Периодика по медицине
  • формат pdf
  • размер 3,67 МБ
  • добавлен 05 марта 2013 г.
Український Журнал Хірургії 2009 №05
Донецьк: ДНМУ ім. М.Горького. — 176 с. — ISSN 1997-2938.
Головний редактор: П.Г. Кондратенко. Матеріали публікуються українською, російською, англійською мовами. Професійне спеціалізоване видання для лікарів-хірургів, анестезіологів, реаніматологів, лікарів швидкої допомоги, лікарів функціональної діагностики, що містить науково-практичні розробки в області хірургії. Періодичність виходу: 4 рази на рік.
Зміст:
Оригінальні дослідження.
Результаты применения активной хирургической тактики в лечении пациентов с острым холециститом.
Обгрунтування виконання первинно-відновних оперативних втручань при обструктивній непрохідності ободової кишки.
Посиндромний підхід до виконання комбінованих операцій у хворих з місцево розповсюдженим раком прямої кишки.
Возможности эндолимфатической антибиотикотерапии в лечении воспалительных осложнений рака прямой кишки.
Катетеризация собственной печеночной артерии при метастатическом поражении печени.
Модификация способа герниопластики по Мэйо.
Антибактериальная терапия с целью профилактики инфицирования некротического панкреатита.
Лікування хворих на перфоративну виразку шлунка і дванадцятипалої кишки.
К вопросу о проведении антибиотикотерапии при деструктивном панкреатите.
К вопросу о выборе оперативной тактики при деструктивном панкреатите.
Опыт лечения острого парапроктита в условиях областного проктологического отделения.
Лікування тяжких форм хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок.
Особливості хірургічної тактики та програми періопераційного лікування хворих з критичними та ускладненими формами доброякісної обтураційної жовтяниці.
Усовершенствованная методика формирования противостенотического конце-концевого гастродуоденоанастомоза при лечении пенетрирующих дуоденальных язв.
Эндоваскулярные операции в комплексном лечении больных желчекаменной болезнью с сопутствующим циррозом печени.
Перспективные направления в лечении вентральных.
Возможности применение лапароскопических вмешательств на желчных протоках у больных с механической желтухой.
Пути повышения эффективности лечения больных с кровотечениями из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка.
Современные методы лечения экстрасфинктерных прямокишечных свищей.
Нормалізація активності глюкозидаз перитонеальної рідини як критерій протиспайкової ефективності ендогенних пептидів за умов спайкової хвороби.
Ускладнення після алогерніопластик післяопераційних вентральних гриж: шляхи вирішення проблеми.
Малоинвазивное лечение больных опухолевым поражением печени.
Застосування пункційно-дренуючих втручань під ультразвуковим контролем в лікуванні гострого некротичного панкреатиту.
Пробіотики в ранній ентеральній терапії у хворих на гостру тонкокишкову непрохідність та гостре порушення мезентеріального кровообігу.
Эффективность применения внутриартериальной терапии в комплексном лечении больных осложнённым острым деструктивным панкреатитом.
Особенности клинического течения и хирургической тактики при острой толстокишечной непроходимости.
Зміни еритрону у хворих на гострий перитоніт та їх лікування.
Лікування обтураційної непрохідності товстої кишки пухлинного ґенезу.
Клиническая эффективность применения препарата «Повисеп» в лечении больных с поверхностными дермальными ожогами.
Анестезиологическое обеспечение операций у пациентов с ожирением.
Комплексне лікування хворих з важкою формою гострого панкреатиту.
Летальность при остром холангите: факторный анализ и пути снижения риска фатального исхода.
Лікування трофічних виразок на тлі післятромбофлебітичного синдрому: морфологічні критерії ефективності аутодермопластики та вплив на них простагландинів класу E1.
Особенности лечения несформировавшихся свищей тонкой кишки.
Ретроперитонеальная некрэктомия при остром некротическом панкреатите.
Способ улучшения фиксации мягких тканей.
Отдаленные результаты хирургического лечения средних и больших послеоперационных и рецидивных вентральных грыж.
Малоінвазійні технології в лікуванні хворих на гострий некротичний біліарний панкреатит.
Органопротекторное действие осетрона у геронтологической группы пациентов в абдоминальной хирургии.
Доцільність ентеральної корекції у пацієнтів з обтураційною непрохідністю кишкового тракту.
Окремі стандарти комплексного лікування раку ободової кишки.
Анатомо-морфологічне та фізіологічне підгрунтя попередження постійних колостом.
К вопросу о повторных лапароскопиях при остром панкреатите.
Эндовидеохирургические операции при гидатидозном эхинококкозе печени.
Панкреатогенний асцит, парапанкреатичні скупчення рідини і органна дисфункція у хворих на гострий панкреатит.
Удосконалення лапароскопічних втручань у хворих на доброякісні осередкові утворення печінки.
Бригада по лечению расщелины твердого неба. Опыт работы в Германии.
З досвіду роботи.
Некроз добавочной селезенки сальника с формированием псевдоопухоли.