Периодика по медицине
  • формат pdf
  • размер 1,50 МБ
  • добавлен 29 января 2013 г.
Український Журнал Хірургії 2011 №02
Донецьк: ДНМУ ім. М.Горького. — 260 с. — ISSN 1997-2938.
Головний редактор: П.Г. Кондратенко. Матеріали публікуються українською, російською, англійською мовами. Професійне спеціалізоване видання для лікарів-хірургів, анестезіологів, реаніматологів, лікарів швидкої допомоги, лікарів функціональної діагностики, що містить науково-практичні розробки в області хірургії. Періодичність виходу: 4 рази на рік.
Зміст:
Оригінальні дослідження.
Корекція ендотеліальної дисфункції у хворих на цироз печінки.
Особливості лікування пацієнтів із холедохолітіазом і супровідними ендокринними розладами.
Хірургічна тактика у хворих з гігантськими дефектами черевної стінки.
Позволяет ли пересмотр классификации Атланты (1992) изменять решения в отношении диагностической и лечебной тактики при остром панкреатите?
Влияние торакальной эпидуральной аналгезии на переносимость энтерального зондового питания после гастроинтестинальных операций.
Комбинированные операции по поводу ректовагинальных и ректо-везикальных свищей при местно-распространенном раке прямой кишки.
Особенности профилактики и лечения дисфункции печени и почек при остром панкреатите.
Альтернативний метод прогнозування гострого панкреатиту.
Діагностично-лікувальний алгоритм при ускладненій гастроезофагеальній рефлюксній хворобі.
Особенности инструментального этапа комплексной диагностики обтурационной желтухи и острого холангита.
Лапароскопическая герниопластика в лечении сложных и рецидивных паховых грыж.
Експериментальне дослідження накопичення розчину тріомбрасту в ділянці кишкового анастомозу після його селективного внутрішньоартеріального введення.
Оптимізація вибору способу герніопластики пахових гриж.
Аероіонна діагностика патології підшлункової залози у сполученні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою.
Радикальна операція – метод вибору при перфоративній гастродуоденальній виразці.
Оцінка швидкості загоєння ран у хворих на синдром діабетичної стопи під впливом електричного поля постійного струму.
Выбор оптимального эндоскопического хирургического вмешательства при различных локализациях псевдокист поджелудочной железы.
Обґрунтування застосування черезшкірних пункційних втручань під ультразвуковим контролем при обтураційній жовтяниці.
Вплив інтраопераційної ультрасонографії на методику оперативної корекції при обструктивній жовтяниці непухлинного генезу.
Хірургічне лікування хворих на важкі форми гострого панкреатиту: аналіз результатів та фактори прогнозу.
Малоінвазивні технології при радикальному лікуванні гострого холециститу поєднаного ускладненною трофічною виразкою варикозної хвороби.
Этапное хирургическое лечение больных некротическим панкреатитом в фазе гнойных осложнений.
Новий спосіб хіругічного лікування кили Гілмора.
Ефективність ендоскопічної ін’єкційної терапії у хворих літнього та старечого віку на гострокровоточиву дуоденальну виразку залежно від хелікобактерної інвазії.
До питання хірургічного лікування гнійнонекротичних ускладнень гострого панкреатиту.
Лазеріндукована інтерстиціальна термотерапія в лікуванні солідних вузлів щитоподібної залози.
Особенности иммунореактивности в раннем посттравматическом периоде у больных различного возраста с поражением органов пищеварительного тракта.
Оцінка стану хворих на великі післяопераційні вентральні грижі з супутньою патологією до операції.
Вибір методів хірургічного лікування хворих на ускладнену стенозом пептичну виразку.
Оценка результатов лечения воспалительных псевдоопухолей толстой кишки ассоциированных с язвенным колитом и болезнью Крона.
Застосування інтермітуючої вено-венозної гемодіафільтрації у хірургічному лікуванні хворих похилого віку на гострий некротичний панкреатит.
Предоперационная коррекция механической желтухи у больных с холедохолитиазом.
Применение синтетических материалов для пластики послеоперационных вентральных грыж.
Особливості діагностики та хірургічної тактики при атипових формах холедохолітіазу.
Рентгенэндоваскулярный гемостаз в комплексе хирургического лечения гастродуоденальных кровотечений язвенного генеза.
О рецидивах после паховой герниопластики по способу Lichtenstein I.
Хірургічне лікування гострого деструктивного холециститу з місцевим перитонітом у пацієнтів з тяжким загальним станом.
Выбор метода лечения псевдокист поджелудочной железы.
Миниинвазивные методы лечения больных с циррозом печени, осложненном кровотечением.
Современный подход к медикаментозной профилактике рецидива кровотечения из острых гастродуоденальных язв.
Оптимизация тактики лечения больных тотальносубтотальным панкреонекрозом.
Застосування Дельтарану та Даларгіну при експериментальному спайкоутворенні.
Функциональная активность фибринолитической и свертывающей систем у больных хроническим калькулезным холециститом и метаболическим синдромом в пред- и послеоперационном периодах.
Огнестрельные поражения легких.
Тактика хирургического лечения жидкостных скоплений и псевдокист поджелудочной железы.
Использование радиочастотной термоабляции при лечении опухолей печени и поджелудочной железы.
Результати 16-річного досвіду лікування хворих з важкою формою гострого панкреатиту.
Системы протеолиза-фибринолиза экссудата брюшинной полости, париетальной и висцеральной брюшины и их роль в патогенезе спаечной болезни.
Эхонавигационная интервенция в хирургическом лечении осложнённых форм некротического панкреатита.
Технологические усовершенствования применения низких температур при лапароскопических операциях у больных с патологией гепатобилиарной системы.
Хирургическая тактика при инфицированном панкреонекрозе.
Наш опыт лечения больных с обтурационной толстокишечной непроходимостью опухолевого генеза.
Диагностика и лечение холангиогенных абсцессов печени.
Неспроможність швів анастомозів в хірургії товстої кишки.
Раннее энтеральное питание в комплексном лечении острого деструктивного панкреатита.
Вторичный иммунный дефицит. Общие иммуноглобулины у больных с вентральными грыжами.
Ранняя диагностика послеоперационных осложнений.
Ефективність мініінвазивних втручань під ультразвуковим контролем при обмежених рідинних скупченнях у хворих на тяжкий гострий панкреатит.
Модифицированный способ ликвидации остаточной полости после операций на печени.