Артеменко С.В. Цивільно-правові проблеми управління акціонерним товариством

Дисертация
 • формат doc
 • размер 138 КБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / С.В. Артеменко; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2004. — 20 с. — укp. Проведено комплексний аналіз теоретичних та практичних питань щодо управління акціонерним товариством, виникнення та реалізації даного права. Відзначено, що відносини з управління акціонерним товариством є частиною корпоративних відносин і належать до немайнових корпоративних відносин. В...

Бєлоусов М.О. Вихід учасника з товариства: юридичний та бухгалтерський аспект

Статья
 • формат pdf
 • размер 453,90 КБ
 • добавлен 09 июля 2013 г.
Міжнародний збірник наукових праць. – 2010. – Випуск 3(18). – 27-35 У практиці сучасного бізнесу дуже часто можна зустріти ситуації, пов’язані із цілим комплексом питань щодо виходу учасника із господарського товариства. Зокрема, багато проблем виникає в процедурі такого виходу, оскільки в чинному законодавстві немає чіткості регулювання цього процесу, що створює проблеми облікового відображення даних операцій. Питання виходу учасника з товариств...

Бабаларов С. Як скликати і провести загальні збори акціонерного товариства. Практичні поради, зміни у законодавстві, зразки документів

 • формат pdf
 • размер 914.85 КБ
 • добавлен 19 сентября 2011 г.
К.: Корпоративний розвиток в Україні, 2005.- 142 с. Зміст: Вступ. Розділ перший. Загальні збори як вищий орган акціонерного товариства. Нормативне регулювання. Статут та внутрішні документи. Компетенція загальних зборів: оптимізація повноважень. Виключна компетенція загальних зборів. Невиключна компетенція загальних зборів. Делегування зборами своїх повноважень іншим органам. Чергові та позачергові загальні збори. Строки та терміни. Розділ други...

Бабаларов С., Окунєв О., Горбатенко В. Статут ВАТ: зразок, коментар та поради

 • формат pdf
 • размер 1,67 МБ
 • добавлен 10 сентября 2010 г.
Посібник. К.: Міжнародна фінансова корпорація, 2006. – 173 с. Частина І. Значення статуту в житті АТ. Статут як установчий документ АТ. Зміст статуту ВАТ. Контрольні таблиці. Частина II. Коментар до зразкового Статуту ВАТ. Титульний аркуш. Загальні положення. Юридичний статус та відповідальність. Мета і предмет діяльності. Статутний капітал та акції. Права та обов'язки акціонерів. Розподіл прибутку та покриття збитків. Органи управління. Посадові...

Баюра Д.О. Система корпоративного управління в Україні: стан та перспективи розвитку

 • формат pdf
 • размер 140,44 КБ
 • добавлен 23 августа 2012 г.
Монографія К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2009 У монографії подано результати наукового дослідження проблематики становлення, оцінки сучасного стану та шляхів розвитку системи корпоративного управління в Україні на прикладі акціонерних товариств. Проаналізовано природу корпоративного управління та причини конвергенції світових моделей (систем) корпоративного управління в умовах глобалізації, виявлено закономірності...

Березій З.А. Корпоративні права

 • формат doc
 • размер 77,38 КБ
 • добавлен 04 октября 2010 г.
Зміст: Виникнення корпоративного права та корпоративних відносин Визначення поняття корпоративного права Суб’єкти корпоративного права Відчуження корпоративних прав а) відчуження частки(частини) в статутному капіталі Товариств; б) відчуження акцій акціонерних товариств; Спадкування корпоративних прав Оподаткування корпоративних прав Вирішення спорів, пов’язаних з корпоративним правом та корпоративними відносинами Висновки Зразки нотаріаль...

Блюмхардт О. Органи акціонерного товариства (порівняльно-правове дослідження)

Дисертация
 • формат doc
 • размер 861 КБ
 • добавлен 20 мая 2011 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 / О. Блюмхардт; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. , 2002. - укp. На підставі комплексного аналізу господарського законодавства та правозастосовної практики України та інших країн розглянуто теоретичні та практичні питання правового статусу органів акціонерного товариства (АТ). Досліджено правові аспекти управління АТ, порядок взаємодії його органів (за...

Бутрин Н. Становлення корпоративного права на території України: історичний аспект

Статья
 • формат pdf
 • размер 277,00 КБ
 • добавлен 14 июля 2013 г.
Наукова стаття Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 8. – 332 с. Стаття присвячена короткому історичному огляду виникнення та становлення корпоративного права на території України. Окреслено основні напрямки його виникнення та проаналізовано законодавчу базу, котра слугувала основним джерелом корпоративного...

Бутрин Н.С. Діяльність командитного товариства

Статья
 • формат pdf
 • размер 737,34 КБ
 • добавлен 10 августа 2013 г.
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1. – С. 93-99 У запропонованій статті дається характеристика одного з видів господарських товариств – командитного товариства. Окреслюються його основні ознаки, підстави діяльності та її припинення. Проаналізовано правову базу, що регулює діяльність командитних товариств. Ключові слова: господарські товариства, підприємницькі товариства, командитне товариство, учасн...

Вінник О.М. Науково-практичний коментар Закону України Про акціонерні товариства

 • формат pdf
 • размер 18,80 МБ
 • добавлен 03 апреля 2010 г.
Пропонований коментар до Закону «Про акціонерні товари­ства» (прийнятий 17 вересня 2008 p., набув чинності 30 квітня 2009 р. ) є однією з перших спроб аналізу цього важливого законо­давчого акта. У коментарі розглядаються основні питання право­вого регулювання відносин щодо створення, діяльності та припи­нення акціонерних товариств відповідно до зазначеного Закону (у порівнянні з відповідними положеннями інших актів законо­давства), в тому числі...

Васильева В. Проблемы развития корпоративного права

Статья
 • формат pdf
 • размер 107,67 КБ
 • добавлен 05 марта 2014 г.
Научная публикация Частное право.- 2013.- № 1.- С. 143-154 Статья посвящена направлениям исследований в области корпоративного права. Автор очерчивает проблему законодательного обеспечения регулирования корпоративных отношений, классификацию юридических лиц корпоративного типа, дает обобщенную характеристику понятия «корпоративная собственность» и «имущество корпо- раций». Значительное внимание уделяется квалификации такой категории, как «кор...

Васильчак С.В., Попович Р.С. Корпоративний шантаж як загроза економічної безпеки підприємства

Статья
 • формат pdf
 • размер 194.37 КБ
 • добавлен 05 ноября 2011 г.
Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. ? Вип. 19.12. - С. 293-298 Розглянуто питання деструктивного впливу корпоративних конфліктів, а саме "корпоративного шантажу" на бізнес-середовище України, вказано на негативні нас- лідки рейдерства та грінмейлу. Встановлено, що наявність в тому або іншому госпо- дарському товаристві конфліктних груп тільки сприяє розширенню конфлікту, що надалі призводить до загрози економічної безпеки акціонерного товариств...

Гарагонич О.В. Історико-правові передумови формування господарської правосуб’єктності акціонерних товариств

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,52 МБ
 • добавлен 02 декабря 2014 г.
Наукова стаття / О.В. Гарагонич // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 11 . – С. 48-54 У статті досліджуються історико-правові аспекти проблеми формування господарської правосуб’єктності акціонерних товариств. Дослідження охоплює період виникнення та розвитку даної організаційно-правової форми господарювання, починаючи з часів появи прообразів сучасних акціонерних товариств і закінчуючи сьогоденням.

Гарагонич О.В. Актуальні питання адаптації корпоративного законодавства України до права ЄС

Статья
 • формат pdf
 • размер 4,63 МБ
 • добавлен 27 января 2015 г.
Наукова стаття Visegrad Journal on Human Rights. – 2014. – № 1. – С. 36-42 У статті досліджуються правові засади адаптації корпоративного законодавства України до права ЄС. Окреслено основні напрямки здійснення адаптації українського законодавства у сфері корпоративного права до європейських стандартів. Ключові слова: корпоративне законодавство, право ЄС, акціонерні товариства, господарські товариства, Угода про асоціацію України та ЄС, адаптаці...

Гарагонич О.В. Акціонерні товариства з ознаками фіктивності

Статья
 • формат doc
 • размер 18,52 КБ
 • добавлен 07 декабря 2013 г.
Опубліковано: Материалы Двенадцатой международной научно-практической интернет-конференции "Экономико-правовые исследования в XXI веке: правовые аспекты интеграции Украины в мировую экономику" Донецк, 26 августа — 6 сентября 2013 года Одним із інститутів тіньової економіки в Україні є суб’єкти господарювання з ознаками фіктивності. Особливо шкідливим для економіки є існування таких суб’єктів на фондовому ринку. Як правило, вони існують у формі ак...

Гарагонич О.В. Господарська правосуб’єктність акціонерних товариств: правова сутність та структура

Статья
 • формат pdf
 • размер 217,25 КБ
 • добавлен 30 декабря 2014 г.
Наукова стаття Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 5 – С. 130-135 Одним чи не найпроблемнішим та обговорюваним у науці господарського права є питання визначення поняття та елементів правосуб’єктності суб’єктів господарювання, особливо тих, що діють у формі акціонерних товариств. Про гостроту актуальності запропонованого до розгляду питання свідчить також той факт, що сутність господарської правосуб’єктності АТ є нерозкритою на внутрішньому...

Гарагонич О.В. Економічна безпека корпоративних підприємств: правовий аналіз актуальних проблем

Статья
 • формат pdf
 • размер 167,92 КБ
 • добавлен 28 февраля 2014 г.
Наукова стаття Порівняльно-аналітичне право.- 2014.- № 1.- С. 104-105 Статтю присвячено дослідженню правових питань забезпечення економічної безпеки корпоративних підприємств в сучасних умовах. На основі аналізу сучасних загроз безпечному та ефективному функціонуванню корпоративних підприємств розроблені рекомендації із вжиття першочергових правових заходів по забезпеченню безпеки у корпоративному секторі економіки України. Ключові слова: корпора...

Гарагонич О.В. Емісія акцій при збільшенні статутного капіталу акціонерного товариства

Статья
 • формат pdf
 • размер 875,22 КБ
 • добавлен 19 сентября 2015 г.
Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2015. – № 5 (26). – С. 102-116 У статті досліджуються теоретичні та практичні правові питання емісії акцій при збільшенні статутного капіталу акціонерних товариств в Україні. Особлива увага приділяється аналізу елементів юридичного складу, що опосередковує збільшення статутного капіталу акціонерних товариств, дослідженню проблем правового регулювання збільшення статутного капіталу акціонерних това...

Гарагонич О.В. Етапи рейдерського захоплення акціонерних товариств

Статья
 • формат pdf
 • размер 3.33 МБ
 • добавлен 02 декабря 2013 г.
Вісник Академії адвокатури України. – 2013. – Число 3 (28). – С. 23-33 У статті досліджуються проблеми, пов’язані з рейдерським захопленням акціонерних товариства. Основну увагу приділено аналізу правової конструкції акціонерного товариства як об’єкта рейдерства, а також технологій, які застосовуються на різних етапах рейдерського захоплення акціонерних товариств. Ключові слова: рейдерство, рейдерське захоплення акціонерних товариств, акціонери,...

Гарагонич О.В. Загальні збори у системі корпоративного управління акціонерного товариства

Статья
 • формат doc
 • размер 27,82 КБ
 • добавлен 30 августа 2012 г.
2012.- Донецьк: ІЕПД, 13 с. Тези доповіді Гарагонича О. В. на 10-ій міжнародній науково-практичній інтернет-конференції "Загальні проблеми господарського права на сучасному етапі розвитку суспільства" (21-30 вересня 2012 року) Аналізуються місце загальні зборів у системі корпоративного управління акціонерного товариства, компетенція загальних зборів як вищого органу управління товариства, види зборів

Гарагонич О.В. Загальні та особливі умови легітимації акціонерних товариств

Статья
 • формат pdf
 • размер 206,76 КБ
 • добавлен 17 апреля 2015 г.
Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 7 . – С. 70-74 У статті аналізується сутність поняття легітимації акціонерних товариств, його співвідношення із суміжними поняттями. Досліджуються загальні та особливі умови легітимації акціонерних товариств в Україні на сучасному етапі. Ключові слова: легітимація, легалізація, акціонерні товариства, державна реєстрація, емісія акцій, ліцензування, патентування В статье анализируется сущность понятия леги...

Гарагонич О.В. Збільшення статутного капіталу акціонерних товариств

Статья
 • формат pdf
 • размер 5,58 МБ
 • добавлен 25 сентября 2015 г.
Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 8. – С. 26-32 У статті досліджуються теоретичні та практичні правові питання збільшення статутного капіталу акціонерних товариств в Україні. Особлива увага приділяється аналізу елементів юридичного складу, що опосередковує збільшення статутного капіталу акціонерних товариств, дослідженню проблем правового регулювання збільшення статутного капіталу акціонерних товариств та вироблення рекомендацій щ...

Гарагонич О.В. Конфлікт інтересів акціонерів і акціонерного товариства

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,28 МБ
 • добавлен 23 марта 2016 г.
Наукова стаття Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2016. – № 2 (29). – С. 121-135 У статті досліджується проблема конфлікту інтересів акціонерів і акціонерного товариства в сфері корпоративних відносин. Аналізуються складові конфлікту інтересів, а також його співвідношення із суміжними категоріями. Ключові слова: конфлікт інтересів, акціонерне товариство, акціонери, корпоративні відносини, корпоративний конфлікт. Гарагонич А.В. Кон...

Гарагонич О.В. Корпоративне право

 • формат pdf
 • размер 9,66 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Корпоративне право: навчальний посібник / О.В. Гарагонич, С.М. Грудницька, Е.Е. Бекірова, Ю.М. Бисага [та ін.]; за заг. ред. О.В. Гарагонича, С.М. Грудницької. К.: Видавничий Дім «Слово», 2014. - 344 с.. У навчальному посібнику розлядаються теоретичні правові проблеми нового для вітчизняної правової дійсності нормативно-правового утворення - корпоративного права, а також актуальні питання діяльності корпоративних підприємств. У доступній формі ви...

Гарагонич О.В. Корпоративне право

 • формат doc
 • размер 646,77 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Корпоративне право: навчальний посібник / О.В. Гарагонич, С.М. Грудницька, Е.Е. Бекірова, Ю.М. Бисага [та ін.]; за заг. ред. О.В. Гарагонича, С.М. Грудницької. К.: Видавничий Дім «Слово», 2014. - 344 с.. У навчальному посібнику розлядаються теоретичні правові проблеми нового для вітчизняної правової дійсності нормативно-правового утворення - корпоративного права, а також актуальні питання діяльності корпоративних підприємств. У доступній формі ви...

Гарагонич О.В. Корпоративне право

 • формат txt
 • размер 187,74 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Корпоративне право: навчальний посібник / О.В. Гарагонич, С.М. Грудницька, Е.Е. Бекірова, Ю.М. Бисага [та ін.]; за заг. ред. О.В. Гарагонича, С.М. Грудницької. К.: Видавничий Дім «Слово», 2014. - 344 с.. У навчальному посібнику розлядаються теоретичні правові проблеми нового для вітчизняної правової дійсності нормативно-правового утворення - корпоративного права, а також актуальні питання діяльності корпоративних підприємств. У доступній формі ви...

Гарагонич О.В. Операції з рейдерського захоплення акціонерних товариств. Частина 1

Статья
 • формат pdf
 • размер 378,03 КБ
 • добавлен 28 декабря 2013 г.
Юридична газета. – 2014. – № 5-6 (04 лютого). – С. 36-38 Незважаючи на те, що в Україні декларується боротьба з рейдерством, протиправні захоплення акціонерних товариств продовжуються. Поширенню цього явища у сфері господарювання сприяє як недосконалість законодавства, так і корумпованість представників державних органів, органів місцевого самоврядування, судової системи і правоохоронних органів. Формування в Україні рейдерства пов’язано передусі...

Гарагонич О.В. Операції з рейдерського захоплення акціонерних товариств. Частина 2

Статья
 • формат pdf
 • размер 165,23 КБ
 • добавлен 10 января 2014 г.
Юридична газета. – 2014. – № 7 (11 лютого). – С. 38-39 Незважаючи на те, що в Україні декларується боротьба з рейдерством, протиправні захоплення акціонерних товариств продовжуються. Поширенню цього явища у сфері господарювання сприяє як недосконалість законодавства, так і корумпованість представників державних органів, органів місцевого самоврядування, судової системи і правоохоронних органів. Формування в Україні рейдерства пов’язано передусім...

Гарагонич О.В. Поняття та ознаки органів акціонерного товариства

Статья
 • формат pdf
 • размер 635,56 КБ
 • добавлен 10 января 2017 г.
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2016. – Вип. 41. Т. 1 – С. 148-153. Статтю присвячено дослідженню проблеми визначення поняття та ознак органів акціонерного товариства. Аналізуючи правову природу органів акціонерного товариства, автор розглядає основні ознаки таких органів. На підставі проведеного дослідження автор дає власне визначення поняття «органів акціонерного товариства». Ключові слова: акціонерне...

Гарагонич О.В. Поняття та предмет корпоративного права

Статья
 • формат doc
 • размер 26,60 КБ
 • добавлен 27 декабря 2013 г.
Наукова стаття Опубліковано: Науковий вісник УжНУ. Серія право. – 2013. – Випуск 22. Частина II. Том 2 – С. 24-28 Статтю присвячено дослідженню проблеми визначення поняття корпоративного права, його місця у правовій системі, окреслення кола відносин, які регулюються нормами корпоративного права. Ключові слова: поняття корпоративного права, корпоративні правовідносини, предмет корпоративного права, місце корпоративного права у системі права.

Гарагонич О.В. Поняття та предмет корпоративного права

Статья
 • формат pdf
 • размер 190,38 КБ
 • добавлен 04 января 2014 г.
Наукова стаття Опубліковано: Науковий вісник УжНУ. Серія право. – 2013. – Випуск 22. Частина II. Том 2 – С. 24-28 Статтю присвячено дослідженню проблеми визначення поняття корпоративного права, його місця у правовій системі, окреслення кола відносин, які регулюються нормами корпоративного права. Ключові слова: поняття корпоративного права, корпоративні правовідносини, предмет корпоративного права, місце корпоративного права у системі права.

Гарагонич О.В. Поняття та принципи корпоративного управління

Статья
 • формат pdf
 • размер 303,28 КБ
 • добавлен 24 декабря 2013 г.
Наукова стаття Опубліковано: Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3-2 – С. 155-157 Статтю присвячено дослідженню питань визначення поняття корпоративного управління, його ознак, аналізу принципів, на яких здійснюється управління в корпоративних підприємствах. Ключові слова: корпоративне управління, органи корпоративного підприємства, принципи корпоративного управління, господарські товариства, корпоративні відносини.

Гарагонич О.В. Правові аспекти анулювання викуплених акціонерним товариством акцій

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,07 МБ
 • добавлен 12 декабря 2014 г.
Наукова стаття Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2014. – № 5. – С. 59-66 У статті досліджуються проблеми, пов’язані анулюванням викуплених акціонерним товариством акцій без зміни розміру статутного капіталу. Основну увагу приділено аналізу процедури анулювання викуплених товариством акцій та правових проблем, пов’язаних з її реалізацією. Інтерес до цієї проблеми викликаний насамперед необхідністю вдосконалення корпоративного закон...

Гарагонич О.В. Правова природа корпоративних відносин між акціонерами та акціонерним товариством

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,11 МБ
 • добавлен 11 декабря 2016 г.
Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2016. – № 3 (30). – С. 130-141. У статті досліджується проблема правової природи корпоративних відносин, які виникають між акціонерами та акціонерним товариством, а також визначається їх місце у системі правовідносин. Ключові слова: корпоративні відносини, акціонерне товариство, акціонери, господарські відносини. Гарагонич А.В. Правовая природа корпоративных отношений между акціонером и акционерн...

Гарагонич О.В. Припинення корпоративних відносин з ініціативи учасника ТОВ шляхом виходу із товариства

Статья
 • формат pdf
 • размер 98,97 КБ
 • добавлен 12 июля 2012 г.
Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2012. – № 2 (5). – С. 110-117 У статті здійснено аналіз законодавчого регулювання питання припинення корпоративних відносин шляхом виходу учасників із товариства з обмеженою відповідальністю. Запропоновано зміни до чинного законодавства України щодо визначення моменту виходу учасника із ТОВ.

Гарагонич О.В. Реалізація господарської компетенції акціонерних товариств через систему уповноважених органів

Статья
 • формат pdf
 • размер 235,10 КБ
 • добавлен 07 января 2017 г.
Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 5 – С. 127-131 Статтю присвячено дослідження проблеми реалізації господарської компетенції акціонерних товариств через систему уповноважених органів. У статті автор обґрунтовує власне бачення ролі і місця кожного органу акціонерного товариства при реалізації господарської компетенції. Ключові слова: господарська компетенція, акціонерні товариства, органи акціонерних товариств, реалізація господарської ком...

Гарагонич О.В. Рейдерське захоплення акціонерних товариств: поняття та етапи

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,33 МБ
 • добавлен 24 декабря 2013 г.
Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2013. – № 6 (15). – С. 68-80 У статті досліджуються проблеми, пов’язані з рейдерським захопленням акціонерних товариств в Україні. Основну увагу приділено аналізу правової конструкції акціонерного товариства як об’єкта рейдерства, а також технологій, які застосовуються на різних етапах рейдерського захоплення акціонерних товариств.

Гарагонич О.В. Формування статутного капіталу акціонерних товариств

Статья
 • формат pdf
 • размер 5,60 МБ
 • добавлен 15 марта 2016 г.
Наукова стаття Вісник Академії адвокатури України. – 2015. – Число 3 (34). – С. 30-38 У статті досліджуються теоретичні та практичні правові питання формування статутного капіталу акціонерних товариств в Україні. Особлива увага приділяється проблемі визначення поняття «формування статутного капіталу акціонерних товариств», а також аналізу порядку формування статутного капіталу, як майнової основи господарської правосуб’єктності акціонерного товар...

Гарагонич О.В. Характер відносин між засновниками акціонерного товариства до його державної реєстрації

Статья
 • формат pdf
 • размер 5,19 МБ
 • добавлен 10 января 2016 г.
Наукова стаття Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 12. – С. 3-8 У статті досліджується характер відносин, які виникають між засновниками акціонерного товариства до його державної реєстрації. Особлива увага приділяється з’ясуванню місця таких відносин у системі правовідносин. Ключові слова: акціонерне товариство, засновники, акції, корпоративні права, господарські відносини, корпоративні відносини. Гарагонич А.В. Характер отношений м...

Гарагонич О.В. Юридичний склад, що є підставою виникнення господарської правосуб’єктності при заснуванні акціонерних товариств

Статья
 • формат pdf
 • размер 9,36 МБ
 • добавлен 31 марта 2015 г.
Вісник Академії адвокатури України. – 2015. – Число 1 (32). – С. 21-35 У статті досліджуються особливості юридичного складу, що є підставою виникнення господарської правосуб’єктності при заснуванні АТ. Дослідження охоплює аналіз поняття юридичного складу, з’ясування основних його ознак. Особлива увагу у статті приділяється дослідженню елементів, які входять до юридичного складу, що є підставою виникнення господарської правосуб’єктності при заснув...

Господарсько-правове регулювання діяльності акціонерних товариств

degree
 • формат doc
 • размер 135,33 КБ
 • добавлен 11 апреля 2014 г.
К.: КНЕУ, 2013.- 81 с. Вступ Правова природа акціонерного товариства Історія розвитку акціонерних товариств в Україні. Загальні положення про акціонерні товариства. Створення акціонерного товариства. Припинення акціонерного товариства. Система органів управління і контролю в акціонерному товаристві Загальні збори як вищий орган управління акціонерного товариства. Наглядова рада. Виконавчі органи акціонерного товариства. Ревізійна комісія. Правови...

Гутгарц Е. О проблемах наследования частного предприятия в Украине

Статья
 • формат doc
 • размер 40,78 КБ
 • добавлен 24 мая 2012 г.
Электронный ресурс "Юрист и Закон", 2012. - 4 с. В связи с практически полным отсутствием законодательной регламентации деятельность юридических лиц, созданных как частные предприятия, вызывает много вопросов. Одним из самых запутанных является наследование частного предприятия после смерти его учредителя, отмечает Prostopravo.com.ua.

Журик Ю.В. Корпоративне право

Практикум
 • формат pdf
 • размер 164.08 КБ
 • добавлен 26 ноября 2011 г.
Корпоративне право. Навчальна програма дисципліни (для бакалаврів) К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2009. — 20 с. Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни Корпоративне право, вказівки до виконання контрольної роботи, варіанти контрольних робіт, питання для самоконтролю, а також список літератури.

Зайцева Е. Компания?

Статья
 • формат doc
 • размер 39,33 КБ
 • добавлен 27 мая 2012 г.
Электронный ресурс "Юрист и Закон", 2012. - 3 с. О новых правилах наименования юридических лиц читайте в материале еженедельника "Юрист и Закон" от 10.05.2012 г., № 24.

Йовдій Д. Практичні аспекти корпоративного управління ТОВ

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,28 МБ
 • добавлен 22 января 2013 г.
Збірка статей з питань корпоративного права Юридчна газета.- 2011.- 19 квітня Матеріал присвчяео аналізу практичних аспектів корпоративного управління в товариствах з обмеженою відповідальністю, правовому регулюванню статусу виконавчого органу ТОВ, реалізації його повноважень, підготовці установчих документів та ін.

Кібенко О.Р. Сучасний стан та перспективи правового регулювання корпоративних відносин: порівняльно-правовий аналіз права ЄС, Великобританії та України

Дисертация
 • формат doc
 • размер 574,32 КБ
 • добавлен 04 сентября 2014 г.
Дисертартація . д-ра юрид. наук: 12.00.04 / О.Р. Кібенко ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2006. — 527 с. Досліджено сучасний стан і перспективи регулювання корпоративних відносин у праві ЄС, Великобританії та України. Доведено, що в європейських країнах відбувається процес фундаментального реформування корпоративного права. Проаналізовано передумови, причини та напрямки реформи. Обгрунтовано необхідність проведення фундаментальної...

Кізім І. Поняття корпоративних відносин

 • формат doc
 • размер 83.5 КБ
 • добавлен 24 октября 2011 г.
Сьогодні немає єдиної позиції щодо того, що розуміти під корпоративними відносинами. На цей рахунок існує кілька точок зору. Одні вважають, що корпоративні відносини - це відносини організаційні. Концепція організаційних відносин була висунута О.А. Красавчіковим. Виділяючи організаційні відносини, він вважав, що вони є службовими по відношенню до основних майнових відносин і мають специфічну функцію - впорядкування майнових відносин. На думку і...

Керницький А. Права акціонерів, шляхи і ступінь їх захисту

Статья
 • формат doc
 • размер 89 КБ
 • добавлен 05 ноября 2011 г.
Юридичний журнал.- 2006.- №8 Метою цієї статті є спроба визначити та охарактеризувати права акціонерів за чинним законодавством України, розглянути основні види їх порушень, визначити способи захисту акціонерами своїх прав. Відповідно до чинного законодавства, що регулює корпоративні відносини в Україні, будь-яка фізична чи юридична особа може стати акціонером якщо вона стала: засновником товариства, або придбала акції товариства, яке вже створен...

Кибенко Е.Р. Корпоративное право

 • формат doc
 • размер 1.78 МБ
 • добавлен 12 марта 2010 г.
Кибенко Е. Р. Корпоративное право: Учебное пособие. -Харьков: Эспада, 1999. -480с. Кибенко Е. Р. КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО Учебное пособие Харьков: Еспада, 1999 Автор: Кибенко Елена Рувимовна - кандидат юридических наук, доцент кафедры правовых основ предпринимательства и финансового права Национальной Юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. Рецензент: Задыхайло Д. В. - кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой правовых основ...

Ковалишин Р. Корпоративний спір: характерні особливості та класифікація

Статья
 • формат pdf
 • размер 225,29 КБ
 • добавлен 16 мая 2013 г.
Наукова публікація Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. - Івано-Франківськ : Юрид. ін-т Прикарпат. ун-ту.- 2009.- Випуск.- 21.- С. 113-117 Аналізуються характерні особливості корпоративного спору за українським законодавством. Здійснюється класифікація корпоративних спорів за різними критеріями.

Кочергіна К.О. Організаційно-правові форми господарських товариств у контексті розвитку економічних відносин

Статья
 • формат pdf
 • размер 311,19 КБ
 • добавлен 31 июля 2013 г.
Наукова стаття Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.- 2010.- № 2.- С. 105-116 За допомогою методології системно-структурного підходу досліджено історію виникнення організаційно-правових форм господарських товариств, що зумовлено історичним розвитком економічних відносин та рамками певних соціально-економічних укладів.

Кравченко С.С. Юридична природа прав учасників господарських товариств

Дисертация
 • формат doc
 • размер 131 КБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / С.С. Кравченко; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2007. — 18 с. — укp. Розкрито суть понять корпоративних прав, права участі та прав учасників господарських товариств. Проведено порівняльний аналіз цих понять, доведено їх однопорядковість. Запропоновано внутрішню диференціацію майнових і немайнових прав учасників господарських товариств. За цього перші поді...

Кравчук В. Проблеми підвідомчості корпоративних спорів

Статья
 • формат doc
 • размер 305 КБ
 • добавлен 09 октября 2011 г.
Стаття.- Юридичний радник.- 2008.- № 04. - 10 с. Проаналізовано сутність і склад корпоративних правовідносин з метою правильного визначення підвідомчості корпоративних спорів та уникнення порушення прав учасників таких спорів. Ключові слова: корпоративні права, корпоративні відносини, корпоративні спори, розмежування корпоративних і трудових спорів, підвідомчість корпоративних спорів загальним судам, підвідомчість корпоративних спорів третейським...

Кравчук В., Спасибо-Фатєєва І. та ін. Правові аспекти діяльності товариства з обмеженою відповідальністю: проблеми та шляхи їх розв'язання

 • формат pdf
 • размер 8,30 МБ
 • добавлен 21 апреля 2013 г.
К.: Українське комерційне право, 2012.- 67 с. Книжка присвячена проблемам регулювання діяльності товариств з обмеженою відповідальністю (надалі — ТОВ), які на сьогодні є найбільш поширеною організаційно-правовою формою ведення малого та середнього бізнесу. За висновками більшості фахівців у цій сфері, правове регулювання цього інституту є застарілим та таким, що не відповідає сучасним вимогам щодо гнучкості та ефективності регулювання. У книзіі р...

Кравчук В.М. Загальні збори акціонерів: порядок скликання та проведення

Статья
 • формат doc
 • размер 138.5 КБ
 • добавлен 06 ноября 2011 г.
Юридичний журанал.- 2003.- № 5.- С. 47-54 Загальні збори акціонерів традиційно є вищим органом акціонерного товариства. Це обумовлено передусім правовим статусом акціонерів як осіб, що мають право на участь в управлінні справами товариства. Незважаючи на те, що дослідники проблем акціонерного права часто критикують загальні збори, а їх роль в управлінні акціонерним товариством піддається сумніву, на нашу думку, загальні збори в Україні не втрати...

Кравчук В.М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах

Дисертация
 • формат doc
 • размер 61,09 КБ
 • добавлен 06 мая 2012 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / В.М. Кравчук; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2010. — 38 с. — укp. Досліджено підстави, порядок і правові наслідки припинення корпоративних правовідносин (КП) у господарських товариствах. Запропоновано виділяти загальні та спеціальні КП. Обгрунтовано концепцію подільності корпоративних прав, за якою дані права можуть бути по...

Лукач І.В. Правове становище холдингових компаній

 • формат doc
 • размер 399,73 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 240 с. Монографія є першим в юридичній науці дослідженням правового становища холдингових компаній. Актуальність теми обумовлена відсутністю належної правової регламентації правового становища холдингових компаній. В роботі дається комплексна характеристика холдингових компаній як суб’єктів господарювання. Особлива увага приділена проблемам реалізації холдингових відносин, зокрема створенню дочірніх підпри...

Лукач І.В. Правове становище холдингових компаній

 • формат pdf
 • размер 1,00 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
монографія - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 240 с. Монографія є першим в юридичній науці дослідженням правового становища холдингових компаній. Актуальність теми обумовлена відсутністю належної правової регламентації правового становища холдингових компаній. Наукове значення праці полягає в тому, що в ній дається комплексна характеристика холдингових компаній як суб’єктів господарювання. Монографія має цільову практичну спрямованість. Особлива увага...

Луць В.В. (ред.) та ін. Корпоративне право України

 • формат doc
 • размер 569,06 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Юрінком Інтер, 2010. — 384 с. У підручнику розглядаються поняття корпоративних відносин і корпоративного права; порядок заснування і припинення підприємницьких товариств; особливості правового статусу окремих видів корпорацій; правовий режим їх майна; корпоративні права та обов'язки їх учасників; принципи корпоративного управління та правовий статус органів управління корпорацій; питання щодо здійснення розпорядження та захисту корпоративних...

Міжнародні та національні стандарти корпоративного управління (збірник кодексів та принципів)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 926,91 КБ
 • добавлен 13 декабря 2014 г.
К.: Міжнародна фінансова корпорація, 2002.- 236 с. Корпоративне управління — це внутрішня система, структура і процедури, за допомогою яких здійснюється керівництво і контроль над підприємством (товариством). Розвиток корпоративного управління є одним з ключових аспектів цивілізованих й ефективних умов ведення бізнесу. Саме механізм ефективного корпоративного управління значно розширює можливість залучення інвестицій, сприяє зростанню продуктивно...

Мельник О.О. Корпоративне право

 • формат pdf
 • размер 2.8 МБ
 • добавлен 12 октября 2011 г.
К.: КНЕУ, 2009. — 274 с. Загальна частина Загальна характеристика корпоративного права Господарське товариство — основний суб’єкт корпоративного права Порядок створення господарських товариств Правове положення учасників господарського товариства Майно господарського товариства Засади корпоративного управління Припинення господарського товариства Припинення господарського товариства за судовим рішенням щодо визнання його банкрутом Особлива част...

Модельний статут товариства з обмеженою відповідальністю

Стандарт
 • формат doc
 • размер 68.5 КБ
 • добавлен 25 ноября 2011 г.
Модельний статут - типовий установчий документ, затверджений Кабінетом Міністрів України, який використовується для створення та провадження діяльності юридичних осіб відповідних організаційно-правових форм, містить встановлені законом правила, що регулюють правовий статус, права, обов'язки та відносини, які пов'язані із створенням, управлінням та провадженням господарської діяльності відповідних юридичних осіб. Суб'єкт господарювання може створю...

Модельний статут товариства з обмеженою відповідальністю

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 185,71 КБ
 • добавлен 09 ноября 2012 г.
Модельний статут - типовий установчий документ, затверджений Кабінетом Міністрів України, який використовується для створення та провадження діяльності юридичних осіб відповідних організаційно-правових форм, містить встановлені законом правила, що регулюють правовий статус, права, обов'язки та відносини, які пов'язані із створенням, управлінням та провадженням господарської діяльності відповідних юридичних осіб. Суб'єкт господарювання може створю...

Оприско М.В. Особливості відчуження частки в статутному капіталі товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю

Статья
 • формат doc
 • размер 51.5 КБ
 • добавлен 24 октября 2011 г.
Учасник товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю має право продати чи іншим чином відступити свою частку в статутному капіталі чи її частину одному або кільком учасникам цього товариства, а за відсутності заборони у статуті – також і третім особам. При цьому в товариствах з обмеженою та додатковою відповідальністю виявляються значні особливості, зумовлені складною правовою природою частки учасника таких товариств.

Оприско М.В. Особливості набуття та здійснення корпоративних прав неповнолітніми та малолітніми

Статья
 • формат doc
 • размер 50.5 КБ
 • добавлен 24 октября 2011 г.
Досліджуючи питання суб’єктів корпоративних прав цивілісти за невеликим винятком залишають поза увагою особливості, які стосуються набуття та здійснення корпоративних прав осіб, які не набули повної цивільної дієздатності. Ті ж вчені, хто звернув увагу на це питання, досліджують лише можливість таких осіб бути засновником юридичних осіб, зокрема корпоративних товариств. Ні в чинному законодавстві, ні в цивілістичній літературі не розв’язано питан...

Оприско М.В. Система договорів про відчуження корпоративних прав

Статья
 • формат doc
 • размер 46 КБ
 • добавлен 24 октября 2011 г.
Систематизація договорів про відчуження корпоративних прав та визначення місця цього інституту серед системи цивільно-правових договорів має не лише теоретичне, але й важливе практичне значення. Дослідження договорів в якості єдиної системи дозволяє розглядати їх не як розрізнену масу окремих, не пов'язаних між собою, видів договорів, а як визначену їх сукупність, якій притаманна внутрішня цілісна структура, сукупність, в основі якої лежать єдніс...

Органи управління акціонерного товариства

degree
 • формат doc
 • размер 116,78 КБ
 • добавлен 25 декабря 2013 г.
К.: КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2012.- 100 с. Зміст: Перелік умовних скорочень Вступ. Загальні засади діяльності та функціонування органів управління акціонерного товариства Вищий орган управління акціонерним товариством. Виконавчий орган управління акціонерним товариством. Контрольно-наглядові органи управління акціонерним товариством Наглядова (спостережна) рада акціонерного товариства63 Ревізійна комісія. Служба внутрішнього аудиту. Висновки Список...

Право компаній: порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України acquis communautaire Європейського Союзу

 • формат pdf
 • размер 978,05 КБ
 • добавлен 18 сентября 2014 г.
Автор невідомий. — К., 2009. — 82 с. Право компаній – власне так сформульовано назву сфери, у якій має бути досягнуто приблизної адекватності законодавства України із законодавством ЄС у відповідності із статтею 51 Угоди про Партнерство та Співробітництво між Європейськими Спільнотами та Україною, єдиного дотепер ухваленого документу, що регулював відносини між Україною та Європейським Союзом. Узгодження законодавства у сфері права компаній, або...

Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

degree
 • формат doc
 • размер 87,36 КБ
 • добавлен 01 сентября 2011 г.
К.: КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2009.- 90 с. Зміст. Вступ Розділ перший. Поняття, характерні риси та види приватного підприємства Поняття та характерні риси приватного підприємництва Види приватних підприємств Розділ другий. Правові особливості створення приватного підприємства Основні етапи створення приватного підприємства Державна реєстрація як спосіб легітимації приватного підприємства Порядок реєстрації в державному органі, отримання свідоцтва...

Правові проблеми захисту прав акціонерів

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 47,56 КБ
 • добавлен 04 мая 2013 г.
2011.- Харків: Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого.- 43 с. Зміст: Вступ. Корпоративні права акціонерів та їх сутність. Механізм захисту прав акціонерів. Проблемні питання спеціального законодавства щодо захисту прав акціонерів. Висновки. Список використианної літератури.

Правовий статус акціонерного товариства

degree
 • формат doc
 • размер 144,68 КБ
 • добавлен 12 апреля 2014 г.
К.: КНУ, 2012.- 128 с. Зміст: Вступ Правова природа акціонерних товариств . Історичний процес виникнення та розвитку акціонерних товариств Створення акціонерних товариств Статут акціонерного товариства Реєстрації випуску акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій під час створення акціонерних товариств Державна реєстрація акціонерного товариства Міжнародний досвід створення та управління акціонерними товариствами...

Правовий статус господарських товариств як суб’єктів підприємницької діяльності

degree
 • формат doc
 • размер 118,08 КБ
 • добавлен 11 апреля 2014 г.
К.: КНЕУ, 2014.- 106 с. Зміст: Вступ Господарські товариства як організаційно-правова форма підприємництва. Види та організаційні форми підприємств; Ознаки здійснення підприємницької діяльності господарськими товариствами Поняття, ознаки та класифікація господарських товариств. Особливості підприємницьокї правосуб’єктності окремих видів господарських товариств. Акціонерне товариство. Товариство з обмеженою відповідальністю. Товариство з додатково...

Практическое пособие - Відкрите звернення з приводу спроб рейдерського захоплення ВАТ Коростенський щебзавод та ПрАТ Трудовий колектив Коростенський щебзавод

 • формат doc
 • размер 35,90 КБ
 • добавлен 01 апреля 2013 г.
У зверненні акціонерів, членів трудових колективів ВАТ «Коростенський щебзавод», ПрАТ «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод» та пересічних коростенців до Президента України В. Ф. Януковича, Прем'єр-міністра України М. Я. Азарова, Генерального прокурора В. Пшонки, Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств розкриваються технології рейдерського захоплення акціонерних товариств. Аналіз звернення мож...

Принципи корпоративного управління 2014

 • формат doc
 • размер 67,60 КБ
 • добавлен 24 июня 2014 г.
К.: НКЦПФР, 2014.- 54 с. Принципи корпоративного управління є свого роду посібником, який дає відповіді на питання, як українським підприємствам подолати "кризу довіри" вітчизняних та іноземних інвесторів та як залучати фінансові ресурси на вітчизняному і на міжнародних фондових ринках. Питання корпоративного управління є важливими для всіх видів товариств, однак найбільшу актуальність вони мають для підприємств, які відчувають гостру потребу у ф...

Професійний стандарт корпоративного секретаря

 • формат doc
 • размер 41,30 КБ
 • добавлен 09 июля 2013 г.
Автор неизвестен К.: Бібліотека корпоративного секретаря, 2013.- 18 с. Метою запровадження у товаристві посади корпоративного секретаря є професійне здійснення організаційно-правового забезпечення діяльності органів управління товариства та забезпечення дотримання товариством процедурних вимог, що гарантують надійний захист та реалізацію прав та законних інтересів акціонерів товариства, його працівників, інвесторів та інших заінтересованих осіб....

Реферат - Акціонерні товариства

Реферат
 • формат docx
 • размер 83.81 КБ
 • добавлен 30 ноября 2011 г.
Маріуполь, Маріупольський державний університет, викладач - Іванюта Наталя Валеріївна,Економіко-правовий факультет, Кафедра цивільного, трудового права, спеціальність "правознавство", дисципліна - цивільне та сімейне право України, 2010 рік, 15стор Поняття акціонерного товариства. Установчі документи акціонерного товариства. Статутний капітал акціонерного товариства. Кросворд на тему «Акціонерне товариство». Тестові завдання до теми

Рябота В. Корпоративний секретар: рекомендації для українських товариств

 • формат pdf
 • размер 1023,40 КБ
 • добавлен 30 июня 2013 г.
Посібник К.: ІФЦ, 2005.- 81 с. Вступ Умовні позначки, використані у посібнику Хто такий корпоративний секретар . Міжнародний досвід Принципи корпоративного управління України про корпоративного секретаря Правовий статус корпоративного секретаря: можливі варіанти Обов’язки корпоративного секретаря Оформлення відносин . Оплата праці . Відповідальність Додаток 1 Приклад стислого викладення норм статуту та положення про раду Додаток 2 Типовий пор...

Сєрих О.В. Класифікація джерел корпоративного права України

Статья
 • формат pdf
 • размер 240,40 КБ
 • добавлен 15 апреля 2013 г.
Стаття: Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2011. – № 1. – С. 96-99 Статтю присвячено дослідженню джерел корпоративного права України. Проаналізовано думки вчених щодо визначення поняття корпоративного права. Обґрунтовано, що корпоративне право є комплексною галуззю права. Зазначено, що джерела корпоративного права, які належать до різних галузей права, мають неоднорідний і комплексний характер. Надано поняття «джерела корп...

Січевлюк В. Правове регулювання реєстрації застави корпоративних прав (частки)

Статья
 • формат doc
 • размер 25,19 КБ
 • добавлен 14 февраля 2013 г.
Правничий вісник Університету «КРОК» /Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2010. – Вип. 6. – С. 93 – 104 У статті автором досліджуються юридичні та фактичні особливості процедури реєстрації такого обтяження корпоративних прав господарського товариства (частки), як застава. Детально аналізуються положення чинного законодавства України, робляться висновки про його значну невідповідність потребам практики, а також фо...

Січевлюк В. Процедура прийняття рішення про заставу корпоративних прав

Статья
 • формат doc
 • размер 27,19 КБ
 • добавлен 10 февраля 2013 г.
Правничий вісник Університету «КРОК» /Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2009. – Вип. 4. – С. 141 – 154 У статті досліджуються організаційні та правові аспекти прийняття рішення про заставу корпоративних прав (частки) господарських товариств. Автор аналізує суб’єктний склад заставних правовідносин, де предметом застави є корпоративні права господарського товариства, стадії та технологію прийняття рішення про зас...

Січевлюк В. Реалізація корпоративних прав господарських товариств через договір застави

Статья
 • формат doc
 • размер 26,60 КБ
 • добавлен 05 февраля 2013 г.
Правничий вісник Університету «КРОК» /Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2010. – Вип. 5. – С. 122 – 131 У статті автором досліджуються особливості договору застави корпоративних прав господарського товариства (частки) як юридичної підстави виникнення заставних правовідносин та способу реалізації корпоративних прав господарських товариств. Детально аналізується порядок укладення, умови та реквізити такого договор...

Січевлюк В. Теоретичні питання правового регулювання застави корпоративних прав господарських товариств

Статья
 • формат pdf
 • размер 132.17 КБ
 • добавлен 24 октября 2011 г.
Автором цієї статті було поставлено за мету дати у ній та у наступних публікаціях відповіді на такі невирішені питання: Якими ознаками повинно володіти корпоративне право, щоб бути предметом застави? Чи можуть корпоративні права саме господарських товариств бути предметом застави, а якщо можуть, то у який спосіб? Якими є особливості застави корпоративних прав кожного із видів господарських товариств? Якщо існують виключення чи обмеження стосовно...

Саракун І.Б. Здійснення корпоративних прав учасниками (засновниками) господарських товариств (цивільно-правовий аспект)

Дисертация
 • формат doc
 • размер 137.5 КБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / І.Б. Саракун; НДІ приват. права і п-ва Акад. прав. наук України. — К., 2008. — 21 с. — укp. Розкрито юридичну природу корпоративних прав, запропоновано новий підхід щодо їх класифікації та виділено характерні ознаки. Визначено момент виникнення корпоративних прав учасників (засновників) господарських товариств, способи та межі їх здійснення, а також цивільно-правові форми розпорядже...

Саракун І.Б., Ковалишин О.Р. Напрямки вдосконалення Закону України Про акціонерні товариства

Статья
 • формат pdf
 • размер 175,90 КБ
 • добавлен 16 июля 2013 г.
Наукова стаття Приватне право і підприємництво.Збірник наукових праць.- 2013.- Вип. 12.- С. 85-88 Статтю присвячено аналізу змісту Закону України «Про акціонерні товариства». Виявлено низку недоліків цього Закону, які на практиці ускладнюють можливість належного здійснення корпоративних прав акціонерів та їх захисту. Задля покращення правового забезпечення у цій сфері відносин автори запропонували низку змін та доповнень до зазначеного нормативн...

Сегеда С., Татаревський О. Що треба знати про акціонерні товариства

 • формат pdf
 • размер 762,76 КБ
 • добавлен 02 мая 2012 г.
К.: юридична абетка підприємця, 2007 Загальна інформація про акціонерні товариства Акціонери та їх права Створення акціонерного товариства Як здійснюється управління акціонерним товариством Про деякі важливі питання діяльності акціонерних товариств

Семчик В.І. Кооперативне право

 • формат image
 • размер 74,60 МБ
 • добавлен 20 февраля 2013 г.
Київ, Ін Юре, 1998. - 336 с. Зміст: Вступ. Кооперативне право як навчальна дисципліна Частина перша. Загальна теорія кооперативного права Предмет, система витоки, суб'єкти кооперативного права Поняття і предмет кооперативного права і його співвідношення з іншими галузями права Співвідношення кооперативного права з іншими галузями права Функції і завдання кооперативного права Методи регулювання в кооперативному праві Принципи кооперативного права...

Семчик В.І. ред. Кооперативне право. Підручник

 • формат doc
 • размер 2,20 МБ
 • добавлен 27 мая 2013 г.
К.: «Ін-Юре», 1998. — 336 с. Вступ. Кооперативне право як навчальна дисципліна. Частина перша. Загальна теорія кооперативного права. Предмет, система витоки, суб'єкти кооперативного права. Поняття і предмет кооперативного права і його співвідношення з іншими галузями права. Співвідношення кооперативного права з іншими галузями права. Функції і завдання кооперативного права. Методи регулювання в кооперативному праві. Принципи кооперативного права....

Смітюх А.В. Капеліст М.М. Право акціонерів вимагати обов’язкового викупу акцій у зв’язку із вчиненням акціонерним товариством значних правочинів

Статья
 • формат doc
 • размер 19,78 КБ
 • добавлен 09 июня 2014 г.
Наукова сттаття Правова держава. – 2011. – № 13. – С.35-40. Закон України «Про акціонерні товариства» [1], прийнятий 17 вересня 2008 р. (далі – Закон «Про АТ») містить низку принципових новел з усіх питань діяльності акціонерних товариств (далі – АТ). Серед іншого цей Закон вперше передбачає повноцінне регулювання на законодавчому рівні інститутів значного правочину та обов’язкового викупу АТ власних акцій на вимогу акціонера. Статтю присвячено п...

Смітюх А.В. Корпоративні вторгнення та корпоративні перевороти як специфічні види корпоративного рейдерства

Статья
 • формат doc
 • размер 14,91 КБ
 • добавлен 28 мая 2014 г.
Наукова стаття Вісник господарського судочинства. - 2008. - № 4. - С. 77-82 Пишучи про корпоративне рейдерство слід зауважити, що корпоративний контроль має різні ступені, обумовлені розміром частки (пакету акцій) відповідного учасника (акціонера), причому абсолютний контроль окремого учасника над суб’єктом господарювання є скоріше винятком аніж правилом. Отже, корпоративний контроль може бути умовним, навіть – ситуативним, залежати від узгоджено...

Смітюх А.В. Корпоративне право у схемах

 • формат pdf
 • размер 2,73 МБ
 • добавлен 12 ноября 2015 г.
Навчальний посібник. – Вид. 2, змін і доп. – К.: Істина, 2012. – 244 с. У посібнику на основі аналізу положень Цивільного та Господарського кодексів, законів України “Про господарські товариства”, “Про акціонерні товариства”, інших актів корпоративного законодавства України з урахуванням матеріалів судової практики, наукових статей і монографій розкриваються загальні питання корпоративного права; порядок створення і припинення господарських товар...

Смітюх А.В. Корпоративне рейдерство як вид корпоративних конфліктів

Статья
 • формат doc
 • размер 20,50 КБ
 • добавлен 01 июля 2014 г.
Наукова стаття Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. – 2008. – Том 11 (Випуск 20). – С. 120-125. Цю статтю присвячено дослідженню корпоративного рейдерства в контексті категорій корпоративної конфліктології.

Спасибо-Фатєєва І., Кибенко О., Борисова В. Корпоративне управління

 • формат pdf
 • размер 3,12 МБ
 • добавлен 25 февраля 2012 г.
Монография/ под ред. И. Спасибо-Фатеевой. - Х.: Право, 2007. - 500 с. Монография содержит анализ одного из наиболее важных и актуальных правовых явлений современности - корпоративного управления. Исследование феномена корпоративного управления осуществляется в различных ракурсах - от исторического и сравнительно-правового до сопоставления различных правовых институтов: права собственности, юридических лиц, объектов (в частности, ценных бумаг) и т...

Судова практика Вищого Господарського суду України. Справи зі спорів у сфері корпоративних правовідносин

 • формат pdf
 • размер 9,95 МБ
 • добавлен 03 ноября 2014 г.
Офіційне видання судової практики ВГСУ. Київ. 2010. ЗМІСТ Постанови Вищого господарського суду України зі справ у спорах, що виникають у зв’язку з набуттям, передачею, припиненням корпоративних прав У зв’язку із законодавчою неврегульованістю порядку реалізації акціонерами закритого акціонерного товариства переважного права на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами товариства третім особам, господарські суди мають досліджувати положенн...

Судова практика Вищого Господарського суду України. Справи зі спорів у сфері корпоративних правовідносин

 • формат doc
 • размер 1,13 МБ
 • добавлен 21 ноября 2014 г.
Офіційне видання судової практики ВГСУ. Київ. 2010. ЗМІСТ Постанови Вищого господарського суду України зі справ у спорах, що виникають у зв’язку з набуттям, передачею, припиненням корпоративних прав У зв’язку із законодавчою неврегульованістю порядку реалізації акціонерами закритого акціонерного товариства переважного права на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами товариства третім особам, господарські суди мають досліджувати положенн...

Судова практика Вищого Господарського суду України. Справи зі спорів у сфері корпоративних правовідносин

 • формат txt
 • размер 137,00 КБ
 • добавлен 21 октября 2014 г.
Офіційне видання судової практики ВГСУ. Київ. 2010. ЗМІСТ Постанови Вищого господарського суду України зі справ у спорах, що виникають у зв’язку з набуттям, передачею, припиненням корпоративних прав У зв’язку із законодавчою неврегульованістю порядку реалізації акціонерами закритого акціонерного товариства переважного права на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами товариства третім особам, господарські суди мають досліджувати положенн...

Товариства з обмеженою відповідальністю

Реферат
 • формат html, rtf
 • размер 41,04 КБ
 • добавлен 04 октября 2010 г.
Поняття та основні ознаки господарських товариств, їх ознаки юридичної особи, основні права та обв’язки. Принципи створення господарських підприємств, їх учасники та порядок управління. Етапи та правила припинення діяльності товариства, розгляд скарг.

Товариство з обмеженою відповідальністю

degree
 • формат doc
 • размер 137,13 КБ
 • добавлен 21 марта 2014 г.
К.: КНЕУ, 2014.- 126 с. Зміст Вступ Загальна характеристика товариства з обмеженою відповідальністю Історія виникнення товариства з обмеженою відповідальністю Поняття та ознаки товариства з обмеженою відповідальністю. Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю Особливості створення та припинення діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Створення товариства з обмеженою відповідальністю Припинення діяльності товариства з...

Томашевська М.О. Корпоративні акти в системі джерел права України

Дисертация
 • формат doc
 • размер 137.5 КБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / М.О. Томашевська; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. — К., 2005. — 19 с. — укp. Досліджено правову природу корпоративних актів у системі джерел права України. Обгрунтовано визначення корпоративних актів і норм, встановлено їх ознаки, функції та зміст. Висвітлено юридичне значення та дію корпоративних актів і з'ясовано їх місце в ієрархічній системі нормативно-правових актів. В...

Хорт Ю.В. Функції статутного капіталу за законодавством України (укр.яз)

Статья
 • формат doc, pdf
 • размер 131.71 КБ
 • добавлен 25 ноября 2011 г.
Стаття - Держава і право. Збірник наукових праць. - 2009 - Випуск №46 - С.326-332 Статья посвящена исследованию функций уставного капитала по законодатель-ству Украиньї. Автор формулирует собственное определение правообеспечительньїх функций и проводит их классификацию на основньїе и производньїе (дополнительньїе). Даются предложения по усовершенствованию действующего законодательства

Цікало В.І. Корпоративне право України

Практикум
 • формат pdf
 • размер 235.46 КБ
 • добавлен 12 октября 2011 г.
Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, – 2009. – 14 с. Зміст: Вступ Поняття та місце корпоративного права в системі права України Корпоративн правовідношення Корпоративні права. Обовязки учасників корпоративних відносин Корпоративні права акціонерів Корпоративні права учасників товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою в...

Чередніченко А.П. Економіко-правова сутність корпоративних прав і вирішення експертами-економістами питань оподаткування операцій з ними

Статья
 • формат pdf
 • размер 104,76 КБ
 • добавлен 07 июля 2013 г.
Криминалистика и судебная експертиза. Сборник научных трудов. – 2012. – Видання 57. – С. 118-129 В українському законодавстві визначення терміну корпоративні права у широкому економіко-правовому розумінні з’явилося досить недавно, з введенням в дію у 2004 році нової редакції Господарського кодексу України, де у статті 167 корпоративні права окреслюються як права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організац...

Чижмар К.Ю. Порядок посвідчення правочинів щодо відчуження частки в Статутному фонді

 • формат doc
 • размер 174 КБ
 • добавлен 15 декабря 2011 г.
2011 р., К.: Міністерство юстиції України. У посібнику фахівцями Міністерства юстиції України надаються практичні поради, що вчинення та оформлення правочинів щодо відчуження частки в Статутному фонді підприємств. Зміст: Порядок посвідчення правочинів щодо відчуження частки в Статутному фонді. Приватне підприємство. Як змінити власника. Роль нотаріуса при створенні господарських товариств. Повне товариство. Акціонерне товариство. Товариство з об...

Шевчук О.В. Корпоративне право України

Практикум
 • формат pdf
 • размер 434,87 КБ
 • добавлен 30 апреля 2013 г.
К.: НУБІП.- 2011.- 62 с. Навчально–методичний комплекс навчальної дисципліни «Корпоративне право України» рекомендується для використання як навчально–методичний посібник науково–педагогічними працівниками, аспірантами, студентами юридичних факультетів вищих навчальних закладів при викладанні та вивченні навчального курсу «Корпоративне право України», а також практичними працівниками підприємств корпоративного типу.

Шпаргалка з Корпоративного права України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 48,62 КБ
 • добавлен 08 июня 2014 г.
Іспит, НЮУ ім.Я. Мудрого, 2014 р. 13 сторінок. Акціонерні товариства та їх типи. Публічні та приватні акціонерні товариства. Акції акціонерних товариств. Порядок створення акціонерних товариств, послідовність дій. Права та обов'язки акціонерів. Розкриття інформації емітентами цінних паперів фондовому ринку. Розкриття інсайдерської інформації. Порядок скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства. Довіреність на право участі та го...

Шпоры по Корпоративному праву Украины

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 28,43 КБ
 • добавлен 28 апреля 2012 г.
Зачет. ОНМУ, Украина, 2012 г. Понятие учредительных документов хозяйственного общества. Понятие и признаки ХО. Признаки хозяйственного общества. Классификация хозяйственных обществ. Основания возникновения хозяйственных обществ. Учредители и участники хозяйственных обществ. Государственная регистрация хозяйственных обществ. Прекращение деятельности хозяйственного общества. Личные права и обязанности участников хозяйственного общества. Ответственн...

Щербаков В.В. Правове положення посадових осіб органів акціонерного товариства залежно від їх розміру

Статья
 • формат pdf
 • размер 295,27 КБ
 • добавлен 02 сентября 2012 г.
Стаття Вісник ДНУ.- 2010.- Вип. 2.- 6 с. У роботі обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення господарсько-правового регулювання з питань відповідальності, винагороди праці і особливостей дострокового припинення повноважень посадових осіб виконавчих органів АТ (в залежності від розміру останніх).

Щербина Е.В. О преимущественном праве в истории и деталях

Статья
 • формат pdf
 • размер 146,05 КБ
 • добавлен 05 июня 2012 г.
Статья. Акционерный вестник.- 2009.- № 4(9).- С. 58-62. Содержание: История существования преимущественного права в законодательстве Украины. Субъекты преимущественного права. Сфера применения преимущественного права. Защита нарушенного преимущественного права судом.

Щербина О.В. Правове становище акціонерів за законодавством України

Дисертация
 • формат doc
 • размер 126 КБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / О.В. Щербина; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 15 с. — укp. Комплексно проаналізовано теоретичні та практичні питання, пов'язані з регулюванням правового становища акціонерів в Україні. Досліджено правову природу прав та обов'язків акціонерів, розкрито зміст корпоративних правовідносин, підстави їх виникнення та припинення. Розроблено та сформульовано основні положення...