Абитуриентам и школьникам
 • формат pdf
 • размер 2.23 МБ
 • добавлен 02 ноября 2011 г.
Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань
Підручник. - К.: Либідь, 1997. - 228 с.

ISBN 5-325-00752-1.

У підручнику розглянуто основні теоретичні і практичні питання сучасної екології із залученням найновіших матеріалів, у формі й обсязі, достатніх для формування високого рівня шкільної екологічної освіти для загальноосвітніх шкіл. Висвітлено сучасний екологічний стан основних регіонів України, проаналізовано причини й наслідки розвитку негативних екологічних ситуацій- Розглянуто можливості подолання екологічної кризи.

Для учнів 10—11 класів середньоосвітніх шкіл.

Зміст:
Вступ.
Наука про довкілля: основні принципи, нові підходи.
Людство и довкілля.

Джерела екологічної загрози.
Еволюція відносин людини й природи.
Надзвичайні екологічні ситуації.
Криза людського духу.
Нова філософія життя.
Сучасна наука про довкілля.
Структура, предмет, завдання й методи науки про довкілля.
Основні екологічні поняття й терміни.
Життя екосистем.
Основні екологічні закони.
Методи вивчення характеру й обсягів антропогенних забруднень та екологічний моніторинг.
Основні принципи економіки природокористування.
Основи економіки природокористування.
Новітні галузі екології.
Правові основи природокористування.
Природне середовище.
Основні риси екологічної системи «Земля».
Атмосфера.
Гідросфера.
Літосфера.
Біосфера.
Екологічна характеристика людської діяльності.
Енергетика.
Промисловість.
Сільське господарство.
Транспорт.
Військова справа.
Наукова діяльність.
Культура і релігія.
Міжнародне співробітництво в галузі збереження и відновлення довкілля та забезпечення стійкого розвитку людства.
Міжнародні екологічні організації, угоди.
Громадські «зелені» організації та рухи.
Стратегія й тактика виживання людства.
Запитання та завдання для самоконтролю.
Екологічні проблеми України.
Загальні відомості про природні умови.

Природні умови.
Традиції природокористування.
Головні причини й джерела розвитку екологічної кризи.
Екологічний стан окремих регіонів.
Екологічні проблеми найбільших рік, чорного та азовського морів
Донецько-Придніпровський регіон.
УкраїнськеПполісся.
Українські Карпати.
Наслідки природних та антропогенних екологічних катастроф.
Наслідки чорнобильської катастрофи.
Перспективи екологічного стану пріоритети екологічної політики держави.
Запитання й завдання для самоконтролю.
Словник термінів.
Корисні практичні екологічні поради.
Список рекомендованої літератури.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Білявський Г.О. Фурдуй P.С. Основи екології

 • формат djvu
 • размер 8.03 МБ
 • добавлен 12 января 2011 г.
К.: Либідь, 2004. — 408 с. Підручник підготовлено з урахуванням положень Концепції екологічної освіти України й вимог та рекомендацій Всесвітньої стратегії еколого-збалансованого розвитку людства в XXI столітті. Сутність, структура й роль сучасної екології розглядаються з позиції її бачення як нової філософії життя, нової комплексної науки про виживання людства на планеті Земля, головним завданням якої є пізнання законів розвитку й функціонуванн...

Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи Екології

 • формат doc
 • размер 4.87 МБ
 • добавлен 28 сентября 2011 г.
Основи екології: Підручник / Г. О. Білявський, Р. С Фурдуй, І. Ю. Костіков. — 2-ге вид. — К.: Либідь, 2005. — 408 с. Підручник підготовлено з урахуванням положень Концепції екологічної освіти України й вимог та рекомендацій Всесвітньої стратегії еколого-збалансованого розвитку людства в XXI столітті. Сутність, структура й роль сучасної екології розглядаються з позиції її бачення як нової філософії життя, нової комплексної науки про виживання люд...

Глиняна Н.М., Дементій Л.В., Авдєєнко А.П. Скорочений курс лекцій з дисципліни Основи екології для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання. Учбовий посібник

 • формат pdf
 • размер 909.3 КБ
 • добавлен 02 ноября 2011 г.
– Краматорськ: ДДМА, 2001. – 101 с. Конспект лекцій з дисципліни «Основи екології» призначений допомогти засвоїти основні положення даного курсу, ознайомитися з екологічними проблемами сучасності. Кожний розділ вміщує реферат, теоретичний матеріал, контрольні питання для самостійної перевірки отриманих знань та задачи для самостійного розв’язання; приведений перелік літературних джерел допоможе самостійно знайти необхідну й цікаву інформацію з ек...

Гончарук О.В., Маниліч М.І., Волощук К.О. Основи екології

 • формат doc
 • размер 809 КБ
 • добавлен 28 января 2012 г.
Навчальний посібник для підготовки бакалаврів – Чернівці: Видавництво „Книги ХХІ, 2008.-128 c. У навчальному посібнику висвітлюються основи екологічних знань, розглядаються екологічні проблеми та їх взаємозв'язок з ростом населення планети, економікою та діяльністю людини в навколишньому природному середовищі. Для бакалаврів вищих навчальних закладів неспеціальних факультетів, технікумів, коледжів та учнів і вчителів загальноосвітніх шкіл.

Добровольський В.В. Основи теорії екологічних систем

 • формат pdf
 • размер 14.02 МБ
 • добавлен 07 июня 2011 г.
Навчальний посібник. – К.: Професіонал, 2006. – 272 с. У посібнику викладено основні положення теорії екологічних систем, їх структури, зв'язки, властивості, закони. Враховується дуалізм людини в системах. Поняття «екологічна система» не має офіціальних чи загальновизнаних тлумачень. Існуючі концепції екології різняться місцем у ній людини і неживої природи. Чи є людина і людство частиною біосфери, чи знаходяться за межами природного живого світ...

Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи сучасної екології

 • формат pdf
 • размер 2.89 МБ
 • добавлен 04 декабря 2011 г.
Навч. посіб. - 4-те вид., перероб. і допоп. -К.: МАУП, 2004. - 340с. У пропонованому посібнику стисло, послідовно і нестандартно розглянуто особливості сучасної стадії еволюції людства, доведено необхідність переходу до нових засад життєзабезпечення людства, викладено основи сучасних уявлень про цілі та методи екології, її найголовніші теоретичні положення і закони, локальні та глобальні проблеми, які вона покликана вирішувати з метою забезпеченн...

Мягченко О.П. Основи екології

 • формат pdf
 • размер 11.41 МБ
 • добавлен 23 октября 2011 г.
Підручник. Київ. Центр учбової літератури.2010р. - 312с. Підручник відповідає змісту і структурі типової програми Основи екології, за- твердженої Міністерством освіти і науки України, призначений для студентів факуль- тетів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів 3 та 4 рівнів акредитації. Розглянуто питання теоретичних основ екології, стан соціально-екологічних проблем у світі, в Україні, її регіонах, як результат діяльності людин...

Петрук В.Г. Основи екології. Курс лекцій

 • формат pdf
 • размер 1.25 МБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
- Вінниця: ВНТУ, 2006. - 133 с. В курсі лекцій подані основи екології, в тому числі класичної та неоекології. Робота написана з позиціїї хімічних основ екології. Розглядається питання забруднення біосфери, урбоекології, альтернативної енергетики, хіміко-технічних систем очищення промислових та побутових стоків і газових викидів, екологічні проблеми України і Подільського регіону та інженерні шлях їх вирішення тощо. Розраховано на студентів еколог...

Тарасова В.В. Екологічна статистика

 • формат pdf
 • размер 2.01 МБ
 • добавлен 23 октября 2011 г.
Підручник.Київ. Центр учбової літератури,2008-392с. Розглядаються теми типової програми навчального курсу «Екологічна статистика» екологічних факультетів вищих навчальних закладів. Висвітле! но питання математичної статистики і загальної теорії статистики на базі си! стеми екологічних показників з блочно!модульною формою контролю знань: предмет і метод науки, методологічні основи збору і обробки екологічної інфор! мації, методи її узагальнення, с...

Царик Т. Є., Файфур В.В. Основи екології

 • формат doc
 • размер 306.85 КБ
 • добавлен 28 января 2012 г.
Навчальний посібник.- електронна версія, - Тернопіль, 2009 У навчальному посібнику висвітлюються основи екологічних знань, розглядаються екологічні проблеми та їх взаємозв'язок з ростом населення планети, економікою та діяльністю людини в навколишньому природному середовищі.