• формат doc
 • размер 1.85 МБ
 • добавлен 15 сентября 2011 г.
Чубак А.Ю., Свізінська К.М. Місцеві фінанси: Навчально-методичний посібник
Для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»/ Укл. А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010.- 131 с.

Модуль
Змістовий модуль
Теоретичні основи місцевих фінансів
Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів
Фінансова політика місцевих органів влади

Змістовий модуль
Місцеві бюджети як самостійний інститут у структурі місцевих фінансів
Місцеві бюджети як основа фінансової бази місцевих органів влади
Формування дохідної бази місцевих бюджетів
Система видатків місцевих бюджетів
Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання
Бюджетний процес на місцевому рівні

Модуль
Змістовий модуль
Фінанси підприємств комунальної власності – складова місцевих фінансів
Фінанси підприємств комунальної власності
Фінанси житлово-комунального господарства

Змістовий модуль
Основи управління місцевими фінансами в Україні та за кордоном
Управління місцевими фінансами в Україні
Світовий досвід організації місцевих фінансів

Модуль
Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)
Підсумковий контроль: письмовий іспит
Читать онлайн
Смотрите также

Бечко П.К., Ролінський О.В. Місцеві фінанси

 • формат pdf
 • размер 598.42 КБ
 • добавлен 12 октября 2011 г.
Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 192 с. У посібнику розглядаються поняття про місцеві фінанси, їх функції, склад і значення в розвитку економічної та соціальної інфраструктури регіонів держави. Основні теми відображають ті вимоги, які ставляться до рівня та обсягу знань сучасних спеціалістів. Для оцінювання та практичної апробації отриманих теоретичних знань подано тестові завдання та задачі. Посібник призначено для студентів е...

Венгер В.В. Фінанси

 • формат pdf
 • размер 3.07 МБ
 • добавлен 20 августа 2010 г.
Навчальний посібник, Київ «Центр учбової літератури» 2009 У навчальному посібнику розглянуто основні розділи дисципліни «Фінанси» відповідно до вимог освітньо-професійної програми за напрямом «Економіка і підприємництво». Розкрито теоретичні засади функціонування й розвитку фінансів, складові фінансової си- стеми держави, форми і види фінансових ресурсів, фінансовий механізм, систему управ ління державними фінансами в Україні. Надано характерист...

Горбатюк О.М. Індивідуальний комплект навчально-методичних матеріалів з дисципліни Фінанси

 • формат doc
 • размер 2.13 МБ
 • добавлен 29 сентября 2011 г.
Методичні вказівки – Миколаїв; ІЗДО НУК, 2008. – 68 с. Посібник містить типову навчальну програму курсу фінанси, комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу (методичні поради щодо вивчення теоретичного матеріалу, план семінарського заняття, ключові положення та поняття для засвоєння, тематику до контрольних і курсових робіт; критерії оцінки знань студентів з дисципліни, а також список навчальної літератури для поглибленого в...

Григораш Т.Ф. Фінанси (3 частини)

 • формат doc
 • размер 549.49 КБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Навчально-методичний посібник. Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія. 2007. - 82 с. (частина І ). 2008. – 133 с. (частина ІІ). 2008. - 154 с. (частина ІІІ). Для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 "Економіка і підприємництво з напряму" 6.030508 "Фінанси і кредит". Модуль Змістовий модуль Основи фінансів Предмет фінансової науки, як пізнання сутності фінансів Генезис і еволюція фінансів С...

Кушнір І.В. Фінанси

 • формат exe
 • размер 3.07 МБ
 • добавлен 12 декабря 2010 г.
Мультимедійний інтерактивним курс містить: 14 тем відповідно до типової програми Міністерства освіти та науки; 70 інтерактивних тестів; 55 рисунків. Зміст. Суть фінансів, їх функції та роль. Фінансова система. Фінансова політика і фінансовий механізм. Фінанси підприємницьких структур. Державні фінанси. Бюджет і бюджетна система. Доходи і видатки державного бюджету. Податки та податкова система. Місцеві фінанси. Державні цільові фонди. Державни...

Мочаліна З.М., Склярук Н.І., Федоренко І.А. Фінанси

 • формат pdf
 • размер 3.25 МБ
 • добавлен 24 июня 2011 г.
Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 392 с. укр. мовою Навчальний курс сформований в системі модульно-рейтингового поетапного контролю знань. До кожної теми передбачено комплекс самостійних і практичних робіт. Розробка дисципліни у модульному варіанті дає можливість студентам глибше засвоїти її зміст. Використання сучасного методичного забезпечення у викладенні змісту дисципліни «Фінанси» дозволяє студентам більш усвідомлено підійти до...

Петрашко Л.П. Міжнародні фінанси

 • формат doc
 • размер 1.57 МБ
 • добавлен 03 ноября 2010 г.
Міжнародні фінанси: Навч. -метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 221 с. Навчальний курс «міжнародні фінанси» є однією з основних дисциплін бакалаврської підготовки студентів. Предметом курсу є викладення основних теоретичних положень щодо міжнародних потоків і їхніх взаємозв’язків та регулювання. Посібник складається з типової програми курсу навчально-методичного плану дисципліни навчально-методичного забезпечення курсу методи...

Рева Т.М. та ін. Місцеві фінанси

 • формат pdf
 • размер 2.17 МБ
 • добавлен 10 декабря 2011 г.
Навчальний посібник/ Рева Т.М., Ковальчук К.Ф., Кучкова Н.В. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 208 с. Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми нормативної дисципліни Місцеві фінанси, яку включено до навчального плану підготовки фахівців з напряму 0501 Економіка і підприємництво за спеціальністю Фінанси. Розглянуті правові та методичні аспекти формування і використання фінансів місцевого самоврядування. Засвоєння практичних н...

Романенко О.Р., Огородник С.Я., Зязюн М.С., Славкова А.А. Фінанси. Навчально-методичний посібник

 • формат doc
 • размер 858.4 КБ
 • добавлен 20 января 2010 г.
К.: КНЕУ, 2003. — 387 с. У посібнику викладені навчально-методичні матеріали, необхідні для самостійного вивчення дисципліни «Фінанси», — типова програма курсу, розгорнуті методичні вказівки з кожної теми, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, тематика курсових і контрольних робіт із методичними вказівками щодо їх виконання, тер-мінологічний словник, рекомендована література. Крім того, вміщено перелік різних видів...

Худолій Л.М. Теорія фінансів

 • формат pdf
 • размер 686.92 КБ
 • добавлен 05 июля 2010 г.
Навчально-методичний посібник. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 167 с. Суть фінансів, їх функції та роль у суспільстві Історія розвитку фінансової науки Фінансова система держави Фінанси підприємств Страхування в ринкових умовах Державні фінанси. Бюджетна система Податкова система Загальнодержавні фонди цільового призначення Державний кредит і державний борг Міжнародні фінанси Фінансовий ринок Фінансова політика