Для начальной школы
Учебные планы, программы и нормативная документация
Календарно-тематический план
  • формат pdf
  • размер 1,07 МБ
  • добавлен 1 апреля 2015 г.
Цірынава В.І. і інш. Пачатковая школа. 1 клас. Прыкладане каляндарна-тэматычнае планаванне
Мінск: Аверсэв, 2015. — 140 с.
Каляндарна—тэматычнае планаванне з'яўляецца дапаможнікам для настаўнікау, якія працуюць у 1 класах устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання. У ім для кожнага канкрэтнага урока вычляняецца абавязковы для навучання аб'ём матэрыялу, вызначаюцца яго адукацыйныя мэты, колькасць і віды абавязковых кантрольных работ. Выкарыстанне каляндарна—тэматычнага планавання дапаможа паспяхова арганізаваць працэс навучання у 1 класах у адпаведнасці з мзтамі і задачамі дапрацаваных вучэбных праграм.
Планаванне вучэбнага матэрыялу ў дапаможніку з'яуляецца прикладным, што дае права настаўнікам у межах гадзін, адведзеных на вывучэнне прадмета, уносіць у планаванне змяненні з улікам падрьіхтоукі вучняў класа і асаблівасцей тзхналогіі навучання, а таксама выкарыстоўваць пры навучанні дадатковы вучэбны матэрыял, які рэкамендаваны Міністзрствам адукацьіі.
Уводзіны ў школьнае жыццё.
Навучанне грамаце (навучанне чытанню).
Навучанне грамаце (навучанне пісьму).
Русский язык (устный курс).
Матэматыка (па ВМК Т.М. Чабатарэўскай, В.В. Нікалаевай).
Матэматыка (па ВМК Г.Л. Мураўёвай, М.А. Урбан).
Чалавек і свет.
Працоўнае навучанне.
Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.