Бiрыла М.В. Беларуская антрапанiмiя. 2. Прозвiшчы, утвораные ад апелятыўнай лексiкi

 • формат pdf
 • размер 14.57 МБ
 • добавлен 26 октября 2011 г.
"Навука і тэхніка" Мiнск, 1969 - 505 с. У кнізе разглядаецця этымалогія прозвішчаўтвараючых асноў і структура сучасных беларускіх прозвішчаў, якія ўзніклі на базе апелятыўнай лексікі і на аснове ўласных імен цюркскага і літоўскага паходжання. Праца зацікавіць не толькі специялістаў-мовазнауцаў, але і пісьменнкаў, гісторыкаў, этнографаў, даследчыкаў культуры беларускага народа і шырокае кола чытлчоў.

Бiрыла М.В. Беларуская антрапанiмiя. 3. Структура ўласных мужчынскiх iмен

 • формат pdf
 • размер 10.53 МБ
 • добавлен 26 октября 2011 г.
"Навука і тэхніка" Мiнск, 1982. -320 с. У кнізе разглядаецця структура мужчынскіх хрысціянскіх імён XVI—XVIII стст., імён, рэканструяваных па сучасных беларускіх прозвішчах, і сучасных мужчынскіх беларускіх імён, Паказаны асаблівасці адаптацыі кананічных імён на аснове беларускай мовы, дэталёва апісана словаўтваральная структура поўных афіцыйных і размоўних, а таксама эмацыянальна-ацэначных форм імён. Даецца паказчык імен, якія даследуюцца ў «Бел...

Бiрыла М.В. Беларуская антрапанiмiя. Уласныя iмёны, iмёны-мянушкi, iмёны па бацьку, прозвiшчы

 • формат pdf
 • размер 11.25 МБ
 • добавлен 26 октября 2011 г.
Мiнск, 1966. – 328 c. Работа прысвечана вывучэнню двух асноўных класау бєларускай антрапанімічнай сістэмы — уласных асабовых імён і утвораных ад іх прозвішчаў. На вялікім фактычным матэрыяле разглядаюцца поуныя афіцыйныя, поуныя размоўна-бытавыя і памяншальныя змацыянальнаацэначныя формы мужчынскіх і жаночых імён, імёны-мянушкі, а таксама структура разгорнутых найменняў асоб мужчынскага і жаночага полу ў XV — XVIII стст.

Бірыла М.В. Беларуская антрапанімія. Прозвішчы, утвораныя ад апелятыўнай лексікi

 • формат djvu
 • размер 12,10 МБ
 • добавлен 23 сентября 2013 г.
Мінск: Навука і тэхніка, 1969. — 505 с. У кнізе разглядаецца этымалогія прозвішчаўтвараючых асноў і структура сучасных беларускіх прозвішчаў, якія ўзніклі на базе апелятыўнай лексікі і на аснове ўласных імен цюркскага і літоўскага паходжання. Праца зацікавіць не толькі спецыялістаў-мовазнаўцаў, але і пісьменнікаў, гісторыкаў, этнографаў, даследчыкаў культуры беларускага народа і шырокае кола чытачоў. Тэкст аптычна распазнаны! (Магчымы пошук па кл...

Бірыла М.В. Беларуская антрапанімія. Уласныя імёны, імёны-мянушкi, імёны па бацьку, прозвішчы

 • формат djvu
 • размер 9,01 МБ
 • добавлен 07 декабря 2015 г.
Мінск, 1966. — 328 c. Работа прысвечана вывучэнню двух асноўных класаў бєларускай антрапанімічнай сістэмы — уласных асабовых імён і ўтвораных ад іх прозвішчаў. На вялікім фактычным матэрыяле разглядаюцца поўныя афіцыйныя, поўныя размоўна-бытавыя і памяншальныя змацыянальнаацэначныя формы мужчынскіх і жаночых імён, імёны-мянушкі, а таксама структура разгорнутых найменняў асоб мужчынскага і жаночага полу ў XV — XVIII стст. Тэкст аптычна распазнаны!...

Багамольнікава Н.А. Антрапанімія Гомельшчыны ў кантэксце беларускай анамастыкі

 • формат doc
 • размер 92,80 КБ
 • добавлен 07 ноября 2015 г.
Для студ. дзённай і завочнай форм навучання спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па накірунках). — Гомель: УА ГДУ імя Ф.Скарыны, 2012. — 46 с. Практычнае кіраўніцтва ахоплівае главу Антрапаніміка як раздзел анамастыкі спецкурса Анамастыка Гомельшчыны: назвы роднага краю і накіравана на засваенне і замацаванне тэарэтычнага матэрыялу дысцыпліны. Для ўдасканалення практычных уменняў студэнтаў пададзены трэніровачныя практыкаванні, пытанні...

Багамольнікава Н.А. Антрапанімія Гомельшчыны ў кантэксце беларускай анамастыкі

 • формат pdf
 • размер 313,75 КБ
 • добавлен 08 апреля 2013 г.
Для студ. дзённай і завочнай форм навучання спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па накірунках). — Гомель: УА ГДУ імя Ф.Скарыны, 2012. — 46 с. Практычнае кіраўніцтва ахоплівае главу Антрапаніміка як раздзел анамастыкі спецкурса Анамастыка Гомельшчыны: назвы роднага краю і накіравана на засваенне і замацаванне тэарэтычнага матэрыялу дысцыпліны. Для ўдасканалення практычных уменняў студэнтаў пададзены трэніровачныя практыкаванні, пытанні...

Бакърджиева Катя. Българските фамилни имена - извор на минало и родолюбие

 • формат pdf
 • размер 96,08 КБ
 • добавлен 11 июня 2015 г.
Варна, 2004. — 32 с. Настоящото скромно проучване е само насока за размисли относно познанията, които получаваме от българските фамилни имена. Те ни отвеждат към родовите корени и ние ги носим с гордост, както са ги носили нашите деди и ще ги носят и бъдните поколения.

Вахрин С.И. Тайны камчатских имен. Курильцы, камчадалы, тунгусы

 • формат pdf
 • размер 49,57 МБ
 • добавлен 08 сентября 2016 г.
Петропавловск-Камчатский: Новая книга, 2016. — 298 с. Книга-альбом Сергея Ивановича Вахрина «Тайны камчатских имен. Курильцы, камчадалы, тунгусы» вторая из серии книг-альбомов об истории происхождения камчатских фамилий и ее современных носителях, оставивших наиболее значимый след в истории Камчатки, России и мира. Книга содержит уникальные архивные материалы, фотографии, воспоминания, многие из которых публикуются впервые. Для широкого круга чит...

Вельтман Александр. Древние славянские собственные имена

 • формат pdf
 • размер 26,04 МБ
 • добавлен 25 сентября 2016 г.
М.: Типография Николая Степанова, 1840. — 34 с. Перед читателем книга о старинных славянских именах. Особенно интересна предъявленная Вельтманом таблица имён.

Веселовский С.Б. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии

Справочник
 • формат djvu
 • размер 3,72 МБ
 • добавлен 25 ноября 2015 г.
М.: Наука, 1974. — 384 с. Эта книга академика С. Б. Веселовского представляет собой справочник по именам, прозвищам и фамилиям Северо-Восточной Руси XV—XVII вв. Работа написана на основании огромного количества опубликованных и неопубликованных источников (летописей, актов, разрядов и др.) и сама по себе является источником по истории языка, исторической географии, социальному составу населения и т. д. Это ценное пособие для историков, занимающих...

Веселовский С.Б. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии

Справочник
 • формат pdf
 • размер 26,98 МБ
 • добавлен 19 ноября 2015 г.
М.: Наука, 1974. — 384 с. Эта книга академика С. Б. Веселовского представляет собой справочник по именам, прозвищам и фамилиям Северо-Восточной Руси XV—XVII вв. Работа написана на основании огромного количества опубликованных и неопубликованных источников (летописей, актов, разрядов и др.) и сама по себе является источником по истории языка, исторической географии, социальному составу населения и т. д. Это ценное пособие для историков, занимающих...

Виноградов А.Ю. Стратегия имянаречения у Багратидов (до XIII века)

Статья
 • формат pdf
 • размер 701,98 КБ
 • добавлен 02 июня 2016 г.
Публикация: Πολυτροποσ. Сборник научных статей памяти Аркадия Анатольевича Молчанова (1947 –2010) / Под редакцией Т. Н. Джаксон и А. В. Акопяна. — М.: Индрик, 2014. С. 130 ̶ 148. "Хорошо известно, какое значение придавалось имени и его выбору в Средние века, как на Западе, так и на Востоке. Недавние исследования А. Ф. Литвиной и Ф. Б. Успенского выявили важнейший механизм в имянаречении у русских Рюриковичей домонгольского периода: новорожденный...

Дашеева В.В. Китайские антропонимы: вопросы истории, семантики и функционирования

 • формат pdf
 • размер 3,60 МБ
 • добавлен 12 декабря 2015 г.
Улан-Удэ : Бурятский государственный университет, 2014 — 246 с. — ISBN 978-5-9793-0707-7 Монография представляет собой комплексное исследование антропонимической системы китайского языка. В работе выявлена роль имен собственных китайского языка, дана их лексико-семантическая характеристика, определены основные функции китайских имен и фамилий, проанализирована структура современной китайской антропонимической модели. Книга предназначена для специ...

Дмитриев В.Г. Скрывшие свое имя (Из истории анонимов и псевдонимов)

 • формат djvu
 • размер 2,88 МБ
 • добавлен 29 апреля 2016 г.
М.: Наука, 1977. — 313 с. — (Литературоведение и языкознание). В настоящей книге рассказывается о происхождении псевдонимов, раскрывается их смысловое значение, способы их образования, сделана попытка систематизировать некоторые факты из этой интересной области литературоведения, приведены наиболее яркие примеры из русской и зарубежной литературы, а также из литературы народов СССР.

Кусимова Т.X., Биккулова С.А. Башкирские имена

 • формат pdf
 • размер 67,91 МБ
 • добавлен 17 января 2017 г.
Уфа: Китап, 2005. — 224 с. Главная цель этой монографии — это помощь родителям в имянаречении. Наряду с этим книга знакомит читателей со старинными башкирскими именами, их историей и обрядами имянаречения.

Ли Чэньчэнь. Функционирование имени собственного в аспекте билингвизма (на материале русского и китайского языков)

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 488,77 КБ
 • добавлен 25 сентября 2013 г.
Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук: 10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание. – Иркутский государственный технический университет. – Иркутск, 2012. — 26 с. Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор Рогозная Н.Н. Антропонимы в лингвокультурологическом пространстве выполняют индивидуализирующе-идентифицирующую функцию имени собственного втори...

Папуев В.Б. Ойрат-калмыцкие имена

 • формат djvu
 • размер 15,32 МБ
 • добавлен 27 июня 2016 г.
Элиста: Джангар, 1998. — 160 с. Словарь-справочник личных имен. Мужские и женские имена даются отдельно. Предназначен для широкого круга читателей, интересующихся национальной культурой калмыцкого народа.

Рылов Ю.А. Имена собственные в европейских языках. Романская и русская антропонимика

 • формат djvu
 • размер 12,05 МБ
 • добавлен 05 февраля 2013 г.
М.: АСТ: Восток-Запад, 2006. — 314 с. — ISBN: 5-17-038554-4, 5-478-00353-0. Впервые в отечественном языкознании анализируются антропонимические традиции трех европейских народов — итальянского, испанского и русского. Показано, что несмотря на видимое сходство современных антропонимических систем, в которых присутствуют личное имя и фамилия — наследуемый компонент полного антропонима, у каждой нации складываются свои особые традиции именования люд...

Сафронов Ф.Г. Дохристианские личные имена народов северо-востока Сибири (Историко-этнографический обзор и именник)

 • формат pdf
 • размер 6,59 МБ
 • добавлен 26 октября 2015 г.
Якутск: Якутское книжное издательство, 1985. — 200 с. Основная часть книги именник, в котором приводится более семи тысяч дохристианских личных имён якутов, эвенков, эвенов и юкагиров XVII—XVIII вв., ныне вышедших из употребления. Эти имена впервые в научной литературе подвергаются историко-этнографическому обозрению. Первичные предварительные замечания делаются по семантике и этимологии имён, рассматриваются порядок наречения именем и другие воп...

Система личных имён у народов мира

 • формат djvu
 • размер 3.17 МБ
 • добавлен 03 марта 2010 г.
Автор неизвестен. Главная редакция восточной литературы издательства "Наука". Москва. 1989. 383с. Академия наук СССР Ордена дружбы народов институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Редколлегия: Джарылгасинова Р. Ш., Крюков М. В., Никонов В. А., Решетов А. М. Книга характеризует антропонимические (именные системы) почти ста народов мира. Помимо научной ценности (содержит богатый материла для дальнейших изысканий в области топонимики) имеет ва...

Суперанская А.В. Имя - через века и страны

 • формат pdf
 • размер 11,44 МБ
 • добавлен 23 ноября 2015 г.
М.: ЛКИ, 2007. — 192 с. OCR: есть Монография. В книге демонстрируется историческая глубина личных имен, их связь с фамилиями, географическими названиями, с древними мифами и новейшими типами имен. Многие имена перемещаются по нашей планете, преодолевая значительные расстояния в пространстве и времени. Переходя из одного языка в другой, имена изменяются, перестраиваются, иначе звучат, но относятся к тому же именуемому лицу или объекту.

Успенский Ф.Б. Имя и власть: Выбор имени как инструмент династической борьбы в средневековой Скандинавии

 • формат pdf
 • размер 6,96 МБ
 • добавлен 06 ноября 2015 г.
Монография. — Москва: Языки славянской культуры, 2001. — 160 с. — (Studia philologica. Series minor). Эта книга посвящена тому, как выбирались имена для членов королевского рода в средневековой Скандинавии. До конца XIII в. выбор имени в Скандинавии остается важнейшим регулятором сложных и подчас чрезвычайно запутанных династических отношений. История имени в эпоху – это история сосуществования христианства и язычества, история борьбы за власть,...

Хамаева Е.А. Антропонимы в ономастической системе мифологического типа

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 431,92 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук: 10.02.19 – Теория языка. — Иркутский государственный лингвистический университет. — Иркутск, 2012. — [1], 23 с. Научный руководитель: кандидат филологических наук, доцент Готлиб О.М. Реферируемое диссертационное исследование посвящено комплексному анализу антропонимов в ономастической системе мифологического типа. Сущность имен собственных (далее ИС) привлекает вни...

Хамаева Е.А. Китайские антропонимы

 • формат pdf
 • размер 2,68 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Иркутск : ИГЛУ, 2015. — 306 c. — ISBN 978-5-88267-431-0 В работе осуществляется комплексный – лингвистический и культуроведческий анализ китайских антропонимов, представляется обширный материал, на основе которого иллюстрируются и объясняются особенности антропонимической номинации китайцев. Работа может представлять интерес для специалистов в области китайского языка, лингвистики, лингвокультурологии.

Хамаева Е.А. Китайские антропонимы

 • формат djvu
 • размер 2,60 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Монография. — Иркутск: МГЛУ ЕАЛИ, 2015. — 305 c. — ISBN 9785882674310. 姓名学 В работе осуществляется комплексный – лингвистический и культуроведческий анализ китайских антропонимов, представляется обширный материал, на основе которого иллюстрируются и объясняются особенности антропонимической номинации китайцев. Работа может представлять интерес для специалистов в области китайского языка, лингвистики, лингвокультурологии.

Чемякин Е.А. Казачьи фамилии и всё

 • формат pdf
 • размер 3,25 МБ
 • добавлен 25 марта 2015 г.
Этимология, гидротопонимика, краеведение. — 3-е дополненное издание. 400-летию Дома Романовых посвящается. — Волгоград, 2013. — 222 с. Рассмотрены типы и формы казачьих фамилий, их образование. Приводятся характерные для казачества примеры названий населенных пунктов, географических объектов. Даются сведения о казаках, открывавших и осваивавших просторы Сибири, Дальнего Востока, Центральной, Средней и Юго-Восточной Азии.

Червинский П. Формы личных имен русского речевого употребления. Обиходно-нейтральные образования и некоторые их производные

 • формат pdf
 • размер 1,48 МБ
 • добавлен 06 июля 2016 г.
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012. — 204 с. — ISBN 978-83-226-2018-2. Представление об образовании и функционировании форм личных имен, характерных для современного русского речевого употребления, имеет смысл предварить рассмотрением основных видов форм, типичных для языкового сознания говорящих. Помимо официальной формы, отражаемой в документах и используемой в речи при обращении к взрослому человеку, с которым имеются в меру др...