Периодика по медицине
  • формат pdf
  • размер 6,89 МБ
  • добавлен 06 февраля 2013 г.
Український Журнал Хірургії 2009 №04
Донецьк: ДНМУ ім. М.Горького. — 152 с. — ISSN 1997-2938.
Головний редактор: П.Г. Кондратенко. Матеріали публікуються українською, російською, англійською мовами. Професійне спеціалізоване видання для лікарів-хірургів, анестезіологів, реаніматологів, лікарів швидкої допомоги, лікарів функціональної діагностики, що містить науково-практичні розробки в області хірургії. Періодичність виходу: 4 рази на рік.
Зміст:
Оригінальні дослідження.
Выбор способа местного лечения ран перед аутопластическим закрытием у больных сахарным диабетом.
Опыт лечения паховых грыж с применением малоинвазивных технологий.
Хирургическое лечение пострадавших с повреждением внутригрудного отдела пищевода.
Хирургическое лечение спаечной болезни брюшной полости.
Операция Микулича в случаях осложненного рака ободочной кишки.
Ендобіліарна декомпресія біліарної системи як метод вибору профілактики органної та поліорганної дисфункції у вікових хворих з токсикосептичним біліарним синдромом.
Показники інсулінорезистентності у хворих на гнійні ураження при синдромі діабетичної стопи.
Роль перитонеального лаважа озонированным физиологическим раствором в терапии ферментативного перитонита при деструктивном панкреатите.
Результати трансабдомінальної преперітонеальної ендовідеогерніопластики при лікуванні пахвинних гриж у хворих похилого віку.
Особливості клінічного перебігу та хірургічного лікування анаеробної неклостридіальної інфекції у хворих на цукровий діабет.
Субфасціальна ендоскопічна дисекція перфорантних вен гомілки у хворих з хронічною венозною недостатністю, ускладненою трофічними розладами.
Доброкачественные опухоли печени.
Лечение осложненных послеоперационных вентральных грыж больших размеров.
Досвід лікування жовчнокам’яної кишкової непрохідності.
Антибіотики в комплексному лікуванні хворих з некротичним панкреатитом.
Модифицированный способ резекции желудка.
Безпосередні і віддалені результати лікування гнійно-некротичних процесів синдрому стопи діабетика.
Ранняя острая спаечная кишечная непроходимость, вопросы диагностики, хирургического лечения и профилактики рецидива.
Активная хирургическая тактика лечения острого холецистита в свете 15-летнего опыта лапароскопической хирургии.
Современные критерии и методология диагностики сепсиса.
Косметический вариант лапароскопической холецистэктомии с элементами NOTES технологии.
Радикальний метод лікування хронічних анальних тріщин.
Первый опыт использования тромбоцитарного концентрата в хирургии доброкачественных очаговых образований печени.
Продленная эпидуральная анестезия – один из путей снижения операционно-анестезиологического риска у больных при острой хирургической патологии.
Релапаротомии после операций на желудке.
Сучасні аспекти патогенезу, діагностики, хірургічного лікування перитоніту.
Антибіотикотерапія нагнійних захворювань м’яких тканин в умовах багатопрофільної комунальної міської лікарні швидкої медичної допомоги.
Профілактика ерозивно-виразкових гострих гастродуоденальних кровотеч у хворих на інфаркт міокарда.
Панкреонекроз. Профілактика інфікування та лікування інфекційних ускладнень.
Порівняння доступів і методів для виконання адреналектомії у хворих на пухлини наднирникових залоз. Власний досвід.
Бактериальная транслокация и нарушения моторно-эвакуаторной функции тонкой кишки в послеоперационном периоде у больных с острой кишечной непроходимостью.
Об’єм хірургічного втручання при обструктивному раку ободової кишки в залежності від ступеня стенозування просвіту.
Разработка излучателя и обоснование оптимальных режимов СВЧ-терапии в комплексном лечении послеожоговых стриктур пищевода.
Лечение очаговых гнойных поражений печени, селезенки и поджелудочной железы.
Восстановление функции гладкой мускулатуры желудка в раннем послеоперационном периоде у больных, оперированных по поводу рубцово-язвенных стенозов.
Можливості малоінвазивного лікування післянекротичних псевдокіст підшлункової залози.
Новое в устранении кровопотери при атеросклерозе аорты и магистральных сосудов.
Ефективність лазеріндукованої інтерстиціальної термотерапії у лікуванні вузлового зоба.
Современная тактика хирургического лечения псевдокист поджелудочной железы.
З досвіду роботи.
Редкие доброкачественные опухоли и опухолеподобные образования яичек у детей.
Способ антирефлюксного холедохо-дуоденоанастомоза.
Рецензії.
Рецензия на учебник «хірургічні хвороби».