне обладнання збагачувальних операцій
Технологічне обладнання заключних операцій

Проектно-компонувальні рішення цехів і відділень збагачувальних фабрик
Основні принципи компонування
Схеми компонування обладнання
Приймальні пристрої
Бункери і склади сировини та концентратів
Корпус крупного дроблення
Корпус середнього і дрібного дроблення
Головні корпуси збагачувальних фабрик
Особливі випадки компонування
Нестаціонарні збагачувальні фабрики
Автоматичний контроль і регулювання технологічних процесів
Похили жолобів для самопливного транспорту
Допоміжні служби збагачувальної фабрики

Генеральний план збагачувальної фабрики
Вибір майданчика для будівництва збагачувальної фабрики
Принципи проектування генерального плану
Норми й вимоги при проектуванні генерального плану

Основи будівельної справи
Вимоги до виробничих будівель
Умови експлуатації будівель і споруд збагачувальної фабрики
Будівельні матеріали
Мінеральні в’яжучі речовини. Будівельні розчини
Властивості будівельних матеріалів
Частини будівель і споруд
Уніфікація будівельних параметрів промислових будівель
Типи будівель вуглезбагачувальних фабрик
Основні принципи монтажу обладнання

Список рекомендованої літератури
Смотрите также

Артюшин С.П. Проектирование углеобогатительных фабрик

 • формат djvu
 • размер 2.71 МБ
 • добавлен 31 марта 2011 г.
Изд. 2-е, перераб. и доп. М., "Недра", 1974. 200 с. Рассмотрены методы выбора и расчета технологических схем обогащения и обогатительного оборудования, применяемые при проектировании углеобогатительных фабрик. Приведены технические характеристики основного и вспомогательного оборудования, даны примеры размещения оборудования в здании углеобогатительной фабрики. Большое внимание уделено основным нормам и правилам безопасности. Таблиц 136, иллюстр....

Зверевич В.В., Перов В.А. Водовоздушное хозяйство обогатительных фабрик

 • формат djvu
 • размер 2.41 МБ
 • добавлен 20 августа 2010 г.
М.: Недра, 1976. - 199 с. В книге приведены основные сведения о водо- и воздухоснабжении, хвостовом и шламовом хозяйстве и воздуходувных установках обогатительных фабрик. Изложены основы расчета водопроводных сетей, пульпо- и воздухопроводов и методика выбора насосов и воздуходувных машин. Рассмотрено современное насосное и воздуходувное оборудование обогатительных фабрик и даны его расчеты.

Нестеров Г.С. Технологическая оптимизация обогатительных фабрик

 • формат djvu
 • размер 1.96 МБ
 • добавлен 16 февраля 2010 г.
М: Недра, 1976. -120 с. В книге рассмотрены основные виды математических моделей для важнейших технологических моделей обогатительных фабрик, приведены общие сведения о методах оптимизации. Освещены вопросы управления некоторыми типичными обьектами обогатительных фабрик.

Папушын Ю.Л., Смирнов В.О., Билецкий В.С. Исследование полезных ископаемых на обогатимость (на укр.яз)

 • формат doc
 • размер 10.11 МБ
 • добавлен 17 декабря 2009 г.
Донецьк, 2006. – 344 с. Описані методи і апарати, що використовуються для дослідження корисних копалин на збагачуваність. Викладені основи опробування, питання вивчення речовинного складу корисних копалин і фізичних характеристик мінералів. Розглянуті методи вибору технологічних схем збагачення. Наведені методики лабораторних досліджень підготовчих і допоміжних процесів, процесів гравітаційного і флотаційного збагачення, магнітної і електричної с...

Полулях А.Д., Пилов П.И., Eгypнoв А.Е. Практикум по расчетам качественно-количественных и водно-шламовых схем углеобогатительных фабрик

 • формат djvu
 • размер 9.12 МБ
 • добавлен 26 августа 2011 г.
Днепропетровск, 2007г. - 504 с. В книге рассмотрены вопросы расчетов качественно-количественных и водно-шламовых схем на основе их перерасчета по заданным параметрам данных опробования и норм технологического проектирования и расчетов технико-экономических показателей работы углеобогатительных фабрик. Изложены основы планирования экспериментов и должностные инструкции аппаратчиков углеобогащения и инженерно-технического цехового персонала. Привед...

Разумов К.А., Перов В.А. Проектирование обогатительных фабрик

 • формат djvu
 • размер 10.43 МБ
 • добавлен 05 мая 2011 г.
Изд. 2-е, перераб. и доп. М., "Недра", 1965. 504 с. В книге рассмотрены методы выбора и расчета схем обогащения и обогатительного оборудования, применяемые при проектировании обогатительных фабрик; изложены основные положения по разработке генплана и размещению оборудования в цехах обогатительной фабрики и по разработке технико- экономической части проекта фабрики. Приведены технические характеристики обогатительного оборудования и основные нормы...

Разумов К.А., Перов В.А. Проектирование обогатительных фабрик 1982

 • формат pdf
 • размер 84.56 МБ
 • добавлен 28 ноября 2010 г.
Изложены требования, предъявляемые к содержанию и объему проектно-сметной документации проектов обогатительных фабрик. Рассмотрены методы выбора и технологического расчета схем обогащения и обогатительного оборудования. Освещены основные положения по проектированию генплана фабрики, размещения оборудования. Приведены технические характеристики обогатительного оборудования и укрупненные технико-экономические показатели для обогатительных фабрик. Ч...

Самылин В., Билецкий В. Специальные методы обогащения полезных ископаемых (на укр.яз)

 • формат doc
 • размер 1.28 МБ
 • добавлен 17 декабря 2009 г.
Донецьк, 2003. – 116 с. Посібник відповідає освітньо-професійній програмі Міністерства освіти і науки України за фахом 7.09.0302 "Збагачення корисних копалин". У посібнику подано 20 лекцій зі спеціальних методів збагачення корисних копалин. Для студентів вузів, науковців та інженерно-технічних працівників збагачувальних фабрик.

Смирнов В.О., Билецкий В.С. Гравитационные процессы обогащения полезных ископаемых (на укр.яз)

 • формат doc
 • размер 800.34 КБ
 • добавлен 17 декабря 2009 г.
Донецьк, 2005. – 300 с. Викладені теоретичні основи гравітаційного збагачення і гідравлічної класифікації корисних копалин. Розглянуті принципові конструкції гравітаційного і класифікаційного обладнання, його технологічні характеристики, правила вибору і розрахунку. Описані технологічні схеми збагачувальних фабрик, які використовують гравітаційні процеси. Видання призначене для студентів спеціальності Збагачення корисних копалин.

Тихонов О.Н. Справочник по проектированию рудных обогатительных фабрик. кн2

Справочник
 • формат pdf
 • размер 16.79 МБ
 • добавлен 17 ноября 2011 г.
В 2 кн., кн 2.- М.: Недра 1988.- 341 с. В книге изложены методы расчета и примеры принципиальных схем рудоподготовки и обогащения. Даны рекомендации по компоновке основного оборудования, правила разработки генпланов и промплощадок обогатительных фабрик. Во второй книге описаны методы расчета ремонтного и вспомогательного оборудования, электроснабжения, автоматизации, хвостового хозяйства. Приведены технико-экономические характеристики обогатитель...