Химия и химическая промышленность
  • формат djvu
  • размер 8.38 МБ
  • добавлен 14 июня 2011 г.
Fia?kow Jurij. Strza? atomowy
Варшава, «Наша библиотека», 1970. 175 с. Польский перевод книги Ю. Я. Фиалкова «Ядро — выстрел! », 1966. Warszawa, «Nasza Ksi?gaia», 1970. T?umaczy? Boles?aw Baranowski, ilustrowa? Jerzy Flisak.

Ksi??ka ta traktuje chyba o najwa?niejszym ze wszystkich odkry? naukowych, jakich dokonano w ci?gu, ostatnich stu lat. Ze s?owem „promieniotw?rczo??" wi?kszo?? ludzi zaznajomi?a si? w roku 1945, kiedy z kart publikacji naukowych przesz?o ono na szpalty dziennik?w wraz z opisem ofiar Hiroszimy i Nagasaki. Odt?d cz?sto uto?samia si? to poj?cie ze s?owem „?mier?". Ma ono jednak r?wnie? zupe?nie przeciwstawny sens — ?ycie, wiedza.
S?owo „promieniotw?rczo??" zabrzmia?o po raz pierwszy z pocz?tkiem naszego stulecia, kiedy ma??onkom Curie po p??torarocznej wyt??onej pracy uda?o si? uzyska? pierwsze odrobiny radu.
Sk?d si? wzi??y pierwiastki chemiczne? Czy S?o?ce zga?nie? Czy by? pocz?tek i b?dzie koniec ?wiata? W?a?nie badanie promieniotw?rczo?ci pozwala da? odpowied? na te pytania.
Похожие разделы