• формат pdf
  • размер 3,33 МБ
  • добавлен 30 декабря 2012 г.
Юр’єва Т.П. Економіка підприємств зеленого господарства та будівництва
Навч. посіб. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 377 с.
Підприємство в сучасній системі господарювання
Підприємництво як форма господарювання в умовах ринкової економіки
Сутність та значення підприємництва
Види та типи підприємницької діяльності
Правові аспекти існування підприємництва
Стратегія підприємництва (підприємства). Види ринків
Партнерські зв’язки у підприємництві
Підприємство як суб’єкт господарювання
Поняття, цілі й напрямки діяльності підприємства
Правові аспекти функціонування підприємства
Класифікація підприємств
Добровільні та інституціональні об’єднання підприємств
Ринкове середовище господарювання підприємств
Управління підприємством
Сутність управління
Функції та принципи управління
Методи управління
Організаційні структури управління, їх переваги та недоліки
Ресурси
Основні фонди та їх відтворення
Поняття, склад, структура і оцінка основних фондів
Знос та амортизація основних фондів. Методи нарахування амортизації
Відтворення основних фондів
Використання основних фондів
Нематеріальні ресурси й активи
Поняття та оцінка нематеріальних ресурсів та активів
Амортизація нематеріальних активів
Оборотні кошти підприємства
Сутність оборотних засобів, їх склад та структура. Класифікація оборотних коштів
Визначення потреби в оборотних засобах
Оборотність оборотних коштів та шляхи їх прискорення
Трудові ресурси
Поняття та класифікація кадрів підприємства
Визначення потреби чисельності персоналу
Продуктивність праці
Фінансові ресурси
Формування фінансових ресурсів
Організація фінансів підприємства
Інвестиційні ресурси та їх ефективність
Поняття і класифікація інвестицій
Планування виробничих інвестицій
Ефективність виробничих інвестицій. Показники оцінки економічної ефективності інвестицій
Економічна ефективність капітальних вкладень
Виробнича діяльність підприємства
Прогнозування та планування діяльності підприємства
Сутність, принципи та методи прогнозування
Планування як функція управління підприємством
Принципи та методи планування
Індикативне планування
Бізнес-план
Виробничі потужності та виробнича програма підприємств зеленого господарства та будівництва
Сутність та розрахунок виробничих потужностей підприємств зеленого господарства та будівництва
Виробнича програма. Її сутність та розрахунок показників виробничої програми підприємств
Якість продукції (послуг) підприємств
Організація виробництва
Озеленення як складова зовнішнього благоустрою міст
Організація міського зеленого господарства
Організація виробництва на підприємстві
Організація робіт на об’єкті зеленого будівництва
Техніко-технологічна та матеріальна база виробництва
Сутність техніко-технологічної бази та її складові елементи
Напрямки технічного розвитку зеленого господарства та будівництва
Економічна сутність та організація матеріального забезпечення діяльності підприємства
Розрахунок потреби в матеріалах
Економія матеріальних ресурсів. Її значення
Результати та ефективність виробництва
Мотивація та оплата праці
Мотивація праці та її вплив на результати роботи
Поняття та функції оплати праці
Організація оплати праці
Форми і системи оплати праці
Собівартість продукції (послуг)
Склад і структура витрат підприємства
Класифікація витрат на виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг)
Планування та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)
Шляхи зниження собівартості продукції (послуг) зеленого господарства
Ціна і ціноутворення
Сутність, функції та види цін
Ціноутворення. Методи ціноутворення
Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємства
Доход і прибуток як основні показники фінансових результатів діяльності підприємства. Їх формування та використання
Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності підприємства
Оцінка фінансово-економічного стану підприємства
Економічна та соціальна ефективність виробництва
Облік та аналіз діяльності підприємства
Основи обліку на підприємстві
Загальні поняття про бухгалтерський облік
Характеристика показників бухгалтерського обліку
Подвійний запис і бухгалтерська документація
Облікові регістри бухгалтерського обліку
Інвентаризація для потреб обліку
Бухгалтерський облік основних засобів і його особливості для сфери озеленення
Облік запасів
Облік зобов’язань і розрахунків з постачальниками і працівниками
Облік витрат
Облік доходів і фінансових результатів
Аналіз господарської діяльності підприємства
Суть, предмет, зміст, завдання і основні прийоми економічного аналізу
Аналіз виконання виробничої програми
Аналіз ефективності використання основних фондів
Аналіз ефективності використання праці
Аналіз собівартості продукції (послуг)
Аналіз доходів, прибутку та рівня рентабельності