Андрейків Т.Я. Особливості та основні напрями вдосконалення грошово-кредитної політики в Україні

Статья
 • формат pdf
 • размер 421,30 КБ
 • добавлен 20 февраля 2015 г.
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 1(16), Науково-практичне видання. — Харків: ХІБС УБС НБУ (м.Київ), 2014. — 317 с. — С. 228-236 У статті досліджено теоретичні засади визначення сутності грошово-кредитної політики, еволюцію розвитку грошово-кредитного регулювання в Україні. Проаналізовано основні засади грошово-кредитної політики Національного банку України та сучасний стан грошово-кредитно...

Балацький Є. О. Бюджет міста у системі фінансів території

 • формат pdf
 • размер 2,52 МБ
 • добавлен 07 мая 2012 г.
Монографія. – Суми : ДВНЗ УАБС НБУ, 2011. – 302 с. У монографії викладено концептуальні засади, проаналізовано поточний стан та запропоновано практичні механізми ефективного формування та використання бюджету міста, а також розглянуто його роль у системі місцевих фінансів. Видання рекомендоване для фахівців з місцевих фінансів та місцевого самоврядування, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Бечко П.К., Ролінський О.В. Місцеві фінанси

 • формат pdf
 • размер 598.42 КБ
 • добавлен 12 октября 2011 г.
Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 192 с. У посібнику розглядаються поняття про місцеві фінанси, їх функції, склад і значення в розвитку економічної та соціальної інфраструктури регіонів держави. Основні теми відображають ті вимоги, які ставляться до рівня та обсягу знань сучасних спеціалістів. Для оцінювання та практичної апробації отриманих теоретичних знань подано тестові завдання та задачі. Посібник призначено для студентів е...

Василик О.Д., Павлюк К.В. Державнi фiнанси України

 • формат doc
 • размер 305.02 КБ
 • добавлен 20 сентября 2011 г.
Навчальний посібник.-К.: Вища школа, 1997. -383c. Данный учебник рассказывает о сущности государственных финансов, их роль, назначение и экономическую основу в экономике государства. Кроме того дано понятие содержанию местных и государственных бюджетов, а так же формирование доходов и расходов бюджетов. Особо тщательно разобрана налоговая система государства, теория и практика ее построения, развернут порядок налогообложения, а так же порядок...

Видатки місцевих бюджетів: склад та характеристика

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 16,41 КБ
 • добавлен 13 марта 2012 г.
Донецк, ДонНТУ, дисциплина: местные финансы, 2011 г., 12 стр., 4 источн. Работа выполнена на украинском языке. В работе рассматриваются состав и характеристика расходов местных украинских бюджетов.

Висновок щодо виконання Державного бюджету України за дев’ять місяців 2011 року

 • формат pdf
 • размер 552,82 КБ
 • добавлен 30 марта 2012 г.
Рахункова палата України, 2011. Висновок щодо виконання Державного бюджету України за дев’ять місяців 2011 року підготовлено департаментом з питань бюджетної політики і затверджено постановою Колегії Рахункової палати. Загальні підсумки виконання державного бюджету та економічної діяльності. Доходи державного бюджету. Видатки державного бюджету та кредитування. Фінансування державного бюджету та державний борг. Міжбюджетні трансферти та місцеві б...

Гапонюк М.А., Буряченко А. Є. та ін. Місцеві фінанси у схемах і таблицях

 • формат pdf
 • размер 4,19 МБ
 • добавлен 18 мая 2013 г.
Навч. посіб. ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ, 2010. — 600 с. У навчальному посібнику висвітлюються основні складові та засади організації місцевих фінансів. Детально характеризуються місцеві бюджети як основа фінансової бази місцевих органів влади, їх доходи, видатки, фінансове вирівнювання та бюджетний процес на місцевому рівні. Наведено організацію фінансової діяльності підприємств місцевого господарства України та розглянуто світови...

Гапонюк М.А., Яцюта В.П., А.Є. Буряченко, Славкова А.А. Місцеві фінанси. Навчально-методичний посібник

 • формат doc
 • размер 497.61 КБ
 • добавлен 16 января 2010 г.
К.: КНЕУ, 2002. — 184 с. Навчальна дисципліна «Місцеві фінанси» належить до спеціальних нормативних фінансових дисциплін для підготовки магістрів за програмою «Управління державними фінансами». Дисципліна має теоретично-прикладний характер. У теоретичному плані вона розширює та поглиблює знання студентів про сутність і роль місцевих фінансів в економічному і соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень, розглядає порядок формуванн...

Голинська О.В., Яцкевич І.В. Система управління місцевими фінансами та бюджетом: науково-прикладні аспекти

 • формат pdf
 • размер 4,34 МБ
 • добавлен 01 января 2013 г.
Монографія. – Одеса: ВМВ, 2012. – 304 с. Монографія включає системне дослідження основ реалізації бюджетної політики в умовах обмеженості ресурсів на регіональному рівні та представляє новітні механізми та інструменти підвищення ефективності функціонування бюджетів місцевого рівня. Теоретичні аспекти реалізації бюджетної політики на регіональному рівні Теоретичні засади функціонування бюджетної системи Бюджетна система – провідна ланка державних...

Деві К. та ін. Розвиток місцевих фінансів в Україні та інших державах-членах Ради Європи

 • формат pdf
 • размер 909,67 КБ
 • добавлен 01 июля 2012 г.
Збірник науково-аналітичних та навчально-методичних матеріалів, нормативно-правових актів з питань місцевих фінансів/ Деві К., Петері Г., Росіхіна В.Ю., В.В. Толкованов. – Київ, «Крамар», 2011. – 240 с. Збірник Розвиток місцевих фінансів в Україні та інших державах-членах Ради Європи було підготовлено в рамках реалізації Програми Ради Європи «Посилення місцевої демократії та підтримка реформ місцевого врядування в Україні», що впроваджується за п...

Диплом: Управління казначейською системою касового виконання бюджету

degree
 • формат doc
 • размер 1.75 МБ
 • добавлен 30 июня 2011 г.
Магістерська дипломна робота, спеціальність - фінанси, КНУТД, 2010р. - 112 с. Зміст: Вступ Казначейство як важлива ланка управління бюджетними ресурсами м.Києва Сутність діяльності та функції казначейства Становлення та розвиток казначейської системи України Права, обов’язки та організаційна структура Головного управління Державного казначейства України у м. Києві Законодавча та нормативна база діяльності Головного управління Державного казнач...

Дипломная работа - Внешние займы как инструмент управления государственным долгом Украины

degree
 • формат doc
 • размер 252.18 КБ
 • добавлен 19 января 2011 г.
Министерство Образования и Науки Украины. Донецкий Национальный Университет Экономики и Торговли им. Михаила Туган-Барановского. Институт последипломного образования. Кафедра международной экономики. Специальность 7.050103 «Международная экономика». Донецк 2007 р. , 127 страниц. Язык украинский. Сутність державного боргу та доцільність зовнішніх державних запозичень. Цілі державних запозичень. Зовнішні запозичення як джерела покриття дефіциту бюд...

Зимовець В. Державна фінансова політика економічного розвитку

 • формат pdf
 • размер 2.7 МБ
 • добавлен 04 июня 2011 г.
Київ: НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. , 2010. – 356 с. ISBN 978-966-02-5927-0 Досліджено проблеми формування фінансової стратегії економічного розвитку України у контексті сучасних теорій економічного розвитку. Проаналізовано вплив державної фінансової політики на макроекономічну стабільність, нагромадження капіталу та добробут населення. Досліджуються інституційні чинники формування фінансової системи та розподілу капіталу між інституційни...

Кириленко О.П. (ред.) Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформацій

 • формат pdf
 • размер 1.21 МБ
 • добавлен 30 сентября 2011 г.
Монографія. - Тернопіль: ТНЕУ, Економічна думка, 2008. - 376 с У монографії розглянуто теоретичні і прикладні аспекти найважливіших елементів місцевих фінансів. Досліджено особливості функціонування місцевих фінансів в умовах глибинних інституційних перетворень, які спостерігаються в Україні. Висвітлено концептуальні основи та сучасну практику формування фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. Проаналізовано роль видатків місцевих...

Кириленко О.П. Місцеві фінанси

 • формат pdf
 • размер 35.75 МБ
 • добавлен 02 июля 2010 г.
Місцеві фінанси: Підручник / За ред. О. П. Кириленко. — К.: М65 Знання, 2006. — 677 с. Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль в економічній системі держави Місцеві бюджети — визначальна ланка місцевих фінансів Фінансові ресурси місцевого самоврядування Цільові фонди місцевого самоврядування Планування і порядок фінансування видатків Міжбюджетні відносини, їх складові Управління фінансами та фінансовий контроль на місцевому рівні Фінансов...

Кондусова Л.Ф. Управління фінансовими ресурсами місцевого бюджету

 • формат pdf
 • размер 3,46 МБ
 • добавлен 01 июля 2013 г.
Монографія / Л. Ф. Кондусова, І. І. Нескородєва, І. І. Алексєєнко та ін. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2011. – 289 с. (Укр. мова) Розглянуто проблеми формування місцевих бюджетів та їх роль у соціально-економічному розвитку адміністративно-територіальної одиниці. Визначено проблеми та переваги програмно-цільового методу у бюджетному процесі. Обґрунтовано необхідність проведення аналізу системи управління фінансовим потенціалом регіону.

Контрольная работа - Платіжний баланс

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 184.5 КБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
ПВНЗ «Європейський університет», Київ – 2007,29 стр Вступ. Баланс міжнародних розрахунків та його основні складові. Історичний розвиток поняття «платіжний баланс». Суть і структура платіжного балансу. Способи вимірювання сальдо платіжного балансу. Фактори, які впливають на платіжний баланс. Основні методи регулювання платіжного балансу. Рівновага платіжного балансу. Державна політика коригування платіжного балансу України. Висновки. Список викор...

Котенко Н.В., Ілляшенко Т.О., Ілляшенко К.В. Методичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання з дисципліни Місцеві фінанси

Практикум
 • формат doc
 • размер 638.5 КБ
 • добавлен 27 июля 2010 г.
Суми, Вид-во СумДУ, 2008. - 36с. ОДЗ з дисципліни «Місцеві фінанси» є самостійною творчою роботою студентів. Метою написання ОДЗ є: оволодіння навичками самостійного бюджетного планування; засвоєння основних методів цього планування; навчання добору необхідного матеріалу з літературних, статистичних та інших джерел, систематизація його й відповідні висновки. В ОДЗ з дисципліни «Місцеві фінанси» необхідно враховувати соціально-економічні зміни...

Кравченко В. Місцеві фінанси України

 • формат djvu
 • размер 2,59 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навч. посіб. - К.: Знання, КОО, 1999. - 487 с. Передмова Стислий огляд літератури з проблематики місцевих фінансів ОСНОВИ ТЕОРІЇ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ Вчення про місцеві фінанси Формування науки про місцеві фінанси Сутність місцевих фінансів та причини появи їх Місцеві фінанси як система Висновки Місцеві фінанси в економічній системі держави Функції місцевих фінансів Місцеві фінанси як інструмент перерозподілу ВВП Місцеві фінанси як фіскальний інстру...

Курсова робота - Взаємовідносини місцевих бюджетів з державним бюджетом України

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 419.99 КБ
 • добавлен 21 мая 2011 г.
Вступ Місцеві бюджети як визначальна ланка місцевих фінансів Місцеві бюджети в складі бюджетної системи Розподіл функцій та видатків між рівнями бюджетної системи Міжбюджетні відносини в процесі розмежування повноважень між державною владою та органами місцевого самоврядування Зміст міжбюджетних відносин та особливості їх організації Напрями розвитку системи міжбюджетних відносин в Україні Удосконалення формули розподілу обсягу міжбюджетних транс...

Курсова робота - Державний бюджет України та його особливості

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 193.5 КБ
 • добавлен 21 октября 2009 г.
За спеціальністю Фінанси і кредит. - Одеса, 2008 ЗМІСТ Вступ. Бюджет та бюджетний устрій. Економічний зміст та сутність державного бюджету. Місце бюджету у системі фінансових планів. Бюджетне планування. Бюджетний процес. Бюджетна система України в сучасних умовах. Загальні положення бюджетної системи. Принципи формування бюджетної системи. Структура державного бюджету України. Структура державного бюджету. Склад и структура витрат. Бюджетний де...

Курсовой проект - Государственные органы управления финансами и их функции

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 103.67 КБ
 • добавлен 18 декабря 2010 г.
Введение Задачи и методы государственного управления финансами Сущность и задачи государственного управления финансами Объект и субъект управления финансами Методы и формы государственного управления финансами Государственные органы управления финансами в развитых странах Государственная финансовая система в ведущих зарубежных странах Органы, осуществляющие бюджетную деятельность в зарубежных странах Финансовый контроль в развитых странах Государ...

Кучер Г.В. Управління державним боргом

 • формат doc, rtf, htm, gif
 • размер 729.25 КБ
 • добавлен 14 февраля 2010 г.
Підручник / Г. В. Кучер; Київськ. нац. торг. -екон. ун-т. - К. : [б. и. ], 2002. - 341 с. - ISBN 966-629-053-7 У навчальному посібнику систематизовані теоретичні та методологічні основи боргового менеджменту, а саме: визначено сутність та види державного боргу, зміст та складові системи управління державним боргом, порядок планування та організацію процесу запозичення коштів, механізм обліку та обслуговування державного боргу та порядок оцінки...

Лекции - Державний борг

Статья
 • формат doc
 • размер 416 КБ
 • добавлен 23 декабря 2011 г.
ДонНУ, Україна, Костенко Ю.О., 2011 р., 63 ст. Зміст державного боргу. Співвідношення категорій «державний борг» та «державний кредит» Субєкти правовідносин в сфері жержавного боргу Світовий банк Міжнародний валютний фонд Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) Статус держави в ролі гаранта Боргові зобовязання, прийняті на умовах правонаступ-ництва Класифікація державного боргуrn

Лекции - Державний кредит, державний борг

Статья
 • формат docx
 • размер 89.07 КБ
 • добавлен 23 декабря 2011 г.
ДонНУ, Україна, Костенко Ю.О., 2011 р., 35 ст. Дефіцит державного та місцевого бюджетів. Поняття та види бюджетного запозичення. Державний борг. Управління державним боргом. Україна як гарант боргових зобов’язань суб’єктів господарювання.

Лекции - Местные финансы

Статья
 • формат pdf
 • размер 507.39 КБ
 • добавлен 07 ноября 2010 г.
Донбасская государственная машиностроительная академия Учебная дисциплина „Местные финансы принадлежит к специальным нормативным финансовым дисциплинам. Дисциплина имеет теоретико-прикладной характер. В теоретическом плане она расширяет и углубляет знания студентов о сущности и роли местных финансов в экономическом и социальном развитии территорий. В прикладном – дает будущему специалисту возможность объективно оценивать экономические процессы,...

Лекции - Местные финансы

Статья
 • формат doc
 • размер 464.5 КБ
 • добавлен 12 августа 2010 г.
Местные финансы в составе финансовой системы Украины. Местные бюджеты – определяющее звено местных финансов. Финансовые ресурсы местного самоуправления. Планирование и порядок финансирования расходов местных бюджетов. Межбюджетные отношения, их составляющие. Управление финансами и финансовый контроль на региональном уровне. Финансовое обеспечение предприятий коммунальной собственности. Основы организации финансов местных органов власти в зарубежн...

Лекции по местным финансам

Статья
 • формат doc
 • размер 178,05 КБ
 • добавлен 25 июля 2012 г.
Донецк, ДонДУУ, кафедра финансов, Иващенко А.И., 2012. - 49 с. Місцеві фінанси в економічній системі держави. Державна регіональна фінансова політика. Доходи та видатки місцевих бюджетів. Процес складання, розгляду, затвердження та виконання місцевих бюджетів. Складання місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом.

Лекции. Государственные финансы Украины

Статья
 • формат doc
 • размер 194 КБ
 • добавлен 05 ноября 2010 г.
ДИТМ, 2003, 24 стр. Общая характеристика государственных финансов Государственный бюджет Внебюджетные фонды Государственный кредит

Молдован О.О. Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ

 • формат pdf
 • размер 1,48 МБ
 • добавлен 20 сентября 2012 г.
Монографія. – К.: НІСД, 2011. – 380 с. ISBN 978-966-554-147-9 Розглянуто проблеми становлення та розвитку системи державних фінансів України. Визначено і проаналізовано її суперечності та недоліки, які у 2009-2010 рр. стали чинниками посилення кризових явищ в економіці та сформували загрози для макроекономічної та соціальної стабільності в державі. Особливу увагу приділено комплексу реформ, проведених у системі державних фінансів у 2010-2011 рр....

Ніколаєва О.М., Маглаперідзе А.С. Місцеві фінанси

 • формат pdf
 • размер 4,07 МБ
 • добавлен 23 января 2014 г.
Навчальний посібник. — К. : Центр учбової літератури, 2013. — 354 с. — ISBN 978-617-673-179-5 У навчальному посібнику висвітлено організаційні та методичні засади формування і функціонування інституту місцевих фінансів. Розглянуто сутність, складові та засади їх організації. Розкрито механізми управління системою місцевих фінансів, а саме особливості формування та використання бюджетних коштів, збалансування місцевих бюджетів. Дано характеристику...

Осипчук Л.Л. Основи казначейської справи

 • формат pdf
 • размер 665.27 КБ
 • добавлен 13 ноября 2010 г.
Київ: МАУП, 2003. - 152 с. У запропонованому навчальному посібнику розглянуто питання запровадження та становлення в Україні казначейської системи виконання державного бюджету. Особливу увагу приділено історичним аспектам виникнення та розвитку державного казначейства, організації виконання державного бюджету за доходами й видатками та проблемам бюджетного дефіциту і державного боргу України.

Петленко Ю.В., Рожко О.Д. Місцеві фінанси:

 • формат pdf
 • размер 16.45 МБ
 • добавлен 10 февраля 2011 г.
Опорний конспект лекцій. К.: Кондор, 2004. 282 с В опорному конспекті лекцій розглянуто роль місцевих фінансів в економічній системі держави. Визначено основи фінансової автономії місцевих органів влади. Подано характеристику системи місцевих фінансових інститутів. Акцентується увага на зарубіжному досвіді організації місцевих фінансів. Конспект лекцій відповідає типовій програмі дисципліни "Місцеві фінанси". Для студентів економічних вузів і сп...

Прутська О.О. (ред.) Управління державним боргом

 • формат doc
 • размер 905,28 КБ
 • добавлен 27 марта 2012 г.
Навч. посібник. - Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2009. - 217с. Передмова Сутність, класифікація та система управління державним боргом Організація державних запозичень на внутрішньому ринку Зовнішні державні запозичення України Механізм управління та обслуговування державного боргу України Зарубіжний досвід управління державним боргом Підвищення ефективності використання державних запозичень Додатки Список рекомендованої літератури

Прутська О.О. (ред.) Управління державним боргом

 • формат pdf
 • размер 1,07 МБ
 • добавлен 03 мая 2012 г.
Навчальний посібник. - Прутська О.О., Сьомченков О.А., Гарбар Ж.В., Губанова Л.І., Руденко В.В. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 216 с. - ISBN 978-611-01-0122-6. У навчальному посібнику розкрито основні положення теорії управління державним боргом та особливості їх реалізації у практичній діяльності. У ньому визначено засади функціонування державного боргу та його класифікацію, досліджено сутність та структуру системи боргового менеджменту...

Рева Т.М. та ін. Місцеві фінанси

 • формат pdf
 • размер 2.17 МБ
 • добавлен 10 декабря 2011 г.
Навчальний посібник/ Рева Т.М., Ковальчук К.Ф., Кучкова Н.В. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 208 с. Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми нормативної дисципліни Місцеві фінанси, яку включено до навчального плану підготовки фахівців з напряму 0501 Економіка і підприємництво за спеціальністю Фінанси. Розглянуті правові та методичні аспекти формування і використання фінансів місцевого самоврядування. Засвоєння практичних н...

Реферат - Вказати можливі шляхи вдосконалення фінансів на місцевому рівні

Реферат
 • формат doc
 • размер 57.5 КБ
 • добавлен 15 марта 2011 г.
ДДФА, 2011, 10 стр. Удосконалення міжбюджетних відносин як елемент реформування місцевих бюджетів в Україні Удосконалення бюджетних процедур в органах місцевого самоврядування

Реферат - Доходи місцевих бюджетів в системі регіонального розвитку

Реферат
 • формат doc
 • размер 726.5 КБ
 • добавлен 21 мая 2011 г.
Вступ Джерела, склад та структура доходів місцевих бюджетів Загальнодержавні податки, і збори, що входять до складу доходів місцевих бюджетів Місцеві податки і збори, що входять до місцевого бюджету Інші доходи місцевих бюджетів Доходи місцевих бюджеті в системі управління регіональним розвитком Висновки Список використаних джерел Дисципліна "Місцеві фінанси" Київський національний університет імені Т. Шевченка Рік написання: 2011 Кількість сторі...

Реферат - Муніципальні цінні папери в Україні

Реферат
 • формат doc
 • размер 60.5 КБ
 • добавлен 30 апреля 2010 г.
Розвиток місцевого самоврядування є одним з центральних напрямів побудови в Україні громадянського суспільства. Це дає можливість більшості громадян безпосередньо брати участь у процесі прийняття та реалізації рішень у галузі економіки, розширює права та можливості територіальних громадrn

Реферат - Приватизація державного майна. Проблеми і практика

Реферат
 • формат doc
 • размер 103.5 КБ
 • добавлен 04 апреля 2010 г.
Криворізький технічний університет. Зміст. Загальне поняття приватизації та роздержавлення. Способи приватизації державного майна. Їх реалізація в Україні. Правова основа проведення приватизації. Проблеми приватизаційної політики в Україні. Висновок. Список використаної літератури.

Реферат - Проблеми вдосконалення міжбюджетних відносин на рівні районів, міст обласного значення, селищ та сіл

Реферат
 • формат doc
 • размер 90.5 КБ
 • добавлен 09 декабря 2010 г.
Вступ. Законодавчо-нормативна база міжбюджетних відносин між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднаньАналіз проблем міжбюджетних відносин на рівні районів, міст обласного значення, селищ та сіл Пропозиції щодо вдосконалення міжбюджетних відносин на на рівні районів, міст обласного значення, селищ та сіл. Висновок. Список використаної літератури.

Рожко О.Д. Еволюція теоретичних концепцій державних фінансів

 • формат pdf
 • размер 106.17 КБ
 • добавлен 26 августа 2011 г.
Статья - Фінанси України, 12/2009 Проаналізовано основні теорії державних фінансів. Зроблено акцент на необхідності теоретичної основи реалізації державної фінансової політики. Визначено напрями розвитку теорій державних фінансів на сучасному етапі.

Сторонянська І.З. (ред.) Управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів Львівщини: проблеми та напрями підвищення ефективності

 • формат pdf
 • размер 2,52 МБ
 • добавлен 28 октября 2014 г.
Управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів львівщини: проблеми та напрями підвищення ефективності / [І. З. Сторонянська, М. А. Козоріз, С. А. Давимука, Г. В. Возняк та Ін.] ; Нан україни. Інститут регіональних досліджень ; за ред. д.е.н., проф. І. З. Сторонянської. – Львів, - 2013. – 93 с. Науково-аналітична доповідь присвячена висвітленню проблем управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів та розробленню підходів до підвищення рез...

Сунцова О.О. Місцеві фінанси

 • формат pdf
 • размер 39.09 МБ
 • добавлен 08 июня 2011 г.
Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. /О. О. Сунцова. — [2-ге вид. ]. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 488 с. У посібнику розглядаються поняття місцевих фінансів, їх функції, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури. Основні теми відображають ті вимоги, які ставляться до рівня і обсягу знань сучасних спеціалістів новими програмами освіти, та відповідають потребам ринкової економіки. Зміст Вступ Місцеві фінанс...

Сунцова О.О. Місцеві фінанси

 • формат pdf
 • размер 5.99 МБ
 • добавлен 08 февраля 2012 г.
К.: Центр учбової літератури, 2010. — 488 с. ISBN 978-966-364-864-4 У посібнику розглядаються поняття місцевих фінансів, їх функції, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури. Основні теми відображають ті вимоги, які ставляться до рівня і обсягу знань сучасних спеціалістів новими програмами освіти, та відповідають потребам ринкової економіки. Рекомендується для використання при вивченні та викладанні курсів «Місцеві фінан...

Тараненко В.Є. Державні цільові фонди

 • формат doc
 • размер 829.5 КБ
 • добавлен 17 сентября 2011 г.
Навчально-методичний посібник. Дніпропетровськ. Дніпропетровська державна фінансова академія. – 2009 р. - 58 с. Для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 "Економіка і підприємництво за напрямом підготовки" 6.030508 "Фінанси і кредит" Модуль Основи організації та функціонування державних цільових фондів Змістовий модуль Сутність та передумови створення державних цільових фондів Державні цільові фонди як складова ч...

Тимошина И.А. Местные финансы

 • формат doc
 • размер 161.11 КБ
 • добавлен 09 апреля 2010 г.
Методическое пособие. - Симферополь, 2008. – 153 с. Методическое пособие подготовлено в соответствии с программой нормативной дисциплины «Местные финансы», которая включена в учебный план подготовки студентов по специальностям «Финансы» и «Налогообложение». В пособии рассмотрены правовые и методические аспекты формирования и использования финансов местного самоуправления. Основные темы отражают требования, необходимые для уровня и объема знани...

Управління державним боргом

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 220,30 КБ
 • добавлен 29 декабря 2011 г.
ДДФА, Дніпропетровськ, 47 стр. Вступ Теоретичні аспекти управління державним боргом Економічний зміст та види державний боргу Завдання та методи управління державним боргом Правова база управління державним боргом Напрями управління державним боргом Механізм управління державного боргу у фінансовій системі України Аналіз державного боргу України за 2005-2010 роки Управління та обслуговування внутрішного боргу України Управління та обслуговування...

Управління фінансами місцевої влади

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 43,10 КБ
 • добавлен 19 июля 2013 г.
АМУ, Кикев 2011, курсова робота, предмет: Державне управління, тема:"Вдосконалення управління фінансами місцевої влади", 42 с. Основи бюджетного устрою України. Структура місцевих бюджетів, джерела та порядок формування. Роль місцевих бюджетів у розподілі і перерозподілі національного доходу. Аналіз проблем у сфері формування та виконання місцевих бюджетів. Аналіз Європейського досвіду. Основні напрямки вдосконалення системи місцевих бюджетів.

Чубак А.Ю., Свізінська К.М. Місцеві фінанси: Навчально-методичний посібник

 • формат doc
 • размер 1.85 МБ
 • добавлен 15 сентября 2011 г.
Для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»/ Укл. А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010.- 131 с. Модуль Змістовий модуль Теоретичні основи місцевих фінансів Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів Фінансова політика місцевих органів влади Змістовий модуль Місцеві бюджети як самос...

Юрій С. І., Стоян В. І., Мац М.Й. Казначейська система

 • формат pdf
 • размер 2.75 МБ
 • добавлен 16 января 2010 г.
Підручник - Тернопіль, 2002. - 394с. У підручнику розглядається основне коло питань касового виконання державного та місцевих бюджетів у контексті законодавчо-нормативних актів, що регулюють цей процес. У ньому висвітлено сутність та організацію плвтіжної системи виконання бюджетів, системи електронних платежів, казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками, облік та звітність про виконання бюджетів, кон...

Єгоричева С.Б., Тимошенко О.В. Формування та реалізація фінансового потенціалу територіальних громад

 • формат pdf
 • размер 2,59 МБ
 • добавлен 11 января 2016 г.
Монографія – Полтава: ПУЕТ, 2014. – 221 с. У монографії поглиблено теоретичні засади та запропоновано практичні заходи з удосконалення формування й реалізації фінансового потенціалу тери-торіальних громад. Визначено сутнісну характеристику фінансового потенціалу територіальних громад, узагальнено наукові підходи до його структуризації, розкрито механізм його формування і реалізації. Обґрунтовано роль бюджетних ресурсів у забезпеченні фінансової с...

Єфименко Т.І. Бюджетна політика України в системі інструментів конкурентоспроможності держави /

 • формат pdf
 • размер 2,71 МБ
 • добавлен 07 января 2012 г.
Наукова стаття. Демографія та соціальна економіка. 2008. № 2. С. 42-51