Абитуриентам и школьникам
 • формат pdf
 • размер 5.33 МБ
 • добавлен 17 января 2011 г.
Царик Л.П., Царик П.Л. Екологія
Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рекомендовано МОН України. Київ "Генеза".2010. 125c.
За своєю структурою підручник складається із вступу та десяти основних тем, які об’єднані в розділ «Система природа – населення – господарство», що дає можливість розглядати кожну з тем у контексті взаємостосунків суспільства і природи. Для зручності користування матеріалом теми поділені на параграфи, які містять завершену інформацію про екологічні об’єкти, процеси і явища.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Диханов С.М. Моделювання і прогнозування стану довкілля. Посібник до курсової роботи

 • формат doc
 • размер 183.87 КБ
 • добавлен 15 августа 2011 г.
ОДАХ, Одесса, 2010р. – 46 с. Посібник розроблено згідно з робочою навчальною програмою дисципліни «Моделювання і прогнозування стану довкілля» для студентів спеціальності 070801«Екологія та охорона навколишнього природного середовища»за напрямом підготовки 040106 «Екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Призначено для виконання курсової роботи студентами по закріпленню окремих тем дисципліни. Наведено перел...

Курс лекцій з основ екології

 • формат docx
 • размер 378.27 КБ
 • добавлен 17 декабря 2011 г.
Міністерство освіти і науки України. Черкаський державний бізнес коледж. Л.К. Грек. Зміст: - сучасна екологія. - основні понятя загальної екології. - біосфера. - основні фактори антропогенного впливу на навколишнє середовище. - вплив транспорту та містобудування на довкілля. - ресурси атмосфери, гідросфери, шляхи їх раціонального використання. - науково-технічний прогрес та прродокористування. - екологічні проблеми рідного краю. - забруднення нав...

Кучерявий В.П. Екологія

 • формат pdf
 • размер 17.53 МБ
 • добавлен 10 марта 2011 г.
- Львів: Світ, 2001. - 500 с. У підручнику відповідно до програми вузів природничого профілю відображено зміст сучасної екології як біологічної науки. Передусім чітко визначено місце екології в системі природничих наук. В окремому розділі подано історію екологічної науки. Розділи навчальної дисципліни викладені в ієрархічній послідовності "організм-біосфера": аутекологія (екологія організму), демекологія (екологія популяції), синекологія (біоцен...

Кучерявий В.П. Екологія

 • формат djvu
 • размер 18.2 МБ
 • добавлен 10 марта 2011 г.
- Львів: Світ, 2001. - 500 с. У підручнику відповідно до програми вузів природничого профілю відображено зміст сучасної екології як біологічної науки. Передусім чітко визначено місце екології в системі природничих наук. В окремому розділі подано історію екологічної науки. Розділи навчальної дисципліни викладені в ієрархічній послідовності "організм-біосфера": аутекологія (екологія організму), демекологія (екологія популяції), синекологія (біоцен...

Кучерявий В.П. Екологія

 • формат tif
 • размер 53.59 МБ
 • добавлен 26 февраля 2011 г.
Кучерявий В. П. Екологія. Львів: Світ, 2001 — 500 с [tif] У підручнику відповідно до програми вузів природничого профілю відображено зміст сучасної екології як біологічної науки. Передусім чітко визначено місце екології в системі природничих наук. В окремому розділі подано історію екологічної науки. Розділи навчальної дисципліни викладені в ієрархічній послідовності "організм —біосфера": аутекологія (екологія організму), демекологія (екологія поп...

Робоча навчальна програма дисципліни Медико-біохімічні проблеми впливу забруднень на здоров'я людини для спеціальності 6.070801. Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст, магістр. Напрям підготовки - 0708 Екологія

Учебная программа
 • формат doc
 • размер 257.5 КБ
 • добавлен 11 августа 2011 г.
ОДАХ, Одесса, 2010 р. Робоча навчальна програма дисципліни "Медико-біохімічні проблеми впливу забруднень на здоров'я людини". Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, магістр. Напрям підготовки - 0708 Екологія. Спеціальність – 7.8.070801. Зміст: Вступ. Мета, завдання, структурно-логічне місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців з екології та охорони навколишнього середовища. Анотований зміст дисципліни. Перелік дисциплін, з...

Сафонов А., Хоботкова Л., Хижняк Н. Загальна екологія

 • формат pdf
 • размер 1.67 МБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Програмний курс з предмету "Загальна екологія" (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей біологія та екологія) за кредитно-модульною системою / А.І. Сафонов, Л.М. Хоботкова, Н.А. Хижняк. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – 124 с. Містяться навчальна програма курсу, блок-схема лабораторного практикуму, типові завдання олімпіади з предмету, тестовий контроль знань та деякі матеріали до лекційного курсу. Мета курсу. Вивчити оптимальні шл...

Царик Л.П., Царик П.Л., Вітенко І.М. Екологія

 • формат djvu
 • размер 5.36 МБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рекомендовано МОН України. - Київ: "Генеза", 2010. - 125c. За своєю структурою підручник складається із вступу та десяти основних тем, які об’єднані в розділ «Система природа – населення – господарство», що дає можливість розглядати кожну з тем у контексті взаємостосунків суспільства і природи. Для зручності користування матеріалом теми поділені на параграфи, які містять завершену інфо...

Царик Т. Є., Файфур В.В. Основи екології

 • формат doc
 • размер 306.85 КБ
 • добавлен 28 января 2012 г.
Навчальний посібник.- електронна версія, - Тернопіль, 2009 У навчальному посібнику висвітлюються основи екологічних знань, розглядаються екологічні проблеми та їх взаємозв'язок з ростом населення планети, економікою та діяльністю людини в навколишньому природному середовищі.

Цикало А.Л., Грандов О.О. Дипломне проектування.Посібник для студентів, що навчаються за спеціальністю 070801 Екологія та охорона навколишнього середовища

 • формат doc
 • размер 440.5 КБ
 • добавлен 07 января 2012 г.
Одеська державна академія холоду, 2010. – 34 с. Згідно з навчальним планом спеціальності 070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» завершальним етапом підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» і «магістр» є виконання випускної кваліфікаційної роботи - дипломного проекту. У посібнику надано етапи підготовки дипломного проекту та рекомендації щодо оформлення. Зміст: Загальні положення Тематика дипломного проек...