• формат pdf
  • размер 7,41 МБ
  • добавлен 05 декабря 2016 г.
Залога В.О. та ін. Сучасні інструментальні матеріали у машинобудуванні
/ В.О. Залога, В.Д. Гончаров, О.О. Залога. - Суми: СумДУ, 2013. - 371 с.
У навчальному посібнику наведена інформація про інструментальні матеріали (вимоги, що ставляться до них; класифікація як за їх властивостями, так і за групами застосування (за ISO); їх структура (кристалічна будова), способи отримання та експлуатаційні показники в кожній групі та ін.). У посібнику наведені рекомендації щодо вибору різних інструментальних матеріалів залежно від способу та умов оброблення різанням і розглянуті тенденції їх удосконалення, в т. ч. шляхом застосування зносостійких покриттів; питання для самоперевірки (у кожному розділі), а також наведені методичні вказівки з вивчення теми «Інструментальні матеріали» і типові тести для самоперевірки і модульного контролю знань.
Навчальний посібник може бути використаний під час вивчення теми «Інструментальні матеріали» з дисциплін «Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство», «Матеріалознавство у машинобудуванні», «Теорія різання» та ін. студентами всіх спеціальностей, які навчаються за напрямами «Машинобудування» та «Інженерна механіка», і може бути корисний студентам машинобудівних спеціальностей старших курсів під час курсового та дипломного проектувань. Методичною і довідковою інформацією, наведеною у посібнику, можуть користуватися й інженерно-технічні працівники у процесі вирішення конкретних виробничих завдань.