Периодика по медицине
  • формат djvu
  • размер 2,02 МБ
  • добавлен 01 января 2012 г.
Український вісник психоневрології 2008 Том 16 випуск 2 (55)
Х.: Орган неврологів, психіатрів та наркологів України. — 120 с.
Головний редактор – П.В. Волошин, доктор медичних наук
Анотація.
У журналі друкуються нові дані про результати досліджень а галузі нейронаук та їх впровадження у практику охорони здоров’я, отримані вченими та лікарями України, ближнього й дальнього зарубіжжя.
Зміст.
Діагностика та лікування нервових хвороб.
Бурчинський С. Г. (Київ) Можливості антиконвульсантів нової генерації в фармако-
терапії епілепсії.
Грицай Н. Н., Кобзиста Н. А., Силенко Г. Я., Мартиненко А. Н. (Полтава) Вплив ноотропного препарату Ентроп на когнітивні функції мозку пацієнтів, що перенесли нейроінфекцію або черепно-мозкову травму.
Лапшина І. О. (Харків) Катамнестичні спостереження за хворими з церебральними
проявами атеротромбозу.
Левченко І. Л. (Харків) Стан надсегментарної вегетативної регуляції у хворих на хронічні нейроінфекції за даними кардіоінтервалографії.
Назарчук І. А. (Харків) Функціональна активність вегетативної нервової системи
в структурі декомпенсації і адаптації, спричинених геліогеофізичними факторами, у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію.
Товажнянська О. Л. (Харків) Стан церебральної гемодинаміки та ліпідного обміну
у хворих на дисметаболічну енцефалопатію при гіпотиреозі.
Федосєєв С. В. (Харків) Дорсалгія у хворих з нейроінфекціями. Клінічні аспекти і патогенез.
Діагностика та лікування психічних розладів.
Абрамов В. А., Ряполова Т. Л., Абрамов О. В., Путятин Г. Г. (Донецьк) Ефекти стигматизації та аутостигматизації хворих на різних стадіях шизофренії.
Андрейко Д. М. (Дніпропетровськ) Клінічна характеристика хворих на посттравматичну епілепсію.
Гуменюк Л. М. (Крим) Оцінка ефективності реабілітаційних заходів у психічнохворих з обмеженою здатністю інтеграції в суспільство.
Завалко Ю. М. (Харків) Сучасні підходи до терапії хворих на дистимію.
Марута Н. О., Панько Т. В. (Харків) Ефективність терапії Нормазидолом органічних (афективних) розладів настрою.
Носов С. Г. (Дніпропетровськ) Зміни функціональної асиметрії біоелектричної активності
головного мозку при розвитку неальтернативних епілептичних психозів.
Підкоритов В. С. (Харків) Сучасні підходи до лікування «фармакорезистентних» депресій.
Прімишева О. М. (Крим) Комплексний підхід до лікування параноїдної шизофренії
у жінок з урахуванням впливу стресорів.
Проблеми медичної психології.
Агішева Н. К. (Харків) Внутрішньоособистісний конфлікт і шляхи його розв'язання.
Денеко М. О. (Полтава) Конституціональна форма сексуальної дезадаптації за специфічного розладу особистості у жінок.
Закревський О. П., Циба І. В., Кобец О. М., Медведева О. В., Мільнер І. А., Рябцев А. С., Михальска З. М. (Донецьк) Роль мікросоціальних чинників у виникненні девіантної
поведінки у підлітків з ранніми формами зловживання психоактивними речовинами.
Свірідова В. В. (Донецьк) Сексуальна дисфункція у жінок після оперативного лікування гінекологічних захворювань.
Шестопалова Л. Ф., Кожевнікова В. А. (Харків) Дослідження системи оцінок лікарів відносно терапевтичного середовища медичного закладу психоневрологічного профілю.
Теоретичні та практичні питання наркології.
Маркозова Л. М., Усменцева О. І. (Харків) Особливості дії нормазидолу на нейромедіаторні та ферментативні системи організму при різних формах вживання
етанолу в осіб з алкогольною залежністю з афективними розладами.
Циба І. В. (Донецьк) Теоретичні і практичні передумови використання детоксикаційних властивостей гіпохлоріту натрію при невідкладних станах у наркології.
Шалашова І. В. (Харків) Дослідження агресивності у хворих, залежних від психостимуляторів кустарного виготовлення на момент госпіталізації.
Шараневич І. О. (Харків) Фактори формування повної терапевтичної ремісії в осіб з алкогольною залежністю.
Шестопалова Л. Ф., Андренко А. В. (Харків) Особливості формування когнітивних розладів у хворих на алкоголізм: психодіагностичне дослідження.
На допомогу практичному лікарю.
Краузе Р. (Хільдесхайм, Німеччина) Сучасне суспільство та психотерапія.
Бурчинський С. Г. (Київ) Нові підходи до ноотропної фармакотерапії та фармакопрофілактики.
Фесенко У. А. (Харків) Когнітивні функції у дітей після наркозу пропофолом з оксибутиратом натрію.
Школьник В. М., Погорєлов А. В. (Дніпропетровськ) Можливості оптимізації ноотропної терапії при церебральному атеросклерозі комбінованим препаратом Олатропіл®.
ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ФАРМАЦІЇ
Шаповалов В. В., Шаповалова В. О., Малініна Н. Г. (Харків) Судово-фармацевтичний аналіз нелегального обігу лікарського засобу, до складу якого входить прекурсор.
Огляд літератури.
Лінський І. В., Самойлова Є. С., Первомайський Є. Б., Голощапов В. В. (Харків) Традиційні і перспективні сфери застосування налоксону в клінічній практиці (огляд).
Рецензії.
Чуприков А. П. Рецензія Лукина Л. Н. Дельфины в системе психофизиологической реабилитации людей. — Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика», 2007. — 172 с.
Інформація.
Про програму університету штату Мічіган (США) для дослідників (клініцистів, психологів, соціологів), які працюють над вивченням залежності від психоактивних речовин «Розвиток інфраструктури досліджень залежності від психоактивних речовин у Центральній і Східній Європі».
Некролог.
Пам'яті професора Михайла Михайловича Іщенка.
Sviridova V. V. (Donets’k) Sexual dysfunction in women after operative treatment of
gynecological diseases.
Shestopalova L. F., Kozhevnikova V. А. (Kharkiv) Research of therapeutic milieu of psychoneurological institution by doctors' opinion.
Theoretical and practical questions in narcology.
Markozova L. M., Usmentseva E. I. (Kharkiv) Peculiarities of influence of Normazydol in the different forms of the use of the ethanol on the neuromediatoric and fermentative organism’s systems at persons with alcoholic dependence with emotional disorders.
Tsyba I. V. (Donets’k) Theoretical and practical pre-conditions of using detoxication effects of sodium hypochlorite in urgent states in narcology.
Shalashova I. V. (Kharkiv) Research of aggression at the patients dependent from handicraft psychostimulants at the moment of hospitalization.
Sharanevich I. A. (Kharkiv) Factors of formation of full therapeutic remission in alcoholdependent persons.
Shestopalova L. F., Andrenko A. V. (Kharkiv) Particularity formed of cognitive disorders at patients with alcohol addiction: psychodiagnostic research.
Help to practical physician.
Krause R. (Hildesheim, Germany) Mode society and psychotherapy.
Burchinsky S. G. (Kyiv) New approaches in nootropic pharmacotherapy and pharmacoprophylaxy.
Fesenko U. A. (Kharkiv) Cognitive functions in children after general anesthesia with
combination of propofol and sodium hydroxybutirate.
Skolnyk V. M., Pogorelov A. V. (Dnipropetrovs’k) Therapy optimizing with combined nootropic medication Olatropil® under cerebral atherosclerosis.
Problem of forensic medicine.
Shapovalov V. V., Shapovalova V. A., Malinina N. G. (Kharkiv) Forensic and pharmaceutical analysis of illegal tu of medication in the complement of which precursor enters.
Review of literature.
Linskiy I. V., Samoylova E. S., Pervomayskiy E. B., Goloshchyapov V. V. (Kharkiv) Traditional and perspective spheres of application of naloxone in clinical practice (review).
Review.
Chuprykov A. P. Review Lukina L. N. Dolphins are in the system of psychophyziologic rehabilitation of people. — Sevastopol: SPC ECOSYHidrophysics, 2007. — 172 p.
Information.
About the program of University of the state Michigan (USA) is for researchers (clinicists, psychologists, sociologists), workings above the study of dependence on psychoactive
matters Developing substance abuse research infrastructure in Central and Easte Europe.
Obituary.
To memory of professor Michael Michael Ischenko.