Статья
  • формат pdf
  • размер 234,14 КБ
  • добавлен 18 октября 2014 г.
Тонев А. Заселването на славяните на Балканите - нов поглед към един стар проблем
Статья. — ХVІІІ Кюстендилски четения 2011 г. Дебати и проблеми в модерната Българска историческа наука. — Кюстендил — София: Софийски университет «Св. Климент Охридски», 2013. — C. 5-20.
Напълно закономерно процесът на заселване на славянските племена на Балканския полуостров също е често изследван от родните медиевисти, найвече поради ключовото му значение за изграждането на средновековната българска държава. Поради значимостта на проблема той е разработван многократно и е създадена огромна по своя обем историография, като найчесто заселването на славяните се поставя в пряка връзка с основаването на Дунавска България или пък се засяга в по-общи трудове, посветени на ранносредновековната българска история.