Периодика по медицине
  • формат pdf
  • размер 1,96 МБ
  • добавлен 13 февраля 2013 г.
Українский Журнал Хірургії 2011 №03
Донецьк: ДНМУ ім. М.Горького. — 262 с. — ISSN 1997-2938.
Головний редактор: П.Г. Кондратенко. Матеріали публікуються українською, російською, англійською мовами. Професійне спеціалізоване видання для лікарів-хірургів, анестезіологів, реаніматологів, лікарів швидкої допомоги, лікарів функціональної діагностики, що містить науково-практичні розробки в області хірургії. Періодичність виходу: 4 рази на рік.
Зміст:
Оригінальні дослідження.
Криохирургия в лечении метастатического колоректального рака.
Прогнозування та профілактика пошкодження судин передньої черевної стінки при алопластиці післяопераційних великих та гігантських вентральних гриж у хворих похилого та старечого віку.
Сравнительное рандомизированное исследование эффективности лапароскопических и открытых оперативных вмешательств у больных с холедохолитиазом.
Органозберігаючі та органощадні операційні втручання у хворих з виразковим пілородуоденостенозом.
Особливості профілактики післяопераційних тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів з поєднаною травмою живота.
Хірургічне лікування вертебро-базилярної недостатності, зумовленої ураженнями хребтових та підключичних артерій.
Травматические повреждения двенадцатиперстной кишки.
Нові підходи до хірургічного лікування неускладненого поодинокого холецистолітіаза.
Энтеральное питание у хирургических больных.
Застосування інгібіторів фібринолізу у хворих з гастродуоденальною виразковою кровотечею.
Моніторинг ведення післяопераційних хворих на перитоніт.
Прогноз тяжкості перебігу і наслідків гострого розлитого перитоніту.
Тактика лечения больных с постнекротическими кистами поджелудочной железы и их осложнениями.
Гострий апендицит у людей похилого та старечого віку.
Коррекция барьерной и моторно-эвакуаторной функций тонкой кишки у больных острой кишечной непроходимостью в послеоперационном периоде.
Активное хирургическое лечение больных c хроническими перикультевыми абсцессами, возникающими как осложнение аппендэктомии.
Експериментальне обґрунтування селективного внутрішньоартеріального введення лікарських речовин в автологічних тінях еритроцитів при гострому панкреатиті.
Роль и место программных санаций брюшной полости в хирургическом лечении разлитого гнойного перитонита.
Причини післяопераціної летальності при гострому деструктивному панкреатиті.
Результаты трансанальной деартеризации ветвей верхней прямокишечной артерии и склерозирующего лечения геморроя у больных с высоким хирургическим риском.
Учет анатомических вариаций расположения пузырной артерии и пузырного протока для профилактики осложнений лапароскопической холецистэктомии.
Оцінка клінічної ефективності алгоритму діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби.
Диагностика и лечение осложненных псевдокист поджелудочной железы.
Особливості корекції ентеральної недостатності при гострій непрохідності кишечника у осіб старше 61 року.
Лапароскопическая хирургия при беременности.
Лечебно-тактические подходы в лечении псевдокист поджелудочной железы.
Симультанные лапароскопические операции на передней брюшной стенке, органах брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза.
Возможности антибактериального эффекта электромагнитного излучения крайне высоких частот при экспериментальном гнойном панкреатите.
Особливості перебігу гострого апендициту у вагітних в залежності від терміну гестації.
Исследование микроциркуляторного кровотока у больных с ишемической формой осложненного синдрома диабетической стопы.
Опыт лечения внутрибрюшных инфильтратов и абсцессов.
Принципы лечебно-диагностического пособия при осложненных вариантах течения хирургической патологии диафрагмы.
Синдром системної запальної відповіді в динаміці післяопераційного періоду у хворих оперованих з приводу гострої абдомінальної патології.
Лимфангиомы брыжейки кишечника у детей.
Оценка влияния комбинации Моксонидина и Эналаприла на суточный профиль артериального давления у больных хроническим калькулезным холециститом и метаболическим синдромом в периоперационном периоде.
Эндопротезирование при лечении осложнений сформированных пищеводных анастомозов.
Состояние защитного барьера у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки и хронической дуоденальной непроходимостью.
Дослідження антибактерійних властивостей меду в експерименті.
Экспериментальное обоснование выбора препарата для санации брюшной полости при остром разлитом перитоните.
Мініінвазивні втручання при абсцесах печінки.
Сучасні аспекти інструментальної діагностики гострих порушень брижового кровообігу.
Ультрасонографічна діагностика тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок.
Особенности инфузионной терапии при выполнении обширных резекций печени.
Динаміка мікробіоценозу гнійних ран при використанні комбінованої метаболітотропної терапії.
Роль Інтерлейкіну-1 та оптичних параметрів лазерної поляриметрії сироватки крові у перебігу гострого деструктивного панкреатиту.
Эффективность проточно-аспирационного лаважа забрюшинной клетчатки при осложненном панкреатите.
Нерешенные вопросы диагностики и лечения ложных кист поджелудочной железы.
Хірургічне лікування хронічного панкреатиту.
Первый опыт применения ксенографтов-обтураторов в лечении свищей прямой кишки.
Диагностика и лечение инфицированного панкреонекроза.
Нові підходи до оптимізації діагностики гострого панкреатиту.
Профілактика та лікування післяопераційних пневмоній медикаментозною стимуляцією сурфактантної системи легень.
Анализ результатов дренирующих операций при очаговом панкреонекрозе в различные сроки.
Хирургическое лечение грыж на фоне дисплазии соединительной ткани.
Варианты ангиостомии в хирургии метастатического поражения печени.
Програмные санации брюшной полости в комплексном лечении распространенного перитонита.
Лапароскопия в оптимизации хирургической тактики у больных панкреонекрозом.
Оценка эффективности перитонеальной санации медицинским озоном при распространённых перитонитах.
Технические особенности и сложности выполнения анатомических и неанатомических резекций печени.
Результаты хирургического лечения деструктивных панкреатитов.