Лингвистика
Билеты и вопросы
  • формат doc
  • размер 85,01 КБ
  • добавлен 12 января 2017 г.
Білети по дисципліні Лінгвістичні теорії 2-ої половини ХХ ст
Екзамен. НПУ ім. Драгоманова, 2016-2017. 24 питання. 21 с.
Екзаменатор - проф. Леута О. І.
Факультет іноземної філології, 1 курс магістратури, 1 семестр.
Основні поняття науки й наукознавства: факт, ідея, гіпотеза, теорія, закон, термін, концепція, поняття, судження, умовивід.
Лінгвістична теорія, її особливості.
Поняття метамови у мовознавстві.
Поняття методу, методики, методології.
Лінгвометодологія, її визначення та завдання.
Методи загальнонаукові та часткові.
Філософська методологія, її принципи.
Способи пізнання наукових явищ: спостереження, експеримент. Лінгвістичний експеримент.
Рівні наукового дослідження: емпіричний, теоретичний.
Індукція, дедукція, аналіз, синтез.
Наукові принципи мовознавства: знаковість мови, асиметрія мовного знака, системно-структурна організація мови, ізоморфність різних рівнів та одиниць мовної системи, соціальна зумовленість мови та її динамічний характер.
Методологічні принципи сучасного мовознавства: експансіонізм; антропоцентризм; експланаторність; функціоналізм; етноцентризм.
Об’єкт, предмет наукових досліджень, мета, завдання, матеріал.
Особливості розвитку лінгвістичної теорії.
Поняття наукової революції та парадигми.
Основні наукові парадигми в історії лінгвістики: компаративна, структурно-системна, комунікативно-прагматична, дискурсивно-когнітивна.
Історія описового мовознавства. Етапи та складники описового дослідження: спостереження, узагальнення, інтерпретація і класифікація. Таксономія. Різновиди аналізу: категорійний, дискретний, компонентний, контекстний.
Прийоми зовнішньої та внутрішньої інтерпретації.
Дескриптивна лінгвістика.
Історія порівняльно-історичного мовознавства, проблематика. Відмінності між порівняльно-історичним та типологічним мовознавством. Основні поняття етимології.
Порівняння, реконструкція як основні засоби історичного дослідження. Методика моделювання генетичних відношень.
Поняття та проблема прамови. Архетип.
Принципи та прийоми порівняльно-історичного методу.
Методика глотохронології.