Волинчук Ю.В. Механізм фінансового забезпечення вищої освіти в умовах формування соціально орієнтованої ринкової економіки

Волинчук Ю.В. Механізм фінансового забезпечення вищої освіти в умовах формування соціально орієнтованої ринкової економіки
 • разное
 • doc
 • 302 КБ
 • добавлен 18.01.2012
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Спеціальність 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит.
Львів, 2010, 22 с.

У дисертацiйнiй роботi здійснено теоретичне узагальнення та подано нове бачення вирiшення наукової задачi – удосконалення механiзму фiнансового забезпечення вищої освiти в умовах формування соцiально орiєнтованої ринкової економiки шляхом розробки відповідних дієвих інструментів для оптимального сполучення фінансових потоків та інтелектуальних ресурсів з метою гармонізації інтересів державного, корпоративного і приватного капіталів.
Теоретико-методологічний рівень дослідження дозволив виділити основні підходи та сформувати логічні схеми розкриття сутності основних категорій та понять, визначити концептуальні засади розвитку фінансової системи вищої освіти в Україні, розкрити сутність та складові механізму фінансового забезпечення вищої освіти в умовах формування соціально орієнтованої ринкової економіки на основі застосування системного підходу з виділенням його функціональних зв’язків. Аналітичний рівень дав змогу встановити основні тенденції розвитку та фінансового забезпечення вітчизняної вищої школи, дослідити особливості та соціальну спрямованість фінансово-економічних відносин систем вищої освіти розвинених країн світу. Проектний рівень забезпечив визначення антикризових заходів фiнансового регулювання вищої освiти в Українi, розробку теоретико-методичних засад забезпечення стійкості системи фінансування ВНЗ та обґрунтування інструментарію удосконалення механізму фінансового забезпечення вищого навчального закладу.

Смотрите также


Грідчіна. Фінанси (теоретичні основи)

Грідчіна. Фінанси (теоретичні основи)

 • разное
 • pdf
 • 976.97 КБ
 • добавлен 03.10.2009
У пропонованому підручнику викладено основи теорії фінансів, наведено структуру й характерні особливості фінансової системи країни, основні напрями фінансової політики, а також концептуальні підходи до формування державного бюджету в умовах ринкової економіки. Розглянуто складові фінансової системи — державні фінанси, фінанси пі...
Нет изображения

Юхименко П.І., Федосов В.М., Лазебник Л.Л. Теорія фінансів

 • разное
 • doc
 • 4.42 МБ
 • добавлен 24.03.2011
Підручник / За ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. - К.: ЦУЛ, 2010. - 576 с.
Поняття фінансів та фінансової інфраструктури.
Сутність та функції фінансів.
Роль фінансів у суспільному відтворювальному процесі.
Сутність, призначення і роль фінансової інфраструктури.
Складові фінансової інфраструктури.
Інс...
Юхименко П. І., Федосов В.М., Лазебник Л.Л. Теорія фінансів

Юхименко П. І., Федосов В.М., Лазебник Л.Л. Теорія фінансів

 • разное
 • djvu
 • 7.29 МБ
 • добавлен 19.12.2010
Підручник / За ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. - К.: ЦУЛ, 2010. - 576 с.ЗМІСТ
Вступ
ПОНЯТТЯ ФІНАНСІВ ТА ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Сутність та функції фінансів
Роль фінансів у суспільному відтворювальному процесі
Сутність, призначення і роль фінансової інфраструктури
Складові фін...
Юхименко П.І., Федосов В.М., Лазебник Л.Л. та ін. Теорія фінансів

Юхименко П.І., Федосов В.М., Лазебник Л.Л. та ін. Теорія фінансів

 • разное
 • pdf
 • 7.42 МБ
 • добавлен 20.04.2011
Підручник / За ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 576 с. (текст розпізнаний).
ISBN 978-966-364-997-9.

Цей підручник є першою спробою повернути українську фінансову школу до загального русла світової фінансової науки. Вперше у вітчизняній літературі за новою структурою курс...
Буднік М.М., Мартюшева Л.С., Сабліна Н.В. Фінансовий ринок: Навч. пос

Буднік М.М., Мартюшева Л.С., Сабліна Н.В. Фінансовий ринок: Навч. пос

 • разное
 • pdf
 • 2.46 МБ
 • добавлен 18.07.2011
К.: Центр учбової літератури, 2009.
Навчальний посібник розроблений згідно програми курсу «Фінансовий ринок»,
затвердженої Міністерством освіти і науки України як для вищих навчальних закладів.
Розглянуті питання функціонування фінансового ринку, оцінені всі варіанти інвестицій для забезпечення інвесторам ефективного...
Голуб В.М. Финансы: опорный конспект лекций (на укр. языке)

Голуб В.М. Финансы: опорный конспект лекций (на укр. языке)

 • разное
 • rtf
 • 243.19 КБ
 • добавлен 03.01.2010
Чернігів, ЧДІЕУ,
2001. - 123 с.
У опорному коспекті лекцій досліджуються теоретичні аспекти загальної теорії фінансів як об`єктивної сукупності обмінно-розподільних відносин. Розкривається економічна сутність, функції і роль фінансів як на макро - так і мікрорівнях в умовах переходу до ринкової економіки. Висвітлюється д...
Василик О.Д. Теорія фінансів (конспект книги)

Василик О.Д. Теорія фінансів (конспект книги)

 • разное
 • doc
 • 544.42 КБ
 • добавлен 02.08.2010
Конспект книги, виконаний студентом НАУ.
К.: НІОС — 2000. — 416 с.

Розділ 1 Економічна природа і призначення фінансів.
Економічні передумови виникнення і розвитку фінансів.
Фінанси в економічній системі держави.
Призначення та роль фінансів.
Взаємозв'язок фінансів з іншими елементами економічної сис...
Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник

Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник

 • разное
 • doc
 • 1.7 МБ
 • добавлен 17.01.2010
Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2002. — 240 с.

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні засади фінансів: їх сутність, функції і роль як сукупності обмінно-розподільних і перерозподільних відносин, фінансові моделі, фінансова політика та фінансовий механізм. Охарактеризована за внутрішнім зм...
Зимовець В. Державна фінансова політика економічного розвитку

Зимовець В. Державна фінансова політика економічного розвитку

 • разное
 • pdf
 • 2.7 МБ
 • добавлен 04.06.2011
Київ: НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. , 2010. – 356 с. ISBN 978-966-02-5927-0
Досліджено проблеми формування фінансової стратегії економічного розвитку України у контексті сучасних теорій економічного розвитку. Проаналізовано вплив державної фінансової політики на макроекономічну стабільність, нагромадження капіталу та...
Зимовець В. Акумуляція фінансових ресурсів та економічний розвиток

Зимовець В. Акумуляція фінансових ресурсів та економічний розвиток

 • разное
 • pdf
 • 1.89 МБ
 • добавлен 21.05.2011
Київ: Інститут економіки НАНУ, 2003. 314 с. ISBN 966-02-1923-7
Досліджено проблеми формування ефективного механізму акумуляції фінансових ресурсів у контексті сучасних теорій економічного розвитку. Аналізується вплив макроекономічного середовища на формування зазначеного механізму в Україні, інституційно-правові проблеми фун...