• формат doc
  • размер 646,77 КБ
  • добавлен 1 апреля 2015 г.
Гарагонич О.В. Корпоративне право
Корпоративне право: навчальний посібник / О.В. Гарагонич, С.М. Грудницька, Е.Е. Бекірова, Ю.М. Бисага [та ін.]; за заг. ред. О.В. Гарагонича, С.М. Грудницької. К.: Видавничий Дім «Слово», 2014. - 344 с..
У навчальному посібнику розлядаються теоретичні правові проблеми нового для вітчизняної правової дійсності нормативно-правового утворення - корпоративного права, а також актуальні питання діяльності корпоративних підприємств. У доступній формі викладено питання поняття та предмета корпоративного права, правового статусу корпоративних підприємств, корпоративних прав та обов’язків, корпоративного управління, правового регулювання майнових відносин у корпоративних підприємствах, особливостей вирішення корпоративних спорів та ін.
ЗМІСТ.
Поняття й предмет корпоративного права..
Поняття й ознаки корпоративного права.
Предмет корпоративного права.
Суб’ єкти корпоративних відносин.
Джерела корпоративного права.
Види корпоративних підприємств в Україні..
Загальна характеристика господарських товариств.
Повне товариство.
Командитне товариство.
Товариство з обмеженою відповідальністю.
Товариство з додатковою відповідальністю.
Акціонерне товариство.
Виробничі кооперативи.
Інші види корпоративних підприємств.
Обслуговуючі, споживчі та сільськогосподарські кооперативи.
Корпоративне приватне підприємство.
Фермерське господарство.
Колективне сільськогосподарське підприємство.
Фондова біржа.
Корпоративний фонд.
Організаційно-правові форми діяльності транснаціональних корпорацій на території України.
Створення корпоративних підприємств..
Поняття та зміст права на створення корпоративного підприємства.
Суб’єкти права на створення корпоративного підприємства.
Реалізація права на створення корпоративного підприємства та його обмеження.
Установчі документи корпоративного підприємства.
Стадії створення корпоративних підприємств.
Створення відокремлених підрозділів корпоративних підприємств.
Створення фіктивних корпоративних підприємств.
Корпоративні права та обов’язки..
Поняття, підстави набуття і класифікація корпоративних прав.
Група корпоративних прав з управління корпоративним підприємством.
Група корпоративних прав з отримання прибутку і майна корпоративного підприємства.
Група корпоративних прав з отримання інформації щодо діяльності корпоративного підприємства.
Група корпоративних прав з розпорядження акціями, частками, паями.
Особливості реалізації корпоративних прав держави.
Корпоративні обов’язки.
Корпоративне управління..
Поняття та принципи корпоративного управління.
Правовий статус посадових осіб корпоративного підприємства.
Вищі органи управління корпоративного підприємства.
Виконавчі органи управління корпоративних підприємств.
Наглядова (спостережна) рада.
Ревізійна комісія (ревізор).
Корпоративний секретар.
Особливості корпоративного управління в персональних господарських товариствах.
Загальні збори акціонерного товариства..
Компетенція загальних зборів AT.
Скликання загальних зборів AT.
Формування порядку денного загальних зборів AT.
Повідомлення акціонерів про загальні збори AT.
Право на участь у загальних зборах AT.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах AТ.
Порядок проведення загальних зборів AT.
Прийняття рішень загальних зборів AT.
Оформлення рішень загальних зборів AT.
Майнові відносини в корпоративних підприємствах.
Поняття та функції статутного капіталу корпоративних підприємств.
Розмір статутного капіталу корпоративних підприємств.
Вклади до статутного капіталу корпоративних підприємств.
Формування статутного капіталу корпоративних підприємств.
Збільшення статутного капіталу корпоративних підприємств.
Зменшення статутного капіталу корпоративних підприємств.
Припинення корпоративних правовідносин..
Підстави припинення корпоративних правовідносин.
Вихід учасників (членів) з корпоративного підприємства.
Виключення учасників (членів) з корпоративного підприємства.
Розрахунки з учасниками (членами), які вийшли або були виключені зі складу корпоративного підприємства.
Відчуження частки у статутному (складеному) капіталі.
Відчуження акцій.
Звернення стягнення на частку (пай) учасника (члена).
Припинення корпоративних підприємств..
Поняття та способи припинення корпоративних підприємств.
Підстави та процедура реорганізації корпоративних підприємств.
Ліквідація корпоративних підприємств.
Вирішення корпоративних спорів..
Поняття, учасники, підвідомчість та підсудність корпоративних спорів.
Способи захисту корпоративних прав.
Особливості розгляду корпоративних спорів.
Напрями розвитку корпоративного права та правові можливості сучасного періоду..
Участь трудових колективів у корпоративному управлінні.
Перспективна методика наукових досліджень проблем корпоративного права.
Правові аспекти забезпечення безпеки в корпоративному секторі.
Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.