Ономастика
 • формат pdf
 • размер 10.53 МБ
 • добавлен 26 октября 2011 г.
Бiрыла М.В. Беларуская антрапанiмiя. 3. Структура ўласных мужчынскiх iмен
"Навука і тэхніка" Мiнск, 1982. -320 с.
У кнізе разглядаецця структура мужчынскіх хрысціянскіх імён XVI—XVIII стст., імён, рэканструяваных па сучасных беларускіх прозвішчах, і сучасных мужчынскіх беларускіх імён, Паказаны асаблівасці адаптацыі кананічных імён на аснове беларускай мовы, дэталёва апісана словаўтваральная структура поўных афіцыйных і размоўних, а таксама эмацыянальна-ацэначных форм імён. Даецца паказчык імен, якія даследуюцца ў «Беларускай антрапаніміі» (1966) і ў гэтай працы.
Прызначана для мовазнаўцаў, літаратуразнаўдаў, пісьменнікау, этнографаў, студэнтау філалагічных факультэтаў ВНУ.
Смотрите также

Агароднікава С.В. Беларуская мова. Зборнік практыкаванняў і тэсты для студэнтаў эканамічных ВНУ

 • формат doc
 • размер 669.5 КБ
 • добавлен 04 февраля 2011 г.
Мн: БГЭУ, 2006 г. , 71 стр. Содержание. Род назоўніка. Лік назоўнікаў. Складаныя назоўнікі. Правапіс суфіксаў назоўнікаў. Правапіс склонавых канчаткаў назоўнікаў I скланення. Склонавыя канчаткі назоўнікаў II скланення. Склонавыя канчаткі назоўнікаў III скланненя. Склонавыя канчаткі назоўнікаў у множным ліку. Нескланяльныя назоўнікі. Рознаскланяльныя назоўнікі. Скланенне ўласных назоўнікаў. Парадкавыя лічэбнікі. Зборныя лічэбнікі. 42 Текста для пе...

Адамовіч Я.М., Акаловіч Л.А., Берднік С.К. і інш. Беларуская мова. У дзвюх частках: Частка 1

 • формат djvu
 • размер 2.66 МБ
 • добавлен 05 октября 2010 г.
Падручнік для навучэнцаў педвучылішчаў і каледжаў Пад агульнай рэдакцыяй Л. М. Грыгор'евай Выданне трэцяе, перапрацаванае і дапоўненае Мінск, "Вышэйшая школа", 1998. Беларуская мова. Гістарычныя ўмовы яе ўтварэння і развіцця Фанетыка Арфаэпія Графіка Арфаграфія Лексікалогія Фразеалогія Марфемная будова слова і словаўтварэнне Марфалогія

Бiрыла М.В. Беларуская антрапанiмiя. 2. Прозвiшчы, утвораные ад апелятыўнай лексiкi

 • формат pdf
 • размер 14.57 МБ
 • добавлен 26 октября 2011 г.
"Навука і тэхніка" Мiнск, 1969 - 505 с. У кнізе разглядаецця этымалогія прозвішчаўтвараючых асноў і структура сучасных беларускіх прозвішчаў, якія ўзніклі на базе апелятыўнай лексікі і на аснове ўласных імен цюркскага і літоўскага паходжання. Праца зацікавіць не толькі специялістаў-мовазнауцаў, але і пісьменнкаў, гісторыкаў, этнографаў, даследчыкаў культуры беларускага народа і шырокае кола чытлчоў.

Бiрыла М.В. Беларуская антрапанiмiя. Уласныя iмёны, iмёны-мянушкi, iмёны па бацьку, прозвiшчы

 • формат pdf
 • размер 11.25 МБ
 • добавлен 26 октября 2011 г.
Мiнск, 1966. – 328 c. Работа прысвечана вывучэнню двух асноўных класау бєларускай антрапанімічнай сістэмы — уласных асабовых імён і утвораных ад іх прозвішчаў. На вялікім фактычным матэрыяле разглядаюцца поуныя афіцыйныя, поуныя размоўна-бытавыя і памяншальныя змацыянальнаацэначныя формы мужчынскіх і жаночых імён, імёны-мянушкі, а таксама структура разгорнутых найменняў асоб мужчынскага і жаночага полу ў XV — XVIII стст.

Бадзевіч З.І. (аўт.-склад.) Беларуская мова: хрэстаматыя

 • формат pdf
 • размер 3.65 МБ
 • добавлен 17 января 2012 г.
Вучэбны дапаможнік. — Мн.: Изд-во Юнипресс, 2005. У хрэстаматыю ўключаны выбраныя працы па ўсіх раздзелах курсаў«Сучасная беларуская мова» і «Стылістыка і культура мовы», якія будуць садзейнічаць трываламу засваенню і грунтоўнаму асэнсаванню асноўных тэарэтычных пытанняў беларускага мовазнаўства. Хрэстаматыя прызначаецца вучням старэйшых класаў агульнаадукацыйных школ, ліцэяў, гімназій, а таксама настаўнікам і студэнтам.

Беларуская мова. Прафесійная лексіка

 • формат pdf
 • размер 1.97 МБ
 • добавлен 19 января 2010 г.
Дапаможнік па курсе «Беларуская мова. Прафесійная лексіка» для студэнтаў нефілалагічных спецыяльнасцяў. Гродна: ГрГУ імя Я. Купалы, - 2008.

Важнік Г.У. Беларуская мова. 10 клас (серыя рыхтуем дамашнія заданні)

 • формат jpg
 • размер 19.18 МБ
 • добавлен 09 апреля 2011 г.
Выданне змяшчае выкананыя заданні з падрабязнымі тлумачэннямі да падручніка Г. М. Валочка, Л. С. Васюковіч, В. У. Зелянко, У. П. Саўко «Беларуская мова. Вучэбны дапаможнік для 10 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай i рускай мовамі навучання».rn

Занкавіч А.П., Капусціч Т.М. і др. Дапаможнік па курсу Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Для очн. и заочн. 1, 2 курса

 • формат doc
 • размер 156.14 КБ
 • добавлен 12 марта 2009 г.
Дапаможнік па курсу Беларуская мова. Прафесійная лексіка падрыхтаваны на аснове тыпавой праграмы Беларуская мова. Прафесійная лексіка і базавай Беларуская мова. Прафесійна-справавыя зносіны. Прызначаецца студэнтам дзённага і завочнага аддзяленняў І і ІІ курсаў усіх факультэтаў.rn

Лекции по белорусскому языку (профессиональная лексика)

Статья
 • формат doc
 • размер 246.69 КБ
 • добавлен 01 июня 2009 г.
Беларуская мова ў сістэме славянскіх моў. Асаблівасці фанетычнай сістэмы сучаснай беларускай мовы. Беларуская графіка. Нормы сучаснага беларускага вымаўлення. Марфалагічныя асаблівасці беларускай мовы. Назоўнік, прыметнік, лічэбнік, займеннік, дзеяслоў, дзеепрыметнік, дзеепрыслоўе, прыслоўе. Службовыя часціны мовы. Паняцце аб спецыяльнай лексіцы і тэрміналогіі. Праблемы развіцця і функцыянавання сучаснай беларускай тэрміналогіі. Гістарычныя выток...

Презентация - Беларуская Арфаграфія

Презентация
 • формат pptx
 • размер 170.06 КБ
 • добавлен 21 декабря 2011 г.
Презентация по теме "Беларуская Арфаграфія". Раскрыты следующие темы: - Спалучэнні галосных у запазычаных словах; - Нескладовае ў і у складовае; - Правапіс абрэвіятур.