Периодика по медицине
  • формат pdf
  • размер 1,60 МБ
  • добавлен 02 февраля 2013 г.
Український Журнал Хірургії 2011 №06
Донецьк: ДНМУ ім. М.Горького. — 206 с. — ISSN 1997-2938.
Головний редактор: П.Г. Кондратенко. Матеріали публікуються українською, російською, англійською мовами. Професійне спеціалізоване видання для лікарів-хірургів, анестезіологів, реаніматологів, лікарів швидкої допомоги, лікарів функціональної діагностики, що містить науково-практичні розробки в області хірургії. Періодичність виходу: 4 рази на рік.
Зміст:
Оригінальні дослідження.
Віддалені результати комбінованого лікування хворих на обструктивний рак ободової кишки з метастазами у печінку та тромбозом системи ворітної вени.
Паренхимосохраняющая направленность в хирургии хронического панкреатита.
Антибіотикотерапія хелікобактер-асоційованих перфоративних виразок дванадцятипалої кишки.
Поліорганна недостатність у хірургічному лікуванні виразкових гастродуоденальних кровотеч.
Методы снижения интраоперационной кровопотери при резекциях печени по поводу метастатического поражения.
Динамические эндоскопии как способ профилактики рецидивов язвенных гастродуоденальных кровотечений.
Интервенционная сонография в лечении инфицированных локальных осложнений острого панкреатита.
Профілактика післяопераційних ускладнень при субтотальній езофагопластиці.
Комплексное лечение острого билиарного панкреатита, сочетающегося с острым калькулезным холециститом, с использованием современных эндохирургических методов.
Попередження виникнення печінкової недостатності у хворих літнього віку на обтураційну жовтяницю доброякісного генезу.
Роль и место лапаротомии в хирургическом лечении больных с некротическим панкреатитом.
Карциноїди шлунково-кишкового каналу: клініка, діагностика, хірургічне лікування.
Радиохирургия при лечении больных раком поджелудочной железы.
Выбор срока и объем хирургического лечения острого панкреатита.
Уровень активности индуцибельной NO-синтазы слизистой оболочки антрального отдела желудка при кровоточащей язве желудка и двенадцатиперстной кишки.
Хірургічне лікування виразкових гастродуоденальних кровотеч та корекція постгеморагічних анемій гемопоетичними стовбуровими клітинами.
Критерии диагностики и выбор способа лечения папиллостеноза.
Интубация желудочно-кишечного тракта: ретроспективная оценка показаний и результатов.
Сучасні методи лікування термінальної фази загального перитоніту.
Обоснование особенностей хирургической тактики у больных с диффузным полипозом толстой кишки.
Определение степени сложности вентральных грыж.
Хільоз сироватки крові як прогностичний критерій важкості гострого панкреатиту.
Власний досвід хірургічного лікування морбідного ожиріння.
Применение торакоскопической грудной симпатспланхэктомии для купирования болевого синдрома у пациентов с опухолями поджелудочной железы.
Особенности черепно-мозгового травматизма у детей в крупном промышленном регионе.
Жовчний дуоденогастральний рефлюкс у хворих на жовчнокам’яну хворобу у післяопераційному періоді.
Клиническое значение диагностики больных со старым разрывом промежности III степени.
Гангрена Фурньє.
Оценка использования высокочастотного электрокоагулятора в хирургическом лечении геморроидальной болезни.
Тактика хирургического лечения больных местнораспространенным и метастатическим раком ободочной кишки.
Трудности в диагностике и лечении ущемленных послеоперационных вентральных грыж.
Гистологические особенности хронического кистозного, аутоиммунного и обструктивного панкреатитов.
Хирургическая тактика при парапанкреатических жидкостных скоплениях у больных с острым небилиарным асептическим панкреонекрозом.
Современная тактика при язвенных гастродуоденальных кровотечениях.
Морфологические особенности эпителиальномезенхимальной трансформации в карциномах почки и их связь с клиническим течением опухоли.
Гігантська виразка шлунка – патологія, яка заслуговує особливої уваги.
Маркери оксидаційного стресу як показники тяжкості гострого панкреатиту.
Сравнительная оценка эффективности электрохирургических технологий гемостаза в лапароскопической фундопликации.
Влияние имплантации искусственных протезов на структурно-функциональные изменения левого желудочка у пациентов с аортальным пороком.
Питання педагогіки.
Переваги та недоліки поточного і підсумкового модульного контролю при викладанні хірургії за кредитно-модульною системою.
Мотивация в обучении иностранных студентов в медицинском вузе.
Організаційні питання викладання хірургії у післядипломній освіті.
Проведення занять по модулю «абдомінальна хірургія» згідно рівнів професійної підготовки.
Интеграция преподавания пропедевтической хирургии и терапии в условиях кредитно-модульной системы.
Викладання хірургічних хвороб із застосуванням кредитно-модульної системи.
Кредитно-модульна система навчання інтернів зі спеціальності «хірургія».
Направления повышения эффективности обучения иностранных студентов на кафедре хирургии.
Особенности преподавания по кредитно-модульной системе на кафедре хирургического профиля.
Педагогические идеи и взгляды Н.И. Пирогова в условиях реформирования высшего медицинского образовани.