Дисертация
 • формат doc
 • размер 174 КБ
 • добавлен 17 марта 2011 г.
Автореферат - Єганов В.В. Розвиток стилю державно-управлінської діяльності
Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Харків, 2009.

Науковий керівник – доктор економічних наук, професор ОДІНЦОВА Галина Сергіївна,
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри державного управління та менеджменту
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор КНЯЗЄВ Володимир Миколайович,
Національна академії державного управління при Президентові України, керівник навчально-наукового комплексу Демократичне державне управління, завідувач кафедри філософії та методології державного управління, заслужений діяч науки і техніки України;
кандидат наук з державного управління ВІТЕР Дмитро Володимирович, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і туризму України, доцент кафедри інформаційного та виставкового бізнесу.
Смотрите также

Акулов И.В. Эффективная фирма в условиях современной институциональной среды

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 204.46 КБ
 • добавлен 29 декабря 2011 г.
Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук. - Санкт-Петербург, 2011. - 22 с. Целью диссертационного исследования является выработка конкретных рекомендаций по изменению институционального устройства базовой отрасли на основе формирования эффективных фирм. Достижение указанной цели потребовало от диссертанта решения следующих задач: анализ фирмы как экономической категории с позиции неоклассической и новой институциональ...

Алтынбаева Л.Е. Взаимодействие старой и новой экономики как условие формирования национальной инновационной системы

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 337.54 КБ
 • добавлен 29 декабря 2011 г.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. -Санкт-Петербург, 2011. - 26 с. Задачи диссертационного исследования: - раскрыть важнейшие аспекты применения системного, деятельностного, синергетического и институционального подходов к исследованию взаимодействия старой и новой экономики и формирования НИС; - уточнить содержание понятий «старая экономика», «новая экономика» во взаимосвязи с НИС, схематично предс...

Бойко Л.Г. Економіка та організація виробництва (конспект лекцій)

 • формат pdf
 • размер 1.2 МБ
 • добавлен 10 июня 2011 г.
Харків: ХНАМГ 2008. – 193 с. Конспект лекцій для самостійного вивчення дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів напрямів підготовки 6.050701 «Електротехніка і електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти) / Л. Г. Бойко. У конспекті лекцій визначені основні принципи і положення керування економічними процесами на підприємстві. Розглядаються питання керування основними і оборотними акти- вам...

Гринів Л. С, Кічурчак М.В. Національна економіка. Частина 2 (скан-копія)

 • формат tif
 • размер 24.33 МБ
 • добавлен 02 ноября 2011 г.
Навч. посібник. -Львів: "Магнолія 2006", 2008. -464 с. У навчальному посібнику викладено теоретико-методологічні та прикладні засади розвитку національної економіки України. На основі використання праць українських і зарубіжних авторів, вивчення різноманітних статистичних даних та інших матеріалів авторами з'ясовано предмет, методологію та теорії національної економіки, проаналізовано розвиток української економіки до проголошення незалежності, р...

Збірник наукових праць студентів НУК 2009 №01

 • формат pdf
 • размер 2.77 МБ
 • добавлен 10 мая 2011 г.
- Миколаїв НУК, 2009. - № 1. - 188 с Вміщені статті, які відбивають результати наукових досліджень, виконаних молодими науковцями, магістрантами та студентами, з актуальних проблем економічного розвитку, подолання світової фінансової кризи, вдосконалення корпоративного менеджменту, обліку та аналізу інформації, а також інформатики, обчислювальної техніки та автоматизації. Зміст Економіка та управління підприемствами Кебко М. В. Задачі фінансово...

Кириленко В.В. Економіка (навчальний посібник)

 • формат pdf
 • размер 1.05 МБ
 • добавлен 02 апреля 2010 г.
Навчальний посібник створено в повній відповідності з програмою підготовки магістрів державної служби. У ньому розглядаються теоретичні аспекти ринкової економіки і макроекономіки. Досліджуються зміст та провідні моделі ринкової економіки, розкриваються сутність підприємства та підприємницької діяльності, загальні питання відтворення і нагромадження в народному господарстві, висвітлюються основні макроекономічні показники в системі національних р...

Райзберг Б.А. Основы экономики

 • формат djvu
 • размер 5.13 МБ
 • добавлен 08 мая 2011 г.
Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 408 с. Учебное пособие известного автора ряда книг по экономике и управлению содержит обстоятельное, доступное для восприятия изложение экономических понятий, представлений, положений, необходимых для познания основ экономической теории и практики. Оригинальное построение книги в виде сочетания описательных материалов, вопросов для усвоения и перечней используемых терминов соответствует стилю современных уче...

Суслова Ю.Ю. Рыночная инфраструктура: теория, методология, проблемы развития (воспроизводственный аспект)

 • формат pdf
 • размер 385.11 КБ
 • добавлен 14 октября 2009 г.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук Специальность: 08.00.01 – Экономическая теория Красноярск 2009

Чепінога В.Г. Основи економічної теорії

 • формат doc
 • размер 1.82 МБ
 • добавлен 20 декабря 2011 г.
Підручник. - К.: Київський університет права НАН України, 2008. - 198с. У посібнику на сучасному науковому рівні розглянуто загальні закономірності функціонування ринкової економіки, проблеми трансформації командної економіки в ринкову. Розкрито цілісну систему знань з основ ринкової економіки, механізм її формування у постсоціалістичних країнах, що перебувають у перехідному періоді. Зроблено спробу врахувати особливості викладання сучасної екон...

Єрмолаєв А.В. Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку

 • формат pdf
 • размер 5.6 МБ
 • добавлен 10 февраля 2011 г.
Монографія / за заг. ред. А. В. Єрмолаєва. – К. : НІСД, 2010. – 528 с. - ISBN 978-966-554-112-7 Політична система України: вибір парадигми модернізації Модернізація публічно-правового регулювання як чинник розбудови правової держави Соціально-економічна політика та реформи в умовах економічної кризи Регіональний розвиток: від патерналізму до партнерських відносин Пріоритети гуманітарного розвитку в умовах модернізації суспільства Оновлення с...