Практикум
  • формат pdf
  • размер 8,24 МБ
  • добавлен 25 января 2013 г.
Александров В., Колев П., Младенов К. Методично ръководство за решаване на задачи по теоретична механика
София: Техника, 1986. - 199 с. На български език.
Ръководството е съобразено с учебните програми по теоретична механика на всички специалности от Строителен, Транспортен и Хидротехнически факултет на Висш институт по архитектура и строителство. То съдържа кратки теоретични бележки и методични указания за практическа работа при решаване на задачите по теоретична механика - кинематика, статика и динамика. Решени са подходящ брой примери и са дадени нерешени задачи за самостоятелна работа с различна трудност. Задачите са пояснени с фигури.
Основно съдържание:
Кинематика
- Кинематика на точка.
- Кинематика на твърдо тяло.
- Релативно движение на точка.
Статика
- Редукция на система съначални сили.
- Редукция на произволна система сили.
-Център на тежестта.
- Равновесие на материално точка.
- Равновесие на идеално твърдо тяло.
- Герберова греда.
- Триставни системи.
- Прътови конструкции- равнинни прътови конструкции.
Динамика
- Динамика на материална точка.
- Общи теореми на динамиката на системи от материални точки.
- Динамика на твърдо тяло.
- Елементи на аналитичната механика.
- Устойчивост на равновесното положение на консервативна система.
- Малки трептения на консервативна система с една степен на свобода около положението на устойчива равновесие.
Похожие разделы