Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 441.8 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
Аршава І.Ф. Емоційна стійкість людини та її діагностика
(Укр. яз. ). Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.02 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2007. — 33 с.

Анотація.
На базі теоретичного й емпіричного дослідження функціональних станів людини як форми інтегрованого виявлення стійких властивостей особистості й особливостей перебігу психічних процесів, детермінованих можливою зміною психічних станів, зумовленою ускладненням ситуації професійної діяльності або життєдіяльності у цілому, обґрунтовано новий підхід до опосередкованої (відображеної) діагностики стійкості людини.
Виникнення стану емоційної напруженості у разі ускладнень професійної діяльності або життєдіяльності чи збереження стану оптимального функціонування (гомеостазу) розглянуто як прояви відповідно емоційної вразливості й емоційної стійкості.
Розроблено комп'ютерну модель для прогнозування емоційної стійкості людини за характеристиками ефективності виконання нею інформаційно-переробної когнітивної діяльності за умов передбаченої у моделі загрози стресу "неуспіху".
Валідність моделі перевірено емпірично.
Виявлено різноманітні форми відображеної (опосередкованої) оцінки емоційної стійкості людини за параметрами рівнів сформованості емоційного інтелекту, переважання в індивідуальному досвіді людини проблемно-орієнтованої стратегії стресоподолання, відсутності ознак психосоматичних розладів, особливостей реалізації вищих психічних функцій (мовлення, стилей гумору).

Зміст.
Сучасний стан розробки методологічних підходів до концептуалізації феномену емоційна стійкість як інтегративної властивості особистості.
Методичні основи психофізіологічного підходу до діагностики емоційної стійкості людини з використанням комп’ютерних технологій.
Результати перевірки валідності комп’ютерної методики діагностики емоційної стійкості людини в процесі номотетичних досліджень.
Форми відображеної оцінки емоційної стійкості людини.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Смотрите также

Кокун О.М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини у психофізіологічному забезпеченні діяльності

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 319.98 КБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.02 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 31 с. Анотація. Уперше запропоновано під час здійснення психофізіологічного забезпечення діяльності використовувати загальний для різних її видів алгоритм, а також враховувати адаптаційні можливості людини як суб'єкта діяльності. Досліджено питання щодо застосування методу самооцінки для діагностики та оптимізації психофізіологічно...

Кокун О.М. Психофизиология

 • формат pdf
 • размер 631.61 КБ
 • добавлен 18 декабря 2010 г.
Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 184 с. Викладаються основні теми навчальної дисципліни психофізіологія. Ці теми охоплюють питання як загальної, так і прикладної психофізіології. Питанням загальної психофізіології присвячені перші 10 розділів посібника (психофізіологія на сучасному етапі розвитку, методи психофізіологічних досліджень, психофізіологія сенсорних і пізнавальних процесів, психофізіологія емоцій, свідомо...

Філіппов М.М. Психофізіологія людини

 • формат pdf
 • размер 420.32 КБ
 • добавлен 05 июля 2010 г.
Учебное пособие (на укр. яз). - К.: МАУП, 2003. - 136 с. Рецензенты: Клименко В. В., д-р психол. наук, проф., Мурза В. П., д-р биолог. наук, проф. В пособии анализируются вопросы психофизиологии функциональных состояний человека. Даётся характеристика наиболее распространенных эндогенных и экзогенных влияний на функциональное состояние, раскрываются общие представления о его изменении в процессе физического и умственного напряжения, гипокинезии и...